Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK

Ukończone studia i kursy

 • 2021: szkolenie dla członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej państwowe egzaminy certyfikowane na poziomie B1 i B2, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 2019/2020: studia podyplomowe z zakresu dydaktyki języka polskiego jako obcego, Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski
 • 2020: egzamin z jęz. angielskiego TOEFL, wynik advanced we wszystkich sprawnościach
 • 1999–2004: studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekun naukowy 1999–2004: prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa; 2004–2005: dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, prof. UW
 • 1997–1999: Policealne Studium Plastyczne, Warszawa; kierunek ceramika artystyczna
 • 1992–1998: studia anglistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Neofilologii, Instytut Anglistyki (w roku 1993/1994 urlop dziekański)
 • 1991–1996: studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Polonistyki

Uzyskane stopnie naukowe

 • 2019: stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa, nadany uchwałą Rady Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; na podstawie cyklu prac pt. „Wykładniki intencjonalności/nieintencjonalności działania (na materiale języka polskiego)”. Recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Danielewicz (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Maciej Grochowski (IJP PAN), dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Śląski)
 • 2005: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; stopień nadany na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Robić coś i coś powodować: opozycja agentywności i kauzatywności w języku polskim”. Promotor: dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, prof. UW; recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Dubisz i prof. dr hab. Stanisław Karolak
 • 1998: magister filologii angielskiej, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego; praca magisterska pt. „An Inference-Based Analysis of the Meaning of the English Verb Imagine”, napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy Mioduszewskiej, prof. UW, zrecenzowana przez dr hab. Romualda Gozdawę-Gołębiowskiego, prof. UW
 • 1996: magister filologii polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; praca magisterska pt. „Problemy z interpretacją zdań podmiotowych”, napisana pod kierunkiem dr Zofii Zaron, zrecenzowana przez prof. dr hab. Andrzeja Bogusławskiego

Funkcje w instytucjach/organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych

 • od 2019 r.: członek Międzynarodowego Komitetu Slawistów (MKS), Komisja Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich
 • od 2016 r.: członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Slawistów POLYSLAV
 • od 2015 r.: współpracownik Sekcji Teorii Języka Komitetu Językoznawstwa PAN

Zatrudnienie poza UMK

 • 2009–2013: adiunkt w Instytucie Języka Polskiego (Katedra Współczesnego Języka Polskiego), Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W r. 2012/2013 członek Rady Instytutu Języka Polskiego. 2016-2020 zajęcia zlecone na studiach zaocznych
 • 2007–2009: adiunkt w Instytucie Języka Polskiego (Zakład Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego), Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. Sekretarz Zakładu Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego
 • 2006–2007: asystent w Instytucie Języka Polskiego (Zakład Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego), Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 • 1997/1998: nauczyciel języka angielskiego w XLVII Liceum im. St. Wyspiańskiego w Warszawie
 • 1994–1996: nauczyciel języka polskiego jako obcego w szkole językowej LANG

Wyróżnienia i nagrody

 • 2008: Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, przyznana za osiągnięcia naukowe
 • 2005: Wyróżnienie pracy doktorskiej, przyznane przez Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania naukowe

 • semantyka leksykalna i składnia semantyczna współczesnego języka polskiego
 • wyrażanie działań i intencjonalności działań
 • struktura tematyczno-rematyczna zdań jako składnik semantycznego opisu wyrażeń
 • wpływ pozycji zdaniowej na znaczenie wyrażeń
 • pogranicze lingwistyki i filozofii

Działalność popularyzatorska i ekspercka

 • Recenzowanie prac do czasopism: Die Welt der Slaven, Slavia, Poznań Studies in Contemporary Linguistics, Prace Językoznawcze UWM
 • Lipiec 2018, styczeń 2019: warsztaty językowe dla zespołu translatorskiego przygotowującego przekład dzieł egzegetycznych św. Tomasza z Akwinu. Grant NPRH Uniwersalia 2.2. (22H16039184), kierownik projektu: Ks. Prof. Piotr Roszak. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Kwiecień 2018: wykłady dla maturzystów tematycznie rozszerzające wybrane zagadnienia maturalne z zakresu językoznawstwa; na zaproszenie fundacji edukacyjnej działającej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie Mazowieckim
 • Wykłady gościnne (w ramach programu Erasmus):
  • 13–18.05.2019, Salzburg – Uniwersytet Salzburski: wykłady na temat aspektu oraz składni liczebników w języku polskim
  • 27–31.03.2017, Paryż − Université de Paris-Sorbonne (Ètudes Slaves): wykłady obejmujące zagadnienia składniowe oraz najnowsze zmiany fonetyczne, gramatyczne i leksykalne w polszczyźnie
  • kwiecień 2010, Wilno – Uniwersytet Wileński: cykl zajęć z zakresu słowotwórstwa języka polskiego

Udział w grantach

 • 2020/2021: współpraca przy projekcie „Przewodnik encyklopedyczny po gramatyce semantycznej języka polskiego w zarysie historycznym” (opracowywanie haseł); grant NPRH Nr 11 H 17 0066 85, kierownik: prof. dr hab. Maciej Grochowski, Instytut Języka Polskiego, Polska Akademia Nauk
 • 2016: współpraca przy projekcie „Efekt Knobe’a i problem Butlera” (2014–2017). Grant NCN Opus (2013/11/B/HS1/03939), kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman. Zakład Epistemologii, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Wykaz publikacji