KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Międzynarodowe Seminarium Genologiczne

 

Teorie i praktyki gatunku w ujęciu komparatystycznym

organizowane w Katedrze Teorii Literatury i Komparatystyki (Instytut Literaturoznawstwa Wydział Humanistyczny UMK) we współpracy z Instytutem Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie i Uralskim Uniwersytetem Federalnym w Jekaterynburgu.

Seminarium ma charakter comiesięcznych spotkań online, w programie referaty wygłaszane przez uczestników seminarium oraz zapraszanych gości, dyskusje panelowe, sympozja. Po zakończeniu pandemii planujemy rozszerzenie działalności o organizację tradycyjnych wykładów gościnnych i konferencji naukowych na UMK oraz w ośrodkach partnerskich.

 

Жанровые теории и практики в компаративном аспекте

 

Семинар организован на базе кафедры теории литературы и компаративистики Университета Николая Коперника в Торуне (Институт литературоведения, Гуманитарный факультет) совместно с УрФУ (Россия, Екатеринбург) и ИМЛИ (Россия, Москва, договор по программе Эразмус от 27.12.2018 на срок 2019–2023).

Семинар проводится ежемесячно онлайн. В программе доклады постоянных участников семинара, а также выступления приглашенных гостей, панельные дискуссии, рабочие обсуждения научных проблем.

По окончанию пандемии мы планируем традиционные встречи как в Университете Николая Коперника, так и в партнерских организациях (ИМЛИ, УрФУ).

BLOKI TEMATYCZNE SEMINARIUM

 • Gatunek w aspekcie teoretycznym i historycznym (poetyka
  i ewolucja)
 • Gatunki kanoniczne i niekanoniczne
 • Różne teoretyczne ujęcia gatunku i metodologie jego analizy
 • Pojęcie gatunku w różnych tradycjach narodowych i językowych
 • Trójwymiarowy model gatunku (Michaił Bachtin) i jego recepcja
 • Receptywny aspekt genologii: pozycja autora, czytelnika i badacza
 • Gatunki literackie w literaturze najnowszej i metodologia ich badań

 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРА

 • Жанры в теоретическом и историческом аспектах (поэтика и эволюция)
 • Канонические и неканонические жанры
 • Различные подходы к понятию жанра и методологические принципы анализа
 • Понятие жанра в разных национальных традициях
 • Трехмерная модель жанра (М.М. Бахтин) и ее рецепция
 • Рецептивный аспект жанрологии: позиции автора, читателя и исследователя
 • Жанры и новейшая литература; современные методологические подходы к изучению жанра.

 

Работа семинара связана с решением исключительно научных задач и ведется на безвозмездной (некоммерческой) основе

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. Jelena Kozmina, Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterynburgu

dr Olga Fedunina, Instytut Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

sekretarz: dr Justyna Tuszyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Анна Скубачевска-Пневска, доктор филологических наук, профессор Университетa Николая Коперника (Торунь)

Елена Козьмина, доктор филологических наук, профессор УрФУ (Екатеринбург)

Ольга Федунина, кандидат филологических наук, ИМЛИ РАН (Москва)

Секретарь: Юстина Тушиньска, кандидат филологических наук, Университет Николая Коперника (Торунь)