FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

dr Aleksandra Burdziej

Zainteresowania badawcze

Motyw niemieckiej „utraconej ojczyzny” (Śląsk, Prusy Wschodnie) we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej

Literatura niemiecka XX-XXI wieku – problem historii, pamięci i tożsamości

Stosunki polsko-niemieckie XX i XXI wieku

Wykształcenie

06.2015 stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa nadany przez Radę Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Utracony „Heimat”. Pamięć rodzinna a tożsamość niemieckich wnuków we współczesnej prozie niemieckiej (promotor: prof. dr hab. Leszek Żyliński, recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Piontek, UAM, prof. dr hab. Paweł Zimniak, UZ)

10.2010-06.2015 studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (seminarium doktoranckie prof. Leszka Żylińskiego)

wyróżnienie za Najlepszą Pracę Magisterską na Wydziale Filologicznym UMK za rok akademicki 2009/2010

tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Filologicznego UMK za rok akademicki 2009/2010

10.2005 – 06.2010 (ukończone) 5-letnie dzienne studia magisterskie na kierunku filologia germańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (specjalizacja: literaturoznawstwo, praca magisterska pt: In die (Zeit-) Geschichte verstrickt. „Die abgestürzten Helden“ von Friedrich Christian Delius otrzymała wyróżnienie; ocena na dyplomie – bardzo dobry)

10.2002 – 09.2007 (ukończone) 5-letnie dzienne studia magisterskie na kierunku pedagogika, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (specjalizacja: edukacja dorosłych; praca magisterska pt.: Problem odpłatności za studia na uniwersytetach niemieckich; ocena na dyplomie – bardzo dobry)

1998 – 2002 IV Liceum Ogólnokszałcące im. T. Kościuszki w Toruniu, Polska (ukończone z wyróżnieniem)

Stypendia i dłuższe pobyty zagraniczne

11.05.-10.08.2014 Konstancja; staż w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 1 z NCN, w zespole badawczym i pod opieką prof. Aleidy Assmann, Universität Konstanz, Niemcy

29.04.-11.05.2013 Konstancja; realizacja grantu z funduszu im. Theodora Koernera (w zespole badawczym i pod opieką prof. Aleidy Assmann), Universität Konstanz, Niemcy

01.08.2012-30.08.2012 Bamberg; stypendium od Otto-Friedrich-Universität Bamberg na 34. Międzynarodowym Uniwersytecie Letnim w Bambergu (pt.: Treue, Wald und Ökostrom. Zur literarischen Vermittlung „deutscher Werte”)

01.02.2011 – 1.03.2011 Getynga; stypendium badawcze Fundacji Marion Dönhoff (Marion-Dönhoff Stiftung), Georg-August Universität Göttingen, Niemcy

01.10.2009 – 31.10.2009 Poczdam; stypendium badawcze DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), Universität Potsdam, Niemcy

01.04.2009 – 31.07.2009 Getynga; stypendium Niemiecko-Polskiego Towarzystwa w Getyndze (Deutsch-Polnische Gesellschaft Göttingen e. V.); studia na kierunku filologia germańska, Georg-August Universität Göttingen, Niemcy (jeden semestr)

01.10.2007 – 28.02.2008 Wiedeń; studia na kierunku filologia germańska, Universität Wien, Austria (jeden semestr)

10.09. – 15.10.2006 Berlin; kwerenda biblioteczna

10.2004 – 08.2005 Heidelberg; studia na kierunku Deutsch als Fremdsprachenphilologie (Język niemiecki jako język obcy), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Niemcy (jeden semestr)

certyfikat Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (certyfikat uprawniający do studiowania na niemieckojęzycznych uczelniach)

07.10.2004 – 31.03.2005 Heidelberg; kursy języka niemieckiego

Publikacje

Wspomnienia z czasu wojny 1939-1945 : Bydgoszcz, Horodło, Grudziądz / Maria Daniel ; wstęp i oprac. Aleksandra Burdziej,Towarzystwo Naukowe : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, Seria: Wojna i pamięć, ss 304.

Literatura jako fenomen kulturowy : o kulturoznawstwie Aleidy Assmann.[w:] Litt. Copernic., Vol. 22, 2017, S. 147-154, recenzja książki: Wprowadzenie do kulturoznawstwa : podstawowe terminy, problemy, pytania / Aleida Assmann. Poznań 2015.

Kultura jako pamięć. Aleidy Assmann dialog ze współczesnością (recenzja: Aleida Assmann, Między historią a pamięcią. Warszawa 2013), [w:] Litteraria Copernicana 2 (14)/2014: Japonia, s. 366-370.

Z perspektywy niemieckich wnuków. Przełamanie tabu w pamięci rodzinnej jako droga do odnalezienia własnej tożsamości w powieści ‘Katzenberge’ Sabriny Janesch, [w:] Wojciech Browarny/Markus Joch/Monika Wolting (red.), Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku. Kraków 2014, s. 143-164.

Deutsches Historisches Museum als Gedächtnisort, [w:] Stan Rzeczy. Teoria społeczna. Europa Środkowo Wschodnia. Publikacja internetowa:

http://www.stanrzeczy.edu.pl/wp-content/uploads/2014/09/dhm.pdf

Sabrina Janesch, [w:] Hermann Korte (Hrsg.), Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (KLG). Begründet von Heinz Ludwig Arnold. edition text + kritik, München 2013, dostępne na stronie internetowej: www.nachschlage.net

„Uzupełnianie” historii czy „pisanie jej na nowo”? Niemcy i II wojna światowa w produkcjach filmowych ostatnich lat, [w:] Mirosława Zielińska/Marek Zybura (red.), Monolog, dialog, transfer. Relacje kultury polskiej i niemieckiej w XIX i XX wieku. Wrocław 2013, s. 237-256.

In die (Zeit-)Geschichte verstrickt. Die „abgestürzten“ Helden von Friedrich Christian Delius: Die Flatterzunge und Der Königsmacher, [w:] Edward Białek/Monika Wolting (Hrsg.), Kontinuitäten – Brüche – Kontroversen. Deutsche Literatur nach dem Mauerfall. Dresden 2012, s. 215-246.

Nobel Prize in Literature for Herta Müller – German and Polish Reactions, [w:] Joanna Lutostańska/Anna Rzym (red.), Cross-Border Interactions. Polish-German Stereotype: Media Image and Change. Wrocław 2011, s. 107-114.

Towarzysząc niemieckiej historii. Friedrich Christian Delius i jego proza po roku 1990, [w:] Borussia 47 (2010), s. 221-233.

Babiloński mózg Grünbeina, [w:] Gazeta Wyborcza. Dodatek toruński, 14.12.2009, s. 5.

Tłumaczenia

Józef Chazanowicz, Żydowska Biblioteka Narodowa w Jerozolimie, [w:] Barbara Olech/Jarosław Ławski (red.), Żydzi Wschodniej Polski, Naukowa Seria Wydawnicza „Colloquia Orientalia Bialostocensia: Świadectwa i interpretacje, Białystok 2013, s. 45-46.

Z tekstów „Die Welt”: U doktora Józefa Chazanowicza, [w:] Barbara Olech/Jarosław Ławski (red.), Żydzi Wschodniej Polski, Naukowa Seria Wydawnicza „Colloquia Orientalia Bialostocensia: Świadectwa i interpretacje, Białystok 2013, s. 47-49.

Nathanja Sahuvi, Żydowska Biblioteka Narodowa, [w:] Barbara Olech/Jarosław Ławski (red.), Żydzi Wschodniej Polski, Naukowa Seria Wydawnicza „Colloquia Orientalia Bialostocensia: Świadectwa i interpretacje, Białystok 2013, s. 51-56.

Przekłady w przygotowaniu (do tomu PBN pt. „Wokół romantyzmu”, pod red. T. Waszaka i L. Żylińskiego):

Oskar Walzel, Kwestie istoty niemieckiego romantyzmu, rozdz. Lud i historia [s. 171-194].

Paul Kluckhohn, Naród i historia (Zawartość ideowa romantyzmu niemieckiego) [s. 101-130].

Ferdinand Lion, Romantyzm jako niemieckie przeznaczenie [s. 153-179].

Granty/udział w projektach badawczych

04.2014-12.2014 wykonawca/uczestnik w grancie Narodowego Centrum Nauki (NCN) pt. Politics of remembrance in Poland, Germany and Russia (nr N N116 697840); kierownik grantu: dr Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski); w ramach grantu przygotowanie mini-monografii pt.: Deutsches Historisches Museum als Gedächtnisort

10.2013-06.2015 stypendium doktorskie ETIUDA, przyznane przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce (NCN), na projekt badawczy pt.: Niemieckie wnuki wobec przesiedlenia i utraconego „Heimatu”. Od rodzinnego tabu po własną tożsamość

29.04.-11.05.2013 grant z funduszu im. Theodora Koernera (w zespole badawczym i pod opieką prof. Aleidy Assmann, Universität Konstanz, Niemcy)

06.-11.2012 grant dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UMK (grant indywidualny)

Konferencje

4.04.2017, konferencja międzynarodowa: Globalisierungsdiskurse in Literatur und Film des 20. und 21. Jahrhunderts. Uniwersytet Warszawski, referat: „Globale Katastrophe in M. Elsbergs Roman „Blackout“.

5-26.09.2015 konferencja międzynarodowa: Kultury i języki pamięci/Kulturen und Sprachen der Erinnerung; Uniwersytet Warszawski/Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie; referat: Trauma (nie tylko) niemiecka. S. Janesch „Katzenberge” i U. Draesner „Sieben Sprünge vom Rand der Welt”: zwrot w literackiej narracji o wypędzeniach Niemców?

1-4.10.2014 konferencja międzynarodowa: Der Erste Weltkrieg im kulturellen Gedächtnis Europas. Regionale und globale Dimensionen; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/Universität Magdeburg, Toruń; referat: Der Erste Weltkrieg und die Deutschen aus Ostpreußen: Zwischen Deprivation und Faszination. Zum Roman von Charlotte Link „Die Sturmzeit“

8.07.2014 referat wygłoszony w zespole badawczym prof. Aleidy Assmann „Geschichte und Gedächtnis“; Universität Konstanz: Die andere Seite mit ihren eigenen Augen sehen? Zu Polenbildern in der Literatur der deutschen Enkel

7-8.03.2014 konferencja: Paradygmat kat-ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989-2014, Uniwersytet Warszawski/ Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Siedlce; referat: Kat czy (też) ofiara? Pamięć o „ucieczce i wypędzeniu” z Heimatu we współczesnej prozie niemieckiej

11-12.10.2013 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza. Historia – Współczesność – Interpretacje, Uniwersytet w Białymstoku/Muzeum Historyczne w Ełku/Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku, Ełk; referat: Wschodniopruski Heimat w oczach „niemieckich wnuków”: Petra Reski i jej powieść „Daleki kraj”

3-5.10.2013 konferencja międzynarodowa: „Die andere Seite mit ihren eigenen Augen sehen?“ Deutschland- und Polenbilder in der deutschen und polnischen Literatur nach 1989, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; referat: Die „ferne Stadt am Meer“: Zwischen polnischer und deutscher Perspektive. Zum Roman von Sabrina Janesch „Ambra“

7.05.2013 referat wygłoszony w zespole badawczym prof. Aleidy Assmann „Geschichte und Gedächtnis“; Universität Konstanz: Die verlorene Heimat im Osten: Vom Tabu im Familiengedächtnis zur eigenen Identität der deutschen Enkel

25-28.04.2013 konferencja międzynarodowa: Nicht von hier und doch nicht fremd. Autobiographisches Schreiben über die Herkunft aus einem anderen Land, Universitet Szczeciński/ Universität Trondheim/ Academia Baltica, Szczecin/Pobierowo; referat: Deutsche Enkel und die verlorene Heimat der Großeltern. Autobiographisches Schreiben als Weg zur Selbstfindung im Roman von Petra Reski „Ein Land so weit“

7-9.11.2012 konferencja międzynarodowa: Erinnerung – Fremdheit – Engagement. Entwicklungstendenzen der deutschen und polnischen Literatur nach 1989/90, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; referat: Aus der Perspektive der deutschen Enkel. Tabubrüche im Familiengedächtnis als Weg zur Selbstfindung: Sabrina Janeschs „Katzenberge“ und Tanja Dückers‘ „Himmelskörper“

17-18.10.2012 2. Internationale Doktorandentagung: Germanistische Literaturwissenschaft; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/Universität Oldenburg, Toruń; referat: Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. Die Literatur der deutschen Enkel im Spiegel von Aleida Assmanns Gedächtnis- und Identitätstheorien

21.09.2012 konferencja: Filologiczne Konteksty Współczesności. Wyzwania języka i literatury w drugiej dekadzie XXI wieku, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów; referat: Niemieckie wnuki a utracony „Heimat” ich dziadków – poszukiwanie tożsamości w najnowszej literaturze niemieckiej

18.09.2012 konferencja: Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń; referat: Spory wokół opłat za studia – doświadczenia uniwersytetów niemieckich

17-18.09.2012 konferencja: Język – Wielokulturowość – Tożsamość, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz; referat: „Großvater“ vs. „Djadjo”, czyli dwujęzyczność a poszukiwanie tożsamości. Wokół powieści Sabriny Janesch „Kocie Góry” [„Katzenberge”]

31.03-3.04.2011 konferencja międzynarodowa: Warum interessieren sich Deutsche für Polen?, Uniwersytet Warszawski i GFPS, Warszawa; referat: Aus der Perspektive der deutschen Enkel. Polen in der neuesten deutschen Literatur

9-11.05.2010 I Zjazd Niemcoznawców. Wrocław; referat: „Uzupełnianie” historii czy „pisanie jej na nowo”? Niemcy i druga wojna światowa w produkcjach filmowych ostatnich lat

26-27.04.2010 konferencja: Erzählte Gegenwart in der jüngsten deutschsprachigen Literatur, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań; referat: Durs Grünbeins „Den Teuren Toten” als eine kritische Stimme zur heutigen Gesellschaft

24-26.03.2010 Polish-German Conference Interactions with Others, Wrocław. referat: Nobel Prize in Literature for Herta Müller – German and Polish Reactions

Warsztaty, kolegia, seminaria

14-19.06.2010 Toruńskie Międzynarodowe Kolegium Doktoranckie Transformacja a rozliczanie z przeszłością

15-17.05.2004 Warsztaty interkulturalne Für eine gemeinsame Welt (w ramach współpracy Freie Universität Berlin z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Inne

od 03.2010 prezes Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Toruniu (www.tpn-torun.org.pl)

Bibliografia

Pracownicy