Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK

Przedmiot badań: współczesne językoznawstwo polskie – składnia strukturalna, fonetyka i fonologia

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie

 1. Dystrybucyjne właściwości odprzymiotnikowych nazw cech we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, ss. 272.
 2. Strukturalna charakterystyka polskich wypowiedzeń niezdaniowych, Wydawnictwo UMK, Toruń 1994, ss. 216.

Artykuły

 1. Formalnogramatyczny opis leksemów TO. 1. Słowo to w funkcji rzeczownika lub przymiotnika, Acta Universitatis Nicolai Copernici (dalej w skrócie AUNC), Filologia polska XXIX, Toruń 1987, s. 27–42.
 2. Z leksykograficznej problematyki przyimka, [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. II, red. Z. Saloni, Białystok 1987, s. 87–114.
 3. Status gramatyczny słowa temu, Polonica XII – 1986, Wrocław 1988, s. 145–155.
 4. Czy ciągi typu wobec tego, że są spójnikami? AUNC, Filologia polska XXXI, Toruń 1990, s. 75–89.
 5. Formalnogramatyczny opis leksemów TO. 2. Słowo to w funkcji spójnika, partykuły lub czasownika niewłaściwego, AUNC, Filologia polska XXXI, Toruń 1990, s. 91–119.
 6. Przeciwstawne zdania złożone ze wspólnym składnikiem czasownikowym a zdania pojedyncze z szeregiem przeciwstawnym, Język Polski LXX, 1990, z. 3–4, s. 114–123.
 7. Kilka uwag o formalnej definicji zdania, AUNC, Filologia polska XXXIV, Toruń 1990, s. 125–140.
 8. Czy liczebnik może być uznany za nadrzędnik dystrybucyjny szeregu rzeczownikowego?, Studia gramatyczne IX, Wrocław 1990, s. 87–98.
 9. Uwagi o formalnej definicji wypowiedzenia, Język Polski LXX, 1990, z. 5, s. 174–180.
 10. Status gramatyczny tzw. przysłówków odprzymiotnikowych typu duszno, parno, nieprzyjemnie, Polonica XIV – 1989, Wrocław 1990, s. 183–191.
 11. Uwagi o interpunkcyjnej segmentacji wypowiedzeń na zdania (równoważniki) składowe, AUNC, Filologia polska XXXVI, Toruń 1991, s. 69–95.
 12. Równoważnikowe człony syntaktyczne we współczesnej polszczyźnie pisanej, Studia gramatyczne X, Kraków 1992, s. 71–89.
 13. O całostkach syntaktycznych typu Jan też we współczesnej polszczyźnie pisanej, Polonica XV-1990, Kraków 1992, s. 69–72.
 14. Status gramatyczny wyrażeń typu żal, szkoda, wstyd, AUNC, Filologia polska XXXVIII, Toruń 1992, s. 25–44.
 15. Projekt strukturalnej klasyfikacji polskich wypowiedzeń niezdaniowych, AUNC, Filologia polska XL, Toruń 1993, s. 97–120.
 16. Składniowa charakterystyka tzw. imiesłowów we współczesnej polszczyźnie, AUNC, Filologia polska XLII, Toruń 1993, s. 63–73.
 17. Uwagi o definicji i opisie polskich wypowiedzeń niezdaniowych, AUNC, Filologia polska XLIV, Toruń 1994, s. 127–142.
 18. Przegląd równoważników zdania znamiennych dla współczesnej polszczyzny, AUNC, Filologia polska XLVI, Toruń 1995, s. 115–150.
 19. O funkcjach gramatycznych wyrażeń typu oczywiście, pewnie, wykluczone, [w:] Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, red. M. Grochowski, Toruń 1995, s. 159–170.
 20. Status fonologiczny półsamogłosek polskich [w:] Polonistyka toruńska Uniwersytetowi w 50. rocznicę utworzenia UMK. Językoznawstwo, red. K. Kallasowa, Toruń 1996, s. 167–179.
 21. Sesja z okazji 75-lecia Toruńskiego Koła TMJP, Język Polski LXXVII, 1997, z. 4–5, s. 367–371.
 22. Uwagi o nauczaniu gramatyki opisowej w procesie zawodowego przygotowania nauczycieli polonistów, [w:] O nowe podejście w kształceniu nauczycieli języka polskiego, Warszawa 1999, s. 71–88.
 23. Piękno współczesnej polszczyzny, [w:] Pięknie Polskę opowiedzieć, red. P. Kuleczka, Warszawa 2000, s. 32–42.
 24. Uwagi o transformacjach biernych we współczesnej polszczyźnie, [w:] Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 54, Toruń 2001, s. 46–56.
 25. Na ile rzeczownik PODOBIEŃSTWO dystrybucyjnie jest podobny do swojej przymiotnikowej bazy słowotwórczej? [w:] Nie bez znaczenia… Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15000 dni pracy naukowej, red. W. Gruszczyński, U. Andrejewicz, M. Bańko, D. Kopcińska, Białystok 2001, s. 289–302.
 26. Uwagi o dystrybucyjnych właściwościach przymiotników przynarzędnikowych, [w:] Z problematyki kształcenia językowego, t. II, Składnia – teoria a praktyka szkolna i akademicka, red. H. Sędziak, Białystok 2002, s. 49–61.
 27. Uwagi o słowotwórstwie odprzymiotnikowych nazw cech abstrakcyjnych, [w:] Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej, red. M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, M. Urban, Toruń 20033, s. 69–78.
 28. Uwagi o odróżnianiu synkretycznych odprzymiotnikowych nazw cech i odczasownikowych nazw czynności typu ZDENERWOWANIE [w:] Zeszyty Naukowe WSHE we Włocławku, t. XIII, seria A – Nauki humanistyczne i społeczne, z. 3., Włocławek 2003, s. 167–178.
 29. Uwagi o akomodacji syntaktycznej, [w:] Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Krystynie Kallas, pod red. A. Moroz i M. Wiśniewski, Toruń 2004, s. 99–110.
 30. Jakie kryteria pozwalają jednoznacznie zidentyfikować odprzymiotnikowe nazwy cech?, [w:] Zeszyty Naukowe WSHE we Włocławku, t. XVII. Nauki humanistyczne i społeczne, z. 4, Włocławek 2005, s. 105–117.
 31. (z Małgorzatą Gębką-Wolak i Andrzejem Morozem) O konstrukcjach z wyrażeniem zamiast, Poradnik Językowy, Warszawa 2006, z. 9., s. 30–40.

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne

 1. Zarys z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, wydanie piąte, Toruń 2005 (wyd.1 – 1997; wyd. 2 – 1998; wyd. 3 – 1999; wyd. 4 – 2001), ss. 201 .
 2. Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 1999, ss. 310.

Redakcje naukowe

 1. Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego, Prace dedykowane Profesor Krystynie Kallas, (z A. Morozem), Toruń 2004, ss. 264.
 2. O nowe podejście w kształceniu nauczycieli języka polskiego, Wydawnictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999, ss.88 – druk finansowany z funduszy The Phare Programme PL. 9512/01.