Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Dr Krystyna Bojałkowska

 • Magisterium: mgr filologii polskiej, 2002, UMK Toruń, temat pracy: Językowe środki wartościowania i perswazji w tekstach publicystyki katolickiej (na przykładzie “Przeglądu Powszechnego”), promotor: prof. dr hab. Maria Szupryczyńska;
 • Doktorat: dr nauk humanistycznych, 2007, UMK Toruń, temat rozprawy: Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim, promotor: prof. dr hab. Maria Szupryczyńska.
Dane korespondencyjne
e-mail: Krystyna.Bojalkowska(AT)umk.pl
telefony: 056 611 35 44
Członkostwo w organizacjach i instytucjach akademickich / naukowych:
 • członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2010 r. członek zarządu Oddziału TMJP w Toruniu)
 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
Udział w projektach badawczych
 • kierownik grantu UMK nr 330-Fl Imiesłowy przysłówkowe we współczesnych polskich przekładach Biblii (2010)
 • kierownik grantu UMK nr 510-Fl Niedyrektywne użycia form trybu rozkazującego we współczesnym języku polskim (2011)
 • współpraca z Instytutem Podstaw Informatyki PAN w Warszawie: projekt badawczy MNiSW / NCN N104 224735 Budowa banku drzew składniowych dla języka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy składniowej (2010-2011)
 • współpraca z Instytutem Podstaw Informatyki PAN w Warszawie: projekt badawczy Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych (zadanie nr 3 Opracowanie mechanizmów pogłębionego przetwarzania składniowo-semantycznego), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2013-2014).
Wyróżnienia
 • wyróżnienie przyznane przez Radę Wydziału Filologicznego za pracę doktorską Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim (2007)
Przedmiot badań naukowych:

gramatyka i semantyka współczesnego języka polskiego, kultura języka, pragmatyka, stylistyka


 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie

 1. Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, ss. 252.

Artykuły

 1. Ustalenia normatywne a opis gramatyczny (na przykładzie imiesłowów przysłówkowych), [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, pod red. S. Gajdy, A. Markowskiego, J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2005, s. 404–412.
 2. (z Z. Salonim), On the “subject” of Polish constructions with “adverbial participles” in the framework of Meaning-Text Theory, [w:] East West Encounter: Second International Conference on Meaning↔Text Theory, red. Ju. D. Apresjan i L. L. Iomdin, Moskwa 2005, s. 77–85.
 3. Imiesłów przysłówkowy jako składnik konstrukcji zdaniowej, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska LXII 2006, s. 53–68.
 4. Imiesłowy przysłówkowe uprzednie w tekstach polskich tłumaczonych z języka angielskiego, [w:] Nowe zjawiska w języku, teście i komunikacji, pod red. A. Naruszewicz i M. Rutkowskiego, Olsztyn 2006, s. 190–197.
 5. Formy czasownikowe wymagane jako nadrzędniki przez imiesłowy przysłówkowe, [w:] Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, pod red. A. Dobaczewskiego, Toruń 2007, s. 57–70.
 6. (z Z. Salonim), On the ”subject” of Polish constructions with ”adverbial participles”,Wiener Slawistischer Almanach 2008, nr 61, s. 301–315.
 7. Użycie form typu oglądawszy, zjedząc we współczesnym języku polskim, Poradnik Językowy 2008, z. 6, s. 31–44.
 8. Použití tvarů typu oglądawszy, zjedząc v současné polštině, [w:] Varia XVII, zostavila V. Kovacova, Bratysława 2009, s. 56–65.
 9. Relacje pomiędzy pojęciami “system językowy” i “norma językowa” w wybranych opracowaniach z zakresu kultury języka, [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 77–86.
 10. Adoptowałem psa – o nowych użyciach leksemów adopcja, adoptować, zaadoptować we współczesnej polszczyźnie, Poradnik Językowy 2011, z. 5, s. 54-71.
 11. Imiesłowy przysłówkowe we współczesnym polskim stylu biblijnym, LingVaria 2013, z. 2(16), s. 97-112
 12. Język mieszkańców Borów Tucholskich, [w:] Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, red. M. Kunz, Tuchola-Toruń 2015, s. 232–243.
 13. Formy trybu rozkazującego we współczesnym polskim języku religijnym, [w:] System – Tekst – Człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, pod red. M. Gębki-Wolak, J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńskiej, Toruń 2016, s. 181–197.

Przyjęte do druku

 1. Wymagania składniowe form trybu rozkazującego we współczesnym języku polskim (w nawiązaniu do artykułu M. Gębki-Wolak i A. Moroza (2011)), Linguistica Copernicana.