Kulturoznawstwo

Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT: mgr Justyna Jezierska
tel. / fax (+48) (56) 611 35 35, pokój 121
e-mail: justyna.jezierska@umk.pl

DZIEKANAT: mgr Agnieszka Czyżewska
tel. (+48) (56) 611 35 16, pokój 114
e-mail: ajka@umk.pl

Wisła_rejsKK [fot. Adrian Mianecki] Collegium_Maius [fot. Adrian Mianecki] obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Tutoring

Zasady obowiązujące w ramach tutoringu na kulturoznawstwie:

 

 1. Tutoring to indywidualne spotkania studentek/studentów z nauczycielami/nauczycielkami akademickimi, odbywające się co najmniej raz w miesiącu, trwające godzinę zegarową;
 2. studenci i studentki od I roku studiów licencjackich bądź magisterskich mogą wybrać 1 lub maksymalnie 2 tutorów w ciągu roku;
 3. tutoring trwa rok (2 semestry w ramach jednego roku akademickiego), ale jeśli student/ka wyrazi chęć kontynuacji, może trwać kolejne lata aż do zakończenia studiów licencjackich lub magisterskich;
 4. tutoring jest dobrowolny, korzystają z niego osoby chcące uczestniczyć w takich spotkaniach;
 5. jeden/jedna nauczycielka akademicki/a może prowadzić tutoriale dla max. 4 studentów/studentek;
 6. studenci i studentki wybierają osobę, która stanie się ich opiekunką/opiekunem naukową/naukowym w oparciu o przygotowane wcześniej przez opiekunki i opiekunów propozycje zagadnień, w obszarze których studenci i studentki będą mogli rozwijać swoje zainteresowania;
 7. tutoriale są zindywidualizowane, dopasowane do potrzeb uczestniczących w nich studentów/studentek, realizowane w ich ramach zadania także zostają wspólnie uzgodnione;
 8. zakończenie współpracy z danym tutorem/tutorką powinno być zwieńczone uzgodnioną wcześniej wspólnie przez osobę opiekującą się i studentkę/studenta formą zaliczeniową (np. esej, film, projekt badań, itp.).

 

 

Lista tutorów na kulturoznawstwie (r. akad. 2020/2021):

 

Tutor/tutorka Obszar zainteresowań Sugerowana tematyka
dr hab. Dariusz Brzostek

darek_b@umk.pl

 

 • kultura popularna,
 • sound studies
 • cultural studies,
 • science & technology studies,
 • psychoanaliza,
 • teoria literatury,
 • nowe media

 

 

 • fantastyka naukowa i horror w kinie oraz literaturze,
 • historia muzyki popularnej (jazz, rock and roll, dub),
 • produkcja i reprodukcja dźwięku (field recording, analogowe nośniki dźwięku),
 • kultura popularna w świetle teorii krytycznych (głównie postkolonializm w muzyce),
 • kontrkultura i underground na świecie (szczególnie Europa Środkowa i Wschodnia),
 • muzyka elektroniczna i awangardowa w krajach (post)komunistycznych,
 • science fiction w serialach telewizyjnych (głównie Wlk. Brytania),
 • kultura diaspory afrykańskiej i karaibskiej w Europie (szczególnie reggae, dub i muzyka popularna),
 • kino awangardowe i eksperymentalne,
 • jazz w Polsce,
 • polska scena punkowa,
 • instalacje dźwiękowe (oraz audiowizualne) w sztuce XX i XXI wieku

 

dr hab. Artur Duda

dudaart@umk.pl

 

 • teatr, performanse i media,
 • hermeneutyka,
 • performatyka,
 • fenomenologia ciała

 

 

 • teatr, performanse i media,
 • hermeneutyka,
 • performatyka
 • fenomenologia ciała

 

dr hab. Piotr Grochowski

groch@umk.pl

 

Obecnie prowadzę dwa projekty badawcze: pierwszy dotyczy narracji wspomnieniowych na temat drugiej wojny światowej i Holokaustu, drugi poświęcony jest współczesnym polskim rodzimowiercom i podejmuje problem wykorzystywania w ich praktykach religijnych wierzeń i obrzędów wywodzących się z kultury ludowej.

 

Moje podejście polega na stosowaniu metod etnograficznych (także netnograficznych), czyli badaniu różnych zjawisk poprzez bezpośredni kontakt z ich uczestnikami (prowadzenie obserwacji, wywiadów, sondaży itp.), oraz łączeniu tych  metod z analizą materiałów archiwalnych i różnego rodzaju dokumentów.

 

W ramach tutoringu proponuję zainteresowanym studentom podjęcie pod moją opieką własnych badań naukowych lub włączenie się w badania aktualnie prowadzone przeze mnie. Tematyka tych badań dotyczyć może tradycyjnej kultury ludowej i jej przemian lub wybranych obszarów kultury współczesnej, zwłaszcza współczesnego folkloru (np. folklor różnych grup zawodowych i środowiskowych, folklor internetowy) i nowych from duchowości/religijności.

 

dr Sylwia Kołos

eskafilm@umk.pl

 

 • Historia filmu powszechnego
 • Współczesna kultura filmowa
 • Niefabularne formy filmowe: film dokumentalny i animowany
 • Historia telewizji

 

 

 • Historia filmu powszechnego
 • Współczesna kultura filmowa
 • Niefabularne formy filmowe: film dokumentalny i animowany
 • Historia telewizji

 

dr Małgorzata Lisecka

malise@umk.pl

 

 • Współczesna i dawna kultura audiowizualna,
 • Współczesna kultura muzyczna,
 • Antropologia muzyczna,
 • Muzyka filmowa i serialowa,
 • Muzyka w innych przekazach audiowizualnych (reklama, trailer, teledysk),
 • Kultura dźwięku

 

 • Współczesna i dawna kultura audiowizualna,
 • Współczesna kultura muzyczna,
 • Antropologia muzyczna,
 • Muzyka filmowa i serialowa,
 • Muzyka w innych przekazach audiowizualnych (reklama, trailer, teledysk),
 • Kultura dźwięku
dr Karolina Sikorska

k.sikorska@umk.pl

 • kultura wizualna,
 • antropologia sztuki,
 • współczesne praktyki kuratorskie i artystyczne,
 • gender studies,
 • kultura popularna (w szczególności badania telewizyjnej gatunkowości),
 • edukacja i animacja kulturowa
 

Proponuję wsparcie w rozwijaniu badań poświęconych kulturze wizualnej i artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem teorii krytycznych. Projekty badawcze mogą dotyczyć np.:

 • reprezentacji kobiet i mężczyzn w sztuce
 • sztuki w przestrzeni publicznej
 • sposobów funkcjonowania pamięci kulturowej
 • nowoczesności i ponowoczesności jako formacji kulturowych
 • analiz wykluczeń i form przemocy symbolicznej w dyskursach medialnych

 

dr Marzenna Wiśniewska

marzennaw@umk.pl

 • współczesny teatr i performanse kulturowe,
 • estetyka teatru lalek,
 • teatr i dramat dla dzieci i młodzieży,
 • pedagogika teatru,
 • animacja i zarządzanie w kulturze
 

 • Teatr i sztuki performatywne – współpraca przy rozwijaniu umiejętności analizy i opisu historycznych oraz współczesnych performansów kulturowych, pomoc w rozwijaniu warsztatu pisania tekstów krytycznych oraz naukowych.
 • Animacja kultury – współpraca przy rozwijaniu kompetencji animatora kultury w zakresie tworzenia działań społeczno-kulturowych,  tworzenia scenariuszy warsztatów, rozwoju praktycznych umiejętności w zakresie metod edukacji kulturowej, metodyki pracy i zarządzania projektami, doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy na projekty i pisania wniosków projektów na poszczególne programy grantowe.
 • Współpraca z otoczeniem zewnętrznym – pomoc w zakresie poszukiwania instytucji wspierających rozwój studenta w wybranych dziedzinach naukowych oraz praktycznych.
 • Rozwój umiejętności wykonawczych – pomoc w zakresie praktycznego warsztatu teatralnego

 

dr Joanna Walewska-Choptiany

joannawal@umk.pl

 • historia mediów
 • sztuka nowych mediów
 • kultura popularna
 • zjawiska z pogranicza sztuki i technologii
 

 • Proponuję pomoc w rozwijaniu projektu badawczego: jak to, co cię interesuje, przekuć w temat badawczy.
 • Podpowiem, jak zrobić dobrą kwerendę, jak pracować na źródłach archiwalnych.