Filologia Romańska i Lingwistyka z językiem francuskim

Adres:

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT:

Marianna Piontek, CH, pok. C.3.05, tel. +48 56 611 35 55, email : neofilologia@umk.pl

facebook: Katedra-Filologii-Romańskiej

Coll Hum [fot. GO] Coll Hum [fot. GO]

Kadra dydaktyczna

dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX - XXI Wieku, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.14
tel.: +48-56-611-3560
e-mail: towasz@umk.pl

Terminy konsultacji:
16 września, 9:00-10:30 na komunkatorze Teams, poniżej podaję link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9207b547b90548958dce4d7c75197f80%40thread.tacv2/1599758907550?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%226b574f66-1c28-4798-8c65-1fa85bb55704%22%7d

Bibliografia