Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK

 • Magisterium: mgr filologii polskiej, 1995, UMK w Toruniu, temat pracy: Człon luźny w polskim zdaniu – wybrane zagadnienia; opiekun naukowy: prof. dr hab. Krystyna Kallas;
 • Doktorat: dr nauk humanistycznych, 2001, UMK w Toruniu, temat rozprawy: Strukturalna charakterystyka konstrukcji składniowych zawierających składnik zerowy; promotor: prof. dr hab. Krystyna Kallas;
 • Habilitacja: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego, 2011, Wydział Filologiczny UMK w Toruniu; temat rozprawy: Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim, Toruń: Wydawnictwo UMK 2010.
Dane korespondencyjne
e-mail: amoroz@umk.pl;
telefon: (56)611-37-82
Funkcje w instytucjach / organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych
 • Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego; członek Komisji Rewizyjnej PTJ (od 2011)
 • Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (2005-2009 członek Zarządu Oddziału TMJP w Toruniu; 2010-2016 przewodniczący Zarządu Oddziału TMJP w Toruniu
 • Członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Funkcje w UMK
 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów (od 1.01.2000 do 31 grudnia 2002)
 • Zastępca dyrektora Instytutu Języka Polskiego (od 2003 roku)
 • Kierownik Niestacjonarnego Studium Filologii Polskiej (od 1.10.2007 do 28.02.2008)
 • Kierownik Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego (od 23.02.2009 do 31.09.2009)
Wyróżnienia
 • Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu III stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w 2011 r.
 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo w 2003 r.
 • Wyróżnienie za osiągnięcia uzyskane w działalności organizatorskiej w roku akademickim 1995/1996
Przedmiot badań naukowych:

Gramatyka współczesnego języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień składniowych

Prowadzone badania: strukturalny opis niewymaganych komponentów zdania; zasady niepowtarzania składników; problem wspólnych członów konstrukcji współrzędnych; zjawisko parentezy i parentetyczności ciągów syntaktcyznych


 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie

 1. Strukturalna charakterystyka konstrukcji składniowych zawierających składnik zerowy, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, ss. 199.
 2. Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010, ss. 345.

Artykuły

 1. Uwagi o definicji członów luźnych i sposobach ich realizacji, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLVIII, Toruń 1997, s. 23–34.
 2. Fraza luźna w zdaniu elementarnym: szyk i dystrybucja, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska L, Toruń 1998, s. 105–120.
 3. Wstępne założenia formalnego opisu konstrukcji składniowych zawierających zerowy wykładnik składnika użytego w kontekście, Poradnik Językowy 1998, z. 3, s. 9–21.
 4. Zdanie proste konstytuowane przez współrzędną grupę finitywną a zdanie złożone, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LVI, 2001, s. 79–94.
 5. O konstrukcjach syntaktycznych typu Jan nie, Jan też, [w:] Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej, pod red. M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, M. Urban, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 143–156.
 6. Syntaktyczna klasyfikacja konstrukcji składniowych zorganizowanych wokół nadrzędnego nominalnego składnika zerowego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LVIII, Toruń 2003, s. 149–162.
 7. Strukturalna charakterystyka konstrukcji składniowych zawierających podrzędny składnik zerowy, [w:] Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Krystynie Kallas, pod red. A. Moroz i M. Wiśniewski, Toruń 2004, s. 67–81.
 8. Projekt strukturalnej klasyfikacji konstrukcji syntaktycznych zawierających zerowy wykładnik składnika użytego w kontekście, Poradnik Językowy 2005, z. 8, s. 13–27.
 9. Schematy zdań prostych a współrzędna grupa finitywna, Polonica XXVI–XXVII, 2006, s. 179–195.
 10. Wtrącenia nawiasowe w powieściach Stanisława Ignacego Witkiewicza, [w:] Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane Profesorowi Jerzemu Speinie, red. M. Kalinowska, E. Owczarz, J. Skuczyński, M. Wołk, Toruń 2006, s. 191–200.
 11. (z M. Gębką-Wolak i M. Wiśniewskim) O konstrukcjach z wyrażeniem zamiast, Poradnik Językowy 2006, z. 9, s. 30–40.
 12. Uwagi o ciągach parentetycznych z segmentem mówiąc, [w:] Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, pod red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńskiej, J. Kulwickiej-Kamińskiej, Toruń 2007, s. 187–194.
 13. Uwagi o ciągach parentetycznych typu rzecz jasna, Język Polski LXXXVII, 2007, z. 4–5, s. 285–293.
 14. O wtrąceniach z segmentem nie mówiąc, Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie, red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007, s. 299–310.
 15. Czym są czasowniki parentetyczne?, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, pod red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńskiej, Toruń 2007, s. 225–232.
 16. Status gramatyczny ciągu o postaci jak widać, Poradnik Językowy 2008, z. 5, s. 18–30.
 17. Projekt strukturalnej klasyfikacji ciągów wtrąconych, Linguistica Copernicana 2009, Nr 1(1), s. 157–169
 18. Parentetyczność imperatywnych form czasownika, LingVaria Rok IV (2009) nr 1 (7), s. 129–137.
 19. Cechy dystynktywne wybranych parentetycznych struktur czasownikowych, Polonica XXIX, 2009, s. 149–162.
 20. (wraz z M. Gębką-Wolak) Poprawność a akceptowalność. Problemy teoretyczne, Język Polski LXXXIX, 2009, z. 2, s. 124–134.
 21. Ocena poprawności związków konotacyjnych, Język Polski LXXXIX, 2009, z. 2, s. 145–153.
 22. (wraz z M. Gębką-Wolak) Akceptowalne nie musi być poprawne, czyli jak oceniamy wyrażenia językowe, [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, red. A. Piotrowicz, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań 2009, s. 135–140.
 23. Akceptowalność a poprawność na przykładzie konstrukcji typu Ewa kupiła album, a Jaś atlas, [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, red. A. Piotrowicz, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań 2009, s. 149–159.
 24. Uwagi o użyciach parentetycznych jednostki à propos, [w:] Wokół słów i znaczeń. Z zagadnień leksykalno-semantycznych, red. B. Milewska i S. Rzędzicka, Gdańsk 2009, s.259–266.
 25. Właściwości syntaktyczne wybranych imperatywnych form czasowników w funkcji parentetycznej, Białostockie Archiwum Językowe 2009, nr 9, s. 201–215.
 26. Kryteria oceny poprawności konstrukcji z wyrażeniami niezwiązanymi składniowo, [w:] Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2011, s. 89-98.
 27. Wstawianie i dostawianie – dwie operacje metatekstowe, Prace Filologiczne LX, 2011, s. 207–216.
 28. (wraz z M. Gębką-Wolak) Indywidualne dyspozycje składniowe form trybu rozkazującego (na przykładzie czasowników BAĆ SIĘ, OBAWIAĆ SIĘ, LĘKAĆ SIĘ), [w:] Różne formy. Różne treści, red. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 59–71.
 29. Apozycje luźne a wtrącenia zależne formalnie, Linguistica Copernicana 2011, Nr 1(5), s. 179–194.
 30. Założenia opisu jednostek operacyjnych, [w:] Dyskursy trzeciego tysiąclecia, red. E. Pajewska, Szczecin 2011, s. 95–103.
 31. Zależność a kookurencja – dwa różne sposoby wiązania wyrażeń, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 12, Szczecin 2013, s. 121-132.
 32. Składniowe wyznaczniki przynależności kulturowej, Investigationes Linguisticae, vol. XXIX, 2013, s. 36-49.
 33. Pomiędzy składnią a leksyką – problemy proceduralne, “LingVaria”, VIII (2013), nr 2 (16), s. 149-161.
 34. (wraz z M. Gębka-Wolak) Na przecięciu związków syntagmatycznych i asocjacyjnych, czyli o słabych powiązaniach składniowych, Przegląd Humanistyczny 5, 2013, s. 51–61.
 35. (wraz z M. Gębką-Wolak) O nieswobodnej grupie syntaktycznej, Prace Językoznawcze XVI/1, 2014, s. 45-61.
 36. (wraz z M. Gębką-Wolak) Dydaktyka akademicka wobec problemu odróżniania członów zdania (na przykładzie dopełnienia i okolicznika), [w:] Z problemów kształcenia językowego, red. E. Awramiuk, Białystok 2014, s. 293-309.
 37. Wybrane problemy opisu wyrażeń metatekstowych, [w:] Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiæ Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, red. A. Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska, Warszawa 2014, s. 89–102.
 38. Lingwistyczne sposoby kształtowania kulturowego dystansu władzy na przykładzie tekstów prawnych, [w:] Kulturowe konteksty języka, red. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska, Szczecin 2014, s. 211–221.
 39. (wraz z M. Gębką-Wolak) Z tygodnia na tydzień, z powieści na powieść, z meczu na mecz jako przykłady nieswobodnych grup syntaktycznych, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 21 (41), 2014,z. 2, s. 9–24.
 40. (wraz z M. Gębką-Wolak) Nieswobodna grupa syntaktyczna – propozycja procedury identyfikacyjnej, [w:] Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, red. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, A. Moroz, Toruń 2014, s. 43–59.
 41. Granice błędu – norma językowa a teksty prawne, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 28. Kultura komunikacji językowej 3. Kultura języka w komunikacji zawodowej, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2014, s. 93–107.
 42. System i tekst – główne problemy gramatyczne ostatniego ćwierćwiecza (składnia, fleksja, fonologia), Język Polski XCV, 2015, z. 1–2, s. 3–12.
 43. Eliptyczność tekstów prawnych, [w:] Język-urząd-prawo, red. M. Czachorowska, Bydgoszcz 2015, s. 113–124.
 44. Językowe aspekty trudności w interpretacji tekstów prawnych, Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej, III/215, 2015, s. 7–25.
 45. Własności jednostek operacyjnych z segmentem PAMIĘTAĆ, [w:] Dyskursy trzeciego tysiąclecia III, red. B. Afeltowicz, E. Pajewska, Szczecin 2015, s. 203-212.
 46. (wraz z M. Gębką-Wolak) Kolokacje w tekstach prawnych – problemy proceduralne, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 31. Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2016, s. 113-125.
 47. Kolokacje w tekstach prawnych – wykonanie orzeczenia, Poznańskie Spotkania Językoznawcze 31. Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Poznań 2016, s. 139-149.
 48. (wraz z M. Gębką-Wolak) Słownik kolokacji prawnych – wybrane problemy metodologiczne, [w:] System – tekst – człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, red. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń 2016, s. 221-242.
 49. (wraz z M. Gębką-Wolak) Zinformatyzowane procedury oceny poprawności wyrażeń językowych, [w:] Donum amicitiae. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, R. Sidorowicz, Szczecin 2016, s. 33-47.
 50. Informatyczne narzędzia weryfikacji kształtu i łączliwości jednostek leksykalnych na przykładzie wyrażeń z dzieckiem związanych, [w:] Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, red. L. Mariak, J. Rychter, Szczecin 2017, s. 165-176.
 51. (wraz z M. Gębką-Wolak) Uwagi o niestandardowej walencji jednostek leksykalnych, Prace Filologiczne LXXI, 2017, s. 151-163.
 52. Norma składniowa w świetle współczesnych modeli opisu, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXIII, 2017, s. 91-102.
 53. (wraz z M. Gębką-Wolak), O pojęciu jednostki tekstu prawnego, Polonica XXXVIII, 2018,s. 35-52.
 54. Uwagi o statusie leksykalnym wybranych typów jednostek specjalistycznych na przykładzie terminologii prawnej, [w:] Sens i konwencje w języku: studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu, red. A. Dobaczewski, A. Moroz, P. Sobotka, Toruń 2018, 235-252.
 55. Metodologiczne podstawy opisu języków specjalistycznych na przykładzie tekstów prawnych, [w:] Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie: zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii, Banská Bystrica, 17.-18.9.2015 / ed.: Pavol Odaloš, Banská Bystrica, 2018, s. 252-260.
 56. (wraz z M. Gębką-Wolak), Modyfikacje semantyczno-formalne jednostek z ogólnego zbioru polszczyzny w tekstach prawnych, Prace Językoznawcze XX/4, s. 39-55.
 57. Operator WIESZ – wyróżnik komunikacji potocznej, Świat i Słowo, nr 1(30)/2018, red. J. Wojciechowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, s. 27-42.

Redakcje naukowe

 1. Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Krystynie Kallas (z M. Wiśniewskim), Toruń 2004, ss. 264.
 2. Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiæ Grochowski sextuagesimo quinto dedicata (z P. Sobotką, M. Żabowską), Warszawa 2014, ss. 428.
 3. Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych (z M. Gębką-Wolak, J. Kamper-Warejko), Toruń 2014, ss. 332.