Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Regulamin Instytutu Języka Polskiego

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Instytut Języka Polskiego UMK, zwany dalej Instytutem, został utworzony z dniem 1.09.1999 r., na mocy zarządzenia Rektora UMK.
 2. Instytut działa na podstawie Statutu UMK, zwanego dalej Statutem, Regulaminu Rady Wydziału Filologicznego UMK, zwanego dalej Regulaminem Rady Wydziału, oraz niniejszego regulaminu.

§2

 1. Instytut jest jednostką organizacyjną Wydziału Filologicznego.
 2. W skład Instytutu wchodzą jednostki organizacyjne, których wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

II. Zakres działania Instytutu

§3

Zadaniem Instytutu jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz do kształcenia kadr naukowych w zakresie językoznawstwa.

§4

Podstawowymi kierunkami badań naukowych prowadzonych w Instytucie są:

 1. współczesne językoznawstwo polskie
 2. historia języka polskiego
 3. językoznawstwo teoretyczne

§5

Działalność dydaktyczna w Instytucie jest prowadzona na studiach, których kierunki i rodzaje są określone w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

III. Organy Instytutu

Rada Instytutu

§6

 1. Organem kolegialnym Instytutu jest Rada Instytutu, zwana dalej Radą.
 2. W myśl §63 Statutu skład, zadania i zakres kompetencji Rady określa niniejszy regulamin.

§7

 1. W skład Rady wchodzą:
  1. dyrektor Instytutu jako przewodniczący,
  2. zastępca dyrektora Instytutu i kierownicy zakładów,
  3. profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Instytucie,
  4. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie w liczbie 10% składu Rady, wybrani przez nich na wspólnym posiedzeniu,
  5. jeden delegat instytutowego organu samorządu studenckiego,
  6. jeden przedstawiciel doktorantów Instytutu.
 2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani profesorowie Instytutu oraz osoby zaproszone przez Radę w celu wyrażenia opinii w określonej sprawie.

§8

 1. Do statutowych zadań Rady należy:
  1. dokonywanie okresowej oceny wyników badań naukowych i działalności dydaktycznej Instytutu,
  2. opiniowanie projektów planów studiów i zmian w planach studiów,
  3. zatwierdzanie tematów prac magisterskich i licencjackich wykonywanych pod kierunkiem pracowników Instytutu,
  4. występowanie do rektora z wnioskami o powołanie i odwołanie dyrektora Instytutu,
  5. opiniowanie wniosków dyrektora o powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora Instytutu, kierowników zakładów i innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Instytutu,
  6. opiniowanie wniosków o utworzenie, przekształcenie i zniesienie zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych działających w Instytucie,
  7. ocena rocznego sprawozdania dyrektora z działalności Instytutu,
  8. ocena sposobu wykorzystania środków finansowych przyznanych Instytutowi na dany rok budżetowy,
  9. opiniowanie wniosków o nagrody ministra, nagrody i wyróżnienia rektora, wniosków o medale za zasługi dla rozwoju uczelni, medale resortowe, ordery i odznaczenia państwowe.
 2. Rada może ponadto:
  1. wyrazić opinię w każdej sprawie dotyczącej Instytutu i jego jednostki organizacyjnej, w tym także w sprawie należącej do zakresu działania dyrektora Instytutu,
  2. występować do Rady Wydziału lub dziekana z inicjatywą podjęcia działań w każdej sprawie należącej do zakresu ich działania, jeśli dotyczy ona Instytutu lub jego jednostki organizacyjnej,
  3. powoływać stałe i doraźne komisje, ustalać ich skład i zadania.

§9

 1. Posiedzenia Rady są zwoływane nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. Termin posiedzenia wyznacza się nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem. W wyjątkowych sytuacjach okres ten może być krótszy.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje dyrektor Instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/2 liczby członków Rady, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Niektóre posiedzenia Rady mogą mieć charakter otwarty.
 3. Dyrektor Instytutu, zwołując posiedzenie Rady, ustala projekt porządku obrad. Jeżeli posiedzenie jest zwoływane na wniosek członków Rady, na wnioskodawcach spoczywa obowiązek przedstawienia dyrektorowi projektu porządku obrad.
 4. Posiedzeniom Rady przewodniczy dyrektor Instytutu z wyjątkiem posiedzeń, o których mowa w ust. 5.
 5. Posiedzeniom Rady poświęconym ocenie rocznego sprawozdania dyrektora z działalności Instytutu, a także ocenie sposobu wykorzystania przyznanych Instytutowi środków finansowych, przewodniczy senior Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego.
 6. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić dowolny wniosek do porządku obrad najpóźniej bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. Rada uchwala porządek obrad przed przystąpieniem do jego realizacji.

§10

Do działania Rady stosuje się przepisy §§ 7.1., 7.2., 7.3.,10,11,12,13,14 Regulaminu Rady Wydziału.

 

Dyrektor Instytutu

§11

 1. Organem jednoosobowym Instytutu jest dyrektor Instytutu, zwany dalej dyrektorem.
 2. Dyrektor reprezentuje Instytut i kieruje nim.
 3. Dyrektor odpowiada za:
  1. organizację i poziom studiów prowadzonych w Instytucie,
  2. składniki majątkowe Instytutu.

§12

Dyrektor posiada kompetencje wynikające z § 60 Statutu, a w szczególności:

 1. zapewnia pracownikom Instytutu warunki do prowadzenia działalności badawczej,
 2. dysponuje środkami finansowymi Instytutu,
 3. zapewnia Instytutowi warunki do prowadzenia działalności dydaktycznej i koordynuje tę działalność,
 4. występuje z wnioskami w sprawach osobowych dotyczących Instytutu,
 5. występuje do rektora z wnioskami o powołanie i odwołanie zastępcy dyrektora Instytutu, kierowników zakładów i innych jednostek organizacyjnych działających w Instytucie,
 6. przedstawia Radzie Instytutu roczne sprawozdanie z działalności Instytutu oraz informację o sposobie wykorzystania środków finansowych przyznanych Instytutowi na dany rok budżetowy,
 7. ustala harmonogram zebrań naukowych Instytutu,
 8. występuje do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu,
 9. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu i pracowników Instytutu, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Uniwersytetu,

 

IV. Jednostki organizacyjne Instytutu

§13

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu są zakłady.
 2. Zadaniem zakładu jest:
  1. prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny lub specjalności należących do przedmiotu językoznawstwa,
  2. prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie określonych przedmiotów objętych planami studiów.

§14

Do zadań kierownika zakładu, wynikających z § 67 Statutu, należy w szczególności:

 1. dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych oraz ustalanie ich obsady,
 2. dbanie o rozwój naukowy pracowników,
 3. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących zakładu i pracowników zakładu, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Uniwersytetu.

 

V. Przepisy przejściowe i końcowe

§15

Ustalenie wiążącej wykładni przepisów regulaminu należy do Rady Wydziału.

§16

 1. Zmian w regulaminie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 2. Dyrektor lub Rada mogą wystąpić do dziekana z inicjatywą wprowadzenia zmian do regulaminu.

§17

Regulamin, uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 15 lutego 2011 roku, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Załącznik nr 1 do regulaminu IJP

Wykaz jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Instytutu

 1. Zakład Historii Języka Polskiego
 2. Zakład Teorii Języka
 3. Zakład Współczesnego Języka Polskiego

Załącznik nr 2 do regulaminu IJP

Instytut prowadzi podstawową działalność dydaktyczną na:

 1. stacjonarnych studiach pierwszego stopnia filologii polskiej ze specjalnością ogólną, logopedyczną i kulturoznawczą,
 2. stacjonarnych studiach drugiego stopnia filologii polskiej ze specjalnością językoznawczą, literaturoznawczą i nauczycielską,
 3. stacjonarnych studiach pierwszego stopnia w zakresie kulturoznawstwa,
 4. niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia filologii polskiej,
 5. niestacjonarnych studiach drugiego stopnia filologii polskiej,
 6. studiach doktoranckich w zakresie językoznawstwa.

Instytut prowadzi ponadto zajęcia językoznawcze zlecane przez inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu.