Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Instytut Języka Polskiego

Historia toruńskiego ośrodka językoznawczego sięga początków istnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruński ośrodek organizowali po wojnie profesorowie i asystenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Jana Kazimierza we Lwowie.

Wydział Filologiczny

Prace badawcze prowadzone przez pracowników Instytutu Języka Polskiego oscylują pomiędzy językoznawstwem diachronicznym, gdzie podejmowane są m.in. zagadnienia teorii przekładu, polsko-orientalnych związków językowych, leksyki zabytków religijnych czy problemów etymologicznych, a współczesnym językoznawstwem polskim i teoretycznym. W tym zakresie prowadzone są obserwacje dotyczące semantyki i składni języka polskiego, pragmatyki i teorii tekstu czy glottodydaktyki. W ostatnich latach również podejmowane są prace badawcze dotyczące zagadnień logopedycznych, analiz tekstów prawnych, jak również prace związane z językoznawstwem komputerowym. Oprócz działalności dydaktycznej i naukowej Instytut Języka Polskiego prowadzi działalność popularyzatorską, organizując odczyty, udzielając porad językowych i przygotowując ekspertyzy językowe. W ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki organizuje także ogólnotoruńskie dyktando.

Aktualnie pracownicy Instytutu Języka Polskiego oraz Instytutu Literatury Polskiej prowadzą zajęcia na studiach filologii polskiej, zarówno pierwszego stopnia o specjalności ogólnej, logopedycznej i edytorsko-wydawniczej, jak i stopnia drugiego w ramach specjalizacji dziennikarskiej, juryslingwistycznej, akademickiej, w zakresie logopedii ogólnej oraz filmoznawczej, copywriterskiej, teatrologicznej, folklorystyczno-antropologicznej i w zakresie edytorstwa mediów elektronicznych. Prócz studiów polonistycznych od kilku lat funkcjonuje kierunek studiów o profilu praktycznym – lingwistyka praktyczna i copywriting. Ten profil kształcenia łączy treści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nowych mediów z cenną wiedzą na temat podstawowych zasad działania marketingu oraz funkcjonowania otoczenia finansowo-prawnego instytucji kultury, mediów i reklamy. Przy Instytucie Języka Polskiego działają: Podyplomowe Studium Logopedii, Podyplomowe Studium Emisji Głosu i Kultury Języka czy Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego.

 Swoje zainteresowania studenci rozwijają w kołach naukowych polonistów, folklorystów, filmoznawców, teatrologów i językoznawców. Dobrzy mówcy znajdą swoje miejsce w kole recytatorskim. W ciągu roku organizowane są projekcje filmów i spektakli teatralnych, a także wykłady wybitnych ludzi kultury i sztuki.