Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Uczestnicy |Участники

Walerij Tiupa

Zasłużony Profesor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie (RGGU), wykłada w Katedrze Poetyki Teoretycznej i Historycznej Instytutu Filologii i Historii; autor wielu książek i artykułów na temat teorii i historii literatury, teorii komunikacji i analizy dyskursu, estetyki, retoryki, semiotyki oraz narratologii; główny redaktor naukowy czasopism  „New Philological Bulletin” i  „Narratorium”.

 

Тюпа Валерий Игоревич

доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и статей по теории и истории литературы, по теории коммуникации и дискурсному анализу, по эстетике, риторике, нарратологии.

 

Dina Magomiedowa

Zasłużona Profesor Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego oraz Instytutu Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, wykłada w Katedrze Historii Rosyjskiej Literatury Klasycznej RGGU, pracuje też w Oddziale Literatury Rosyjskiej Końca XIX w. IMLI RAN; zainteresowania badawcze: literatura rosyjska Srebrnego Wieku, twórczość Aleksandra Błoka, poetyka historyczna, historia liryki, tekstologia; wykłada historię kultury I literatury rosyjskiej Srebrnego Wieku, tekstologię literatury rosyjskiej XX w., symbolizm rosyjski i zachodnioeuropejski, prowadzi seminarium “Poetyka i życie literackie Srebrnego Wieku”.

Магомедова Дина Махмудовна

Доктор филологических наук, профессор, заслуженный профессор РГГУ. Ведущий научный сотрудник Отдела русской литературы конца XIX – начала XX века Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, руководитель Блоковской группы; профессор кафедры истории русской классической литературы Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета; oбласть научных интересов: русская литература Серебряного века, творчество Александра Блока, историческая поэтика, история лирики, текстология; учебные курсы: «История русской литературы Серебряного века», «История русской культуры Серебряного века», «Текстология русской литературы ХХ в.», «Русский и западно-европейский символизм», «Поэтика символистского стихотворения», диссертационный семинар «Поэтика и литературное поведение литературы Серебряного века».

 

Iwona Rzepnikowska

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i folklorystyki, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierownik Katedry Literatur Słowiańskich w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania badawcze: proza ludowa (m.in. bajka magiczna i zwierzęca), wzajemne związki literatury i folkloru, mit bohaterski okresu komunizmu, specyfika przekładu tekstów folklorystycznych; prowadzi zajęcia z literatury rosyjskiej XX w., współczesnej kultury rosyjskiej, współczesnych form realizacji myślenia mitycznego, teorii przekładu;  jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma “Vestnik RGGU: Seriya Literaturovedenie. Yazykoznanie. Kul’turologiya”.

Ивона Жепниковска

Доктор гуманитарных наук (литературоведение и фольклористикa), профессор Университета Николая Коперника в Торуне, заведующая Кафедрой славянских литератур, Институт литературоведения, Гуманитарный факультет;  сфера научных интересов: фольклорная проза (в частности, волшебная сказка, сказка о животных), взаимодействие литературы и фольклора, советский героический миф, специфика перевода текстов фольклора; преподает курсы: русская литература ХХ в., культура современной России, особенности современного мифологического мышления, теория перевода; член редколлегии научного журнала “ВЕСТНИК РГГУ Серия «Литературоведение. Языкознание. Культуроло-гия»” (с 2019 г.).

Veronika Özkan

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, pracownik naukowy Oddziału Nowożytnych Literatur Europy i Ameryki Instytutu Literatury Światowej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, członek  Rady Młodych Naukowców RAN, członek Europejskiego Towarzystwa Narratologicznego (ENN); zainteresowania badawcze: literatura modernizmu i postmodernizmu, komparatystyka, poetyka historyczna, autometarefleksja w literaturze.

 

Озкан Вероника Борисовна

Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела литератур Европы и Америки Новейшего времени Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, член Совета молодых ученых РАН, член European Narratology Network – Европейского нарратологического сообщества (ENN). Область научных интересов: литература модернизма и постмодернизма, компаративистика, историческая поэтика, автометарефлексия в литературе.

 

Marcin Wołk

Dr hab., prof. UMK,   Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania badawcze: formy narracji w literaturze współczesnej, autobiografizm, groteska literacka, funkcjonowanie motywu labiryntu w literaturze, literatura żydowska w językach nieżydowskich (zwłaszcza pisarstwo autorów polsko-żydowskich); współredaktor serii wydawniczej “TEORIE – PORÓWNANIA – DYSKURSY”, członek redakcji czasopsima “Archiwum Emigracji”.

Марцин Волк

Доктор филологических наук, профессор Университета Николая Коперника в Торуне, Кафедра теории литературы и компаративистики, Институт литературоведения, Гуманитарный факультет; область научных интересов: формы повествования в современной литературе, автобиографизм, литературный гротеск, тема лабиринта в литературе, еврейская литература на нееврейских языках; соредактор книжной серии “ТЕОРИИ – СРАВНЕНИЯ – ДИСКУРСЫ”, член редколлегии научного журнала “Архив Эмиграции”.

Natalia Kirylenko

Doktor nauk humanistycznych; badaczka niezależna; zainteresowania badawcze: poetyka teoretyczna i historyczna, teoria gatunków, narratologia, poetyka klasycznej powieści detektywistycznej i powieści policyjnej, teoria dramatu, poetyka powieści łotrzykowskiej, przygodowej i społeczno-kryminalnej.

 

Кириленко Наталья Натановна

Кандидат филологических наук; независимый исследователь. Область научных интересов: теоретическая и историческая поэтика; теория жанров; нарратология; поэтика  классического детектива, авантюрного расследования и полицейского романа; теория драмы; поэтика плутовского и авантюрного романа; поэтика социально-криминального романа.

Jolanta Brzykcy

Dr hab., prof. UMK, Katedra Literatur Słowiańskich, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania badawcze: emigracja rosyjska pierwszej i drugiej fali, rosyjska poezja emigracyjna, twórczość kobiet na emigracji, ego-dokumenty rosyjskiej diaspory; zajęcia: literatura rosyjska XIX i XX wieku, życie literackie współczesnej Rosji, wiedza o literaturze, kobiece oblicza kultury rosyjskiej.

Иоланта Бжикцы

Доктор филологических наук, профессор Университета Николая Коперника в Торуне, Кафедра Славянских Литератур; научные интересы: русская эмиграция первой и второй волны, поэзия русского зарубежья, творчество женщин в эмиграции, эго-документы русской диаспоры; преподает курсы: русская литература XIX и XX веков, литературная жизнь современной России, литературоведение, женские лица русской культуры.

Marzenna Cyzman

Dr hab., prof. UMK,  Katedra Teorii Literatury i Komparatystyki, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prodziekan ds. studenckich; zainteresowania badawcze: humanistyka nie-antropocentryczna, filozofia i socjologia nauki (zwłaszcza koncepcja Ludwika Flecka), konstruktywizm, koncepcje interpretacji, współczesna literatura polska i zagraniczna, glottodydaktyka; wykłada poetykę dzieła literackiego, teorię literatury, socjologię literatury, najnowsze tendencje w badaniach literackich, nauczanie języka polskiego jako obcego.

Маженна Цызман

Доктор филологических наук, профессор Университета Николая Коперника в Торуне, Кафедра теории литературы и компаративистики, Институт литературоведения, Гуманитарный факультет; продекан по студенческим вопросам;  область научных интересов: философия и социология науки, конструктивизм в философии, современная польская и зарубежная литература, неантропоцентричная гуманитаристика; преподает курсы:  «Поэтика», «Теория литературы», «Социология литературы», «Новейшие тенденции в литературных исследованиях», «Польский язык для иностранцев».

 

Bożena Żejmo

Dr hab., prof. UMK, Katedra Literatur Słowiańskich; zainteresowania badawcze: literatura rosyjska XX/XXI wieku (problemy etyczne w literaturze; literatura i ideologia, poetyka pamięci i traumy w najnowszej powieści rodzinnej; tabu i milczenie w prozie XXI wieku; najnowsza literatura łagrowa); wykłady: kultura i historia Rosji X-XX wieku, rosyjski charakter narodowy, literatura i władza, najnowsza literatura rosyjska.

Божена Жеймо

Доктор филологических наук, профессор Университета Николая Коперника в Торуне, Кафедра Славянских Литератур; oбласть научных интересов: российская литература XX-XXI вв., (этика и литература, идеология и литература, поэтика памяти и травмы в российских семейных романах, табу и молчание в российской прозе XXI в., новейшая лагерная проза); преподает курсы: «Культура и история России X-XX вв.,», «Русский народный характер», «Литература и власть», «Новейшая русская литература».

 

Paulina Abriszewska

Dr hab. prof. UMK, pracuje w Katedrze Teorii Literatury i Komparatystki  Instytutu Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania badawcze: literatura polskiego romantyzmu (w szczególności Cypriana Norwida), badania z kręgu kulturowej teorii literatury, pogranicza literatury i filozofii; wykłada filozofię, historię literatury polskiej, literaturę światową, warsztaty komparatystyczne.

 

Паулина Абришевска

Доктор филологических наук, профессор Университета Николая Коперника в Торуне,
Кафедра теории литературы и компаративистики, Институт литературоведения, Гуманитарный факультет; область научных интересов: литература польского романтизма (в частности Циприана Норвида), литература в культурном контексте,  литература и философия; преподает философию, историю польской литературы, мировую литературу.

 

Olga Grimowa

Doktor nauk humanistycznych, docent Katedry Historii Literatury Rosyjskiej, Teorii Literatury i Krytyki Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego w Krasnodarze; zainteresowania badawcze: poetyka współczesnej powieści rosyjskiej, narratologia; wykłada teorię procesu historycznoliterackiego, analizę tekstu artystycznego, współczesną literature rosyjską.

 

Гримова Ольга Александровна

Кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы, теории литературы и критики Кубанского государственного университета (г. Краснодар); область научных интересов: поэтика современного русского романа, нарратология. Преподаю дисциплины: Теория литературного процесса, Анализ художественного текста, Современная отечественная литература.

 

Viktoria Durkalevych

Profesor w Katedrze Komunikacji Językowej i Międzykulturowej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Iwana Franki w Drohobyczu; zainteresowania badawcze: miejskie auto/bio/geo/grafie, tożsamość narracyjna, komparatystyka; wykłada historię literatury polskiej, metodykę nauczania języka polskiego oraz praktyczny kurs języka polskiego.

 

Дуркалевич Виктория Владимировна

Доктор филологических наук, профессор Кафедры языковой и международной коммуникации Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко; область научных интересов: городские авто/био/гео/графии, нарративная идентичность, литературная компаративистика; преподает курсы: история польской литературы, методика преподавания польского языка, практический курс польского языка.

 

Mirosława Radowska-Lisak

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Teorii Literatury i  Komparatystyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika w Toruniu, zainteresowania naukowe: literatura XIX wieku, gatunki  prozatorskie, obraz wsi w literaturze; prowadzi zajęcia z zakresu historii i socjologii  literatury.

 

Мирослава Радовска-Лисак

 Кандидат филологических наук, Кафедра теории литературы и компаративистики, Институт литературоведения, Гуманитарный факультет; область научных интересов:
литература XIX века, эпические жанры, образ  деревни в литературе; преподает теорию и социологию литературы.

 

Wiktoria Małkina

 Doktor nauk humanistycznych, docent, kierownik Katedry Poetyki Teoretycznej i Historycznej Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie, zainteresowania badawcze: poetyka powieści historycznej i gotyckiej, poetyka liryki, wizualność w kulturze, fantastyka w liryce, poetyka historyczna, pamięć historyczna w literaturze; wykłada analizę tekstu artystycznego, poetykę teoretyczną i historyczną, poetykę liryki, teorię kultury i procesu literackiego, wizualność w literaturze.

Малкина Виктория Яковлевна

 Кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета; oбласть научных интересов: поэтика исторического и готического романа, лирический сюжет, поэтика лирики, визуальное в культуре, фантастическое в лирике, историческая поэтика, историческая память в литературе; yчебные курсы: Введение в литературное источниковедение, Анализ художественного текста, Теоретическая поэтика, Историческая поэтика, Поэтика лирики, Теория культуры и литературный процесс, Визуальное в литературе.

Katarzyna Wądolny-Tatar

Dr hab., prof. UP, kierownik Katedry Teorii i Antropologii Literatury w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zainteresowania badawcze: genologia i tropologia literacka, polska poezja XX i XXI wieku, proza kobiet, literatura dla dzieci i młodzieży (z analizą tekstu i ilustracji). Jej monografia habilitacyjna dotyczyła kołysanki jako gatunku w liryce. Jest zastępcą redaktor naczelnej rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”. Wykłada poetykę dzieła literackiego, teorię i antropologię literatury, metodologię badań literaturoznawczych, literaturę dla dzieci i młodzieży.

Катажина Вондольны-Татар

Доктор филологических наук, профессор Педагогического Университета в Кракове, заведующая кафедрой теории и антропологии литературы (Институт польской филологии, Гуманитарный факультет); область научных интересов: генология и литературная тропология, польская поэзия XX и XXI веков, женская проза, литература для детей и молодежи; тема  докторской диссертации «Колыбельная как жанр лирики»;  преподает курсы «Поэтика литературного произведения», «Теория и антропология литературы», «Методология литературоведения», «Литература для детей и молодежи»; заместитель главного редактора журнала „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”.

 

Wojciech Kajtoch

Dr hab., prof. UJ, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; jest językoznawcą, teoretykiem i historykiem literatury, prasoznawcą, komunikologiem, polonistą i rusycystą, literatem; wykłada wiedzę o języku i retorykę; znawca twórczości braci Strugackich i literackiej fantastyki.

 

Войцех Кайтох

Доктор филологических наук, профессор Ягел­лонского Университета в Кракове (Инсти­тут журналистики, медиа и социальной коммуникации); лингвист, теоретик и историк польской и русской литературы, писатель; исследователь творчества братьев Стругацких и литературной фантастики.

Jelena Abramowskich

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor Państwowego Uniwersytetu Społeczno-Pedagogicznego w Samarze, Katedra Literatury Rosyjskiej, Powszechnej i Metodyki Nauczania Literatury, Wydział Filologiczny; zainteresowania badawcze: historia i metodologia literaturoznawstwa, poetyka teoretyczna, narratologia, teoria gatunków, estetyka recepcji, teoria filmu; wykłada historię literatury rosyjskiej XIX wieku, wprowadzenie do literaturoznawstwa, teorię literatury, poetykę tekstu artystycznego, narratologię, hermeneutykę literacką; członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Opera Slavica”.

Абрамовских Елена Валерьевна

Доктор филологических наук, профессор Самарского государственного социально-педагогического университета, кафедра русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы, Филологический факультет; область научных интересов: история и методология литературоведения, теоретическая поэтика, нарратология, теория жанров, рецептивная эстетика, теория кино; преподаёт курсы «История русской литературы XIX века», «Введение в литературоведение», «Теория литературы», «Поэтика художественного текста», «Нарратология», «Литературная герменевтика»; член редколлегии научного журнала «Opera Slavica».

 

Larysa Murawiowa

Doktor nauk humanistycznych; starszy wykładowca w Katedrze Badań Interdyscyplinarnych w Dziedzinie Języka i Literatury, Wydział Sztuk i Nauk Wyzwolonych, Petersburski Uniwersytet Państwowy; członek European Narratology Network (ENN) i La Société Internationale des Recherches sur la Fiction et la Fictionnalité (S.I.R.F.F.); zainteresowania badawcze: narratologia kognitywna i transmedialna, teoria mediów, literatura francuska, gatunki hybrydyczne; wykłada między innymi narratologię transmedialną, literaturę i sztukę francuską XX wieku, metodologię badań transmedialnych, historię rosyjskiego literaturoznawstwa.

Лариса Евгеньевна Муравьева 

Кандидат филологических наук, старший преподаватель Кафедры междисциплинарных исследований в области языков и литературы Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского Государственного Университета. Член European Narratology Network – Европейского нарратологического сообщества (ENN) и La Société Internationale des Recherches sur la Fiction et la Fictionnalité — Международного сообщества по исследованию вымысла и фикциональности (S.I.R.F.F.). Область научных интересов: когнитивная и трансмедиальная нарратология, теория медиа, французская литература, гибридные жанры. Читаемые курсы: «Трансмедиальная нарратология», «Французская литература и искусство ХХ века», «Методология трансмедиальных исследований», «История русского литературоведения» и др.

Dorota Korwin-Piotrowska 

Dr hab., prof. UJ, pracownik Katedry Lingwistyki Komputerowej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: pogranicze poetyki i językoznawstwa, zagadnienia dotyczące spójności tekstu i udziału milczenia w strukturze utworu, a także retoryka w powiązaniu z etyką komunikacji. Wykłada poetykę i kompozycję z elementami retoryki dla studentów elektronicznego przetwarzania informacji, prowadzi też warsztaty z webwritingu. Jest autorką podręcznika pt. „Poetyka – przewodnik po świecie tekstów”.

Дорота Корвин- Пиотровска

Доктор филологических наук, профессор Ягел­лонского Университета в Кракове, сотрудник Кафедры компьютерной лингвистики, Факультет управления и социальной коммуникации; преподаёт  поэтику и композицию с элементами риторики для студентов электронной обработки информации,  проводит семинары по webwriting, автор учебника «Поэтика. Cправочник по миру текстов»; область научных интересов: границы поэтики и лингвистики, вопросы связности текста и функции молчания в структуре произведения, а также риторика в связи с этикой коммуникации.