Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING

Lingwistyka praktyczna i copywriting jest kierunkiem, który rozwija umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie. Kładziemy nacisk na praktyczne zdobywanie wiedzy językowej, kulturowej i literackiej, jednocześnie przybliżając studentom mechanizmy funkcjonowania środowiska prawnego, ekonomiczno-gospodarczego i medialnego, w obrębie którego działają firmy usługowe (np. reklamowe, marketingowe, copywriterskie).

W odróżnieniu od filologii polskiej program lingwistyki praktycznej pomija szereg treści związanych z historią i teorią literatury, kultury i języka, a także w mniejszym stopniu zajmuje się analizą i interpretacją zjawisk językowych i literackich. W zamian za to dąży do podnoszenia kompetencji i umiejętności w zakresie świadomego stosowania różnorodnych form języka współczesnego, sfunkcjonalizowanego i ukierunkowanego zadaniowo.

Oczywiście do umiejętnego wykorzystania tych narzędzi potrzebna jest też wiedza o współczesności – w jej kulturalnym, społecznym, ekonomicznym i prawnym wymiarze. Stąd w programie studiów także te treści zostały uwzględnione.

Lingwistyka praktyczna i copywriting, czyli:

  • wysoka sprawność językowa;
  • umiejętność pisania tekstów użytkowych dla mediów tradycyjnych;
  • twórcze pisanie;
  • komunikacja interpersonalna i publiczna;
  • praktyka słowa żywego i pisanego.

Przygotowujemy do pracy w nowych i tradycyjnych mediach, instytucjach kulturalnych, administracji publicznej, samorządowej i pozarządowej oraz wszędzie tam, gdzie potrzeba wykształconych specjalistów od komunikacji i copywritingu. Nastawiamy się na aktywne zdobywanie wiedzy i doświadczenia, umożliwiając odbycie praktyk w firmach usługowych oraz placówkach kulturalnych i medialnych.


Lingwistyka praktyczna i copywriting to studia o profilu praktycznym, licencjackie, realizowane przez 3 lata, podzielone na sześć semestrów. W czasie pierwszych dwóch semestrów (pierwszy rok) wszyscy studenci realizują te same zajęcia. Wśród nich na uwagę zasługują m.in. przedmioty ekonomiczne i prawne (w tym prawo autorskie), socjologiczne, te dotyczące komunikacji i kultury masowej, a także zajęcia komputerowe. Począwszy od drugiego roku studiów (semestr III) każdy student realizuje zmniejszoną liczbę godzin wspólnych oraz dodatkowo wybiera dwa spośród czterech oferowanych w ramach kierunku modułów specjalizacyjnych.

Moduły do wyboru to:

  • komunikacja publiczna
  • komunikacja międzykulturowa
  • turystyka literacko-kulturowa
  • copywriting i retoryka praktyczna

Dodatkowo począwszy od roku drugiego (semestry III-V) każdy student jest zobowiązany do odbycia miesięcznej praktyki zawodowej (w każdym z wymienionych semestrów) w wymiarze co najmniej 300 godzin.

Ze względu na specyfikę kierunku, a także w dbałości o umożliwienie studentom „Lingwistyki praktycznej i copywritingu” uzyskania jak najbogatszego doświadczenia zalecana liczba godzin miesięcznej praktyki wynosi 170, co łącznie daje 510 godzin praktyk.

Warto tu podkreślić, że w porównaniu do studiów o profilu ogólnouniwersyteckim liczba przewidywanych praktyk jest kilka razy wyższa (w odniesieniu do dużej liczby kierunków ogranicza się ona do kilkudziesięciu godzin realizowanych na trzecim roku studiów).