FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK

aktualne informacje są na http://www.kulturtransfer.umk.pl/index.php/pl/

Urodził się w 1954 roku w Słupsku. Studiował filologię germańską na UMK w Toruniu.
Seminarium magisterskie kierowane przez prof. dra hab. Jerzego Serczyka ukończył w roku 1979 i uzyskał tytuł magistra filologii germańskiej.
Od 1 lutego 1980 r. zatrudniony nieprzerwanie w Katedrze Filologii Germańskiej UMK.
Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1989 na Wydziale Humanistycznym UMK na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Serczyka pt. Gottfried Lengnich, ein Danziger Historiker in der Zeit der Aufklärung, która ukazała się drukiem w wydawnictwie UMK w dwóch częściach (1995-1996).
Na podstawie rozprawy habilitacyjnej Sarmatia Europiana oder Sarmatia Asiana? Polen in den deutschsprachigen Druckwerken des 17. Jahrhunderts, oraz wykładu habilitacyjnego przed Radą Wydziału Filologicznego UMK w czerwcu 2001 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – historia literatury niemieckiej, zatwierdzony przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w styczniu 2002 r.
Działalność naukowa

W swojej pracy naukowej skupia się Włodzimierz Zientara na badaniach dotyczących historii literatury i kultury niemieckiej, stosunków polsko-niemieckich, historii regionalnej Prus Królewskich. W. Zientara preferuje badania interdyscyplinarne, nie ograniczające się do jednej dziedziny, prowadzi badania z dziedziny komunikacji społecznej, historii prasy polskiej i niemieckojęzycznej, historii poczty ale również dotyczącej problematyki kobiet w XVII i XVIII wieku. Temu poświęcona została zarówno rozprawa habilitacyjna jak i publikacje po kolokwium habilitacyjnym. Jest organizatorem i współorganizatorem kilku konferencji naukowych, w tym dwóch międzynarodowych. W jego dorobku są publikacje drukowane zarówno w kraju jak i w Niemczech oraz w Czechach. W.Zientara brał udział w szeregu konferencji naukowych m.in. w tych krajach.
Kierownik grantu “Rzeczpospolita, Niemcy i Francja w opisach podróży (peregrynacje, poselstwa, prasa) wczesnych czasów nowożytnych” . Projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł 1.2. Projekt we wspólpracy z uniwerytetem Saint-Quentin-en-Yvelines Wersalu, Katedra Języków Obcych i Studiów Międzynarodowych prof.prof. Bernard Cottret, Jan Borm), uniwersytetem X-Nanterre w Paryżu, prof. Monique Cottret (dziekan Wydzialu Nauk Historycznych) oraz z uniwerytetem wileńskim, reprezentowanym przez prodziekana Wydziału Filologicznego, panią prof. dr. Reginę Rudaityte.

Współpraca międzynarodowa
Prof. Włodzimierz Zientara jest stypendystą licznych fundacji niemieckich (fundacja Roberta Boscha, DAAD, Konferenz der deutschen Akademien der Wissenschaften, fundacja Marion Dönhoff (dwukrotnie), fundacja im. Mariana Szyrockiego w Wolfenbüttel), a ostatnio stypendystą fundacji Dorothee Wilms. Prof. Zientara utrzymuje kontakty naukowe z licznymi uniwersytetami niemieckimi: w Oldenburgu, Würzburgu, Getyndze, Bambergu; w Czechach: z Uniwersytetem Karola w Pradze, Archiwum Miasta Pragi; w Słowacji: z Instytutem Historii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie i in. W ramach obowiązków stypendysty prowadził zajęcia dydaktyczne na uniwersytecie w Marburgu, korzystając z oferty prof. Hansa Lemberga. Od lat korzysta z gościnności i bogatych zbiorów XVII i XVIII wieku biblioteki księcia Augusta w Wolfenbüttel, która jest jednocześnie wyróżniającym się ośrodkiem naukowym do badań nad barokiem i oświeceniem w Niemczech i w Europie. W Wolfenbüttel powstały w dużej mierze zarówno rozprawa doktorska jak i habilitacyjna prof. Zientary.
Rady i gremia naukowe
Prof. Włodzimierz Zientara jest członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Stowarzyszenia Germanistów Polskich.Członek Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej oraz członek Kolegium Redakcyjnego folia torunensia.
Członek stowarzyszenia naukowego Gesellschaft für Deutsche Presseforschung zu Bremen e.V.

Działalność dydaktyczna
Prof. Zientara prowadzi seminaria i proseminaria, zajęcia specjalistyczne oraz seminaria magisterskie z zakresu historii Niemiec i krajów niemieckiego obszaru językowego, historii stosunków polsko-niemieckich, historii kultury niemieckiej.
Pod jego kierunkiem obronione zostały dwie rozprawy doktorskie, a kolejne dwie są przygotowywane.

Działalność organizacyjna
Prof. Zientara pełnił kilkakrotnie funkcję zastępcy kierownika Katedry Filologii Germańskiej, zajmując się przede wszystkim sprawami dydaktyki prowadzonej w KFG; Kierownik Katedry Filologii Germańskiej (od 1.01.2004 do 31.01.2010).
Był Prodziekanem na Wydziale Filologicznym UMK w poprzedniej kadencji, zajmując się sprawami socjalnymi studentów oraz naukowymi Wydziału. Przez dwa lata (2000-2002) kierował, jako pełniący obowiązki kierownika, Katedrą Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wissenschaftlicher Lebenslauf
Prof. Dr. habil. Włodzimierz Zientara, geb. 1954 in Słupsk.
Leiter des Lehrstuhls für Germanistik an der Nicolaus-Copernicus-Universität in Toruń, Hochschulassistent an der Nicolaus-Copernicus-Universität in Toruń, seit 2002 Prodekan an der Philologischen Fakultät der Universität Toruń
Studium der Germanistik und Geschichte an der Nicolaus-Copernicus-Universität in Toruń, abgeschlossen mit der Magisterarbeit (1979), “Israel Hoppe, ein Elbinger Geschichtsschreiber in der Zeit der schwedischen Kriege” mit der Note 1,0. Promotion 1989 ebenda, an der Humanistischen Fakultät (Doktorvater: Prof. Dr. habil. Jerzy Serczyk), Gottfried Lengnich, ein Danziger Historiker in der Zeit der Aufklärung, ausgezeichnet mit dem Rektorenpreis der Universität Toruń, 2001,das Koloquium an der Philologischen Fakultät der Universität Toruń, Sarmatia Europiana oder Sarmatia Asiana? Polen in den Deutschsprachigen Druckwerken des 17. Jahrhunderts, Toruń 2001, Entscheidung Februar 2002).

Spezialgebiet:
Literatur der Frühen Neuzeit, deutsche Geschichte, Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen
Bisherige Arbeitsschwerpunkte:
Das gedruckte Schrifttum in der Provinz Königlich Preussen (Dreieck: Danzig-Thorn-Elbing) im 17.-18. Jh., mit besonderem Nachdruck auf die Geschichtsschreibung, Gelegenheitsschriften, Flugschriften, Flugblätter im allgemeinen.
Das gedruckte Schrifttum des 17. Jahrhunderts über Polen (z.T. über Moskau) und insbesondere: die Reiseberichte über Polen, historische und rechtshistorische Abhandlungen, Flugschrifteun und Flugblätter und als besondere Initiative Theatrum Europaeum von Matthäus Merian.
Die Fremden (die Juden und die Mennoniten) in den Städten Königlich Preussens und in der übrigen Adelsrepublik Polen.
Vorträge:
Seit 1980 mehr als dreißig Vorträge in Polen, Deutschland und in der Tschechischen Republik zu laufenden Schwerpunkten, wie etwa deutsch-polnische Stereotype, deutschsprachige Reiseberichte über Polen, Religiöse Toleranz im Polen des 17.Jahrhunderts, vergleichende Untersuchungen zu der altpolnischen Literatur und der deutschen Literatur des 17. u. 18. Jhs., die Fremden in Danzig und Polen in der Zeit des 17. u. 18.Jhs. (insbesondere die Mennoniten und Juden), die ersten gelehrten Zeitschriften in Königlich Preussen und Polen.

Lehrtätigkeit
An der Universität Toruń (seit dem SS 1980) und seit dem WS 2000 in Olsztyn sind es Seminare zur deutschen Geschichte und der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen (jeweils zwei Semester) für das erste Studienjahr, Proseminare und Hauptseminare zur Gelegenheitsdichtung im 17. u. in der ersten Hälfte des 18.Jhs., mit besonderer Berücksichtigung des deutsch-polnischen kulturellen Grenzlandes, das geistige Leben in Polen und Deutschland im 17./18.Jh., Geschichte der Juden in Polen und in Europa im 17.u. 18.Jh., Fremde Autoren der Frühen Neuzeit über Polen, religiöse Minderheiten in der Adelsrepublik Polen des 17. Jahrhunderts.
Seit 2001 Magisterseminare zu ähnlicher Problematik
Insgesamt sind das Veranstaltungen für Studenten aller Semester der Germanistik, und seit kurzem kommen auch Studenten der Geschichte, der internationalen Beziehungen (entspricht etwa der Politologie in Deutschland), Juristen, Polonisten, denn in Polen studierte man bisher traditionell nur ein Fach. Dies ändert sich eben jetzt.

Kontakt: zientara@umk.pl

2001

Sarmatia Europiana oder Sarmatia Asiana? Polen in den deutschsprachigen Druckwerken des 17. Jahrhunderts, Toruń 2001

Kolokwium habilitacyjne 25.06.2001

Wybrane publikacje

– Die Fremden im Danzig des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Documenta Pragensia XIX, Praha 2001, S. 101-108

– Anfänge der gelehrten Zeitschriften in Danzig im 18. Jahrhundert, Documenta Pragensia XIX, 2001, S. 281-289

– Venedig als Vorbild und Vergleichsgegenstand einer Staatsordnung für Polen in den fremden Berichten des 17. Jahrhunderts, Im Wechselspiel der Kulturen. Festschrift für Professor Karol Sauerland, Toruń 2001, h.v. M.Gierlak, M.Klentak-Zabłocka, L.Żyliński, Toruń 2001, S.251-259

2002

– Stereotype Meinungen über Polen in deutschsprachigen Druckwerken des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts, Stereotyp, Identität und Geschichte, Hans Henning Hahn (Hrsg.), [=MitteleuroaOsteuropa. Oldenburger Beiträge zur Kultur und Geschiche Ostmitteleuropas, hg. v. Michael Garleff, Bd.5], Fankfurt/M u.a. 2002, S.175-185

– Die böhmischen Studenten in dem Matrikelbuch des Gymansiums zu Thorn, Listy filologické , Folia Philologica, Vol. 125 (2002), No. 1-2, S. 110-114

– Schlesier im 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts auf Polenreise, Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, XLII-XLIV, 2001-2003, S. 113-128

– Wenecja i Rzeczpospolita jako przedmiot porównań ustrojowych w XVII wieku w oczach obcych, Między Wschodem a Zachodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej, pod red. J.Staszewskiego, K.Mikulskiego i J.Dumanowskiego, Toruń 2002, s.37-41

– Polen nach der Auffassung von Samuel Pufendorf, Das geistige Leben in Preussen in der Frühaufklärung, wyd. W.Zientara, Ch.Marx, B.Sapała, Olsztyn 2002, S.141-146

– rec. wystawy i jej katalogu Život v barokni Praze 1620-1784, Praha 2001, ss. 151, w : Barok. Komentarze i dyskusje wokół wystaw., VIII/2(16)2001, Warszawa 2002, s. 99-103

– Die boemischen Studenten in dem Matrikelbuch des Gymnasiums zu Thorn, rec. w: Listy Filologicke 125 (FOLIA PHILOLOGICA), red. Martin Svatos, Praha 2002, Nr 1-2, S. 110-114

2003

– Wioletta Knütel: Verlorene Heimat als literarische Provinz. Stolp und seine pommersche Umgebung in der deutschen Literatur nach 1945, rec., w: ORBIS LINGUARUMVol. 23, S.321-322, Oficyna Wydawnicza ATUT �Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2003

– Sarmatia Europiana oder Sarmatia Asiana? Polen in den deutschsprachigen Druckwerken des 17. Jahrhunderts. 2. Auflage, ss. 272, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003

– Reiseberichte über Preußen und Polen, w: Geistiges Preußen Preußischer Geist, Red. Gabriele Hundrieser/Hans-Georg Pott, S. 45-60, Aisthesis Verlag, Bielefeld 2003

– Obraz miast pruskich w opisach podróży XVII wieku, w:Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo-społeczeństwo-kultura, Z biór studiów pod redakcja Bogusława Dybasia i Dariusza Makilly, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 97-104

2004

– Samuel Klenner auf der Walz in Schlesien. w: Neisse: Kulturalität und Regionalität. Germanische Studien, Beiheft 1, red. Wojciech Kunicki, Monika Witt, ISBN [83-917110-6-4], S.133-136, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Nysa 2004.

– Europäische Polenbilder in der frühen Neuzeit. w: Edukacja dla przyszłości, red. Jan Franciszek Nosowicz, ISBN [ 83-87256-59-5], s. 298-315, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.

2005

– Wenn du nach Pohlen auff Reysen gehst… Praktische Ratschläge und Beobachtungen zu Land und Einwohnern im 17. und 18. Jahrhundert, Itineraria Posonensia, Eva Frimmovà – Elisabeth Klecker [wyd.] Bratislava 2005, S. 126-133

2006

– Jerzy Serczyk, Włodzimierz Zientara, Kurzer Abriss der deutschen Geschichte bis 1945 für Germanistik-Studenten, ss 169 , ISBN 83-231-1936-8, Toruń 2006 (ksišżka wyróżniona na Poznańskich Targach Ksišżki Naukowej oraz nagrodš rektora UMK, 2007

2007

– Essen unterwegs. Zwischen Angstgefühlen und Anerkennung für die Wirtshäuser auf Reisen in der Frühen Neuzeit, Documenta Pragensia 25, Praha 2007, S. 241-250, ISBN ISBN 978-80-86852-16-4 (Archiv hl. m. Prahy)

– Gottfried Lengnich: Ein Beispiel mehrdimensionaler frühneuzeitlicher Arbeitswelten w: Mehrdimensionale Arbeitswelten im baltischen Raum, Hamburg 2007, DOBU Verlag, S. 36-45, ISBN 3-934632-22-X

2008

– Gottfried Lengnich – Geschichtslehrer der Brüder Poniatowski, w: Bildung. Facetten der wissenschaftlichen Kommunikation, (Hrsg.) Monika Witt – Wojciech Kunicki, Nysa – Wroclaw 2008, S. 169-176,

2009

– Die litterati im städtischen Regierunsapparat Danzigs, w: Documenta Pragiensia, Tom XXVII, Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. str. 439-450, Praha

– Obcy o Rzeczypospolitej XVII wieku, w: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Tom X, str. 103-112, Włocławek 2009

2010

– rec. Ansgar Haller, Die Ausformung der Öffentlichkeit in Danzig im 18. Jahrhundert bis zur zweiten Teilung Polens im Jahre 1793 (Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit, Bd. 42), Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2004, Zapiski Historyczne. Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich, Tom LXXV – Rok 2010, Zeszyt 1, Toruń 2010

– rec. Rudolf Stöber, Deutsche Pressegeschichte, UVK UTB2716, 2, Ausgabe, Konstanz 2005, ss.395, ISBN-3-8252-2716-2, Folia Toruniensia, 9-10 2009-2010, Toruń 2010

2011

– Schweizer alte Drucke in den Thorner Buchbeständen, w: Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und Seine mitteleuropäische Welt, Bratislava 2011, str. 207-212

– rec. Folia Toruniensia, 11/2011, „Holger Böning. Der Musiker und Komponist Johann Mattheson als Hamburger Publizist. Studie zu den Anfängen der Moralischen Wochenschriften und der deutschen Musikpublizistik“=Presse und Geschichte – Neue Beiträge, wyd. Astrid Blome, Holger Böning, Michael Nagel], t. 50, edition lumiére Bremen 2011, ss 523

2012

– Die Wiederspiegelung der politischen Ereignisse im Polen des 17. Und 18. Jahrhunderts in den Kalendern w: „Astronomie Literatur Volksaufklärung. Der Schreibkalender der Frühen Neuzeit mit seinen Text- und Bildbeigaben“ , Edition lumière Verlag Historische Kalender Drucke, str. 283-298, Bremen 2012,

– Gottlieba Kircha epizod warszawski, w: „Kultura-Literatura-Język. Pogranicza komparatystyki. Kultur-Literatur-Sprache Gebiete der Komparatistik”, str. 201-208, Warszawa 2012,

2013

– rec. Ulryk Werdum. Dziennik podróży 1670-1672. Dziennik wyprawy polowej 1671, wstęp, opracowanie i indeksy: Dariusz Milewski. Tłumaczenie Dziennika wyprawy polowej 1671 z języka niemieckiego: Dalia Urbonaite, Muzeum Pałac w Wilanowie 2012, ss. 302, ISBN: 978-83-60959-75-6 w: Folia Toruniensia – Toruń 2013 r., t. 13,str.143-147

2014

– Włodzimierz Zientara/Anna Mikołajewska, Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, Wydawnictwo Muzeum pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63580-44-5, ss 211,

– Włodzimierz Zientara/Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius/Liliana Lewandowska, Vergangenes in Erinnerung rufen … Beiträge zur Kulturgeschichte des Königliche Preußen. LIT Verlag Berlin 2014. ss 192,

– Włodzimierz Zientara/Liliana Lewandowska, Das Fremde erfahren : Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur /Hg. Włodzimierz Zientara, Liliana Lewandowska, Toruń : Katedra Filologii Germańskiej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014, ss. 314,

– Włodzimierz Zientara/Liliana Lewandowska, Dwór polski i francuski w oczach podróżnych we wczesnych czasach nowożytnych. Tytuł równoległy: La cour polonaise et française aux yeux des voyageurs du debut des temps modernes. Toruń 2014: Studio Druku Kartel Press SA, 2014
Opis fiz.: 67 s., il.

– Die Städte des Königlichen Preußen in den Bremer Pressebeständen, w: Vergangenes in Erinnerung rufen … Beiträge zur Kulturgeschichte des Königliche Preußen. LIT Verlag Berlin 2014,

– Ein Thorner Gerichtsbeamter auf der Reise nach Sachsen. w: Das Fremde erfahren : Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur / Hg. Włodzimierz Zientara, Liliana Lewandowska, Toruń : Katedra Filologii Germańskiej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014, str. 107-127,

– Stan i perspektywy badań nad literaturą podróżniczą wczesnego okresu nowożytnego w Niemczech i w Polsce, w: Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, Wydawnictwo Muzeum pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2014,

– Poland in the Seventeenth Century as Seen by French Travellers (tr. J. Borm), w:  Jan Borm and Benjamin Colbert (eds.), Foreign Correspondence, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 39-56. http://www.cambridgescholars.com/foreign-correspondence

2015

– Thorner Alltag in den Kleinanzeigen und Werbeannoncen der “Thornischen Wöchentlichen Nachrichten und Anzeigen” im Gründungsjahrgang 1760, w: Aufklärung der Öffentlichkeit – Medien der Aufklärung Festschrift für Holger Böning zum 65. Geburtstag
Herausgegeben von Rudolf Stöber, Michael Nagel, Astrid Blome und Arnulf Kutsch Franz-Steiner-Verlag, Stuttgart 2015, s.167-174,

– Niemieckie media XVII wieku o Rzeczpospolitej szlacheckiej, w: Z szablą i kielichem, czyli życie po sarmacku, red. Janusz Tazbir, Stanisław Zagórski, Łomża 2015, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, str. 185-196;

– Gospody XVII/XVIII wieku i ich gospodarze. Kilka przykładów z obszaru Rzeczypospolitej i Niemiec, w: Piśmienność pragmatyczna – Edytorstwo źródeł historycznych – Archiwistyka. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Tandeckiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Towarzystwo Naukowe w Toruniu 2015, str. 263-270,

2016

– Reise nach Danzig Angang des 19.Jahrhunderts w: Hybride Identität in den preußisch-polnischen Stadtkulturen der Aufklärung. Studien zur Aufklärungsdiffusion zwischen Stadt und Land, zur Identitätsbildung und zum Kulturaustausch in regionalen und internationalen Kommunikationsnetzwerken. Edition lumiѐre, Bremen 2016, str. 261-274,

– Johann Christian Müller (1720–1772), nauczyciel i duchowny protestancki w świetle własnych wspomnień w: Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją, str. 135-141, Warszawa 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,

– red. Włodzimierz Zientara/Joanna Kodzik, Hybride Identität in den preußisch-polnischen Stadtkulturen der Aufklärung. Studien zur Aufklärungsdiffusion zwischen Stadt und Land, zur Identitätsbildung und zum Kulturaustausch in regionalen und internationalen Kommunikationsnetzwerken. Edition lumiѐre, Bremen 2016,

Bibliografia

Pracownicy