Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Organizatorzy | Организаторы

Anna Skubaczewska-Pniewska

Dr hab., prof. UMK, kierownik Katedry Teorii Literatury i Komparatystyki w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania badawcze: metodologia i historia literaturoznawstwa, poetyka teoretyczna, teoria powieści, intertekstualność, literatura światowa; wykłada metodologię badań literackich, poetykę i teorię literatury, literaturę światową; współderaktorka serii wydawniczej “TEORIE – PORÓWNANIA – DYSKURSY”.

Анна Скубачевска-Пневска

Доктор филологических наук, профессор Университета Николая Коперника в Торуне, заведующая Кафедрой теории литературы и компаративистики; Институт литературоведения, Гуманитарный факультет; область научных интересов: методология и история литературоведения, теоретическая поэтика, теория романа, интертекстуальность, мировая литература; преподает курсы: «Методология литературоведения», «Поэтика», «Теория литературы», «Мировая литература»; соредактор книжной серии “ТЕОРИИ – СРАВНЕНИЯ – ДИСКУРСЫ”.

 

Jelena Kozmina

Profesor Uralskiego Uniwersytetu Federalnego w Jekaterynburgu, pracuje w Uralskim Instytucie Humanistycznym, Wydział Dziennikarstwa, Katedra Edytorstwa; zainteresowania badawcze: poetyka teoretyczna i historyczna, teoria gatunków literackich, narratologia, literatura fantastyczna; wykłada teorię literatury, tekstologię i edytorstwo, historię książki, psychologię i socjologię czytelnictwa; jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „New Philological Bulletin”.

Козьмина Елена Юрьевна

Доктор филологических наук, профессор кафедры издательского дела Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Уральский гуманитарный институт, Департамент «Факультет журналистики»); сфера интересов: теоретическая и историческая поэтика, теория жанров, нарратология, фантастическая литература; преподает курсы: «Теория литературы», «Текстология», «История книжной культуры», «Психология и социология чтения», «Библиография»; член редколлегии научного журнала «Новый филологический вестник».

 

Olga Fiedunina

Doktor nauk humanistycznych, pracuje w Oddziale Dziedzictwa Literackiego Instytutu Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie; zainteresowania badawcze: literatura rosyjska i francuska XIX–ХХ w., poetyka gatunków epickich, narratologia, typologia i funkcje onirycznych form w literaturze, gatunki literatury kryminalnej w aspekcie teoretycznym i historycznym; redaktor czasopisma „New Philological Bulletin”.

 

Федунина Ольга Владимировна

Кандидат филологических наук (2003), старший научный сотрудник отдела «Литературное наследство», Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН (РФ, Москва); область научных интересов: русская и французская литература XIX–ХХ вв., поэтика эпических жанров, нарратология, типология и функции онирических форм в литературе, жанры криминальной литературы в теоретическом и историческом аспектах; oтветственный секретарь редколлегии научного журнала «Новый филологический вестник».

Sekretarz

Justyna Tuszyńska

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Teorii Literatury i Komparatystki  Instytutu Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania badawcze: teoria reprezentacji, gatunki kultury popularnej (przede wszystkim kryminał i romans), historia doktryn teoretycznoliterackich, wykłada poetykę, grafikę komputerowa i język polski dla obcokrajowców.

 

Юстина Тушиньска

Кандидат филологических наук, сотрудник кафедры Теории литературы и компаративистики, Институт литературоведения, Гуманитарный факультет, Университет Николая Коперника в Торуне; область научных интересов: теория репрезентации; жанры популярной культуры (прежде всего, детектив и любовный роман), методология литературоведческих исследований; преподает курсы: “Поэтика”, “Компьютерная графика”, “Польский язык для иностранцев”.