Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Dr hab. Joanna Kamper-Warejko

 • Magisterium: mgr filologii polskiej, 1995, UMK w Toruniu, temat pracy: Charakterystyka językowa XVII-wiecznego misterium pt. Dialogus de Nativitate Domini; opiekun naukowy: prof. dr hab. Teresa Friedelówna;
 • Doktorat: dr nauk humanistycznych, 2003, UMK w Toruniu, temat rozprawy: Charakterystyka językowa i filologiczna pieśni pasyjnych i wielkanocnych z Kancjonału Piotra Artomiusza; promotor: prof. dr hab. Teresa Friedelówna;
 • Habilitacja: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, 2017, Wydział Filologiczny UMK w Toruniu; temat rozprawy: Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu “Ksiąg o gospodarstwie” (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki, Toruń: Wydawnictwo UMK 2016.
Dane korespondencyjne
e-mail: asiakw@maius.uni.torun.pl
Funkcje w instytucjach / organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych
 • Sekretarz Komisji Filologicznej TNT, od 2007 roku
 • członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego,
Wyróżnienia
 • Wyróżnienie za osiągnięcia uzyskane w działalności organizatorskiej w roku akad. 1995/1996
 • Nagroda Rektora za wyniki uzyskane w działalności naukowo-badawczej za rok 2006
Przedmiot badań naukowych:

językoznawstwo diachroniczne – gramatyka historyczna języka doby średniopolskiej (fonetyka, fleksja, semantyka); XVI-wieczna polszczyzna Torunia; leksyka zabytków religijnych; historia nazw ulic Torunia; słownictwo ksiąg P. Krescencjusza (XVI wiek) – pochodzenie i rozwój w polszczyźnie


 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie

 1. Pieśni pasyjne i wielkanocne w Kancjonale Piotra Artoniusza (Toruń 1601), Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2006, ss. 191.

Artykuły

 1. Słownictwo sakralne i potoczne w misterium „Dialogus de Nativitate Domini”, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLVIII, 1997, s.141–154.
 2. Kilka uwag o pieśniach pasyjnych i wielkanocnych w Kancjonale Piotra Artomiusza, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska L, 1998, s.69–78.
 3. Słownictwo pieśni pasyjnych w Kancjonale Toruńskim na tle polskich przekładów Nowego Testamentu w XVI w., [w:] Polszczyzna regionalna Pomorza, pod red. K.Handke, t.8, SOW, Warszawa 1998, s.21–30.
 4. Język Kancjonału Toruńskiego a XVII-wieczna norma na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LV, 2001, s.77–90.
 5. Psalmy 114. i 115. z Toruńskiego Kancjonału na tle wybranych staropolskich przekładów Psałterza, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LVIII, 2003, s.73–84.
 6. Psalmy 114. i 115. w kancjonale toruńskim na tle wybranych polskich przekładów Psałterza w XVI w., [w:] Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 58, Toruń: TNT 2005, s. 37–49.
 7. Pieśni o “Duchu Świętym” w toruńskim kancjonale, [w:] Rocznik Toruński 32, 2005, s. 183–190.
 8. Odzwierciedlenie tendencji słowotwórstwa XVI wieku w wybranych pieśniach religijnych, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, red. B. Nowowiejski, Białystok: 2006, s. 77–83.
 9. Onomastyka biblijna w psalmach z toruńskiego kancjonału, [w:] Pogranicza, materiały z konferencji 8–10 maja 2006r., Łódź 2007, s.249–262.
 10. Polszczyzna toruńskiego kancjonału na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych, Język Polski LXXXVII, nr 2, 2007, s.135–140.
 11. Leksykalne wykładniki perswazji w XVI-wiecznym kazaniu Piotra Artomiusza, [w:] Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, pod red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńskiej, J. Kulwickiej-Kamińskiej, Toruń 2007, Wyd. UMK, s. 29–35.
 12. Chrystus z martwych wstał jest – wielkanocny trop w wybranych kancjonałach protestanckich, [w:] Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego, księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. T. Friedelównie, pod red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwickiej-Kamińskiej, K. Nowakowskiej, Toruń 2007, Wyd. UMK, s. 81–89.
 13. Kancjonał Piotra Artomiusza – toruński wkład w polskie piśmiennictwo XVI wieku, Folia Toruniensia 7, Toruń 2007, s.33–41.
 14. O nazwach drzew występujących w poradniku Piotra Crescentiusa, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń- Charzyńska, Toruń 2007, s. 115–126.
 15. Przyczynek do historii nazw ulic Torunia, [w:] Tradycja a nowoczesność, Łódź 2008, s. 489–496.
 16. Wybrane zagadnienia składniowe w XVII-wiecznym kancjonale (na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych), Varia XV, 2008, Bratysława Słowacja, Slovenská jazykovedná spoločnost’ pri SAV i Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici; s. 274–280.
 17. XVI-wieczne nazwy polskich roślin jako świadectwo rozwoju języka. Na podstawie ”Ksiąg o gospodarstwie” Piotra Krescencjusza, [w:] Tajemnice rozwoju, Łódź 2009, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, s. 223–234.
 18. Kilka uwag o języku ”Gęśli różnorymych” Jana Rybińskiego, Varia XVI, 2009, Slovenská jazykovedná spoločnost’ pri SAV Bratysława i Jazykovedný ústav L’udovíta Štúra SAV, Bratislava, s.250–257.
 19. ”Gęśli” Jana Rybińskiego – świadectwo normalizacji polszczyzny renesansowej Torunia, Linguistica Copernicana 2 (2) 2009, Wydawnictwo naukowe UMK, Toruń 2009, s.223–241.
 20. Kilka uwag o historii nazw ziół z poradnika P. Krescencjusza (1571r.), Studia Językoznawcze, t.8, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 71–81.
 21. Nazwy roślin ”z náśienia śię rodzących ná ogrodźiech ku żywnośći ludzkiey” u Krescencjusza a wybrane XVI-wieczne zielniki, Białostockie Archiwum Językowe nr 9, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s.115–126.
 22. Slovotvorné novotvary ve sbírce “Gęśli różnoryma” Jana Rybińského, Varia XVII, Ružomberku 2010, Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Slovenská jazykovedná spoločnost’ pri SAV v Bratislave, red. Prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., s.201–207.
 23. Poradnik Piotra Krescencjusza jako tekst użytkowy; Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 46 SOW, Warszawa 2011, s.43–56.
 24. Profesor Teresa Friedel (1934-2011), Linguistica Copernicana 2(6)/2011, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s.15–21.
 25. Obce nazwy winorośli występujące w poradniku P. Krescencjusza (1571), Studia Językoznawcze, t.12, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s.73–81.

Przyjęte do druku:

 1. Hasła w pracy zbiorowej Słownictwo tekstów z XVI-XVIII w. Polskie dzieje Pomorza. Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2001.

Redakcje naukowe

 1. Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Toruń 2007, ss.307.
 2. Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego, tom jubileuszowy poświęcony prof. dr hab. T. Friedelównie, red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska, Toruń 2007, wyd. UMK, ss.337.
 3. Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń- Charzyńska, Toruń 2007, ss. 413.
 4. Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych (z M. Gębką-Wolak, J. Kamper-Warejko), Toruń 2014, ss. 332.