Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Dr Krystyna Bojałkowska

Kwalifikacje zawodowe

 • Magisterium: mgr filologii polskiej, 2002, UMK Toruń, temat pracy: Językowe środki wartościowania i perswazji w tekstach publicystyki katolickiej (na przykładzie “Przeglądu Powszechnego”), promotor: prof. dr hab. Maria Szupryczyńska;
 • Doktorat: dr nauk humanistycznych, 2007, UMK Toruń, temat rozprawy: Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim, promotor: prof. dr hab. Maria Szupryczyńska (praca doktorska wyróżniona przez Radę Wydziału Filologicznego UMK).
 • Studia podyplomowe
  • Podyplomowe Studium Logopedii z Emisją Głosu (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), 2013-2015;
  • Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), 2019-2020.
Dane korespondencyjne
adres: ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
e-mail: Krystyna.Bojalkowska(AT)umk.pl
telefony: 056 611 35 44
Członkostwo w organizacjach i instytucjach akademickich / naukowych:
 • członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2010 r. członek zarządu Oddziału TMJP w Toruniu);
 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego;
 • członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Udział w projektach badawczych
 • kierownik grantu UMK nr 330-Fl Imiesłowy przysłówkowe we współczesnych polskich przekładach Biblii (2010)
 • kierownik grantu UMK nr 510-Fl Niedyrektywne użycia form trybu rozkazującego we współczesnym języku polskim (2011)

Badaczka współpracuje z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, biorąc udział w zespołowych projektach naukowych służących opisowi fleksji i składni języka polskiego. Była wykonawcą w następujących grantach:

 • Budowa banku drzew składniowych dla języka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy składniowej – grant MNiSW / NCN N104 224735 B (2010-2011);
 • Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych, zadanie 3. Opracowanie mechanizmów pogłębionego przetwarzania składniowo-semantycznego; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – grant  POIG.01.01.02-14-013/09-00 (2013-2014);
 • CLARIN – Polskie wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna,  zadanie 5. Efektywny parser składniowo-semantyczny (projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na mocy decyzji DIR/WK/2016/02 z 30.05.2016 r.), w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia naukowego CLARIN ERIC – European Research Infrastructure Consortium: Common Language Resources and Technology Infrastructure (2017-2018).
Wyróżnienia
 • wyróżnienie przyznane przez Radę Wydziału Filologicznego za pracę doktorską Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim (2007)
Przedmiot badań naukowych:

Gramatyka współczesnego języka polskiego (zwłaszcza składnia i fleksja), kultura języka, pragmatyka, stylistyka, rozmaite aspekty komunikacji językowej (m.in. funkcje języka i wypowiedzi), język polski jako obcy, rozwój mowy dzieci.


 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie

 1. Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, ss. 252.

Wybrane artykuły naukowe

 1. Ustalenia normatywne a opis gramatyczny (na przykładzie imiesłowów przysłówkowych), [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, pod red. S. Gajdy, A. Markowskiego, J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2005, s. 404–412.
 2. Imiesłowy przysłówkowe uprzednie w tekstach polskich tłumaczonych z języka angielskiego, [w:] Nowe zjawiska w języku, teście i komunikacji, pod red. A. Naruszewicz i M. Rutkowskiego, Olsztyn 2006, s. 190–197.
 3. (z Z. Salonim), On the ”subject” of Polish constructions with ”adverbial participles”,Wiener Slawistischer Almanach 2008, nr 61, s. 301–315.
 4. Użycie form typu oglądawszy, zjedząc we współczesnym języku polskim, Poradnik Językowy 2008, z. 6, s. 31–44.
 5. Relacje pomiędzy pojęciami “system językowy” i “norma językowa” w wybranych opracowaniach z zakresu kultury języka, [w:] Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 77–86.
 6. Adoptowałem psa – o nowych użyciach leksemów adopcja, adoptować, zaadoptować we współczesnej polszczyźnie, Poradnik Językowy 2011, z. 5, s. 54-71.
 7. Imiesłowy przysłówkowe we współczesnym polskim stylu biblijnym, LingVaria 2013, z. 2(16), s. 97-112.
 8. Język mieszkańców Borów Tucholskich, [w:] Stan poznania środowiska przyrodniczego Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, red. M. Kunz, Tuchola-Toruń 2015, s. 232–243.
 9. Formy trybu rozkazującego we współczesnym polskim języku religijnym, [w:] System – Tekst – Człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, pod red. M. Gębki-Wolak, J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńskiej, Toruń 2016, s. 181–197.
 10. Wymagania składniowe form trybu rozkazującego we współczesnym języku polskim (w nawiązaniu do artykułu M. Gębki-Wolak i A. Moroza (2011)), „Linguistica Copernicana” 2016, z. 13/2016, s. 273-291.
 11. Czynniki środowiskowe a rozwój mowy dzieci do ukończenia 3 roku życia (na podstawie badań ankietowych i studium przypadku), [w:] Białostockie Spotkania Młodych Logopedów. Varia, red. D. Saniewska, Białystok 2017, s. 113–130.
 12. Niech wygram, niech usiądzie − formy fleksyjne czasownika czy konstrukcje składniowe?, „Studia Językoznawcze” 2020, nr XIX, s. 67-81.
 13. Zdejm czy zdejmij? Norma językowa i opis gramatyczny wybranych form trybu rozkazującego we współczesnym języku polskim, [w:] Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich, red. A. Moroz, J. Kulwicka-Kamińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020, s. 195-211.

Pełny wykaz publikacji

Działalność popularyzatorska:

 • Organizacja/ Współorganizacja i prowadzenie/współprowadzenie imprez w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (wspólnej inicjatywy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urzędu Miasta Torunia oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu):
  • Czy można „zaprosić do konkursa”? ─  turniej poprawności językowej dla gimnazjalistów (2008; wraz z dr J. Kamper-Warejko);
  • Warsztaty Kup! Skorzystaj! Stać Cię na to! ─  język narzędziem reklamy (2008; wraz z dr M. Berend);
  • Warsztaty pt. Toruń – „miasto” czy „gród” nad Wisłą? Warsztaty stylistyczne, czyli jak mówić i pisać odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej (2017);
  • Impreza pt. Z dalekiego kraju do Polski… z udziałem studentów-obcokrajowców (2018; wraz z dr M. Berend);
  • Wykład pt. Skąd się bierze ludzka mowa? (2019);
 • Współpraca ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców na UMK w zakresie popularyzacji języka polskiego jako obcego; w jej ramach m.in. uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu krasomówczego „Ja i Polska” organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej, którego uczestnikami byli  Chińczycy uczący się języka polskiego jako obcego  (26.11.2018 r.);
 • Konsultacje logopedyczne w sobotniej szkole języka polskiego w Würzburgu (1-14.07.2019 r.) oraz prelekcja pt. Dwa słowa o dwujęzyczności, rozwoju mowy dzieci oraz profilaktyce logopedycznej dla rodziców dzieci dwujęzycznych, wygłoszona tamże (10.07.2019 r.).