Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Uczestnicy/Участники

Warwara Jewgieniewna Dobrowolskaja

Doktor nauk humanistycznych, docent Katedry Historii Sztuki Powszechnej i Słowian w Instytucie Kultury Słowiańskiej Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego im. A.N. Kosygina (Technologie. Design. Sztuka); zainteresowania badawcze: rosyjska tradycja bajkowa, wątki prozy ludowej w perspektywie historycznej, tożsamość gawędziarza, wzajemne relacje folkloru i literatury, lokalne tradycje folklorystyczne, kalendarz ludowy, zakazy i zalecenia w kulturze tradycyjnej, obrzędowość funeralno-żałobna; członek zespołu redakcyjnego almanachu „Traditsionnaya kul’tura” oraz periodyku „Cultural Studies”; członek rady redakcyjnej czasopisma „Russkaya starina”; sekretarz Rady eksperckiej Rosyjskiego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturalnego przy Komisji Federacji Rosyjskiej ds. UNESCO.

Добровольская Варвара Евгеньевна

Кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство); сфера научных интересов: русская сказочная традиция, история функционирования сюжетов, личность исполнителя, взаимодействие фольклора и литературы, локальные фольклорные традиции, народный календарь, запреты и предписания в традиционной культуре, похоронно-поминальная обрядность; член редколлегии научного альманаха «Традиционная культура»; член редакционного совета журнала «Русская старина», член редколлегии международного журнала «Cultural Stadies», ответственный секретарь Экспертного совета Российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия при национальной Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Dragana Djurić

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracownik naukowy Instytutu Bałkanistyki Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk (SANU) w Belgradzie; zainteresowania badawcze: serbska kultura tradycyjna i język w kontekście kultur ludności słowiańskiej na Bałkanach, chrześcijaństwo ludowe, mitologia i demonologia narodów słowiańskich, sposób pojmowania czasu w kulturze tradycyjnej i kalendarz ludowy, obrzędy pogrzebowe; członek Serbskiego Stowarzyszenia Folklorystów oraz Komisji Folklorystycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

Драгана Джурич

Доктор филологических наук, научный сотрудник Института балканистики Сербской академии наук и искусств (САНУ) в Белграде. Сфера научных интересов: сербская традиционная культура и язык в контексте культур славянского населения на Балканах, народное христианство, мифология и демонология славянских народов, народное понимание времени и народный календарь, погребальные обряды. Член Сербской ассоциации фольклористов и член Комиссии по фольклористике при Международном комитете славистов.

 

Katarina Żeniuchowa

Docent w Instytucie Slawistyki im. Jana Stanisława Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, profesor i kierownik Katedry Języka i Literatury Słowackiej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Trnawie; zainteresowania badawcze: słowacka tradycja bajkowa, wzajemne interakcje folkloru i literatury, lokalne tradycje folklorystyczne, w szczególności na wschodniosłowackim i ukraińskim pograniczu, wkład lingwistów w rozwój folklorystyki, medycyna ludowa, demonologia ludowa; uczestnik Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Ochrydzie (2008), Mińsku (2013) i Belgradzie (2018); członek Komisji Etnolingwistycznej oraz prezydium Komisji Folklorystycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów; członek zespołu redakcyjnego oraz redaktor biuletynu informacyjnego Komisji Folklorystycznej Slavistická folkloristika; autorka monografii oraz artykułów naukowych.

Катарина Женюхова

Доцент Института славистики им. Яна Станислава Словацкой академии наук в Братиславе, профессор и заведующая Кафедрой словацкого языка и литературы Философского факультета Университета Кирила и Мефодия в Трнаве. Сфера научных интересов: словацкая сказочная традиция, взаимодействие фольклора и литературы, локальные фольклорные традиции, прежде всего в пограничных регионах восточной Словакии и Украины, вклад лингвистов в развитие фольклористики, народная медицина, народная демонология; участник конгрессов славистов в Охриде (2008), в Минске (2013) и в Белграде (2018); член президиума Комиссии по фольклористике при Международном комитете славистов, член редколлегии и редактор информационного бюллетеня комиссии Slavistická folkloristika, член Этнолингвистической комиссии при Международном комитете славистов, автор монографий и научных статей.

Wiaczesław Aleksiejewicz Pozdiejew

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, docent, pracownik naukowy Sekcji Folkloru Instytutu Języka, Literatury i Historii Federalnego Centrum Naukowego Komi Uralskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Syktywkarze; otrzymał tytuł honorowy „Wzorowy Pracownik Oświaty” oraz „Zasłużony Pracownik Wyższego Szkolnictwa Zawodowego Federacji Rosyjskiej”; zainteresowania badawcze: rosyjska i ugrofińska folklorystyka: historiografia, poetyka, osobliwości etniczne, koncepcja „trzeciej kultury”, wzajemne związki folkloru i literatury, literatura rosyjska: historia literatury XVIII-XX w., poetyka, krajoznawstwo literackie; członek zespołu redakcyjnego almanachu „Traditsionnaya kul’tura” (Moskwa) oraz czasopisma naukowego „Vestnik gumanitarnogo obrazovaniya” (Kirow); członek-ekspert zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Russkaya filologiya” (Hajdarabad, Indie); autor ponad 220 prac naukowych, w tym monografii: „«Trzecia kultura»: problemy jej formowania i estetyki” (2000) oraz „Folklor i literatura w kontekście «trzeciej kultury»” (2002).

Поздеев Вячеслав Алексеевич

Доктор филологических наук, доцент, главный научный сотрудник сектора фольклора Института языка, литературы и истории Федерального исследовательского центра Коми Уральского отделения Российской академии наук в Сыктывкаре; почетное звание: Отличник народного просвещения, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации; область научных интересов: русская и финно-угорская фольклористика: историография, поэтика, этнические особенности, «третья культура», взаимосвязи фольклора и литературы, русская литература: история литературы ХVIII-ХХ вв., поэтика, литературное краеведение; член редакционной коллегии научного альманаха «Традиционная культура» (Москва) и журнала «Вестник гуманитарного образования» (Киров); член редколлегии-эксперт журнала «Русская филология» (Хайдарабад, Индия); автор более 220 научных работ, в том числе монографий: «“Третья культура”: проблемы формирования и эстетики» (2000) и «Фольклор и литература в контексте «“третьей культуры”» (2002).

 

Anastasija Siergiejewna Łyzłowa

Doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Instytutu Języka, Literatury i Historii Federalnego Centrum Naukowego Karelskiego Oddziału RAN (Rosja, Pietrozawodsk); zainteresowania badawcze: bajkoznawstwo, rosyjski folklor Karelii, publikacja materiałów archiwalnych, historia karelskiej folklorystyki, materiały biograficzne dotyczące wykonawców folkloru.

Лызлова Анастасия Сергеевна

Кандидат филологических наук, научный сотрудник Института языка, литературы и истории ФИЦ «Карельский научный центр РАН» (Россия, Петрозаводск). Сфера научных интересов: сказковедение, русский фольклор Карелии, издание архивных материалов, история фольклористики Карелии, биографические материалы об исполнителях фольклора.

 

Swietłana Juriewna Korolowa

Doktor nauk humanistycznych, docent Katedry Literatury Rosyjskiej oraz kierownik Laboratorium Dydaktyczno-Naukowego Folklorystyki Teoretycznej i Stosowanej Państwowego Uniwersytetu Badawczego w Permie; zainteresowania badawcze: folklorystyczne badania terenowe, teoria folkloru, etnolingwistyka słowiańska, kultura ludowa na obszarze kontaktów rosyjskich i ugrofińskich, krajobraz sakralny, obrzędowość wernakularna, demonologia ludowa, obrzędowość funeralno-żałobna, tradycyjne i współczesne praktyki kommemoratywne; członek Komisji Folklorystycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów; autorka monografii oraz artykułów naukowych.

Королева Светлана Юрьевна

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы и заведующая учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной фольклористики Пермского государственного национального исследовательского университета. Сфера научных интересов: полевая фольклористика, теория фольклора, славянская этнолингвистика, народная культура в зоне русско-финно-угорских контактов, сакральный ландшафт, вернакулярная религиозность, народная демонология, похоронно-поминальная обрядность, традиционные и современные коммеморативные практики. Член Комиссии по фольклористике при Международном комитете славистов. Автор монографий и научных статей.