Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Międzynarodowe Seminarium Genologiczne

Zawieszenie współpracy z Rosją i Białorusią

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki o zaprzestaniu współpracy pomiędzy Polską a Rosją w ramach porozumienia o współpracy w dziedzinie nauki i technologii zawartego 25 sierpnia 1993 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiesza do odwołania współpracę naukową i dydaktyczną ze wszystkimi rosyjskimi i białoruskimi uczelniami, instytucjami naukowymi, wydawnictwami i naukowcami.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika solidaryzuje się ze środowiskami w Federacji Rosyjskiej i Republice Białorusi wyrażającymi swój sprzeciw wobec wojny; zawieszenie współpracy naukowej i dydaktycznej należy jednak traktować jako konieczną formę oficjalnego protestu wobec agresji na Ukrainę.

Obywatele Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi, którzy przebywają obecnie na UMK, mogą kontynuować swoje badania i kształcenie zgodnie z harmonogramem.

Wiarygodne i aktualne informacje dotyczące ogólnopolskich zbiórek na rzecz Ukrainy można znaleźć na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/, która odpowiada za krajową koordynację pomocy humanitarnej. Za jej pośrednictwem można zgłosić  chęć udzielenia wsparcia, np. w formie finansowej, psychologicznej lub prawnej. Opublikowano tam również wykaz produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym Ukraińcom i Ukrainkom. Strona adresowana jest również do osób poszukujących pomocy – zarówno tych, które są w Ukrainie, jak i tych, które dotarły już do Polski.


У зв’язку із рішенням Міністерства освіти та науки про припинення співпраці між Польщею та Росією (в рамках угоди про співробітництво у галузі науки і техніки, укладеної 25 серпня 1993 року) Торунський університет імені Миколи Коперника, до окремого розпорядження призупиняє науково-дидактичну співпрацю з усіма російськими та білоруськими університетами, науковими установами, видавництвами та науковцями.

Університет Миколи Коперника висловлює свою солідарність із певиними середовищами у Російській Федерації та Республіці Білорусь, які висловлюють свій спротив війні, проте припинення науково-освітньої співпраці слід розглядати як необхідну форму офіційного протесту в стосунку до агресії проти України.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які зараз перебувають у Торунському університеті імені Миколи Коперника, можуть продовжувати навчання та дослідження за попереднім графіком.

Достовірну та актуальну інформацію про загальнонаціональні збірки пожертв для України можна знайти на сторінці  https://pomagamukrainie.gov.pl/, яка відповідає за загальнодержавну координацію гуманітарної допомоги.  За її допомогою ви можете повідомити про свою готовність надати підтримку, наприклад, у фінансовій, психологічній або юридичній формі. Там також є опублікований  перелік продуктів і засобів,  які можна передати українкам та українцям у потребі. Сторінка також є адресована особам, які шукають допомоги – як тим, що перебувають в Україні, так і тим, що вже прибули до Польщі.


В связи с решением Министерства образования и науки о прекращении сотрудничества между Польшей и Россией в рамках договора о сотрудничестве в области науки и техники, заключённого 25 августа 1993 г., Университет Николая Коперника в Торуни приостанавливает научное и учебное сотрудничество со всеми российским и белорусскими университетами, научными учреждениями, издательствами и учёными.Университет Николая Коперника солидаризируется с общественностью в Российской Федерации и Республике Беларусь, выражающей свое несогласие с войной.Однако приостановление научного и учебного сотрудничества следует рассматривать как необходимую форму официального протеста против агрессии в отношении Украины.

Граждане Российской Федерации и Республики Беларусь, находящиеся в настоящее время в Университете Николая Коперника, могут продолжить свою научную и образовательную деятельность в соответствии с графиком.

Достоверную и актуальную информацию об общенациональных сборах для Украины можно найти на сайте https://pomagamukrainie.gov.pl/, который отвечает за национальную координацию гуманитарной помощи. Через него вы можете сообщить о своей готовности оказать поддержку, например, в финансовой, психологической или юридической форме. Там также опубликован список товаров и средств, которые можно передать нуждающимся украинцам и украинкам. Сайт также адресован людям, которые ищут помощи – как тем, кто находится в Украине, так и тем, кто уже добрался до Польши.

Zródło: https://portal.umk.pl/pl/article/zawieszenie-wspolpracy-z-rosja-i-bialorusia 

Teorie i praktyki gatunku w ujęciu komparatystycznym

organizowane w Katedrze Teorii Literatury i Komparatystyki (Instytut Literaturoznawstwa Wydział Humanistyczny UMK) we współpracy z Instytutem Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie i Uralskim Uniwersytetem Federalnym w Jekaterynburgu.

Seminarium ma charakter comiesięcznych spotkań online, w programie referaty wygłaszane przez uczestników seminarium oraz zapraszanych gości, dyskusje panelowe, sympozja. Po zakończeniu pandemii planujemy rozszerzenie działalności o organizację tradycyjnych wykładów gościnnych i konferencji naukowych na UMK oraz w ośrodkach partnerskich.

 

Жанровые теории и практики в компаративном аспекте

 

Семинар организован на базе кафедры теории литературы и компаративистики Университета Николая Коперника в Торуне (Институт литературоведения, Гуманитарный факультет) совместно с УрФУ (Россия, Екатеринбург) и ИМЛИ (Россия, Москва, договор по программе Эразмус от 27.12.2018 на срок 2019–2023).

Семинар проводится ежемесячно онлайн. В программе доклады постоянных участников семинара, а также выступления приглашенных гостей, панельные дискуссии, рабочие обсуждения научных проблем.

По окончанию пандемии мы планируем традиционные встречи как в Университете Николая Коперника, так и в партнерских организациях (ИМЛИ, УрФУ).

BLOKI TEMATYCZNE SEMINARIUM

 • Gatunek w aspekcie teoretycznym i historycznym (poetyka
  i ewolucja)
 • Gatunki kanoniczne i niekanoniczne
 • Różne teoretyczne ujęcia gatunku i metodologie jego analizy
 • Pojęcie gatunku w różnych tradycjach narodowych i językowych
 • Trójwymiarowy model gatunku (Michaił Bachtin) i jego recepcja
 • Receptywny aspekt genologii: pozycja autora, czytelnika i badacza
 • Gatunki literackie w literaturze najnowszej i metodologia ich badań

 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРА

 • Жанры в теоретическом и историческом аспектах (поэтика и эволюция)
 • Канонические и неканонические жанры
 • Различные подходы к понятию жанра и методологические принципы анализа
 • Понятие жанра в разных национальных традициях
 • Трехмерная модель жанра (М.М. Бахтин) и ее рецепция
 • Рецептивный аспект жанрологии: позиции автора, читателя и исследователя
 • Жанры и новейшая литература; современные методологические подходы к изучению жанра.

 

Работа семинара связана с решением исключительно научных задач и ведется на безвозмездной (некоммерческой) основе

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. Jelena Kozmina, Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterynburgu

dr Olga Fedunina, Instytut Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa

sekretarz: dr Justyna Tuszyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Анна Скубачевска-Пневска, доктор филологических наук, профессор Университетa Николая Коперника (Торунь)

Елена Козьмина, доктор филологических наук, профессор УрФУ (Екатеринбург)

Ольга Федунина, кандидат филологических наук, ИМЛИ РАН (Москва)

Секретарь: Юстина Тушиньска, кандидат филологических наук, Университет Николая Коперника (Торунь)