Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Zebrania naukowe Instytutu Języka Polskiego

Rok akademicki 2018/2019

 1. prof.  dr  hab.  Björn  Wiemer   (Instytut   Slawistyki   Uniwersytetu   Jana   Gutenberga w Moguncji), DiAsPol 250 – albo o tym, jak powinno się badać aspekt w językach słowiańskich (12.06.2019, godz. 18:00, sala 307)
 2. dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, Dwa warianty filomackiego tłumaczenia Koranu w relacji do ich podstawy źródłowej (współautor: dr Aleksandra Walkiewicz) (20.05.2019)
 3. prof. dr hab. Viara MaldjievaLingwistyczny model badania i opisu duchowości (25.03.2019)
 4. dr hab. Piotr Sobotka, Pochodzenie i rozwój północnosłowiańskich konektorów odzaimkowych (25.02.2019)
 5. dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, O seryjnych konstrukcjach czasownikowych  (SVC)  w  języku  polskim.  Uwagi  na  przykładzie  wyrażeń  idź  pogadaj z szefem, weź się pospiesz (10.12.2018)

Rok akademicki 2017/2018

 1. dr Sebastian Żurowski, Postfiks, czyli co? (25.06.2018)
 2. dr Izabela Duraj-Nowosielska, Fakty i mity o „faktach” (07.05.2018)
 3. dr hab. Marek Wiśniewski, Projekt słowotwórczej, semantycznej i pragmatycznej charakterystyki polskich rzeczowników odprzymiotnikowych (26.03.2018)
 4. dr  Krystyna  Bojałkowska, Tryb  rozkazujący  a  modalność  zdania (we współczesnym języku polskim) (29.01.2018)
 5. dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMKJednostka tekstu prawnego – problem definicji i wybrane cechy dystynktywne (18.12.2017)
 6. dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, dr hab. Joanna Kamper-WarejkoOd fanów dla fanów. Komentarze serialowe jako nowe zjawisko komunikacyjne (27.11.2017)

Rok akademicki 2016/2017

 1. dr Magdalena Żabowska, Semantyczne i pragmatyczne implikacje pierwszoosobowych komentarzy mownych (26.06.2017)
 2. dr Emilia KubickaO zakresie klasy quasi-narzędników (29.05.2017)
 3. dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK, Znaczenie wyrażeń z grupy WSTYDU. Opis szczegółowy i uwagi ogólne (10.04.2017)
 4. dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, Co wiemy o najstarszym datowanym rękopisie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego? (Kitab z 1631 r. – transliteracja, przekład, komentarze) (27.02.2017)
 5. dr hab. Piotr Sobotka, Teoria laryngalnych w kontekście slawistycznych badań etymologicznych (30.01.2017)
 6. prof. dr hab. Maciej Grochowski, O niektórych wykładnikach pojęcia odpowiedniości (19.12.2016)
 7. dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK, Uwagi na temat dubletów leksykalnych w polszczyźnie (28.11.2016)

Rok akademicki 2015/2016

 1.  dr Joanna Kamper-Warejko, Kształtowanie się specjalistycznej odmiany języka na przykładzie leksyki z poradnika Piotra Krescencjusza (27.06.2016)
 2. dr Sebastian Żurowski, Dla kogo ma być dobry “Dobry słownik”? (09.05.2016)
 3. dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, Uwagi o parametrach modelujących opis miejsc walencyjnych jednostek leksykalnych (21.03.2016)
 4. dr Izabela Duraj-Nowosielska, Tzw. efekt Knobe’a i problem Butlera (filozoficzny problem atrybucji intencjonalności) w świetle analizy językowej (25.01.2016)
 5. dr Emilia Kubicka, Przysłówki w przekładzie. Dwa studia z pogranicza składni i semantyki (14.12.2015)
 6. dr Piotr Sobotka, Zaimkowy rodowód słowiańskich wyrażeń funkcyjnych (wprowadzenie do problemu) (23.11.2015)

Rok akademicki 2014/2015

 1. dr hab. Andrzej Moroz, Kolokacje tekstów prawnych – problemy proceduralne (8.06.2015 )
 2. dr Krystyna Bojałkowska, Wybrane problemy opisu trybu rozkazującego we współczesnym języku polskim (27.04.2015)
 3. dr Iwona Kaproń-Charzyńska, O słowotwórstwie w kontekście motywacji kontemplacyjnej (23.03.2015)
 4. prof. dr hab. Andrzej Bogusławski, Język – pytania podstawowe (19.01.2015)
 5. dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, Cechy archaiczne i regionalne w odnalezionym fragmencie rękopisu filomackiego przekładu Koranu na język polski (15.12.2014)
 6. dr Sebastian Żurowski, Problemy opisu walencyjnego polskich predykatów nieczasownikowych (uwagi na marginesie prac nad słownikiem Walenty) (24.11.2014)
 7. dr Magdalena Żabowska, Mówię, że nie mówię? – o niesprzeczności mówienia (20.10.2014)

Rok akademicki 2013/2014

 1. mgr Natalia Żochowska, Przysłówki wyrażające nieintencjonalność – główne opozycje semantyczne (26.05.2014)
 2. dr Izabela Duraj-Nowosielska, Przysłówki – modyfikatory intencjonalności działania (wskazówki opisu) (28.04.2014)
 3. prof. dr hab. Björn Wiemer (Instytut Slawistyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji) O aspekcie polskim na tle ogólnosłowiańskim (model chronotopii) (24.03.2014)
 4. prof. dr hab. Björn Wiemer (Instytut Slawistyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji) Tworzenie konwersów za pomocą wykładnika zwrotności (się) (25.03.2014)
 5. dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMKMetodologiczne problemy opisu układów repetycyjnych (24.02.2014)
 6. dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak Kierunki badań składniowych tekstów prawnych (27.01.2014)
 7. dr Joanna Kamper-Warejko, Uwagi o nominacji roślin w historycznej polszczyźnie (16.12.2013)
 8. dr Emilia Kubicka, Możliwości kontrastywnego opisu operacji przysłówkowych (25.11.2013)
 9. dr Piotr Sobotka Funkcje leksykalne w aplikacjach służących do przetwarzania języka naturalnego (ЭТАП-3 i Компьютерный учебник лексики) (28.10.2013)

Rok akademicki 2012/2013

 1.  dr Krystyna Bojałkowska, Nie muś, ale trochę chciej – o ograniczeniach w użyciu form trybu rozkazującego we współczesnej polszczyźnie (6.05.2013)
 2. dr Piotr Sobotka, Partykuły greckie – pochodzenie, klasyfikacja funkcjonalna i wybrane problemy opisu znaczenia (25.03.2013)
 3. dr Małgorzata Urban, Aktywność słowotwórcza anglicyzmów rzeczownikowych na literę A-J (25.02.2013)
 4. mgr Paulina Rosalska, Od podmiotu towarzyszącego do operacji socjatywnej (26.11.2012)
 5. dr Sebastian Żurowski, Rygorystyczny opis walencji polskich czasowników percepcji słuchowej (uwagi na marginesie prac nad słownikiem Walenty) (22.10.2012)

Rok akademicki 2011/2012

 1.  dr hab. Andrzej Moroz, Opis operatorów strefy wypowiedzenia – wybrane problemy (28.05.2012)
 2. dr Iwona Kaproń-Charzyńska, Uwagi na temat rzeczowników z wybranymi formantami ekspresywnymi (26.03.2012)
 3. dr Magdalena Żabowska, Tzw. modyfikatory deklaratywności w perspektywie operacyjnej (27.02.2012)
 4. dr Joanna Kulwicka-Kamińska, Miejsce tatarskiego piśmiennictwa religijnego w europejskiej tradycji przekładowej (23.01.2012)
 5. dr Ewa Walusiak, Problemy opisu znaczenia jednostek ubogich semantycznie na przykładzie nierzeczownikowego coś (19.12.2011)
 6. dr Piotr Sobotka, Typologia motywacji semantycznych wyrażeń indoeuropejskich (21.11.2011)
 7. dr Małgorzata Urban, Uwagi na temat wybranych formantów obcych (24.10.2011)

Rok akademicki 2010/2011

 1. prof. dr hab. Björn Wiemer (Instytut Slawistyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji), Wiedza ograniczona i jej źródła: po której stronie pogranicza semantyki i pragmatyki jesteśmy? (11.04.2011)
 2. prof. dr hab. Björn Wiemer (Instytut Slawistyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji), Uwagi na temat klasyfikacji modyfikatorów propozycjonalnych i ich zakresu odniesienia (13.04.2011)
 3. dr Małgorzata Berend, Czy podobieństwo struktur gniazdowych jest konsekwencją bliskości semantycznej? (28.03.2011)
 4. dr Sebastian Żurowski, Propozycja opisu wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym – przybliżenie drugie (28.02.2011)
 5. dr hab. Marek Wiśniewski, Podstawy strukturalnej charakterystyki współczesnych derywatów polskich (24.01.2011)
 6. dr Magdalena Żabowska, Modyfikatory deklaratywności – wprowadzenie do problematyki (20.12.2010)
 7. dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK, Jeszcze o quasi-tautologiach (z perspektywy wyodrębniania jednostek języka) (29.11.2010)
 8. dr Krystyna Bojałkowska, Niech wygram, niech (Pan) usiądzie – formy fleksyjne czasownika czy konstrukcje składniowe? (25.10.2010)

Rok akademicki 2009/2010

 1. mgr Anna Kisiel, Liberalizm partykuły przede wszystkim a jej semantyka (14.06.2010)
 2. dr Iwona Kaproń-Charzyńska, Derywaty z formantem -ara we współczesnej polszczyźnie (31.05.2010)
 3. dr Małgorzata Berend, Analiza językowa terminologii i quasi-terminologii podatkowej (19.04.2010)
 4. dr Piotr Sobotka, Składniowo-semantyczne własności czasownikowych predykatów epistemicznych i ich miejsce w strukturze wypowiedzi (01.03.2010)
 5. dr Andrzej Moroz, Strukturalna klasyfikacja czasownikowych wyrażeń parentetycznych (25.01.2010)
 6. dr Małgorzata Gębka-Wolak, Podstawowe pojęcia i zasady teoretyczne opisu fraz bezokolicznikowych (30.11.2009)
 7. dr Piotr Sobotka, Miejsce etymologii w badaniach języka (26.10.2009)

Rok akademicki 2008/2009

 1.  dr Mariola Wołk (UWM w Olsztynie), Co bezsens ma wspólnego z nonsensem? O znaczeniu wyrażenia bezsens (25.05.2009)
 2. prof. dr hab. Krystyna KallasSłowotwórstwo hipokorystyków odimiennych (27.04.2009)
 3. dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK, O quasi-tautologicznych układach z jak (23.03.2009)
 4. dr Małgorzata Urban, Adaptacja morfologiczna anglicyzmów we współczesnej polszczyźnie (26.01.2009)
 5. dr Iwona Kaproń-Charzyńska, O formancie -encja we współczesnej polszczyźnie (24.11.2008 )
 6. prof. dr hab. Björn Wiemer, O relacji między stanem epistemicznym a wskazywaniem na jego podstawę (15.10.2008)

Rok akademicki 2007/2008

 1. Mgr Aleksandra Ćwiklińska, Interpretacja gramatyczna XVI-wiecznych form typu przytrudniejszym (26.05.2008)
 2. Mgr Magdalena Żabowska, Wyrażenia właściwie, w zasadzie, praktycznie jako partykuły epistemiczne (28.04.2008)
 3. Dr Joanna Kulwicka-Kamińska, Problematyka przekładu słownictwa religijnego islamu i chrześcijaństwa (31.03.2008)
 4. Dr Andrzej Moroz, Wybrane cechy dystynktywne parentetycznych struktur czasownikowych (25.02.2008)
 5. Dr Krystyna Bojałkowska, Użycie form typu oglądawszy, zjedząc we współczesnym języku polskim (17.12.2007)
 6. Dr Piotr Sobotka, Stosunek aksjologiczny podmiotu wiary do presuponowanej treści rozważanych przez niego stanów rzeczy w relacji wyrażonej predykatem wierzyć, że_ (19.11.2007)
 7. Alexander Andrason (University of Iceland, Reykjavik), Ha? Nei! Buin. Zmiany w języku polskim u emigrantów na Islandii (15.10.2007)

Rok akademicki 2006/2007

 1. Dr Małgorzata UrbanCzy wyróżniać typ słowotwórczy przymiotników z formantem -oidalny? (28.05.2007)
 2. Dr Joanna Kamper-Warejko, Kilka uwag o języku Gęśli różnorymych Jana Rybińskiego (23.04.2007)
 3. Dr Ewa Walusiak, Koncepcja opisu zaimka w ramach semantyki leksykalnej (26.03.2007)
 4. Dr Alicja Żaguń, Słownictwo odnoszące się do cnót teologicznych w warszawskich Pandektach Antiocha i tekstach staropolskich (26.02.2007)
 5. Dr Małgorzata Gębka-Wolak, Opis tzw. podmiotu bezokolicznika w ramach modelu Sens ⇔ Tekst I. A. Mel’čuka (15.01.2007)
 6. Dr Joanna Kulwicka-Kamińska, Przekład koranicznych i biblijnych nazw świętych ksiąg (18.12.2006)
 7. Dr Iwona Nowakowska, Szesnastowieczny ewangeliarz z Vosislivik wobec staro-cerkiewno-słowiańskiego kanonu. Zmiany leksykalne i słowotwórcze (13.11.2006)
 8. Dr Andrzej Moroz, Uwagi o właściwościach strukturalnych ciągów parentetycznych o postaci rzecz jasna (16.10.2006)