FILOLOGIA GERMAŃSKA

Dziekanat-Sekretariat, pok. C 3.04, C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3565, +48 56 611-3555,
fax: +48 56 611 3709,

e-mail: neofilologia@umk.pl

https://www.facebook.com/GermanistykaTorun/

zdjęcie nagłówkowe

Prof. dr hab. Leszek Żyliński

doktorat 1987 na Uniwersytecie Wrocławskim
habilitacja 1998 na UMK w Toruniu
tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych 2013
profesor zwyczajny 2015

 

 

Funkcje w UMK:
1999-2002 oraz 2005-2008 prodziekan Wydziału Filologicznego UMK
2002-2005 oraz 2008-2012 członek Senatu UMK
2017 – przewodniczący Uniwersyteckiej Rady Bibliotecznej

Członkostwo w akademiach i międzynarodowych gremiach (z wyboru):
– Kapituła Nagrody im. Samuela Bogumiła Lindego miast Torunia i Getyngi (od 2001) => link
– Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Darmstadt) – od 2009
– Societas Jablonoviana (Lipsk)

Członkostwo w gremiach wydawniczych:
* redaktor serii „Zrozumieć Niemcy“ => link
* Rada Redakcyjna pisma “Borussia” => link
* Komitet Redakcyjny pisma “Litteraria Copernicana” => link
* Rada Naukowa “Thalloris”. Philologische Studien
Obszary badań: historia niemieckiej literatury, kultury i idei 19-21 wieku

******************************************************************************
o. Prof. Dr. Leszek Żyliński
Promotion 1987 an der Universität Wrocław
Habilitation 1998 an der UMK in Toruń
Professor 2013

Funktionen an der Universität:
Prodekan der Philologischen Fakultät 1999-2002 und 2005-2008
Mitglied des Senats der Universität 2002-2005 und 2008-2012
Mitgliedschaft in Akademien und internationalen Gremien (per Wahl):
– Jury des Samuel-Bogumił-Linde-Literaturpreises der Städte Toruń und Göttingen (ab 2001) => link
– Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Darmstadt) – ab 2009
– Societas Jablonoviana (Leipzig) – ab 2010
Teilnahme in Redaktionsgremien:
Mitherausgeber der Buchreihe „Zrozumieć Niemcy“ => link
Redaktionsbeirat der Zeitschrift „Borussia“ => link
Redaktionskomitee von „Litteraria Copernicana“ => link
Wissenschaftlicher Beirat “Thalloris”. Philologische Studien

Forschungsgebiet: deutsche Literatur, Kultur und Ideengeschichte vom 19.-21. Jahrhundert

Spis publikacji / Publikationsliste
[tylko wydania książkowe / nur Buchpublikationen]

I. Monografie / Einzelveröffentlichungen

1. Pisarze zachodnioniemieccy wobec wydarzeń politycznych w Republice Federalnej Niemiec w latach 1965-1974, Toruń 1991.
2. Heinrich Bölls Poetik der Zeitgenossenschaft, Toruń 1997.
3. Die Eigenart der polnischen Rezeption von Günter Grass, [Oldenburger Universitätsreden, Nr. 187] Oldenburg 2009.
4. Deutsche Schriftsteller und Europa. Reflexionen zur europäischen Idee zwischen 1945 und der Gründung der EWG, [Oldenburger Universitätsreden, Nr. 198] Oldenburg 2011.
5. Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku, Toruń 2012.
6. Od Prus do Europy. Szkice o tożsamości narodowej Niemców, Toruń 2014.
7. Tropy. Fragmenty i zapiski, Toruń 2019.

II. Redakcje naukowe, antologie / Herausgeberschaft

1. Im Wechselspiel der Kulturen. Festschrift für Professor Karol Sauerland, Toruń 2001, 290 + XV S., (+ M. Gierlak, M. Klentak-Zabłocka).
2. Marion Dönhoff „Nazwy, których nikt już nie wymienia”, Olsztyn 2001, 167 S.
3. Europejskie wizje pisarzy niemieckich w XX wieku, Poznań 2003, 336 S.
4. Die Quarantäne. Deutsche und österreichische Literatur der fünfziger Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn, (+ Edward Białek), Wrocław 2004, 375 S.
5. Göttinger Tage der polnischen Literatur (Wechselseitigkeit – Theorie – Interpretationen), (+ Reinhard Lauer), Göttingen 2004, 127 S.
6. Świadek wieku zaślepienia. Polska recepcja twórczości Eliasa Canettiego (+ Edward Białek), Wrocław 2006, 249 S.
7. Die Quarantäne. Deutsche und österreichische Literatur der fünfziger Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn (+ Edward Białek), wyd. 2 rozsz. (2.erweiterte Aufl.), Wrocław – Dresden 2006, 442 S.
8. O kondycji Niemiec. Tożsamość niemiecka w debatach intelektualistów po 1945 roku, wybór, wstęp i opracowanie Joanna Jabłkowska i Leszek Żyliński, Poznań 2008, 574 S.
9. Orbis Linguarum, Vol. 33: Teksty ofiarowane Profesorowi Hubertowi Orłowskiemu, pod red. Edwarda Białka, Eugeniusza Tomiczka i Leszka Żylińskiego, Wrocław 2008, 538 S.
10. Wspólnie czy obok? Spotkania Toruń – Getynga z okazji wręczenia nagrody literackiej im. Samuela Bogumiła Lindego 2011 roku, Toruń 2012, 65 S. + Gemeinsam oder Tür an Tür? Begegnungen zwischen Toruń und Göttingen. Zur Verleihung des Samuel-Bogumil-Linde-Preises für Literatur des Jahres 2011, Toruń 2012, 71 S.
11. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010, Bd. 9, (Hg.) Friederike Eigler, Janusz Golec, Leszek Żyliński, Frankfurt a. M. 2012, 333 S.
12. Litteraria Copernicana Nr. 12/2013: (Nad)użycia literatury, (red. / Hg.)Tomasz Waszak / Leszek Żyliński, Toruń 2013, 189 S.
13. Dwadzieścia lat nagrody miast partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego 1996-2015, red. Leszek Żyliński, Toruń 2016, 98 S.
14. Wokół romantyzmu, wybór, wstęp i opracowanie Tomasz Waszak i Leszek Żyliński, Poznań 2016, 653 S.
15. Pisząc, zmieniam świat. Heinrich Böll czytany współcześnie, (red.) Renata Dampc-Jarosz i Leszek Żyliński, Kraków 2019, 342 S.
16. Per Øhrgaard: Goethe – Mann – Grass. Literarische Essays. (Red.) Leszek Żyliński, Toruń 2019, 119 S. [Xenia Thoruniensia XVI].

Bibliografia

Pracownicy