Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Seminaria magisterskie i licencjackie prowadzone w Instytucie Języka Polskiego (2018/2019)

Seminaria magisterskie (filologia polska)

Prof. dr hab. Maciej Grochowski

 1. Semantyka leksykalna (wraz z frazeologią) i gramatyka: opis cech znaczeniowych i gramatycznych wybranych leksykalnych jednostek języka
 2. Leksykografia: analiza porównawcza słowników współczesnego języka polskiego, a zwłaszcza budowy i zawartości artykułów hasłowych
 3. Pragmatyka: nacechowanie ekspresywne jednostek leksykalnych (postawa mówiącego a znaczenie wyrażeń)

Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska

 1. Językoznawstwo diachroniczne i  kontrastywne (historia języka polskiego, teolingwistyka, kitabistyka). W tym:
  1. wybrane zagadnienia z gramatyki języka polskiego (w ujęciu diachronicznym),
  2. leksykografia i leksykologia historyczna,
  3. analiza językowa i semantyczna tekstów,
  4. słowiańsko-orientalne relacje językowe,
  5. zapożyczenia,
  6. polszczyzna północnokresowa
 2. Translatoryka
 3. Edytorstwo zabytków rękopiśmiennych
 4. Kultura języka
 5. Logopedia (zwłaszcza zaburzenia rozwoju mowy)

Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak

Na seminarium zapraszam przede wszystkim absolwentów lingwistyki praktycznej i copywritingu. Część proponowanych tematów prac magisterskich będzie bowiem nawiązywała do zagadnień omawianych w trakcie studiów 1. stopnia na tym kierunku.

I. Komunikacja marketingowa

 1. Jak reklamować, żeby nie reklamować? Językowe i pozajęzykowe sposoby omijania zakazu reklamowania wybranych produktów.
 2. Fortunność komunikatu reklamowego , np. w oparciu o analizę orzecznictwa prezesa UOKIK-u (ochrona zbiorowych interesów konsumentów).
 3. Językowe środki perswazji stosowane w wybranych kampaniach reklamowych.
 4. Nazwy produktów/usług a marketing. Charakterystyka językowych środków perswazyjnych stosowanych w nazewnictwie wybranej grupy produktów/usług.
 5. Budowanie wizerunku, analiza wybranej kampanii reklamowej (studium przypadku).

II. Komunikacja w mediach, komunikacja publiczna

 1.  Profilowanie (ramowanie) rzeczywistości w mediach (na wybranych przykładach).
 2. Analiza języka i stylu wybranego programu radiowego, telewizyjnego, cyklu prasowego (ze wskazaniem na media lokalne).
 3. Analiza języka, stylu przemówień wybranej osoby publicznej, np. prezydenta A. Dudy (badanie ilościowe – ocena trudności tekstów, i jakościowe – analiza środków stylistycznych, figur retorycznych itp. środków perswazyjnych).

III. Dydaktyka języka polskiego jako ojczystego, glottodydaktyka polonistyczna

 1. Adaptacje tekstów literackich w dydaktyce języka polskiego jako ojczystego, w glottodydaktyce (seria: Czytaj po polsku); adaptacja Przedwiośnia  na potrzeby akcji Narodowego Czytania.
 2. Problemy z opanowaniem języka polskiego i polskiej kultury przez chińskich studentów uczących się języka polskiego na Wydziale Filologicznym UMK.

IV. Kultura języka polskiego

 1. Norma ortograficzna w zakresie użycia wielkiej litery/pisowni łącznej i rozłącznej. Stan i potrzeby.
 2. Uporządkowanie linearne zaimków osobowych – norma a uzus (np. Mi możesz powiedzieć, Mi to się wcale nie podoba).
 3. Wybrane zagadnienie z zakresu fleksji lub składni nastręczające kłopotów rodzimym użytkownikom języka.

Możliwe jest także podjęcie tematu spoza listy, zaproponowanego przez studenta.

Dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska (II rok)

 

Seminaria licencjackie (filologia polska)

Dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK

 1. Leksykografia: analiza zawartości słowników współczesnej polszczyzny, budowa haseł, analiza definicji;
 2. Leksykologia (frazeologia): rejestracja i wstępny opis cech składniowych / semantycznych / pragmatycznych wybranych podzbiorów jednostek leksykalnych (dobranych według klucza pojęciowego lub formalnego);
 3. Semantyka: opozycje (relacje) semantyczne w wybranym zbiorze jednostek leksykalnych; analiza semantyczna jednostek określonej kategorii;
 4. Pragmatyka: opozycje pragmatyczne (stylistyczne, środowiskowe) w wybranym zbiorze jednostek (quasi)synonimicznych;
 5. Teoria języka: opis wybranej kategorii teoretycznej w literaturze przedmiotu

Dr hab. Joanna Kamper-Warejko

 1. Historia języka polskiego (ewolucja polszczyzny, zjawiska i zmiany, jakie dokonują się w języku)
  1. filologiczna i językowa analiza tekstów (szczególnie doba średnio- i nowopolska),
  2. leksykografia i leksykologia historyczna,
  3. stylistyka historyczna,
  4. semantyka leksykalna i gramatyka historyczna,
  5. onomastyka i słownictwo specjalistyczne,
  6. regionalne zróżnicowanie polszczyzny
 2. Kultura języka (wybrane problemy związane z poprawnością językową, badanie kompetencji użytkowników języka)
 3. Logopedia (rozwój mowy dziecka, zaburzenia mowy)

Możliwe jest także podjęcie tematu zaproponowanego przez studenta.

Seminaria licencjackie (lingwistyka praktyczna i copywriting)

Dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK

 1. Analiza tekstów użytkowych
  1. struktura i cechy tekstów użytkowych
  2. granice poprawności tekstów użytkowych
  3. funkcjonalizacja tekstów użytkowych
 2. Charakterystyka językowa tekstów komunikacji medialnej
  1. typy błędów językowych w tekstach komunikacji medialnej
  2. formalizacja charakterystyki stylistycznej
 3. Opis przekazu marketingowego
  1. obraz współczesnej reklamy
  2. cechy skutecznego przekazu reklamowego
 4. Komunikacja internetowa
  1. cechy komunikatów internetowych
  2. słowa kluczowe w funkcjonowaniu stron internetowych
  3. niestandardowe sposoby komunikacji w Internecie

Możliwe jest także podjęcie tematu spoza listy, zaproponowanego przez studenta.