Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.04 (ksawicki@umk.pl) lub C. 3.05 (ekonopa@umk.pl)
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 65 lub 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/

zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla zainteresowanych studiami n2

Organizacja zjazdów

Zajęcia wypełniają tylko jeden dzień w tygodniu, soboty, co jest korzystne dla osób dojeżdżających spoza Torunia. Organizowanych jest zwykle po dziesięć zjazdów w semestrze, od października do czerwca.

Tryb weekendowy wymaga od studentów znacznego nakładu samodzielnej pracy, pozwala jednak pogodzić studia z pracą zawodową czy obowiązkami rodzinnymi. Niektóre kursy odbywają się częściowo w formie indywidualnych konsultacji, projektów czy zajęć prowadzonych za pomocą elektronicznej platformy Moodle. W razie potrzeby studenci mają możliwość ubiegania się o indywidualną organizację studiów lub urlopy dziekańskie.

Zajęcia

Zajęcia na studiach n2 dzielą się na trzy główne grupy: zajęcia seminaryjne o treści związanej z daną specjalizacją magisterską, wykłady (wspólne dla wszystkich grup) i blok Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (również wspólny dla wszystkich studentów).

Niezależnie od seminarium, wszyscy studenci mają więc wykłady z językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa, a także blok przedmiotów PNJA, w którego skład wchodzą: gramatyka, czytanie/słownictwo, konwersacje/laboratorium, pisanie akademickie, tłumaczenia.

Oferujemy seminaria z językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładoznawstwa i edytorstwa tekstów anglojęzycznych. Liczba grup uruchomionych w danym roku zależy od liczby studentów. W roku 2019/2020 w pierwszej kolejności będziemy oferować seminarium z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Przydział do grup następuje na pierwszym zjeździe. Staramy się, żeby odpowiadał wszystkim studentom, jednak w razie znacznej popularności którejś z grup, o pierwszeństwie zapisów decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

Projekt w ramach pracy dyplomowej

W ramach pracy dyplomowej na wybranym seminarium, studenci mają możliwość wykonania praktycznego projektu (np. własnego przekładu czy redakcji tekstu) po kierunkiem promotora.

Kadra i pomoce dydaktyczne

Językiem wykładowym na wszystkich zajęciach jest angielski. Wśród kadry dominują wykładowcy z dużą praktyką w pracy dydaktycznej. Materiały i zadania, a także oceny semestralne można sprawdzać zdalnie dzięki systemom USOS i Moodle. Wykładowcy są dostępni dla studentów, również drogą mailową, a na miejscu dyżuruje pracownik dziekanatu, żeby studenci również w trakcie zjazdów mogli załatwiać i wyjaśniać wszelkie sprawy formalne.

Zajęcia odbywają się w najnowocześniejszym budynku wydziału, wyposażonym w pomoce multimedialne, w sąsiedztwie Biblioteki Głównej UMK. W budynku mieści się otwarta w soboty, bogato wyposażona bibloteka filologiczna. Studenci mają dostęp do komputerów i uczelnianej sieci WiFi. Zajęcia praktyczne (blok PNJA), w grupach maksymalnie kilunastoosobowych, wykorzystują sale komputerowe i laboratoria językowe, dzięki czemu studenci mają na przykład możliwość nagrywania i odsłuchiwania swoich wypowiedzi w celu poprawy wymowy.

Rekrutacja i opłaty

O przyjęciu na studia n2 decyduje konkurs świadectw (wyjątkiem są kandydaci z zagranicznym dyplomem). Po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji student podpisuje umowę z uczelnią, przy czym istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia na raty miesięczne lub semestralne. Studenci mogą ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe, również na pierwszym semestrze studiów (na podstawie średniej wszystkich ocen uzyskanych na studiach I stopnia, o ile złożą dokumenty odpowiednio wcześnie).

UWAGA: osoby rejestrujące się w systemie na studia niestacjonarne prosimy też o przesyłanie dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej. Im szybciej zbierze się minimalna wymagana liczba kandydatów z dokumentami, tym szybciej zostaną Państwo zawiadomieni o uruchomieniu studiów n2, a my będziemy mogli podać plan zajęć.

Więcej informacji

Więcej informacji o studiach niestacjonarnych: programy, siatki godzin, daty zjazdów i plan zajęć z bieżącego roku.

Pytania o program i organizację zajęć: Kierownik Niestacjonarnego Studium Filologii Angielskiej, dr Dorota Guttfeld (gutt@umk.pl)

Pytania o stronę organizacyjno-finansową: Dziekanat Studiów Niestacjonarnych, tel. (56)611-35-18, w trakcie zjazdów (56)611-35-55.