Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Organizatorzy/Организаторы

Iwona Rzepnikowska

Doktor habilitowana w zakresie literaturoznawstwa i folklorystyki, profesor w Katedrze Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania badawcze: rosyjski i polski folklor słowny, związki literatury i folkloru, mit bohaterski okresu komunizmu, specyfika przekładu tekstów folklorystycznych, współczesne formy myślenia mitycznego; jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Vestnik RGGU: Seriya Literaturovedenie. Yazykoznanie. Kul’turologiya”.

 

Ивона Жепниковска

Доктор гуманитарных наук (литературоведение и фольклористикa), профессор Кафедры славянских литератур Университета Николая Коперника в Торуни;  сфера научных интересов: русский и польский словесный фольклор, взаимодействие литературы и фольклора, советский героический миф, специфика перевода текстов фольклора, особенности современного мифологического мышления; член редколлегии научного журнала „ВЕСТНИК РГГУ Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология»” (с 2019 г.).

 

Jelena Jewgieniewna Lewkijewskaja

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor, pracownik naukowy Centrum Typologii i Semiotyki Folkloru Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie; zainteresowania badawcze: języki słowiańskie, kultura tradycyjna i mitologia Słowian, dialektologia, areologia, semiotyka, prawosławie ludowe i formy religijności ludowej, antropologia kulturowa, w tym antropologia codzienności, teoria pragmatyki tekstu i komunikacji; jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Fol’klor: struktura, tipologiya, semiotika”.

 

Левкиевская Елена Евгеньевна

доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета (Москва). Область научных интересов: славянские языки, славянская традиционная культура и мифология, диалектология, ареалогия, семиотика, народное православие и формы народной религиозности, культурная антропология (исследование форм повседневности), теория прагматики текста и коммуникации. Член редколлегии журнала „Фольклор: структура, типология, семиотика”.

 

Julia Kraszeninnikowa

Doktor nauk humanistycznych, kierownik Sekcji Folkloru Instytutu Języka, Literatury i Historii Federalnego Centrum Naukowego Komi w Syktywkarze (Uralski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk); zainteresowania badawcze: archiwa folklorystyczne i terenowe badania folkloru, kultura tradycyjna ludności rosyjskiej zamieszkującej europejską część Rosyjskiej Północy, kartografowanie zjawisk folkloru, mówione gatunki w rosyjskiej obrzędowości weselnej; członek zespołu redakcyjnego czasopism „Izvestiya Komi nauchnogo tsentra. Seriya istoriya i filologiya” oraz „Belaruskі fal’klor: materyyaly і dasledavannі” (indeksowany na liście czasopism naukowych Wyższej Komisji Atestacyjnej Republiki Białoruś).

 

Крашенинникова Юлия Андреевна

Кандидат филологических наук, заведующий сектором фольклора Института языка, литературы и истории Федерального исследовательского центра Коми в Сыктывкаре (Уральское отделение РАН); сфера научных интересов: полевая и архивная фольклористика, фольклорная культура русского населения Европейского Севера России, картографирование фольклорных явлений, говорные жанры русского свадебного обряда; член редколлегии научных журналов „Известия Коми научного центра. Серия история и филология” и „Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні” (список ВАК НАН Республики Беларусь).

 

Agnieszka Gołębiowska-Suchorska

Doktor habilitowana (literaturoznawstwo, folklorystyka), profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania badawcze: rosyjski i polski folklor słowny; modyfikacja tradycji ludowych w folklorze współczesnym; procesy adaptacji elementów ludowej tradycji znachorskiej do nowych realiów kulturowych, zwłaszcza aktualnych uwarunkowań komunikacyjnych i ekonomicznych, koligacje literatury użytkowej i folkloru. Jest autorką monografii „Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje”. O spójności ludowej wizji świata (2011) oraz  Od znachorki do autorki. Rosyjska tradycja znachorska we współczesnych poradnikach magicznych (2016).

 

Агнешка Голембиовска-Сухорска

Доктор гуманитарных наук (литературоведение и фольклористикa), профессор Университета им. Казимира Великого в Быдгоще; сфера научных интересов: русский и польский словесный фольклор и модификация народных традиций в современном фольклоре, процессы адаптации элементов традиции народного знахарства к новым культурным реалиям, особенно к современным коммуникативным и экономическим условиям; взаимосвязи прикладной литературы и фольклора. Автор монографий „Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje”. O spójności ludowej wizji świata (2011) и  Od znachorki do autorki. Rosyjska tradycja znachorska we współczesnych poradnikach magicznych (2016).

 

Piotr Grochowski

Doktor habilitowany, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, folklorysta i kulturoznawca, redaktor naczelny czasopisma „Literatura Ludowa”; zainteresowania badawcze: folklorystyka i antropologia kulturowa, folklor słowny, muzyczny i obrzędowy społeczności tradycyjnych oraz współczesne transformacje i adaptacje tradycji ludowych; w ostatnim okresie głównym tematem jego badań są współczesne religie pogańskie, zwłaszcza rodzimowierstwo słowiańskie oraz sposób wykorzystywania w tym ruchu elementów folkloru i źródeł etnograficznych.

 

Петр Гроховски

Доктор гуманитарных наук, профессор Института культурологии Университета Николая Коперника в Торуне, фольклорист и культуровед, главный редактор журнала «Народная словесность»; область научных интересов: фольклористика и культурная антропология, словесный, музыкальный и обрядовый фольклор традиционных сообществ, а также современные трансформации и адаптации народных традиций; в последнее время главной темой его исследований являются современные языческие религии, в частности, славянское родноверие и способ использования элементов фольклора и этнографических источников в рамках этого движения.

 

Sekretarz

Anna Zalewska

Magister historii i filologii rosyjskiej, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych „Academia Artium Humaniorum” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania badawcze: rosyjski i polski folklor bajkowy, proza wierzeniowa, demonologia ludowa Słowian.

 

Анна Залевска

Магистр истории и русской филологии, аспирантка Докторской школы гуманитарных, теологических и художественных наук «Academia Artium Humaniorum» в Университете Николая Коперника в Торуне; область научных интересов: русский и польский сказочный фольклор, мифологическая проза, народная демонология славян.