Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1

Międzynarodowe Seminarium Folklorystyczne

LINK DO STRONY: https://www.human.umk.pl/miedzynarodowe-seminarium-folklorystyczne/

Folklor i inspiracje ludowe w literaturze w badaniach współczesnych

Celem seminarium jest omówienie zagadnień związanych z miejscem folkloru w badaniach współczesnych oraz problemów dotyczących inspiracji ludowych w literaturze. Ma ono charakter regularnych spotkań online, podczas których są wygłaszane referaty przez uczestników seminarium oraz zapraszanych gości. Ponadto w programie przewidziane są spotkania robocze służące wymianie doświadczeń w zakresie prowadzonych badań i popularyzacji wyników wzajemnej współpracy. W przyszłości planujemy organizować tradycyjne wykłady gościnne i konferencje naukowe na UMK oraz w ośrodkach partnerskich, tym niemniej nadal będziemy spotykać się online.

Spis tematów do dyskusji pozostaje otwarty. Radzi będziemy propozycjom poszerzenia zakresu interesujących nas zagadnień.

Фольклор и фольклорно-литературные связи в современных исследованиях

Целью семинара является обсуждение широкого круга вопросов, связанных с актуальными направлениями фольклорных исследований и исследований в области фольклорно-литературного взаимовоздействия. Он имеет форму циклических встреч онлайн, во время которых выступают с докладами постоянные участники семинара, а также приглашенные гости. Кроме того, программа предусматривает рабочие обсуждения научно-исследовательских вопросов и популяризацию результатов взаимного сотрудничества. В будущем мы планируем проведение разных мероприятий в традиционной форме, тем не менее мы будем продолжать встречаться онлайн.

Список тем для обсуждения открыт, и оргкомитет семинара будет рад предложениям от коллег.

 

TEMATYKA SEMINARIUM ТЕМАТИКА СЕМИНАРА
 • genologia folkloru tradycyjnego i współczesnego
 • poetyka i semantyka tekstu folkloru
 • problemy badania języka folkloru
 • współczesne badania regionalnych/lokalnych tradycji i kultur
 • archiwa w badaniach folklorystycznych i literaturoznawczych
 • współczesne kontynuacje, transformacje i rekonstrukcje tradycyjnych form folkloru
 • literackie motywy i wątki w przekazie oralnym
 • literacko-artystyczne interpretacje ludowych postaci, motywów i wątków
 • typologia związków literatury i folkloru
 • folklor i komparatystyka folklorystyczno-literaturoznawcza w słowiańskim kręgu kulturowym
 

 • жанровая система классического и современного фольклора
 • поэтика и семантика фольклорного текста
 • проблемы изучения языка фольклора
 • современные исследования региональных/ локальных традиций и культур
 • архивные фольклорные и литературные изыскания
 • развитие, трансформация и реконструкция традиционного фольклора в контексте современности
 • литературные сюжеты и мотивы в фольклоре
 • фольклорные образы, сюжеты и мотивы как объект художественного переосмысления
 • типология фольклорно-литературных связей
 • фольклор и фольклорно-литературные связи в славянской культурной традиции

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Iwona Rzepnikowska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. Jelena Lewkijewskaja, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa
dr Julia Kraszeninnikowa, Instytut Języka, Literatury i Historii Federalnego Centrum Naukowego Komi, Syktywkar
dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. UKW, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
sekretarz: mgr Anna Zalewska, doktorantka „Academia Artium Humaniorum” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Ивона Жепниковска, доктор гуманит. наук, профессор Университетa Николая Коперника, Торунь
Елена Е. Левкиевская, доктор филолог. наук, профессор РГГУ, Москва
Юлия Крашенинникова, кандидат филолог. наук, ИЯЛИ УрОРАН, Сыктывкар
Агнешка Голембиовска-Сухорска, доктор гуманит. наук, профессор Университета им. Казимира Великого, Быдгощ
Петр Гроховски, доктор гуманит. наук, профессор Университетa Николая Коперника, Торунь
Секретарь: Анна Залевска, аспирант „Academia Artium Humaniorum”, Университет Николая Коперника, Торунь