Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak

 • Magisterium: mgr filologii polskiej, 1991, UMK Toruń, Wydział Humanistyczny temat pracy: Obraz życia polskiego emigranta w prozie Danuty Mostwin, promotor: prof. dr hab. Jerzy Speina;
 • Doktorat: dr nauk humanistycznych, 2000, UMK Toruń, Wydział Filologiczny temat rozprawy: Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim, promotor: prof. dr hab. Maria Szupryczyńska.
 • Habilitacja: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, 2012, Wydział Filologiczny UMK w Toruniu; temat rozprawy: Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Toruń: Wydawnictwo UMK 2011.

Dane korespondencyjne

e-mail: mge@uni.torun.pl
telefony: (0-56) 611-37-82, (0-56) 611-35-77

Funkcje w instytucjach / organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych

 • Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego;
 • Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych
 • Członek  Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (http://www.bristol.us.edu.pl/czlonkowie.php)

Funkcje w UMK

 • od 21 II 2005 roku kierownik Studium Podyplomowego Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, działającego na Wydziale Filologicznym przy Instytucie Języka Polskiego
 • od 1 X 2006 roku kierownik Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, działającego na Wydziale Filologicznym

Przedmiot badań naukowych:

gramatyka współczesnego języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem składni i słowotwórstwa; stylistyka językoznawcza.

W centrum moich zainteresowań pozostają problemy składni współczesnego języka polskiego. Badałam uporządkowanie linearne składników grup nominalnych, jak również zajmowałam się opisem właściwości składniowych konkretnych jednostek leksykalnych, a także ich typów, np. jednostek typu oratio recta oraz jednostek składniowych, jak np. grupy bezokolicznikowe. W opisie preferuję metody i narzędzia wypracowane na gruncie polskiego strukturalizmu, które staram się wzbogacać o procedury formalne stosowane w ramach teorii Sens Û Tekst, przede wszystkim w ujęciu I. A. Mielczuka. Ponadto metody i narzędzia składni formalnej staram się zastosować do badań stylistycznych, np. do badania języka osobniczego. Interesuje mnie także wykorzystanie środków składniowych w grach językowych. Dodatkowym przedmiotem moich badań są zagadnienia glottodydaktyczne, przede wszystkim zaś zagadnienia gramatyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie

 1. Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000, ss. 161.
 2. Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 285.

Artykuły

 1. Opcja – termin komputerowy, Język Polski LXXII, 1992, z. 4–5, s. 361–362.
 2. Jeden ze sposobów wartościowania w dzisiejszych i wcześniejszych wypowiedziach publicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLIV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 283, 1994, s. 61–69.
 3. Elementy potoczne w wypowiedziach publicznych Lecha Wałęsy, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLVI, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 300, 1995, s. 23–39.
 4. (z M. Szupryczyńską) Status formalno-gramatyczny jednostki super(-) w języku polskim, [w:] Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście. Materiały konferencji naukowej (Toruń 21-23 X 1993), Toruń 1995, s. 171–180.
 5. Uwagi na temat szyku składników grupy imiennej (o tzw. cyrkumfiksacji w rozwiniętej grupie rzeczownikowej), [w:] Polonistyka toruńska Uniwersytetowi w 50. rocznicę utworzenia UMK. Językoznawstwo, red. Krystyna Kallas, Toruń 1996, s. 157–166.
 6. O szyku składników grupy nominalnej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLVIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 313, 1997, s. 3–21.
 7. Struktura grupy przymiotnikowej a jej szyk, Język Polski LXXVII 1997, z.2–3, s. 123–130.
 8. Gramatyczne uwarunkowania szyku w konstrukcjach konstytuowanych przez rzeczowniki odczasownikowe, Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica, t. 9, Toruń 1998, s. 143–156.
 9. O jednostkach typu oratio recta, Acta Universitatis Nicolai Copernici Filologia Polska L, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 324, 1998, s. 53–67.
 10. O możliwości interpretowania grup apozycyjnych z członem wyodrębnionym interpunkcyjnie jako konstrukcji współrzędnych, Poradnik Językowy 1999, z. 1, s. 21–29.
 11. Takie nic to nic takiego, Język Polski LXXX, 2000, z. 1–2, s. 52–55.
 12. O wyrażeniach typu identyczny jak, Poradnik Językowy 2002, z. 3, s. 35–42.
 13. Zakres użycia mianownikowej formy przymiotnikowej w pozycjach konotowanych przez czasownik, [w:] Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej, red. M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, M. Urban, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 109–122.
 14. Grupa bezokolicznikowa w zdaniach typu Uznał za stosowne wyjechać, Polonica, 22–23, 2003, s. 255–267.
 15. Uwagi o konstrukcjach typu żeby+bezokolicznik, [w:] Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Krystynie Kallas, red. A. Moroz i M. Wiśniewski, Toruń 2004, s. 83–91.
 16. O gramatycznych uwarunkowaniach wymiany osobowej formy czasownika na bezokolicznik, Studia językoznawcze, tom 3, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2004, s. 179–188.
 17. Nauczanie języka polskiego w grupach polsko-francuskich, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2004, s. 141–145.
 18. Związki składniowe bezokolicznika w ciągach typu miał ochotę poczytać, stracił okazję spotkać się z Marią, Język Polski LXXXIV 2004, z. 4, s. 259–268.
 19. Składnia opisowa a normatywna. Uwagi o współczesnym poradnictwie językowym, [w:] Studia językoznawcze tom 4, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 93–103.
 20. Bezokolicznikowy człon wspólny, Język Polski LXXXV 2005, z. 5, s. 337–345.
 21. O środkach składniowych używanych w grach językowych, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici Studia Slavica X, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 374, 2005, s. 49–57.
 22. O składni Murów Jerycha Tadeusza Brezy, [w:] Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane Profesorowi Jerzemu Speinie, red. M. Kalinowska, E. Owczarz, J. Skuczyński, M. Wołk, Toruń 2006, s. 213–221.
 23. (z A. Morozem i M. Wiśniewskim) O konstrukcjach z wyrażeniem zamiast, Poradnik Językowy 2006, z. 9, s. 30–40.
 24. O tzw. podmiocie bezokolicznika w ramach teorii Sens Û Tekst I. A. Mel’čuka, [w:] Literatura, kultura i języka polski w kontekstach i kontaktach światowych, red. M. Czermińska, K. Meller, R. Fliciński, Poznań 2007, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 781–789.
 25. O konstrukcjach typu Nie mnie o tym decydować, [w:] Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego, red. Joanna Kamper-Warejko, Joanna Kulwicka-Kamińska, Katarzyna Nowakowska, Toruń 2007, s. 259–270.
 26. Fakultatywność członów schematu składniowego. Uwagi na marginesie Innego słownika języka polskiego, [w:] Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej, red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rychter, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 53–62.
 27. Problem akomodacji wzajemnej w konstrukcjach z bezokolicznikiem, Język Polski 2007 LXXXVII, z. 4–5, s. 275–284.
 28. O identyfikowaniu frazy bezokolicznikowej jako realizacji podmiotowej pozycji składniowej, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. Joanna Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko, Toruń 2007, s. 185–197.
 29. Coś tu nie pasuje. O nowych użyciach czasownika PASOWAĆ, Poradnik Językowy z.1, Warszawa 2008, s. 41–51.
 30. (z A. Morozem) Poprawność a akceptowalność. Problemy teoretyczne, Język Polski LXXXIX 2009, z. 2, s. 124–134.
 31. Ocena poprawności związków akomodacyjnych, Język Polski LXXXIX 2009, z. 2, s. 135–144.
 32. (z A. Morozem) Akceptowalne nie musi być poprawne, czyli jak oceniamy wyrażenia językowe, [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, red. A. Piotrowicz, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań 2009, s. 135–140.
 33. Akceptowalność a poprawność na przykładzie konstrukcji typu Na zdjęciu byli nasze babcie i kucyk, [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, red. A. Piotrowicz, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań 2009, s. 141–148.
 34. Ekonomia to nie boli? Tekst w nauczaniu języka specjalistycznego na przykładzie ekonomii, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 17. Testy i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 2, Łódź 2010, s. 467–473.
 35. Ile form bezokolicznikowych jest w paradygmacie czasownika? Problem trybu przypuszczającego bezokolicznika, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 17, Poznań 2010, s. 25–39.
 36. Problematyka szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. Karolina Birecka, Katarzyna Taczyńska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, s. 69–78.
 37. O metodzie oceny poprawności innowacji składniowych (na przykładzie konstrukcji kurs na instruktora i sytuacja wydaje się być niedobra), [w:] Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. Anna Piotrowska, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, s. 99–108.
 38. Zwroty idiomatyczne w świetle kryterium konotacji podmiotowej pozycji składniowej, [w:] Ścieżkami pięknej polszczyzny, red. Leonarda Mariak, Adrianna Seniów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 39–52.
 39. Własności składniowe frazeologizmów z komponentem palce || paluszki lizać, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 10., Szczecin 2011, s. 69–77.
 40. (z A. Morozem) Indywidualne dyspozycje składniowe form trybu rozkazującego (na przykładzie czasowników BAĆ SIĘ, OBAWIAĆ SIĘ, LĘKAĆ SIĘ), [w:] Różne formy. Różne treści, red. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 59–71.
 41. Przygotowanie lektorów do nauczania języka specjalistycznego, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, red. Karolina Pluskota, Katarzyna Taczyńska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 303&ndas;320.
 42. Uwagi o akomodacji morfologicznej (na przykładzie akomodacji przypadka rzeczownika alternującego z przysłówkiem), [w:] Dyskursy trzeciego tysiąclecia, red. E. Pajewska, Szczecin 2011, s. 33–45.
 43. Fraza bezokolicznikowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Z problematyki kształcenia językowego, t. IV, pod red. E. Awramiuk, Białystok 2012, s. 207–226.
 44. Weź się zastanów! Problem statusu gramatycznego przyimperatywnego weź, Poradnik Językowy 2012, z. 4., s. 49–63.
 45. Związki akomodacyjne jako wyróżnik zależności składniowej, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań językoznawczych, t. 12, Szczecin 2013, s. 29–42.
 46. (z Aleksandrą Walkiewicz) Teaching Polish Word Order to Foreigners: From Theoretical Assumptions to Practical Solutions, Kwartalnik Neofilologiczny z. 4, Warszawa 2013, s. 397–412.
 47. (z Andrzejem Morozem) Na przecięciu związków syntagmatycznych i asocjacyjnych, czyli o słabych powiązaniach składniowych, Przegląd Humanistyczny nr 5, Warszawa 2013, s. 51–61.
 48. Między leksyką a składnią, czyli o specyficznych właściwościach gramatycznych wyrażeń typu gdzie on nie mieszka, celnik jak nie wrzaśnie, ja ci porzucam, kupców a kupców, [w:] Dyskursy  trzeciego tysiąclecia II, red. E. Pajewska, Szczecin 2013, s. 71-87.
 49. (z Aleksandrą Walkiewicz) L’ordre des pronoms personnels dans l’enseignement de PLE, [w:] Enseigner et apprendre le polonais langue étrangère, red. Leszek Kolankiewicz, Andrzej Zieniewicz, Paryż 2014, s. 175-190.
 50. (z Andrzejem Morozem) O nieswobodnej grupie syntaktycznej, „Prace Językoznawcze” XVI/1, Olsztyn 2014, s. 45-61.
 51. (z Andrzejem Morozem) Dydaktyka akademicka wobec problemu odróżniania członów zdania (na przykładzie dopełnienia i okolicznika), [w:] E. Awramiuk (red.), Z problematyki kształcenia językowego, t. V, Białystok 2014, s. 293-309.
 52. (z Aleksandrą Walkiewicz) O trudnej sztuce uproszczeń (na przykładzie opisu szyku w nauczaniu języka polskiego jako obcego), [w:] E. Awramiuk (red.), Z problematyki kształcenia językowego, t. V, Białystok 2014, s. 105-121.
 53. (z Andrzejem Morozem) Nieswobodna grupa syntaktyczna – propozycja procedury identyfikacyjnej, [w:] M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, A. Moroz  (red.), Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, Toruń 2014, s. 43-59.
 54. O interpretacji tekstu prawnego (z uwzględnieniem koncepcji kontekstu kulturowego), [w:] B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska (red.), Kulturowe konteksty języka, Szczecin 2014, s. 93-106.
 55. (z A. Morozem) Z tygodnia na tydzień, z powieści na powieść, z meczu na mecz jako przykłady nieswobodnych grup syntaktycznych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” t. 21, z. 2, Poznań 2014, s. 9-24 (DOI: 10.14746/pspsj.2014.21.2.1).
 56. Wstępne uwagi o normie składniowej tekstów prawnych, „Poznańskie Spotkania  Językoznawcze”, t. 28, Poznań 2014, s. 25-37.
 57. O grupach apozycyjnych typu kobieta premier, kobieta żołnierz, kobieta pilot, [w:] Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze, red. L. Mariak. J. Rychter, Szczecin 2015, s. 37-48.
 58. Czy to naprawdę nie w porządku? Błędy szyku w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] E. Kubicka, A. Walkiewicz (red.), Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego 3, Toruń 2015, s. 111-130.
 59. Kierunki badań szyku w tekstach prawnych, [w:] E. Czachorowska (red.), JęzykUrządPrawo, Bydgoszcz 2015, s. 21-32.
 60. Podatnik lub płatnik, który…, wypadku lub choroby, których… Zdania względne rozwijające konstrukcje współrzędne ze spójnikiem lub w tekstach prawnych – budowa a interpretacja, „Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” nr 4/2015, s. 143-164.
 61. Książka po książce, kawałek po kawałku, faza po fazie – uwagi o wyrażeniach typu Xnom po Xloc , [w:], B. Afeltowicz, E. Pajewska (red.), Dyskursy III tysiąclecia, Szczecin 2015, s. 73-86.
 62. Starszy pan, starszy mężczyzna, starszy człowiek. O funkcjach wyrażenia starszy w konstrukcjach z rzeczownikami osobowymi, [w:] L. Mariak. J. Rychter (red.), Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze, języku, kulturze, sztuce, Szczecin 2016, s. 32-42.
 63. (z A. Morozem) Kolokacje w tekstach prawnych – problemy proceduralne, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 31. Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2016, s. 113-125.
 64. Kolokacje w tekstach prawnych czyn zabroniony, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 31. Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2016, s. 127-138.
 65. Gramatyka w nauczaniu języka polskiego do celów specjalistycznych, [w:] Baglajewska-Miglus, E., Vogel, T. (Hg.), Fachsprachenunterricht: Lernen und Lehren am Beispiel des Polnischen als Fremdsprache / Nauczanie języka specjalistycznego: Nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego, Shaker Verlag, Aachen 2016, s. 9-24.
 66. (z A. Morozem) Słownik kolokacji prawnych – wybrane problemy metodologiczne, [w:] System – tekst – człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, red. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń, 2016, Wydawnictwo Naukowe UMK, ISBN 978-83-231-3643-9, s. 221-242.
 67. Jesteśmy jak dzieci! Konstrukcje porównawcze z rzeczownikiem dziecko, [w:] Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, red. L. Mariak, J. Rychter, Szczecin 2017, s. 9-19.
 68. Syntetyczny model stopniowania przymiotników we współczesnej polszczyźnie (uwagi na podstawie badania ilościowego) / The Synthetic Model of Comparison of Contemporary Polish Adjectives (Remarks Based on Quantitative Research), „Язык, сознание, коммуникация”, вып. 55, Москва 2017, s. 82-97.
 69. Językoznawstwo sądowe w Polsce. Obszary zainteresowania i zastosowanie, „Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej”, nr 3/2017, s. 9-29.

Przyjęte do druku

 1. Perswazja czy manipulacja? Sposoby nakłaniania odbiorcy w komunikacji SMS-owej (studium przypadku) (złożono do druku w: Zborník z 9. konferencie o komunikácii, Bańska Bystrzyca).
 2. Uwagi na temat normy językowej z perspektywy metodologii strukturalnej (przyjęte do druku w  Biuletynie PTJ).
 3. (z A. Morozem) Uwagi o niestandardowych realizacjach miejsc walencyjnych (przyjęte do druku w Pracach Filologicznych).
 4. Trudne powroty do polszczyzny. Uwagi o przyczynach problemów językowych dzieci z polskich rodzin reemigranckich (przyjęte do druku w monografii Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, Katowice).
 5. (z A. Morozem) Zinformatyzowane procedury oceny poprawności wyrażeń językowych (złożono do druku w monografii dedykowanej prof. E. Kołodziejek)
 6. Status gramatyczny wyrażeń mało kto, mało co, mało gdzie (wysłano do „Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim).
 7. (z A. Morozem) O pojęciu jednostki tekstu prawnego (złożone do Poloniców).

Recenzje

 1. O słowniku gwary bydgoskiej, recenzja: Andrzej S. Dyszak, Jak mówili bydgoszczanie. Mały słownik gwary bydgoskiej, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2008, s. 187, [w:] Kronika Bydgoska XXIX , Bydgoszcz 2008, s. 479–485.

Redakcje naukowe

 1. Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego, Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej, (z I. Kaproń-Charzyńską, M. Urban) Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, ss. 292.
 2. Czytam, piszę, opowiadam. Materiały na lektoraty języka polskiego jako obcego, TOP KURIER, Toruń 2006, ss. 143.
 3. (z J. Kamper-Warejko i A. Morozem) Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.
 4. (z I. Kaproń-Charzyńską i J. Kamper-Warejko) System – Tekst – Człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.

 

Publikacje popularnonaukowe

 1. Potężna siła sloganu
 2. Kto jest ciekawy, niech wsadzi nos do kawy!
 3. Homonimy – słowa zamaskowane
 4. Kłamstwo nasze codzienne
 5. Proszę mi nie przerywać, ja panu nie przerywałem!
 6. Zaparkował kara w kornerze i dostał tiketa
 7. Ekonomia w języku
 8. Jak ocenia się trudność tekstu?
 9. Jak uprościć trudny tekst?
 10. Na styku języka i prawa – część 1. Uwaga na nazwy chronione!
 11. Na styku języka i prawa – część 2. Dlaczego nie rozumiemy tekstów prawnych
 12. Na styku języka i prawa – część 3.
 13. Coraz mniej języków
 14. To nic nie znaczy” Adama Bogumiła Zielińskiego (Łony), czyli o przełamywaniu stereotypu

Porady językowe

 1. Świeży czy świezi absolwenci?
 2. Czy można dedykować przychodnię?
 3. Minister, ministerka, a może ministra? Jak nazywać kobietę zajmującą stanowisko w rządzie?
 4. Pociąg doznał opóźnienia
 5. Planujemy zakup smartfona czy smartfonu?
 6. Trudne wybory. Wybrać kogoś kim czy na kogo?
 7. Duraj zapraszają Krawiec?
 8. O nieprzestrzeganiu zasad
 9. Magister z kropką czy bez?
 10. Syllabus czy sylabus?
 11. Półtora, a nie półtorej
 12. Odmieniajmy nazwiska!
 13. Jakby niepoprawnie
 14. Jak zapisać odmieniony liczebnik?
 15. Naukowczyni czy naukowiec?
 16. Prosimy używać dopełniacza!
 17. Warsztat i warsztaty, czyli o nazwach przedmiotów, kursów i szkoleń
 18. Czy jesteś wyględny?
 19. Plik wydaje się uszkodzony czy wydaje się być uszkodzony?
 20. Wielka litera w tytułach
 21. Korzystamy z pendrive’a
 22. Zapomniałem hasło i parasola
 23. Hotel posiada parking?
 24. Prezenty od świętego mikołaja czy od Świętego Mikołaja?
 25. Witamy rok dwa tysiące trzynasty
 26. Justyna Kowalczyk zdemolowała rywalki
 27. Voucher kontra bilet
 28. Sezon na wyprzedaże – wysprzedaże
 29. Limit w koncie?
 30. Będę pracować – będę pracował, będę pracowała
 31. Mała lub wielka litera, czyli ostatki kontra Popielec
 32. Ale było zaje***ście! – nadal razi!
 33. Rekomendacje nie mogą być negatywne!
 34. Włożyć podkoszulek czy podkoszulkę?
 35. Jak rozpocząć oficjalny e-mail?
 36. Państwo obejrzeli czy państwo obejrzeliście nowy film?
 37. Wielki Tydzień i oktawa wielkanocna
 38. Wielkanocne rozmaitości językowe
 39. Pora na brunch?
 40. Na adres lub pod adresem
 41. Rozegrać kilka meczów
 42. Grill, ruszt, rożen
 43. Cały komplet cofa się do tyłu
 44. Który dziś jest?
 45. Kłopotliwy “ów”
 46. Zmagania z PIT-em
 47. Średnio zaawansowany czy średniozaawansowany?
 48. Co z tą sędziną?
 49. Dlatego że, a nie dlatego bo
 50. Najpierw nazwisko