Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska

 • Magisterium: mgr filologii polskiej, 1994, UMK w Toruniu, temat pracy: Listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej. Próba analizy leksykalno-frazeologicznej i stylistycznej; opiekun naukowy: prof. dr hab. Teresa Friedel;
 • Doktorat: dr nauk humanistycznych, 2002, UMK w Toruniu, temat rozprawy: Kształtowanie się polskiej terminologii islamistycznej; promotor: dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK;
 • Habilitacja: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, 2014, Wydział Filologiczny UMK w Toruniu; temat rozprawy: Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej; Toruń: Wydawnictwo UMK 2013.
Dane korespondencyjne
e-mail: Joanna.Kulwicka-Kaminska@umk.pl;
telefon: (56)611-37-87
Funkcje w instytucjach / organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
 • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
 • Renaissance Society of America
Funkcje w UMK
 • Kierownik Podyplomowego Studium Logopedii (od 2006)
 • Kierownik Centrum Badań Kitabistycznych (od 2015)
 • Kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego (od 2015)
Wyróżnienia
 • Nagroda II stopnia w 2005 r. i wyróżnienie w 2015 r. – przyznane przez JM Rektora UMK za osiągnięcia naukowo-badawcze
Przedmiot badań naukowych:

Prowadzi prace badawcze z  zakresu językoznawstwa diachronicznego i  kontrastywnego (historia języka polskiego, w tym staro- i średniopolski system fleksyjny oraz słowiańsko-orientalne relacje językowe, m.in. zapożyczenia do polszczyzny z języków arabskiego, tureckiego i perskiego, dialektologia, w tym kształtowanie się polszczyzny północnokresowej, teolingwistyka, w tym kitabistyka) oraz translatoryki (przekład na język polski terminologii religijnej islamu i chrześcijaństwa).

Główne kierunki zainteresowań badawczych

 • problematyka lingwistyczna w ujęciu historyczno-rozwojowym,
 •  język religijny (na podstawie tekstów historycznojęzykowych, zwłaszcza piśmiennictwa religijnego Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, polskich tłumaczeń Biblii i Koranu),
 • teoria przekładu (zwłaszcza języki semickie),
 • zapożyczenia,
 • edytorstwo polskich zabytków rękopiśmiennych,
 • kultura i religia islamu.

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie naukowe

 1. Kształtowanie się polskiej terminologii muzułmańskiej, Toruń: TNT, 2004, ss. 209.
 2. Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013, ss. 357.

Rozdziały w monografiach i artykuły w pracach zbiorowych

 1. Analiza leksykalno-frazeologiczna modlitw muzułmanów litewsko-polskich w zestawieniu z modlitwami chrześcijan, [w:] Frazeologia a religia. Tezy referatów Międzynarodowego Sympozjum Naukowego 4-6 września 1996, red. W. Chlebda i S. Kochman, Opole 1996, s. 127-128.
 2. Terminologia islamistyczna w polskiej leksykografii, [w:] Islam i muzułmanie Białorusi w XX wieku, red. I. Konopacki, Mińsk 2002, s. 60-73.
 3. Cechy wspólne piśmiennictwa Tatarów litewsko-polskich i kanonu tekstów scs. Geneza. Grafia. Ortografia, [w:] Varia XIV, red. M. Olšiak, Bratysława 2006, s. 15-23.
 4. Semantyka i przekład leksemów księga, pismo, słowo w polskich translacjach  biblijnych i koranicznych, [w:] Pogranicza, red. D. Kowalska, Łódź 2007, s. 327-347.
 5. Bałwany i bogowie w Koranie i w Biblii – polski przekład i jego analiza leksykalno-semantyczna, [w:] Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 2007, s. 103-113.
 6. Pojęcie sekty – rozważania terminologiczne, [w:] Człowiek w sieci zniewolonych dróg, red. M. Jędrzejko, W. Bożejewicz, Warszawa-Pułtusk 2007, s. 192-200.
 7. Nazwy bogów pogańskich w Koranie i w Biblii – polski przekład i jego analiza leksykalno-semantyczna, [w:] Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie, red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska, Toruń 2007, s. 47-69.
 8. Ewangelia, Pięcioksiąg, Psalm, Tora w dawnych i współczesnych translacjach biblijnych i koranicznych, [w:] Tradycja a nowoczesność, red. E. Woźniak, Łódź 2008, s. 101-114.
 9. Prawo, Przepis, Tora – przekład nazw Świętych Ksiąg w polskich translacjach biblijnych i koranicznych, [w:] Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenes tradicijoje: totoriai ir karaimai, red. T. Bairašauskaitė, H. Kobeckaitė, G. Miškinienė, Wilno 2008, s. 93-105, summary s. 343-344.
 10. Doskonałe pytania, doskonałe odpowiedzi, czyli techniki manipulacji słowem, [w:] Sekty jako problem współczesności, red. P.T. Nowakowski, Mysłowice 2008, s. 43-53.
 11. Partner, równy, towarzysz – biblijne i koraniczne nazwy bogów pogańskich, [w:] Varia XV, red. A. Gálisová, A. Chomová, Bratysława 2008, s. 331-334.
 12. Przekład słownictwa dogmatycznego islamu i chrześcijaństwa w polskich translacjach biblijnych i koranicznych (na przykładzie wybranych nazw bogów pogańskich), [w:] Tożsamość na styku kultur. Zbiór studiów, red. I. Masojć, R. Naruniec, Wilno 2008, s. 372-390.
 13. Sposoby przekładu chrześcijańskiej i muzułmańskiej terminologii religijnej w polskich translacjach biblijnych i koranicznych, [w:] Chrestomatia teolingwistyki, red. A. Gadomski, Cz. Łapicz, Symferopol 2008-2009, s. 333-348.
 14. Przyczynek do historii Koranu w języku polskim, [w:] Varia XVI, red. G. Múcsková, Bratysława 2009, s. 309-316.
 15. Zabytki piśmiennictwa Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan badań i kierunki badań, [w:] Żywe problemy historii języka, red. M. Kuźmicki, M. Osiewicz, Poznań 2010, s. 193-206.
 16. Przekład hebr. tōrāh i ar. taurāt w polskich translacjach biblijnych i koranicznych, [w:] Varia XVII, red. V. Kováčová, Ružomberok 2010, s. 279-293.
 17. Z problematyki przekładu biblijnych i koranicznych nazw świętych ksiąg (na podstawie piśmiennictwa Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz polskich translacji Biblii i Koranu), [w:] Wokół religii i jej języka. Konstrukcje i destrukcje tożsamości, red. E. Golachowska i A. Zielińska, seria Kultura na Pograniczach 7, Warszawa 2011, s. 233-249.
 18. Wybory translatorskie, czyli sposoby oddawania nominacji aniołów oraz innych istot duchowych w polskich przekładach Biblii i Koranu, [w:] Теолингвистика. Зборник научних радова, прир. А.К. Гадомски, К. Кончаревић, Београд 2012, s. 461-474.
 19. Homonimiczne nominacje sekt i grup religijnych. Różnorodność i niekonsekwencje w pisowni nazw własnych, [w:] Sekty i nowe ruchy religijne – wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne, red. P. Chrzczonowicz, I. Kamiński, Toruń 2012, s. 407-417.
 20. Nazwy bogów pogańskich w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego i w polskich przekładach Koranu jako przykład interferencji islamu i chrześcijaństwa, [w:] Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2013, s. 165-183.
 21. Wielowarstwowość genetyczna muzułmańskich zabytków rękopiśmiennych, [w:] Maiuscula Linguistica. Studia In honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, red. A. Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska, Warszawa 2014, s. 395-409.
 22. Linguistic Methods Used in Creating Muslims’ Image in the Polish Renaissance Religious Polemics, [w:] Tiurkų Istorija ir Kultūra Lietuvoje. Turks’ History and Culture in Lithuania. История и Культура Тюрков в Литве, red. T. Bairašauskaitė, G. Miškinienė, Vilnius 2014, s. 127-137 (współautorstwo: Anetta Luto-Kamińska).
 23. Co łączy XVI-wieczne tatarskie manuskrypty ze średniowiecznymi rękopisami?, [w:] Staropolskie spotkania językoznawcze 1. Jak badać teksty staropolskie?, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015, s. 63-78.
 24. Różnice i zbieżności systemowe rękopiśmiennych tekstów staropolskich i manuskryptów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, [w:] Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, e-monografia, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2015, s. 243-269.
 25. Najnowsze tendencje w zakresie edytorstwa polskich zabytków rękopiśmiennych, [w:] Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, e-monografia, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2015, s. 305-317.
 26. Атрибутивные номинации Бога: один, единственный в польских переводах Библии и Корана, [w:] Беларусь i цюркска-iсламски свет. З нагоды 615-годдзя ўзнікнення татарска-мусульманскай супольнi на землях ВКЛ, Мiнск 2015, s. 71-86.
 27. Instytucjonalne formy badań nad dziedzictwem kulturowym Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Centrum Badań Kitabistycznych (UMK, Toruń), [w:] Tatarszczyzna w badaniach. Konteksty interdyscyplinarne, red. A. Konopacki, Białystok 2015, s. 65-79 (współautorstwo: Magdalena Lewicka).
 28. Czesław Łapicz. Artificem commendat opus, [w:] Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 1 Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Toruń 2016, s. 11-25 (współautorstwo: Monika Krajewska, Arleta Szulc).
 29. Wykaz publikacji Profesora Czesława Łapicza, [w:] Święte księgi  judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 1 Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Toruń 2016, s. 27-37 (współautorstwo: Monika Krajewska, Arleta Szulc).
 30. Nowy rękopis tatarski w zbiorach Muzeum Historycznego w Białymstoku. Identyfikacja – klasyfikacja – charakterystyka, [w:] Święte księgi  judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 1 Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Toruń 2016, s. 77-94 (współautorstwo: Magdalena Lewicka).
 31. Religia jako wyróżnik kulturowy społeczności tatarskiej (na przykładzie literatury rękopiśmiennej), [w:] Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Historia. Religia. Tożsamość, red. P. J. Krzyżanowski, A. Miśkiewicz, B. A. Orłowska, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 321-337.

 Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Korespondencja Zygmunta Krasińskiego z Delfiną Potocką. Analiza językowo-stylistyczna na tle tendencji artystycznych epoki romantycznej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLVIII – Językoznawstwo, z. 313, Toruń 1997, s. 121-139.
 2. Analiza semantyczna atrybutów Boga jeden, jedyny w Koranie i w Biblii, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica II, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 318, Toruń 1998, s. 89-99.
 3. XIX-wieczne przekłady Koranu na język polski. Rys historyczny i filologiczny, Przegląd artystyczno-literacki, nr 10, Toruń 1998, s.15-30.
 4. Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów (na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 347, Toruń 2001, s. 103-112.
 5. Islamizmy w systemie gramatyczno-leksykalnym polszczyzny (z historii procesów adaptacyjnych), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica VII, z. XXX, Toruń 2002, s. 167-190.
 6. Tożsamość kulturowa Tatarów litewsko-polskich, Lithuania 1/2 (42/43), Warszawa 2002, s. 57-64.
 7. Historia islamizmów w języku polskim, Język Polski LXXXIII, z. 2, Kraków 2003, s. 96-101.
 8. Orientalizmy doby staropolskiej – adaptacja do języka polskiego (część I), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LVIII – Językoznawstwo, z. 359, Toruń 2003, s. 103-134.
 9. Orientalizmy doby staropolskiej – adaptacja do języka polskiego (część II), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LXII – Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 377, Toruń 2006, s. 93-126.
 10. Z problematyki przekładu muzułmańskiej i chrześcijańskiej terminologii religijnej (na podstawie piśmiennictwa Tatarów litewsko-polskich, polskich przekładów Koranu i Biblii), Bibliotheca Archivi Lithuanici 7, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kalbos, kultèros ir raštijos tradicijos, Wilno 2009, s. 335-345.
 11. Anioł w dawnych i współczesnych translacjach biblijnych i koranicznych, Slavistica Vilnensis 2005-2009, Kalbotyra 54(2), Wilno 2009, s. 208-218.
 12. Posłaniec w dawnych i współczesnych przekładach biblijnych i koranicznych, Studia Językoznawcze IX, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2010, s. 113-124.
 13. Prorok w dawnych i współczesnych translacjach Biblii i Koranu, Białostockie Archiwum Językowe 10, Białystok 2010, s. 159-176.
 14. Z problematyki przekładu biblijnych i koranicznych nazw aniołów oraz innych istot duchowych, Język Polski XCI, z. 1, Kraków 2011, s. 24-36.
 15. Nazwy świętych ksiąg w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego – między przekładem wiernym i swobodnym, LingVaria, Rok VI (2011), nr 1 (11), s. 151-163.
 16. Перевод библейских, a также коранических названий священных книг в письменных памятниках татар Великого княжества Литовского и польских переводах Библии и Корана, Studia Slavica Hung. 56/2, Budapeszt 2011, s. 371-382.
 17. Nominacje proroka w religijnym piśmiennictwie przekładowym Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w polskich translacjach Biblii i Koranu – analiza porównawcza, Poznańskie Spotkania Językoznawcze XXIII, W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych. Nazywanie w historii języka polskiego, red. M. Kuźmicki, M. Osiewicz, Poznań 2012, s. 135-158.
 18. К проблематике перевода библейских, а также коранических названий ангелов и духовных существ (в письменных памятниках татар Великого княжества Литовского и польских переводах Библии и Корана), Slavic Eurasian Studies No. 25, ed. M. Nomachi, R. Greenberg, Slavia Islamica: Language, Religion and Identity, Sapporo 2012, s. 179-205.
 19. Transformacja immanentną cechą przekładu tekstu specjalistycznego – na podstawie polskiego tłumaczenia Koranu z 2. połowy XVI w., Linguistica Copernicana, Toruń 2(8)/2012, s. 65-75 (współautorstwo: Magdalena Lewicka).
 20. Atrybutywne nominacje Boga Jeden, Jedyny w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w polskich przekładach Biblii i Koranu, Acta Baltico-Slavica XXXVII, 2013, s. 179-192.
 21. Badania kitabistyczne w Polsce i na świecie, Życie Tatarskie, Rok X (XXVIII), Nr 39 (116), styczeń-czerwiec 2014, s. 37-49.
 22. Nieznany rękopis polskiego przekładu Koranu, Colloquia Orientalia Bialostocensia, Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (XVIth–XXIst century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by G. Czerwiński and A. Konopacki, Białystok 2015, s. 49-67 (współautorstwo: Czesław Łapicz, Artur Konopacki).
 23. O czym informują glosy w tatarskiej literaturze przekładowej? (na przykładzie tefsiru z Olity), Rocznik Tatarów Polskich, seria 2, t. II (XVI), Białystok, Olsztyn, Wrocław 2015, s. 45-52.
 24. Tefsir z Olity – uwagi językoznawcy, Slavistica Vilnensis 2015, Kalbotyra 60, Wilno, s. 159-175.
 25. Culture as a distinctive feature of an ethnic group (based on the example of translated handwritten literature of Polish-Lithuanian Tatar), JoLaCE: Journal of Language and Cultural Education 4(2), 2016, s. 138-152.
 26. Fenomen Wielkiego Księstwa Litewskiego – koegzystencja kultur. Przekłady Koranu na język polski, Litteraria Copernicana 2(18), Tatarzy polscy – adoptowani do narodu, red. M. Lewicka, Cz. Łapicz, Toruń 2016, s. 39-53.
 27. Новая татарская рукопись в фондах Исторического музея в Белостоке. Идентификация – классификация – характеристика, Rocznik Orientalistyczny, t. LXX, z. 1, 2017, s. 60-76 (współautorstwo: Magdalena Lewicka).

Recenzje i sprawozdania

 1. Wacław Przemysław Turek – Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie, Język Polski LXXXIII, z. 3, Kraków 2003, s. 229-232.
 2. Konferencja w Wilnie w 100-lecie wydania Kitabu Łuckiewicza, Życie Tatarskie, Rok XI (XXIX), Nr 41 (118), styczeń-czerwiec 2015, s. 102-104.
 3. Ogólnopolska konferencja Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Tatarska tożsamość wobec asymilacji w Gorzowie Wielkopolskim, Życie Tatarskie, Rok XI (XXIX), Nr 42 (119), lipiec-grudzień 2015, s. 51-55.
 4. Święte księgi żydów, chrześcijan i muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym, Slavistica Vilnensis, Kalbotyra 60, Wilno 2015, s. 335-339.
 5. Konferencja naukowa Święte księgi żydów, chrześcijan i muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym 10-11 XII 2015 r., [w:] Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym. Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Toruń 2016, s.  233-235.

Prace popularnonaukowe

 1. monografia Islam po polsku, Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha, 2007, ss. 174.
 2. Non omnis moriar…(Quintus Horatius Flaccus) – o tym, co nie przemija…Wiersze Musy Czachorowskiego, Gościniec sztuki. Magazyn artystyczno-literacki, Nr 1/14 Rok XIII, Płock 2010, s. 138-142.
 3. Tefsir Tatarów w badaniach międzynarodowego zespołu specjalistów, Przegląd Tatarski, Kwartalnik społeczno-kulturalny Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 1 (17) Rok 1434/2013 (V), s. 22-23.
 4. Łączy nas dobra wiara…, Przegląd Tatarski, Kwartalnik społeczno-kulturalny Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 2 (22) Rok 1435/2014 (VI), s. 1-2.
 5. Tatarska konferencja w Gorzowie Wlkp., Przegląd Tatarski, Kwartalnik społeczno-kulturalny Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 1 (29), Rok 1437/2016 (VIII), s. 3-5.
 6. Kitabistyczne warsztaty w Sokółce, Przegląd Tatarski, Kwartalnik społeczno-kulturalny Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 2 (30), Rok 1437/2016 (VIII), s. 3-4.
 7. Orientalni jeźdźcy. Dzieje polskich Tatarów, Polityka. Pomocnik historyczny, nr 3/2016, s. 176-177.
 8. Budowanie tożsamości, Przegląd Tatarski, Kwartalnik społeczno-kulturalny Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Nr 4 (32) Rok 1438/2016 (VIII), s. 11-12.
 9. Zróżnicowanie regionalne polszczyzny, Forum Logopedy, nr 15/2016, s. 40-41.

 Redakcja naukowa 25 monografii. Wybór:

 • Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń 2007, ss. 305.
 • Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie, red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska, Toruń 2007, ss. 337.
 • Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2013, ss. 340.
 • Wokół filozofii i religii Dalekiego Wschodu, red. I. Kamiński, J. Kulwicka-Kamińska, J. Perszon, Toruń 2014, ss. 128.
 • Ekspansja duchowości Dalekiego Wschodu na Zachód, red. I. Kamiński, J. Kulwicka-Kamińska, J. Perszon, Toruń 2014, ss. 154.
 • Hinduistycznosymilatywne idee i alternatywne ruchy religijne na Zachodzie, red. I. Kamiński, J. Kulwicka-Kamińska, J. Perszon, Toruń 2014, ss. 158.
 • Mistyka niechrześcijańskiego Wschodu w duchowości Zachodu – polemicznie, red. I. Kamiński, J. Kulwicka-Kamińska, J. Perszon, Toruń 2014, ss. 127.
 • Duchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata – prawosławie i protestantyzm, red. I. Kamiński, J. Kulwicka-Kamińska, J. Perszon, Toruń 2014, ss. 134.
 • Duchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata – katolicyzm, red. I. Kamiński, J. Kulwicka-Kamińska, J. Perszon, Toruń 2014, ss. 148.
 • Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, e-monografia, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2015, ss. 317.
 • W nurcie New Age. Kontrowersyjne wybory postmodernizmu, red. I. Kamiński, J. Kulwicka-Kamińska, J. Perszon, Toruń 2015, ss. 137.
 • Byt przygodny i jego wyobrażenia transcendentalnego, red. I. Kamiński, J. Kulwicka-Kamińska, J. Perszon, Toruń 2015, ss. 141.
 • Quasi-religie Wschodu i Zachodu, red. I. Kamiński, J. Kulwicka-Kamińska, J. Perszon, Toruń 2015, ss. 171.
 • Święte księgi  judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 1, Księgi wyznawców islamu. Kitabistyka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 284.
 • Święte księgi  judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 2, Księgi wyznawców judaizmu i islamu. Historia – Socjologia – Sztuka, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 244.
 • Święte księgi  judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, t. 3, Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu. Język – Dialekt – Piśmiennictwo, red. M. Krajewska, J. Kulwicka-Kamińska, A. Szulc, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 298.

Prace przyjęte do druku

 1. Трансформация как имманентный признак перевода специалистического текста – на основе польского перевода Корана, созданного во II пол. XVI в., [w:] Хрестоматия теолингвистики III, Kazań (współautorstwo: Magdalena Lewicka)
 2. О чем информируют глоссы в татарской переводной письменности?, Islamic Studies, Kazań
 3. Edycja tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego – z problematyki transkrypcji i transliteracji, [w:] Staropolskie spotkania językoznawcze 2. Jak wydawać teksty dawne?, Poznań
 4. Cechy archaiczne i regionalne w odnalezionym fragmencie rękopisu filomackiego przekładu Koranu na język polski, [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, Katowice
 5. Relationships between translated handwritten literature of the Grand Duchy of Lithuania’s Tatars  and translations of the Bible into Polish during the Renaissance, [w:] Word of God, words of men. Translations, inspirations, transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance, ed. by Joanna Pietrzak-Thébault, Getynga
 6. Co wiadomo na temat najstarszego datowanego rękopisu Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego? (Kitab z 1631 r. – transliteracja, przekład, komentarze), Slavistica Vilnensis (współautorstwo: Czesław Łapicz)
 7. Tatarzy litewscy czy Lipkowie? Rozważania historyczno-semantyczne oraz propozycje terminologiczne, Colloquia Orientalia Bialostocensia (współautorstwo: Czesław Łapicz, Artur Konopacki)
 8. W nurcie tzw. nowej ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ‘ewangelizacji’ w Biblii, w Katechizmie Kościoła Katolickiego i w tekstach współczesnych ewangelizatorów, Język a Kultura
 9. Projekt „Tefsir” –  wydanie krytyczne XVI-wiecznego przekładu Koranu na jezyk polski, “Nurt SVD”
 10. Piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako oryginalne źródło  do badań polszczyzny północnokresowej, Poznańskie Studia Polonistyczne
 11. Monografia Dialogue of Scriptures: The Tatar Tefsir in the Context of Biblical and Qur’anic Interpretations, Peter Lang Verlag

Międzynarodowa współpraca i międzynarodowe granty badawcze:

 • Projekt Koran w Europie w ramach Seventh Research Framework Programme (FP7).
 • Turkų-lenkų kalbų žodynėlis iš lietuvos totorių rankraščio (1840), red. N. Güllüdağ, G. Miškinienė, Wilno 2008, ss. 176.
 • Projekt Tefsir – projekt filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2. połowy XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski)koordynator projektu (2013-2016) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
 • Projekt Tefsir – projekt filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2. połowy XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski). Część drugakierownik projektu (2017-2021) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.