KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Studia pierwszego stopnia w zakresie logopedii

Studia LOGOPEDYCZNE stanowią interesującą alternatywę dla osób pragnących w przyszłości poświęcić się pracy z osobami z zaburzeniami mowy. W trakcie studiów kandydat ma możliwość zdobywania wiedzy w zakresie językoznawczych, a dodatkowo także psychologicznych, pedagogicznych i medycznych podstaw logopedii. Poznaje zdolności komunikacyjne człowieka, jego funkcjonowanie w społeczeństwie, etiologię zaburzeń i opóźnień rozwoju mowy oraz zasady i etapy postępowania logopedycznego. Problemy poruszane w czasie trwania nauki są ukazywane w kontekście medycznych, psychicznych i społecznych uwarunkowań zdrowia ludzkiego. Nabywana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają na rozpoznawanie różnych zaburzeń w zakresie komunikacji, przeprowadzanie rzetelnej diagnozy, projektowanie skutecznej terapii i organizację działań profilaktycznych. Studia przygotowują przyszłego logopedę do współpracy z otoczeniem, pomocy osobom z zaburzeniami mowy, stwarzania im szansy na uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz do podnoszenia kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży poprzez działania profilaktyczne.  Dodatkowo absolwent logopedii zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz jest wyposażony w umiejętności informatyczne na poziomie podstawowym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia w zakresie LOGOPEDII jest przygotowani do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju mowy, z trudnościami w opanowaniu języka ojczystego w mowie i piśmie, także do pracy z dorosłymi, którzy utracili umiejętności porozumiewania się językowego lub którzy chcą poprawić swoją wymowę i właściwie operować głosem. Po studiach magisterskich absolwent logopedii ogólnej może podjąć pracę w placówkach oświatowych, takich jak przedszkola, szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w prywatnych gabinetach logopedycznych, oraz w placówkach podlegających służbie zdrowia, np. w poradniach logopedycznych w przychodniach specjalistycznych, w ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych, ośrodkach wczesnej interwencji, gabinetach prywatnych mających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może również współpracować z mediami i szkołami aktorskimi oraz teatralnymi.

Absolwenci logopedii ogólnej mogą uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje na studiach drugiego stopnia i na studiach podyplomowych, przy czym ukończenie studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii nie jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty w tej dziedzinie. Tytuł specjalisty w zakresie neurologopedii uzyskuje osoba, która odbyła specjalizację zakończoną Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym (por. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w Ochronie Zdrowia, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w Ochronie Zdrowia).

PLAN STUDIÓW

Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Kierunek studiów: LOGOPEDIA
Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: POZIOM 6
Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI
Forma studiów: STUDIA STACJONARNE
Specjalność: OGÓLNA
Liczba semestrów: SZEŚĆ (6)
Liczba punktów ECTS: 180
Łączna liczba godzin dydaktycznych: 1800 (łącznie z praktykami)

 

I SEMESTR

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba
godzin
ECTS Forma
zaliczenia
Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki wykład 30 2 ocena
Język łaciński ćwiczenia 30 2 ocena
Elementy prawa medycznego i oświatowego konwersatorium 15 1 ocena
Foniatria. Anatomia, fizjologia i patologia narządu mowy konwersatorium 30 3 egzamin
Wprowadzenie do neuroanatomii wykład 15 2 ocena
Wprowadzenie do neurologii wykład 15 2 ocena
Pediatria i neurologia dziecięca wykład 15 2 ocena
Wstęp do nauki o języku wykład 15 2 ocena
Fonetyka i fonologia języka polskiego wykład 30 3 egzamin
Fonetyka i fonologia języka polskiego konwersatorium 30 2 ocena
Psychologia rozwojowa i wychowawcza wykład 30 2 ocena
Wstęp do logopedii wykład 15 2 egzamin
Rozwój mowy dziecka konwersatorium 30 2 ocena
Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci od „0” konwersatorium 30 2 ocena
Praktyka logopedyczna praktyki 30 1 zaliczenie
Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii 0 zaliczenie
Szkolenie biblioteczne 0
RAZEM 360 30

II SEMESTR

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba
godzin
ECTS Forma
zaliczenia
Społeczeństwo i pokolenia ćwiczenia 30 2 ocena
Edukacja informatyczna laboratorium 30 2 ocena
Audiologia konwersatorium 15 2 egzamin
Ortodoncja konwersatorium 15 2 ocena
Pediatria i neurologia dziecięca konwersatorium 30 2 egzamin
Ortofonia konwersatorium 15 2 ocena
Morfologia języka polskiego wykład 15 2 ocena
Morfologia języka polskiego konwersatorium 30 2 ocena
Słowniki języka polskiego konwersatorium 15 2 ocena
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wykład 30 2 ocena
Diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna wykład 10 3 egzamin
Diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna ćwiczenia 20 2 ocena
Literatura dla dzieci i młodzieży wykład 15 2 ocena
Literatura dla dzieci i młodzieży konwersatorium 30 2 ocena
Praktyka logopedyczna praktyki 30 1 zaliczenie
RAZEM 330 30

III SEMESTR

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba
godzin
ECTS Forma
zaliczenia
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 1 zaliczenie
Elementy psychiatrii i psychoterapii wykład 25 2 ocena
Morfologia języka polskiego konwersatorium 30 3 egzamin
Semantyka i leksykologia konwersatorium 30 2 ocena
Wstęp do gramatyki pojęć konwersatorium 15 2 ocena
Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej wykład 15 2 ocena
Podstawy dydaktyki i metodyki logopedii wykład 15 3 egzamin
Podstawy dydaktyki i metodyki logopedii ćwiczenia 15 2 ocena
Elementy psychologii klinicznej wykład 20 2 ocena
Podstawy neuropsychologii wykład 15 2 ocena
Dyslalia konwersatorium 30 3 ocena
Oligofrenologopedia wykład 30 3 ocena
Dialekty języka polskiego konwersatorium 15 2 ocena
Praktyka logopedyczna praktyka 30 1 zaliczenie
RAZEM 315 30

IV SEMESTR

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba
godzin
ECTS Forma
zaliczenia
Język nowożytny ćwiczenia 60 2 ocena
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 1 zaliczenie
Składnia języka polskiego wykład 15 3 egzamin
Składnia języka polskiego konwersatorium 30 2 ocena
Pragmatyka i komunikacja językowa ćwiczenia 30 2 ocena
Emisja i higiena głosu laboratorium 30 3 ocena
Balbutologopedia konwersatorium 30 3 egzamin
Komunikacja wspomagająca i alternatywna ćwiczenia 30 2 ocena
Komputery w terapii logopedycznej laboratorium 15 2 ocena
Trudności w czytaniu i pisaniu wykład 15 2 ocena
Trudności w czytaniu i pisaniu laboratorium 15 2 ocena
Psycholingwistyka konwersatorium 15 2 ocena
Neurologopedia wykład 30 3 egzamin
Praktyka logopedyczna praktyka 30 1 zaliczenie
RAZEM 375 30

V SEMESTR

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba
godzin
ECTS Forma
zaliczenia
Język nowożytny ćwiczenia 60 3 egzamin
Kultura języka polskiego wykład 15 2 egzamin
Kultura języka polskiego ćwiczenia 30 2 ocena
Praktyka pedagogiczna praktyka 30 1 zaliczenie
Surdologopedia konwersatorium 15 2 ocena
Socjologia rodziny i wychowania wykład 15 2 egzamin
Socjologia rodziny i wychowania ćwiczenia 15 2 ocena
Wczesna interwencja logopedyczna konwersatorium 15 2 ocena
Logorytmika laboratorium 15 2 ocena
Przedmiot logopedyczny do wyboru konwersatorium 15 2 ocena
Przedmiot humanistyczny do wyboru* konwersatorium 30 2 ocena
Seminarium licencjackie seminarium 30 10 ocena
Praktyka logopedyczna** praktyka 30 1 zaliczenie
RAZEM 315 33

VI SEMESTR

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba
godzin
ECTS Forma
zaliczenia
Praktyka pedagogiczna praktyka 30 1 zaliczenie
Przedmiot logopedyczny do wyboru konwersatorium 15 2 ocena
Przedmiot humanistyczny do wyboru konwersatorium 30 2 ocena
Seminarium licencjackie i przygotowanie pracy seminarium 30 22 ocena
RAZEM 105 27

 

* Przedmiot inny niż realizowany w programie studiów.

** Profil praktyk w 5 semestrze jest uzależniony od tematyki seminarium licencjackiego.

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019