Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Dr hab. Joanna Kamper-Warejko, prof. UMK

Kwalifikacje zawodowe

  • Magisterium: mgr filologii polskiej, 1995, UMK w Toruniu, temat pracy: Charakterystyka językowa XVII-wiecznego misterium pt. Dialogus de Nativitate Domini; opiekun naukowy: prof. dr hab. Teresa Friedelówna;
  • Doktorat: dr nauk humanistycznych, 2003, UMK w Toruniu, temat rozprawy: Charakterystyka językowa i filologiczna pieśni pasyjnych i wielkanocnych z Kancjonału Piotra Artomiusza; promotor: prof. dr hab. Teresa Friedelówna;
  • Habilitacja: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, 2017, Wydział Filologiczny UMK w Toruniu; temat rozprawy: Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu “Ksiąg o gospodarstwie” (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki, Toruń: Wydawnictwo UMK 2016.
  • Studia podyplomowe:
   • Podyplomowe Studium Logopedii – rok ukończenia 2015, UMK w Toruniu;
   • Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego – rok ukończenia 2020, UMK w Toruniu
Dane korespondencyjne
e-mail: asiakw@umk.pl
Funkcje w instytucjach / organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych
 • Sekretarz Komisji Filologicznej TNT, od 2007 roku
 • członek Komitetu Okręgowego OLiJP-SP (kujawsko-pomorskie)
 • członek Komitetu Okręgowego OLiJP w Toruniu
 • członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego,

Funkcje w UMK

 • członek Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Humanistycznego

Wyróżnienia

 • Wyróżnienie za osiągnięcia uzyskane w działalności organizatorskiej w roku akad. 1995/1996
 • Nagroda Rektora za wyniki uzyskane w działalności naukowo-badawczej za rok 2006
 • Nagroda Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w roku 2017
Przedmiot badań naukowych:
 • językoznawstwo diachroniczne – historia języka; leksykologia, historyczna stylistyka; zjawiska językowe dawnej i współczesnej polszczyzny w kontekście kulturowym; gramatyka historyczna języka doby średniopolskiej (fonetyka, fleksja, semantyka); XVI-wieczna polszczyzna Torunia; leksyka zabytków religijnych; historia nazw ulic Torunia; słownictwo ksiąg P. Krescencjusza (XVI wiek); nazwy roślin – pochodzenie i rozwój w polszczyźnie;
 • rozwój języka oraz mowy dziecka – rozwój kompetencji językowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, świadomość metalingwistyczna dzieci

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie

 1. Pieśni pasyjne i wielkanocne w Kancjonale Piotra Artoniusza (Toruń 1601), Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2006, ss. 191.
 2. Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu „Ksiąg o gospodarstwie” (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki, Toruń 2016, ss. 379.
 3. Kształtowanie się systemu językowego w zakresie kategorii przypadka rzeczowników u dzieci 5- i 6-letnich (współautorstwo z Iwoną Kaproń-Charzyńską), Toruń 2016, ss. 173.

Wybrane artykuły naukowe

 1. Słownictwo sakralne i potoczne w misterium „Dialogus de Nativitate Domini”, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLVIII, 1997, s.141–154.
 2. Język Kancjonału Toruńskiego a XVII-wieczna norma na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LV, 2001, s.77–90.
 3. Psalmy 114. i 115. w kancjonale toruńskim na tle wybranych polskich przekładów Psałterza w XVI w., [w:] Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 58, Toruń: TNT 2005, s. 37–49.
 4. Pieśni o “Duchu Świętym” w toruńskim kancjonale, [w:] Rocznik Toruński 32, 2005, s. 183–190.
 5. Odzwierciedlenie tendencji słowotwórstwa XVI wieku w wybranych pieśniach religijnych, [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, red. B. Nowowiejski, Białystok: 2006, s. 77–83.
 6. Onomastyka biblijna w psalmach z toruńskiego kancjonału, [w:] Pogranicza, materiały z konferencji 8–10 maja 2006r., Łódź 2007, s.249–262.
 7. Polszczyzna toruńskiego kancjonału na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych, Język Polski LXXXVII, nr 2, 2007, s.135–140.
 8. Chrystus z martwych wstał jest – wielkanocny trop w wybranych kancjonałach protestanckich, [w:] Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego, księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. T. Friedelównie, pod red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwickiej-Kamińskiej, K. Nowakowskiej, Toruń 2007, Wyd. UMK, s. 81–89.
 9. O nazwach drzew występujących w poradniku Piotra Crescentiusa, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń- Charzyńska, Toruń 2007, s. 115–126.
 10. Przyczynek do historii nazw ulic Torunia, [w:] Tradycja a nowoczesność, Łódź 2008, s. 489–496.
 11. Wybrane zagadnienia składniowe w XVII-wiecznym kancjonale (na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych), Varia XV, 2008, Bratysława Słowacja, Slovenská jazykovedná spoločnost’ pri SAV i Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici; s. 274–280.
 12. XVI-wieczne nazwy polskich roślin jako świadectwo rozwoju języka. Na podstawie ”Ksiąg o gospodarstwie” Piotra Krescencjusza, [w:] Tajemnice rozwoju, Łódź 2009, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, s. 223–234.
 13. ”Gęśli” Jana Rybińskiego – świadectwo normalizacji polszczyzny renesansowej Torunia, Linguistica Copernicana 2 (2) 2009, Wydawnictwo naukowe UMK, Toruń 2009, s.223–241.
 14. Kilka uwag o historii nazw ziół z poradnika P. Krescencjusza (1571r.), Studia Językoznawcze, t.8, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 71–81.
 15. Terminy metalingwistyczne w świadomości uczniów klas trzecich – na przykładzie nazw części mowy (wspólnie z Iwoną Kaproń-Charzyńską), Białostockie Archiwum Językowe nr 17, 2017, s. 71-92.

Redakcje naukowe

 1. Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Toruń 2007, ss.307.
 2. Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego, tom jubileuszowy poświęcony prof. dr hab. T. Friedelównie, red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska, Toruń 2007, wyd. UMK, ss.337.
 3. Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń- Charzyńska, Toruń 2007, ss. 413.
 4. Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, red. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko), Toruń 2014, ss. 332.

Działalność popularyzatorska

 1. współorganizowanie imprezy pt. „Dyktando – Zostań toruńskim mistrzem ortografii” w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (2004-2007); współorganizowanie imprezy pt. „Czy można zaprosić do konkursa”? – turniej poprawności językowej dla gimnazjalistów (w ramach kilku edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (2008-2012); współorganizowanie imprezy pt. „Polacy nie gęsi – konkurs wiedzy o języku polskim” w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (2014-2015);
 2. współautorstwo (2015) i autorstwo (2016) dyktanda organizowanego przez Urząd Marszałkowski z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego; udział w komisji oceniającej dyktando organizowane przez Urząd Marszałkowski z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (2018, 2020);
 3. warsztaty dla uczniów w szkołach średnich (np. pt. „Jak czyść „ypoydy”, kim jest kłodnik? Kilka uwag o odczycie dawnych tekstów”); warsztaty dla nauczycieli (np. pt. „Czy młodzież może polubić staropolszczyznę?”); wykłady (np. w Książnicy Kopernikańskiej);