Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK


Publikacje nierejestrowane w bazie Expertus

Monografie

 • 2012: Nie przypadkiem o ‘niechcący’. Szkic semantyczny. Warszawa: Wyd. UKSW, ss. 86.
 • 2007: ‘Robić coś’ i ‘coś powodować’. Opozycja agentywności i kauzatywności w języku polskim. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, ss. 296.

Artykuły naukowe

 • 2012a: O (tajemniczej) roli intencjonalnego działania w zdaniach z przysłówkiem przypadkiem, „Linguistica Copernicana” 2(8), 127-172.
 • 2012b: Kilka uwag o wpływie przycisku zdaniowego na interpretację przysłówków – modyfikatorów intencjonalności (na przykładzie niechcący, przypadkiem), „Linguistica Copernicana” 1(7), 113-138.
 • 2011: Co można zrobić niechcący? (Rekonesans), „Prace Filologiczne” 62, 105-119.
 • 2008: O tzw. kontrfaktywnej analizie zdań kauzalnych, [w:] R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa (red.), Pojęcie-słowo-tekst.  Warszawa: Wyd. UW, 265-276.
 • 2007a: Czasowniki nazywające czynności mowy i ich nieagentywne odpowiedniki. Wstęp do analizy semantycznej z perspektywy opozycji agentywności i kauzatywności. Cz. II, „Prace Filologiczne” 52, 58-88.
 • 2007b: Czy żebym mógł powiedzieć, że ktoś obraził X-a, X musi poczuć się obrażony? (i inne pytania o czasownik obrażać/obrazić), „Prace Filologiczne” 53, 173-182.
 • 2004: Czasowniki nazywające czynności mowy i ich nieagentywne odpowiedniki. Wstęp do analizy semantycznej z perspektywy opozycji agentywności i kauzatywności. Cz. I, „Prace Filologiczne” 49, 109-130.
 • 2003a: Uwagi o semantyce czasowników zawierających wyrażenie kusić. (W związku z artykułem M. Czekańskiej „O strukturze predykatowo-argumentowej czasownika kusić”, PFil 47), „Prace Filologiczne” 48, 99-132.
 • 2003b: O wpływie formy dopełnienia nieprzedmiotowego na znaczenie czasownika (na przykładzie tzw. czasowników kauzatywnych z włącznikiem żeby), [w:] J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza (red.), Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 65-83.
 • 2001a: Przegląd kontekstów narzucających interpretację agentywną wyrażeń kauzatywnych, „Prace Filologiczne” 47, 175-188.
 • 2001b: O „działaniach” i „wypadkach”: równobrzmiące wielowalentne czasowniki z podmiotami osobowymi (ktoś) i nieosobowymi (coś), „Biuletyn PTJ” 57, 21-54.
 • 2000a: Problemy z interpretacją zdań podrzędnie złożonych podmiotowych (układowych), „Polonica” 20, 203-231.
 • 2000b: Znaczenia angielskiego czasownika imagine na tle polskiego wyobrażać sobie (propozycja opisu z elementami analizy inferencyjnej), [w:] R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa (red.), Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne. Warszawa: Wyd. UW, 317-344.

Tłumaczenia książek

 • 2007: A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa: WUW, ss. 540. (Understanding Cultures Through their Key Words: English, Russian, Polish, German and Japanese. Oxford 1997: Oxford University Press.)
 • 2002: A. Wierzbicka, Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych. Warszawa: PWN, ss. 263. (Cz. II książki [przypowieści]: What Did Jesus Mean? Explaining the Sermon on the Mount and the Parables in Simple and Universal Human Concepts. Oxford 2003: Oxford University Press.)