Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Autorzy

Wszystkie numery czasopisma są dostępne on-line (Open Access) na stronie Akademickiej Platformy Czasopism

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LinCop/index

A

Alsztyniuk, Dagmara

 • Składniowe i semantyczne cechy ciągu toto [Vol. 3, No 1 (2010]

Ampel-Rudolf, Mirosława

 • Kategoria rodzaju gramatycznego i semantyczna kategoria istotności poznawczej (żywotności) [Vol. 2, No 2 (2009)]

Andrason, Alexander

 • Vilamovicean verbal system – Do the Preterite and the Perfect mean the same? [Vol. 3, No 1 (2010)]
 • The Vilamovicean Passive [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • Semantics of the ta construction in Basse Mandinka [Vol. 6, No 2 (2011)]
 • A cognitive-grammaticalization model of the BE NAA… LA construction in Basse Mandinka [Vol. 9, No 1 (2013)]
 • Is the “BE compound tense” in Xhosa (Nguni) a Serial Verb Construction, or not? [Vol. 15 (2018)]

B

Bałabaniak, Dagmara

 • System językowy a problemy jego opisu – o uogólnianiu na przykładzie ostatni, kolejny [Vol. 10, No 2 (2013)]

Baran, Urszula

 • Język starodalmatyński – geneza i zróżnicowanie terytorialne [Vol. 3, No 1 (2010)]

Batko, Piotr

 • Czy czasownik chcieć jest semantycznie prosty? [Vol. 6, No 2 (2011)]

Bogusławski, Andrzej

 • On Case, Gender and Related Phenomena in Polish (for the umpteenth time) [Vol. 1, No 1 (2009)]
 • Więcej wśród aspektów prymitywu ‘wie, że’ [Vol. 3, No 1 (2010)]
 • Nota O TRS i o tezie 7 Wittgensteina [Vol. 7, No1, 2012]
 • Leon Zawadowski. Szkic z perspektywy osobistej [Vol. 11 (2014)]
 • [wspomnienie] Jens Nørgård-Sørensen (1954–2015) [Vol. 12 (2015)]
 • Kolejna glosa do rozważań wokół pojęcia wiedzy i jej stosunku do niealetycznych stanów mentalnych [Vol. 13 (2016)]
 • [wspomnienie] Irena Bellert (24 XII 1919–17 XII 2017) [Vol. 15 (2018)]
 • Do kwestii „stałych lingwistycznych”. Czy „stała interpretacyjna” ‘wiesz, o czym mówię’? [Vol. 15 (2018)]
 • Z dziejów ogólnej teorii języka. Głos w sprawie puścizny Humboldta i puścizny de Saussure’a [Vol. 17 (2020)]
 • Zgodność z „prawem tożsamości” czy błąd „idem per idem”? [Vol. 19 (2022)]
 • On the status of “attestation adverbials” in bipolar questions [Vol. 19 (2022)]
 • Słowo o amelioratywach i pejoratywach w kręgu mowy, ze szczególnym uwzględnieniem mownej aprobaty / dezaprobaty działań [Vol. 19 (2022)]

Bojałkowska, Krystyna

 • Wymagania składniowe form trybu rozkazującego we współczesnym języku polskim (w nawiązaniu do artykułu M. Gębki-Wolak i A. Moroza (2011)) [Vol. 13 (2016)]

Boryś, Wiesław

 • Najstarsza słowiańska leksyka intelektualna [Vol. 5, No 1 (2011)]

Broś, Karolina

 • Some remarks on stress and reduction correlations in Spanish [Vol. 14 (2017)]

Budziak, Anna

 • Zapożyczenia polskie w materiale ukraińskim XIX-wiecznego ukraińsko-polskiego słownika frazeologicznego Iwana Wahylewycza [Vol. 4, No 2 (2010)]

Bulińska, Anna

 • Jednostki języka fundowane na kształcie góra [Vol. 11 (2014)]

Burkacka, Iwona

 • Klasyfikacja słowotwórcza nowszych zapożyczeń [Vol. 4, No 2 (2010)]
 • Dlaczego spopielarnia, a nie krematorium. O innowacjach alternatywnych inaczej [Vol. 6, No 2 (2011)]

C

Cejmer, Agnieszka

 • Analiza semantyczna percepcyjnego czasownika (s)kosztować [Vol. 6, No 2 (2011)]
 • O jednostkach trójargumentowych z ciągiem czuć [Vol. 11 (2014)]

Chojak, Jolanta

 • Głos w sprawie znaczenia czasownika wyglądać na [kogoś / coś] [Vol. 1, No 1 (2009)]

Cychnerska, Anna

 • [współautor: Agata Trawińska] Samogłoska e w odmianach ogólnych trzech języków słowiańskich: macedońskim, bułgarskim i polskim, w kontekście dwóch wykładników akcentu wyrazowego: czasu i charakterystyki spektralnej [Vol. 17 (2020)]

Cychnerski, Tomasz

 • Les marques des traits morphosyntaxiques et les contraintes morphonologiques dans la flexion substantivale roumaine [Vol. 18 (2021)]

Czarnecka, Katarzyna

 • Podobieństwa i różnice w zakresie słowotwórstwa między gwarową polszczyzną północno- i południowokresową [Vol. 13 (2016)]

D

Danek, Zbigniew

 • [wspomnienie] Studia Witolda Stefańskiego z zakresu językoznawstwa klasycznego [Vol. 9, No 1 (2013)]

Danielewiczowa, Magdalena

 • Ewentualnie jako semantyczny równoważnik pewnego warunku, ewentualnie pewnej alternatywy [Vol. 1, No 1 (2009)]
 • Jawnie oszczerczy, jawnie korupcyjny – między przysłówkiem a partykułą [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • Czy aby Maciej mi przytaknie? O statusie aby w pytaniach rozstrzygnięcia [Vol. 7, No 1 (2012)]
 • Myśl de Saussure’a w polskim przekazie lingwistycznym. Promotorzy i oponenci [Vol. 10, No 2 (2013)]
 • Argumenty i modyfikatory – głos w dyskusji [Vol. 14 (2017)]
 • Przysłówki wprowadzające ilościową charakterystykę uczestników zdarzenia: główne opozycje znaczeniowe [Vol. 19 (2022)]
 • Względnie, relatywnie, stosunkowo – metapredykaty znaczeniowo różne [Vol. 20 (2023)]

Data-Bukowska, Ewa

 • The third person plural impersonal in Swedish. A typological account [Vol. 15 (2018)

Długosz, Natalia

 • Porównanie wybranych typów słowotwórczych w zakresie rzeczownikowych formacji deminutywnych z różnymi formantami w języku polskim i w języku bułgarskim [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • Polskie i bułgarskie rzeczowniki złożone z członami homo- / хомо– i gej- / гей– jako przejaw internacjonalizacji słowotwórstwa w języku mediów [Vol. 6, No 2 (2011)]
 • O wyrazach złożonych z komponenetem арт- w języku bułgarskich mediów [Vol. 16 (2019)]

Dobaczewski, Adam

 • Gramatyka operacyjna vs gramatyka konstrukcji (na przykładzie quasi-tautologii i powtórzeń) [Vol. 18 (2021)]

Doboszyńska-Markiewicz, Katarzyna

 • Operator adnumeratywny ponad, czyli nieco więcej niż ‘więcej niż’ [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • O jakby nieostrości i jej swego rodzaju operatorach (linguistic hedges) – uwagi wstępne [Vol. 12 (2015)]
 • “Ponad” – “około” – “gdzieś” – “dobry”, czyli o aproksymatorach na różnych piętrach nieprzedmiotowego poziomu języka [Vol. 19 (2022)]

Dobrzyńska, Teresa

 • Cierpki smak rajskich jabłuszek. Nazwy przedmiotu w różnojęzycznych wersjach tekstu literackiego a rozbieżne interpretacje utworu [Vol. 19, (2022)]

Doleschal, Ursula

 • [współautor: Volodymyr Dubichynskyi, Tilmann Reuther] Суржик: лексичний аспект (на матеріалі телепередачі “Ключовий момент”, лексикографічних джерел ХІХ–ХХІ ст. і результатів анкетування) [Vol. 13 (2016)]

Domogała, Aleksandra

 • Kilka uwag o znaczeniu jednostki leksykalnej [ktoś1] spoliczkował [kogoś2] [Vol. 15 (2018)]

Dróżdź-Łuszczyk, Katarzyna

 • Nieobojętne elementy definicji słownikowych leksemu zobojętnieć [Vol. 2, No 2 (2009)]

Drzazgowska, Ewa

 • Ontyczny status wyrażeń według de Saussure’a na tle ujęć chińskich i indyjskich teoretyków języka [Vol. 10, No 2 (2013)]

Dubichynskyi, Volodymyr

 • [współautor: Volodymyr Dubichynskyi, Tilmann Reuther, Ursula Doleschal] Суржик: лексичний аспект (на матеріалі телепередачі “Ключовий момент”, лексикографічних джерел ХІХ–ХХІ ст. і результатів анкетування) [Vol. 13 (2016)]

Duraj-Nowosielska, Izabela

 • O (tajemniczej) roli intencjonalnego działania w zdaniach z przysłówkiem przypadkiem [Vol. 8, No 2 (2012)]
 • Kilka uwag o wpływie przycisku zdaniowego na interpretację przysłówków-modyfikatorów (na przykładzie niechcący, przypadkiem) [Vol. 7, No 1 (2012)]
 • O teście negacji, kontekstach interpretacyjnych i zdaniach „wyratowanych” [Vol. 10, No 2 (2013)]
 • Gdzie jest cel w zdaniach z celowo i kilka innych pytań o wyrażenia pokrewne [Vol. 12 (2015)]
 • Co to znaczy: robić coś świadomie oraz świadomie coś robić? Dyskusja na temat epistemiczności / wolitywności przysłówków świadomie / nieświadomie [Vol. 13 (2016)]
 • Fakty i mity o faktach (w związku z artykułem M. Danielewiczowej “Niepodważalne fakty. Jak o nich mówimy?” Poradnik Językowy 2017/9) [Vol. 16 (2019)]
 • Szare strefy, w różnych odcieniach szarości: między wyrażeniami adwerbialnymi z poziomu przedmiotowego a nieprzedmiotowego oraz z poziomu metapredykatywnego a metatekstowego [Vol. 19 (2022)]

F

Frąckowiak, Mariusz

 • [recenzja] Iwona Bartoszewicz / Joanna Szczęk / Artur Tworek (Hg.) (2013): Im Anfang war das Wort II (Linguistische Treffen in Wrocław 9), Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT / Dresden: Neisse Verlag, 374 S. [Vol. 13 (2016)]

Frączek, Agnieszka

 • [współautor: Anna Just] Kilka uwag o pisowni polskiej w Przewodniku do języka polskiego Michała Kusia (1646) [Vol. 12 (2015)]

G

Głuszkowski, Michał

 • [recenzja] Monika Kresa (red.), 2015, Dialog pokoleń na Mazowszu dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek), Warszawa: BEL Studio, ss. 241. [Vol. 13 (2016)]

Górska, Małgorzata

 • Łaciński genetivus possessivus (proprietatis) a modalność [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • Wykładniki struktury tematyczno-rematycznej w języku łacinskim [Vol. 7, No 1 (2012)]

Grecko, Daria

 • [współautor: Olesya Palinska] Словообразование в белорусско-русской и украинско-русской смешанной речи [Vol. 16 (2019)]

Grochowski, Maciej

 • [wspomnienie] Profesor Kazimierz Polański (1929-2009) [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • [wspomnienie] Profesor Stanisław Karolak (1931–2009) [Vol. 3, No 1 (2010)]
 • Między składnią semantyczną a asemantyczną, czyli o wpływie Henryka Misza i Zygmunta Saloniego na poglądy składniowe Krystyny Kallas [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • [wspomnienie] Profesor Roman Laskowski (1936–2014) [Vol. 10, No 2 (2013)]
 • Ewolucja metodologii składni polskiej. Refleksje po 30 latach od wydania GWJPS [Vol. 14 (2017)]
 • Jubileusz Profesor Zuzanny Topolińskiej [Vol. 17 (2020)]
 • Jubileusze Profesora Andrzeja Bogusławskiego [Vol. 18 (2021)]
 • Działalność naukowa Jadwigi Wajszczuk [Vol. 19 (2022)]
 • Słowo “tuż” wśród operatorów metapredykatywnych [Vol. 19 (2022)]

Guz, Marzena

 • Zu den litauischen Lehnwörtern in ausgewählten Wörterbüchern der polnischen Sprache [Vol. 6, No 2 (2011)]

H

Heliasz, Celina

 • W głębi serca, w tajemnicy, w cztery oczy … O statusie pewnego typu wyrażeń z kształtem w [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • Badania nad komunikacją w świetle Saussure’owskiej koncepcji bytów konkretnych [Vol. 10, No 2 (2013)]

Zob. Heliasz-Nowosielska, Celina

Heliasz-Nowosielska, Celina

 • Opis użycia słów i gestów w komunikacji – perspektywa użytkownika języka a perspektywa badacza specjalisty [Vol. 13 (2016)]
 • [współautor: Maciej Ogrodniczuk] Eksplicytność a implicytność w świetle analizy korpusowej (meta)tekstu [Vol. 16 (2019)]

Zob. Heliasz, Celina

Hentschel, Gerd

 • Кто «придумал» крамбамбули и его название? – Об извилистых словесных путях и широко игнорируемом процессе словообразования [Vol. 18 (2021)]

Holvoet, Axel

 • O leksykalnych wykładnikach użycia interpretatywnego [Vol. 5, No 1 (2011)]

Horga, Damir

 • [współautor: Mirjana Matea Kovač] Ponavljanja kao oblik govorne disfluentnosti [Vol. 5, No 1 (2011)]

Hrabia, Michał

 • Analyse du préverbe dis- dans une approche contrastive français-polonais [Vol. 20 (2023)]

I

Ivanová, Martina

 • Synchrónia a diachrónia v „Slovníku koreňových morfém slovenčiny” [Vol. 5, No 1 (2011)]

Ivić, Milka

 • On the Serbian Verb Govoriti and the Modifiers of its Lexical Semantics [Vol. 1, No 1 (2009)]

J

Jakielaszek Jarosław

 • The Subjunctive–Indicative Opposition in Latin: A Contrastive Feature Hierarchy Approach [Vol. 17 (2020)]
 • Form Copy and Markovian Gaps in Latin Syntax: The Control Case [Vol. 20 (2023)]

Jankowiak, Lucyna Agnieszka

 • Zapożyczenia w XVI-wiecznym słownictwie medycznym i ich dzisiejsze losy (na materiale zielnika Stefana Falimirza) [Vol. 4, No 2 (2010)]
 • Udział medycznych terminów zapożyczonych w XIX-wiecznych synonimachgłównych (na materiale nazw chorób ze Słownika terminologii lekarskiej polskiej) [Vol. 11 (2014)]
 • Odchodzenie synonimii z terminologii – na przykładzie polskiej terminologii medycznej przełomu XIX i XX wieku [Vol. 15 (2018)]
 • O pewnym typie haseł w XVI-wiecznych słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy [Vol. 16 (2019)]

Jocz, Lechosław

 • Kilka uwag na temat statusu fonologicznego kontynuantów *[kʲ, gʲ] w starszej i współczesnej kaszubszczyźnie centralnej [Vol. 8, No 2 (2012)]
 • Rozwój samogłosek nosowych w gwarze strzepskiej [Vol. 14 (2017)]

Just, Anna

 • [współautor: Agnieszka Frączek] Kilka uwag o pisowni polskiej w Przewodniku do języka polskiego Michała Kusia (1646) [Vol. 12 (2015)]

K

Kaczyńska, Elwira

 • Nazwy świni w dialekcie kreteńskim języka nowogreckiego [Vol. 1, No 1 (2009)]

Kaliska, Agnieszka K.

 • Potentiel connotatif de sang et de son équivalent polonais krew étudié à travers les séquences figées et métaphoriques [Vol. 17 (2020)]

Kallas, Krystyna

 • O formantach infiksalnych w polskim słowotwórstwie synchronicznym [Vol. 1, No 1 (2009)]

Kałkowska, Anna

 • [wspomnienie] Żegnając Profesor Krystynę Pisarkową (1932–2010) [Vol. 4, No 2 (2010)]

Kamper-Warejko, Joanna

 • “Gęśli” Jana Rybińskiego – świadectwo normalizacji polszczyzny renesansowej Torunia [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • [wspomnienie] Profesor Teresa Friedel (1934–2011) [Vol. 6, No 2 (2011)]
 • Historia polskich nazw roślin występujących w poradniku P. Krescencjusza [Vol. 11 (2014)]

Kapuścińska, Anna

 • Sprachliche Verfremdung oder Einbürgerung beim Übersetzen von Archaismen aus der Perspektive des heutigen Rezipienten am Beispiel des Gedichts „Romantyczność” von Adam Mickiewicz [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • Lubię to! Neosemantyzacja leksemu lubić w kontekście Facebooka [Vol. 9, No 1 (2013)]
 • Zur textlinguistischen Perspektive auf die „Text/Bild-Sorten” [Vol.15 (2018)]

Karasiński, Artur

 • Albańskie derywaty przymiotnikowe z prefiksem pa– [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • [współautor: Irena Sawicka] Polski język w albańskim „damaskinie” z XIX w. [Vol. 15 (2018)]
 • [współautor: Irena Sawicka] Rozważania o tureckich sufiksach na Bałkanach. Część 2: Adaptacja gramatyczna bałkańskich derywatów z tureckimi sufiksami [Vol. 20 (2023)]

Kardas, Kacper

 • Krótka historia ‘czytania’ (cz. 1): Protoforma i ściezki derywacji [Vol. 16 (2019)]

Kettnerová, Václava

 • [współautor: Markéta Lopatková] Lexikalizované alternace v češtině [Vol. 9, No 1 (2013)]

Kiklewicz, Aleksander

 • Reguły konwersacji H. P. Grice’a: pragmatyka czy semantyka? [Vol. 6, No 2 (2011)]
 • [współautor: Małgorzata Korytkowska] Kontrastywne badanie właściwości semantyczno-składniowych czasowników w perspektywie leksykograficznej [Vol. 14 (2017)]

Kisiel, Anna

 • Wstępna analiza jednostki przede wszystkim na tle właściwości ciągów nade wszystko i ponad wszystko [Vol. 1, No 1 (2009)]
 • Opozycje semantyczne jednostek z członem czasownikowym: odróżniać, wyróżniać, rozróżniać [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • Zwłaszcza, szczególnie, w szczególności – próby eksplikacyjne [Vol. 4, No 2 (2010)]
 • Żeby było _ i co _. Notka o znaczeniu [Vol. 8, No 2 (2012)]
 • O dwóch metatekstowych jednostkach: zaś i natomiast [Vol. 12 (2015)]
 • [współautor: Marzena Stępień] O granicach jednostek języka Jeszcze o klasie otwartej na przykładzie polskich jednostek z elementem ani [Vol. 13 (2016)]
 • Jeszcze o słówku jak w wyrażeniach jak na _ [Vol. 15 (2018)]
 • Wyrażenia przyimkowe z rzeczownikami miara, sposób, stopień, sens na drodze do leksykalizacji [Vol. 18 (2021)]
 • Partykuły spajające jako podklasa jednostek metatekstowych [Vol. 19 (2022)]

Kleszczowa, Krystyna

 • [wspomnienie] Profesor Maria Honowska (1924-2009) [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • Życie i twórczość naukowa Profesor Ireny Bajerowej (13 III 1921 – 30 IV 2010) [Vol. 4, No 2 (2010)
 • [współautor: Kamilla Termińska] Przekraczanie granic składni semantycznej Stanisława Karolaka [Vol. 14 (2017)]

Kloskowska, Adriana

 • Cechy semantyczne jednostek o postaci ktoś naprawił coś [Vol. 2, No 2 (2009)]

Kołodyńska, Tatiana

 • Kalki językowe w ukraińskich gwarach nadsańskich [Vol. 4, No 2 (2010)]

Korytkowska, Małgorzata

 • [współautor: Aleksander Kiklewicz] Kontrastywne badanie właściwości semantyczno-składniowych czasowników w perspektywie leksykograficznej [Vol. 14 (2017)]

Korytowska, Anna

 • Sandhi w literackim języku albańskim na Kosowie [Vol. 1, No 1 (2009)]

Kosek, Iwona

 • Co tam, panie, w koalicji? Między skrzydlatym słowem a jednostką języka [Vol. 4, No 2 (2010)]

Kościerzyńska, Joanna

 • Charakterystyka semantyczna przysłówków typu na stojąco, na leżąco, na siedząco [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • Zdania interrogatywne a właściwości semantyczne przysłówków sposobu [Vol. 6, No 2 (2011)]

Kovač, Mirjana Matea

 • [współautor: Damir Horga] Ponavljanja kao oblik govorne disfluentnosti [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • Utjecaj kognitivne složenosti zadatka na samoispravljanja [Vol. 5, No 1 (2011)]

Kozera-Sławomirska, Izabela

 • Суффиксальная вариативность русского глагола (по данным НКРЯ) [Vol. 17 (2020)]

Kranjc, Simona

 • [współautor: Andreja Žele] Borrowed Lexicon and Neologisms in Standard Language and Sociolects (the Case of Slovenian) [Vol. 11 (2014)]

Kreisingerová, Hana

 • Vysvětlivky ve staročeském biblickém překladu prorockých knih [Vol. 6, No 2 (2011)]

Kruk, Dorota

 • A sierpień zawsze dojrzewa na drzewach. Ile jednostek języka reprezentuje kształt dojrzeć? [Vol. 11 (2014)]
 • Czasownik stracić i jego właściwości. Analiza semantyczno-składniowa [Vol. 13 (2016)]
 • Czasownik mieć – jednostka elementarna czy wykładnik operacji? [Vol. 16 (2019)]

Kubicka, Emilia

 • Przysłówki limitatywne typu z całej siły, na cały głos [Vol. 6, No 2 (2011)]
 • [recenzja] Danuta Rytel-Schwarz, Alina Jurasz, Lesław Cirko, Ulrich Engel, 2012, Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Bd. 4: Die unflektierbaren Wörter, 2. neu bearb. und ergänzte Aufl., Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag [Vol. 9, No 1 (2013)]

Kulińska, Zofia

 • Presupozycje w perspektywie logicznej [Vol. 13 (2016)]

Kulwicka-Kamińska, Joanna

 • [współautor: Magdalena Lewicka] Transformacja immanentną cechą przekładu tekstu specjalistycznego – na podstawie polskiego tłumaczenia Koranu z 2. połowy XVI w. [Vol. 8, No 2 (2012)]

Kuś, Katarzyna

 • Teoria emocji Anny Wierzbickiej [Vol. 3, No 1 (2010)]

Kuznietsova, Tetiana

 • [współautor: Olesya Palinska] Украинско-русская смешанная речь в публичном пространстве [Vol. 18 (2021)]

Kuźmicki, Marcin

 • Emendacje w tekstach średniowiecznych – problem ich interpretacji i edycji (na przykładzie zapiski sądowej z księgi ziemskiej poznańskiej II) [Vol. 17 (2020)]

Kwoka, Tomasz

 • Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców [Vol. 3, No 1 (2010)]

L

Lewaszkiewicz, Tadeusz

 • Prof. dr hab. Bogdan Walczak (17.02.1942–1.02.2022) [Vol. 20 (2023)]

Lewicka, Magdalena

 • [współautor: Joanna Kulwicka-Kamińska] Transformacja immanentną cechą przekładu tekstu specjalistycznego – na podstawie polskiego tłumaczenia Koranu z 2. połowy XVI w. [Vol. 8, No 2 (2012)]

Linde-Usiekniewicz, Jadwiga

 • Między „langue” a „parole”: język w perspektywie kodowania [Vol. 10, No 2 (2013)]

Linsztet, Barbara

 • Analiza semantyczno-składniowa wybranych jednostek z segmentem wystarczy [Vol. 13 (2016)]

Lipiński, Dawid

 • Pole semantyczne choroby w „De civitate Dei” Augustyna z Hippony [Vol. 6, No 2 (2011)]

Lopatková, Markéta

 • [współautor: Václava Kettnerová] Lexikalizované alternace v češtině [Vol. 9, No 1 (2013)]

Luto-Kamińska, Anetta

 • [wspomnienie] Profesor Franciszek Pepłowski (1921-2009) [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • [recenzja] Anna Czelakowska, 2010, Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817–1939, Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Księgarnia Akademicka” [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • O czytaniu i odczytaniu dzieł literatury staropolskiej. Czy językoznawca czyta inaczej? [Vol. 8, No 2 (2012)]

Ł

Łapicz, Czesław

 • Nauka, dydaktyka, organizacja. Profesor Teresa Friedelówna jako nauczyciel akademicki [Vol. 8, No 2 (2012)]

Łącka-Badura, Jolanta

 • Realisation of Indirect Speech Acts in Online Job Advertisements [Vol. 9, No 1 (2013)]

M

Makartsev, Maxim

 • Infinitive reduction in a migrant Shtokavian dialect in Albania: Language contact supporting Balkanization [Vol. 18 (2021)]

Makowska, Magdalena

 • Duftende Texte. Über die Spuren des Olfaktorischen in literarischen Texten [Vol. 11 (2014)]

Malczewska, Beata

 • [współautor: Mikołaj Nkollo] Towards phrasal attachment of European Portuguese proclitics. A corpus-based inquiry into diachronic phonology-syntax interface [Vol. 16 (2019)]

Malinowska, Ewa

 • Profesor Stanisław Gajda (1945–2022) [Vol. 20 (2023)]

Małłek, Janusz

 • O Piotrze Artomiuszu, pastorze kościoła NMP w Toruniu i jego twórczości [Vol. 8, No 2 (2012)]

Mańczak, Witold

 • Rzekoma różnica między zaimkami celtyckimi a polskimi [Vol. 4, No 2 (2010)]
 • Wymowa tutej, dzisiej [Vol. 8, No 2 (2012)]

Markovikj, Marjan

 • [współautor: Zuzanna Topolińska] An insight into the history of Balkan Slavic languages Macedonian perspective [Vol. 13 (2016)]

Maryn, Dagmara

 • O znaczeniu przedmiotowym i metatekstowym jednostek regularny i regularnie [Vol. 3, No 1 (2010)]

Maryniakowa, Irena

 • Tempo przemian językowych wśród ludności Ciechanowca na Podlasiu [Vol. 8, No 2 (2012)]

Mazurowska, Agnieszka

 • Ślady przeszłości zachowane w imionach na epitafiach nagrobkowych cmentarza w Baniach Mazurskich [Vol. 2, No 2 (2009)]

Menzel, Thomas

 • „Gendergerechtes Sprechen“ als Evidenz für Sprachkontakt: Der Fall des SorbischenZe zbioru polskich operatorów referencji [Vol. 18, (2021)]

Michałowska, Katarzyna

 • Kryterium semantyczne w badaniach etymologicznych i językowych M.T. Warrona w świetle jego traktatu „De lingua Latina” [Vol. 2, No 2 (2009)]

Mielczarek, Agnieszka

 • [współautor: Jacek Perlin] Kategoria płci w języku polskim [Vol. 11 (2014)]

Mieszkowska, Walentyna

 • Stare nowe zapożyczenia w rosyjskiej terminologii ekonomicznej [Vol. 4, No 2 (2010)]

Mikicki, Karol

 • Jednostka reduplikująca wyrażenia atrybutywne. Próba opisu [Vol. 6, No 2 (2011)]

Mołczanow, Janina

 • [współautor: Richard Wiese] Rhythm is in the mind of the beholder. Remarks on the nature of linguistic rhythm [Vol. 11 (2014)]

Mordań, Michał

 • XVIII-wieczne nazwiska mieszkańców Bielska Podlaskiego utworzone od imion własnych (analiza językowa) [Vol. 8, No 2 (2012)]

Moroz, Andrzej

 • Projekt strukturalnej klasyfikacji ciągów wtrąconych [Vol. 1, No 1 (2009)]
 • Apozycje luźne a wtrącenia zależne formalnie [Vol. 5, No 1 (2011)]

N

Nejedlý, Petra

 • Pragmatické aspekty ve folklorní slovní zásobě [Vol. 6, No 2 (2011)]

Nkollo, Mikołaj

 • [współautor: Beata Malczewska] Towards phrasal attachment of European Portuguese proclitics. A corpus-based inquiry into diachronic phonology-syntax interface [Vol. 16 (2019)]

Nowak, Tomasz

 • Wokół czasownika zgadnąć (studium semantyczne) [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • O przeczuciach, czyli między tajemnicą a inferencją [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • Co mogę (po)wiedzieć o wiedzy, komunikacji i myślach zwierząt? Rekonesans semantyczny [Vol. 6, No 2 (2011)]
 • Kim (czym) jest zwierzę i kto (co) jest zwierzęciem? Garść uwag językowych [Vol. 9, No 1 (2013)]
 • Językoznawstwo współczesne na tle koncepcji programów badawczych I. Lakatosa [Vol. 10, No 2 (2013)]
 • O językowej naturze istot nienarodzonych (na tle właściwości walencyjnych implikujących je czasownikowych predykatów) [Vol. 13 (2016)]

Nowakowska-Głuszak, Anna

 • Użycie wielkich liter w tekstach prawniczych w kontekście przekładu z języka hiszpańskiego na polski [Vol. 17 (2020)]

O

Ogrodniczuk, Maciej

 • [współautor: Celina Heliasz-Nowosielska] Eksplicytność a implicytność w świetle analizy korpusowej (meta)tekstu [Vol. 16 (2019)]

Ološtiak, Martin

 • Cudzie propriá v slovenčine z pohľadu teórie motivácie v lexikálnej zásobe [Vol. 4, No 2 (2010)]

Орленко, Оксана

 • Схематизація просторових відношень в англійській, сербській, українській мовах: специфіка прийменника over [Vol. 12 (2015)]

P

Pacuła, Jarosław

 • O kilku judaikach w polskim socjolekcie przestępczym [Vol. 16 (2019)]

Pajdzińska, Anna

 • Frazeologia w ujęciu Wojciecha Chlebdy [Vol. 20 (2023)]

Palinska, Olesya

 • [współautor: Daria Grecko] Словообразование в белорусско-русской и украинско-русской смешанной речи [Vol. 16 (2019)]
 • [współautor: Tetiana Kuznietsova] Украинско-русская смешанная речь в публичном пространстве [Vol. 18 (2021)]

Panevová, Jarmila

 • [współautor: Magda Ševčíková] Derivation of Czech verbs and the category of aspect [Vol. 15 (2018)]

Pawłowski, Adam

 • The Origins of Polish Language Policy: “De linguarum in genere tum Polonicae seorsim praestantia et utilitate oratio” and other Writings by Jan Rybiński (Ioannis Rybinii) [Vol. 11 (2014)]

Perlin, Jacek

 • Ile jest we współczesnej polszczyźnie czasowników dwuaspektowych? [Vol. 3, No 1, 2010]
 • O potrzebie, a nawet konieczności uwzględnienia infiksów w opisie polskiej fleksji werbalnej [Vol. 9, No 1 (2013)]
 • [współautor: Agnieszka Mielczarek] Kategoria płci w języku polskim [Vol. 11 (2014)]
 • O zmianie biernika w użyciach nieparadygmatycznych [Vol. 13 (2016)]

Piotrowska, Adrianna

 • Właściwości składniowo-semantyczne jednostek z ciągami o mał- i omal [Vol. 16 (2019)]
 • Przymiotniki maksymalny, minimalny w systemie współczesnej polszczyzny [Vol. 20 (2023)]

Podlaski, Marcin

 • Zmiany funkcji znaczeniowych północnosłowiańskiego datiwu [Vol. 15 (2018)]

Podlecki, Mateusz

 • Schemat składniowy jako idiom – prolegomena do frazeologii operacyjnej [Vol. 18 (2021)]

Pskit, Wiktor

 • Relacja forma – funkcja w myśli Ferdynanda de Saussure’a, gramatyce generatywnej i gramatyce konstrukcji. Próba zarysu [Vol. 10, No 2 (2013)]

R

Radomski, Marek

 • Komponent fonologiczny języka polskiego jako struktura rdzeń-peryferie na przykładzie akcentu wyrazowego w galicyzmach [Vol. 17 (2020)]

Radziszewska, Iwona

 • Język ksiąg religijnych Tatarów litewsko-polskich, funkcjonujących w środowisku muzułmanów polskich [Vol. 2, No 2 (2009)]

Reis, Anastasia

 • Лемковские анафорические местоимения: кодифицированная норма и разговорный узус [Vol. 9, No 1 (2013)]

Reuther, Tilmann

 • [współautor: Volodymyr Dubichynskyi, Ursula Doleschal] Суржик: лексичний аспект (на матеріалі телепередачі “Ключовий момент”, лексикографічних джерел ХІХ–ХХІ ст. і результатів анкетування) [Vol. 13 (2016)]

Rosalska, Paulina

 • O wyrażeniach na krok i o krok. Przyczynek składniowo-semantyczny [Vol. 4, No 2 (2010)]
 • Krok po kroku, krok za krokiem, krok w krok – konstrukcje składniowe czy jednostki języka? [Vol. 6, No 2 (2011)]
 • Wstęp do analizy semantycznej przysłówków kolektywnych (na przykładzie razem) [Vol. 9, No 1 (2013)]
 • Jednostki języka oparte na ciągu łącznie [Vol. 17 (2020)]

Rosół, Rafał

 • łajza – przyczynek do etymologii [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • O zapomnianych znaczeniach pol. bachor i bachur [Vol. 3, No 1 (2010)]
 • O historii i etymologii rzeczownika chojrak [Vol. 12 (2015)]

Ruszkowski, Marek

 • Eufonia a frekwencja wariantywnych form fleksyjnych [Vol. 11 (2014)]

S

Sadowska-Dobrowolska, Katarzyna

 • Kulturowa motywacja przekładu [Vol. 10, No 2 (2013)]

Sawicka, Irena

 • O geografii fonetycznej Europy (na podstawie fonetyki południowo-wschodniej Europy) [Vol. 1, No 1 (2009)]
 • [współautor: Artur Karasiński] Polski język w albańskim „damaskinie” z XIX w. [Vol. 15 (2018)]
 • Problem długich samogłosek w języku macedońskim [Vol. 17 (2020)]
 • Rozważania o tureckich sufiksach w języku macedońskim [Vol. 18 (2021)]
 • [współautor: Artur Karasiński] Rozważania o tureckich sufiksach na Bałkanach. Część 2: Adaptacja gramatyczna bałkańskich derywatów z tureckimi sufiksami [Vol. 20 (2023)]
 • Българско-македонско-гръцки фонетичен микроареал [Vol. 20 (2023)]

Sax, Daniel

 • Interpretacja „w czasie rzeczywistym”: struktura tematyczno-rematyczna a teoria relewancji [Vol. 8, No 2 (2012)]

Sejdiu-Rugova, Lindita

 • [współautor: Dalian Zogaj] Epistemic modality expressed through modal verbs in Albanian [Vol. 14 (2017)]

Sekścińska, Izabela

 • Complementarity of the Relational Network Theory and Conceptual Blending [Vo. 16 (2019)]

Ševčíková, Magda

 • [współautor: Jarmila Panevová] Derivation of Czech verbs and the category of aspect [Vol. 15 (2018)]

Skurzewska, Agata

 • Матеріялы до руского словаря – rękopiśmienny dziewiętnastowieczny słownik ukraińsko-polski Josyfa Skomorowskiego [Vol. 17 (2020)]

Słoboda, Agnieszka

 • Model składni semantycznej w badaniach historycznojęzykowych. Możliwości i perspektywy [Vol. 14 (2017)]

Słobodian, Elena

 • Graficzne przyswajanie zapożyczeń z języka angielskiego w języku rosyjskim początku XXI wieku i moda językowa [Vol. 4, No 2 (2010)]

Smoczyńska, Aleksandra

 • Grafemika jako dział językoznawstwa — rozważania teoretyczne i perspektywy badań interdyscyplinarnych [Vol. 15 (2018)]

Smułkowa, Elżbieta

 • Wspomnienie o przyjacielu. Profesor Teresa Friedel (1934–2011) [Vol. 8, No 2 (2012)]
 • Profesor Teresa Friedelówna w świetle jej listów do E. Smułkowej, czyli wspomnienia przyjaźni, część druga [Vol. 20 (2023)]

Sobotka, Piotr

 • Czy Piłat był zainteresowany tym, co to jest prawda? [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • Norwidowska koncepcja nadziei [Vol. 4, No 2 (2010)]
 • Historia badań etymologicznych w świetle koncepcji i metod współczesnej lingwistyki. Etymologizowanie Yāski i Platona [Vol. 6, No 2 (2011)]
 • Współdziałanie podsystemów języka w perspektywie badań etymologicznych. Znaczenie i rozwój słowiańskich zaimków *vьχakъ i *edьnakъ [Vol. 12 (2015)]
 • Witold Mańczak (1924–2016). Dorobek Profesora Mańczaka na tle paradygmatów lingwistycznych [Vol. 13 (2016)]
 • Andriej Anatoliewicz Zalizniak (1935–2017). „Po prostu geniusz” [Vol. 15 (2018)]
 • Wilhelm von Humboldt a Jan Baudouin de Courtenay i Ferdinand de Saussure: filozoficzne podstawy nowożytnej myśli lingwistycznej [Vol. 16 (2019)]
 • Uwagi o żeby-zdaniach w języku polskim w kontekście pochodzenia i dziejów operatora “żeby” [Vol. 19 (2022)]

Stachowski, Kamil

 • Tadeusza Kowalskiego niepublikowany reportaż z podróży po Deli Orman (1929 r.) [Vol. 20 (2023)]

Stachowski, Marek

 • Turkish sarımsak ~ sarmısak ‘garlic’ revisited [Vol. 20 (2023)]
 • A new dictionary of Oriental words in Italian sources, and the chronology of Turkish izafets [Vol. 20 (2023)]

Stalmaszczyk, Piotr

 • Historyczne i metodologiczne uwarunkowania współczesnego generatywizmu [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • O paradygmatach w językoznawstwie (na przykładzie językoznawstwa generatywnego) [Vol. 15 (2018)]
 • Podstawowe zagadnienia współczesnej filozofii języka, filozofii językoznawstwa oraz filozofii lingwistycznej [Vol. 18 (2021)]

Stelmach, Wojciech

 • Język tekstu z kodeksu w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (sygnatura Cim.769) [Vol. 17 (2020)]

Stępień, Marzena

 • Formy osobowe a znaczenie czasowników. Na materiale wybranych jednostek języka z pogranicza klasy orzeczeń mówienia oraz orzeczeń epistemicznych [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • Zniewolone partykuły. Wyrażenia funkcyjne jako narzędzia w semantyce składnikowej [Vol. 4, No 2 (2010)]
 • [współautor: Anna Kisiel] O granicach jednostek języka Jeszcze o klasie otwartej na przykładzie polskich jednostek z elementem ani [Vol. 13 (2016)]
 • Odimiesłowowe wyrażenia metatekstowe z segmentem nie w języku polskim – status językowy i funkcje [Vol. 16 (2019)]

Stępkowska, Agnieszka

 • O pragmatyzmie językowym w Szwajcarii w kontekście języka angielskiego: perspektywa makro-socjolingwistyczna [Vol. 9, No 1 (2013)]

Szczepaniak, Jacek

 • Sind Aphorismen hypertextuell? Zur konzeptionellen Hypertextualität analoger Texte [Vol. 12 (2015)]

Szczepaniak-Kozak, Anna

 • Impoliteness in interlanguage requests of EFL learners in Poland [Vol. 13 (2016)]

Szczyszek, Michał

 • Przejawy internacjonalizacji we współczesnej polszczyźnie na przykładzie zjawisk słowotwórczych [Vol. 4, No 2 (2010)]

Szumska, Dorota

 • Odnowa czy od nowa…? Semantyka leksykalna w perspektywie tzw. zwrotu empirycznego* w językoznawstwie XXI wieku [Vol. 3, No 1 (2010)]

Szupryczyńska, Maria

 • Pamięć przyjaźni – w 10. rocznicę śmierci Teresy Friedelówny [Vol. 20 (2023)]

Szymańska, Izabela

 • Relacja między systemem językowym i jego realizacjami w gramatyce konstrukcji [Vol. 10, No 2 (2013)]

T

Taraszka-Drożdż, Barbara

 • O dźwiękach muzycznych, które żyją – ujęcie gramatyki kognitywnej [Vol. 20 (2023)]

Termińska, Kamilla

 • [współautor: Krystyna Kleszczowa] Przekraczanie granic składni semantycznej Stanisława Karolaka [Vol. 14 (2017)]

Tokarski, Ryszard

 • Czy semantyka jest dyscypliną autonomiczną? [Vol. 10, No 2 (2013)]

Topolińska, Zuzanna

 • DLA – semantyka i składnia [Vol. 3, No 1 (2010)]
 • Relacja possessor ~ possessum w językach bałkańskich. Status tzw. zaimków dzierżawczych [Vol. 4, No 2 (2010)]
 • W kręgu (para)zaimków [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • I nadal w kręgu (para)zaimków [Vol. 6, No 2 (2011)]
 • Uwagi o predykatach fazowych [Vol. 9, No 1 (2013)]
 • Co łączy obcego z obecnym? [Vol. 11 (2014)]
 • Od tedy do wtedy [Vol. 12 (2015)]
 • [współautor: Marjan Markovikj] An insight into the history of Balkan Slavic languages Macedonian perspective [Vol. 13 (2016)]
 • Numeralia – pars orationis? [Vol. 14 (2017)]
 • Miejsce słowotwórstwa w gramatyce pisanej według formuły „treść > forma” [Vol. 15 (2018)]
 • Dlaczego każdy nie ma liczby mnogiej? [Vol. 15 (2018)]
 • Zmiany kontaktowe (analiza na materiale języka macedońskiego) [Vo. 16 (2019)]
 • Semantyczny paradygmat kategorii przypadka i jego wykładniki formalne (z perspektywy języków polskiego i macedońskiego) [Vol. 17 (2020)]
 • Ze zbioru polskich operatorów referencji [Vol. 17 (2020)]
 • Derywacja semantyczna (i formalna) od prasłowiańskiego rdzenia *by- na gruncie polskim [Vol. 18 (2021)]
 • Derywacja semantyczna od ps. *vol- w języku polskim i macedońskim [Vol. 18 (2021)]
 • Semantyka i gramatyka leksemu powinien [Vol. 18 (2021)]
 • Partykuły werbalne – ich miejsce i rola w systemie języka [Vol. 18 (2021)]
 • Na marginesie zbioru pronominalnych operatorów referencji [Vol. 18 (2021)]
 • Semantyka i składnia polskiego predykatu “ale” [Vol. 19 (2022)]
 • Pol. “czas” vs “pogoda” ~ Mac. “време”. Różnice w konceptualizacji świata [Vol. 19 (2022)]

Trawińska, Agata

 • Charakterystyka fonetyczna /c/ we współczesnej polszczyźnie [Vol. 8, No 2 (2012)]
 • Charakterystyka fonetyczna grupy ki* w dialektalnie uwarunkowanych odmianach języków słowackiego i czeskiego [Vol. 9, No 1 (2013)]
 • [współautor: Anna Cychnerska] Samogłoska e w odmianach ogólnych trzech języków słowiańskich: macedońskim, bułgarskim i polskim, w kontekście dwóch wykładników akcentu wyrazowego: czasu i charakterystyki spektralnej [Vol. 17 (2020)]

U

Urban, Małgorzata

 • Wahania budowy słowotwórczej neologizmów rzeczownikowych od podstaw zapożyczonych [Vol. 4, No 2 (2010)]

V

Vetulani, Grażyna

 • Próby formalizacji zdań opartych na predykatach rzeczownikowych języka polskiego [Vol. 14 (2017)]

Vetulani, Zygmunt

 • Informatyczne technologie języka – wyzwania dla polskiej lingwistyki. Na przykładach z badań własnych [Vol. 14 (2017)]

Voleková, Kateřina

 • Staročeské interjekce hněvu a posměchu [Vol. 6, No 2 (2011)]

W

Walczak, Bogdan

 • Swoistość zapożyczeń z języków blisko spokrewnionych (na przykładzie zapożyczeń czeskich i wschodniosłowiańskich w języku polskim) [Vol. 4, No 2 (2010)]
 • Jak Ferdinand de Saussure rozumiał przeciwstawienie „langue” i „parole”? [Vol. 10, No 2 (2013)]

Wawrzyńczyk, Jan

 • Komentarze datacyjne do Andrzeja Bańkowskiego „Etymologicznego słownika języka polskiego” [Vol. 6, No 2 (2011)]
 • Techniczno-leksykograficzna notatka o kompozycjach typu owocowo-warzywny [Vol. 9, No 1 (2013)]

Werwiński, Sławomir

 • Czy przyimek ogólnorelacyjny w stosunku do jest równoznaczny z jednostkami w odniesieniu do i w porównaniu z? [Vol. 4, No 2 (2010)]

Wieluniecka, Aleksandra

 • Ekspansja anglicyzmów w języku reklamy prasowej [Vol. 4, No 2 (2010)]

Wiese, Richard

 • [współautor: Janina Mołczanow] Rhythm is in the mind of the beholder. Remarks on the nature of linguistic rhythm [Vol. 11 (2014)]

Willim, Ewa

 • O sporach wokół formy i funkcji we współczesnym językoznawstwie. Formalizm kontra funkcjonalizm? [Vol. 3, No 1 (2010]

Witczak, Krzysztof Tomasz

 • O pochodzeniu łacińskich przysłówków zakończonych na –iter [Vol. 2, No 2 (2009)]

Witczak-Plisiecka, Iwona

 • A Linguistic-Pragmatic Note on Indeterminacy in Legal Language [Vol. 1, No 1 (2009)]

Wolanin, Hubert

 • nominativus cum infinitivo jako formalizacja struktury predykatowo-argumentowej w klasycznej łacinie [Vol. 14 (2017)]

Wołk, Mariola

 • O absurdzie. Rozważania semantyczne [Vol. 1, No 1 (2009)]
 • O układach typu (To) Nonsens. (vs to nonsens, że_) z semantycznego punktu widzenia [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • Czy pieprzyć o czymś to ‘mówić głupstwa’? Kilka uwag o znaczeniu [Vol. 8, No 2 (2012)]
 • Kilka pytań o definiowanie błędu [Vol. 12 (2015)]
 • Jaki właściwie jest dziwny świat? O znaczeniu przymiotnika dziwny i jego bliskoznaczników [Vol. 14 (2017)]

Wołoszyn, Joanna

 • Próba analizy semantycznej wyrażenia cośx skłoniło kogoś do czegośy [Vol. 15 (2018)]

Wołowska, Katarzyna

 • Czy analiza składnikowa jest metodą przestarzałą? Rozwój badań nad strukturą semantyczną jednostek leksykalnych we współczesnym językoznawstwie francuskim [Vol. 3, No 1 (2010)]
 • Marqueurs métadiscursifs du sens métaphorique [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • “Parole potentielle” w teorii Ferdinanda de Saussure’a [Vol. 10, No 2 (2013)]
 • Wartościowanie motywu ‘Ojczyzny’ i ‘Synczyzny’ w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza w świetle metodologii semantyki interpretacyjnej [Vol. 15 (2018)]

Woźniak, Joanna

 • Relacje semantyczne w polskich i niemieckich terminach wielowyrazowych z zakresu prawa [Vol. 15 (2018)

Wójcicka, Alicja

 • „Nie powiedział tego, tylko zasugerował”. Znaczenie czasownika [ktośi] sugeruje [komuśj], że_ [Vol. 3, No 1 (2010)]
 • Analiza semantyczna czasownika [ktośi] podpowiedział [komuśj], że p [Vol. 9, No 1 (2013)]
 • „Myślisz, że jak to się robi?” O strukturze tematyczno-rematycznej pewnego typu zdań pytajnych [Vol. 13 (2016)]

Z

Zaucha Joanna

 • Fikcja a fałsz. O właściwościach semantyczno-składniowych przymiotników fikcyjny i fałszywy [Vol. 11 (2014)]
 • Zróżnicowanie składniowe i semantyczne czasownikowych wykładników fałszu [Vol. 12 (2015)]
 • Czasownikowe wykładniki fałszu z inherentną oceną działań agensa [Vol. 13 (2016)]
 • Negatywna nieprzeźroczystość. O predykatach przesądzających fałsz implikowanego zdania [Vol. 16 (2019)]
 • Przyczynek do teorii cytowania Jadwigi Wajszczuk [Vol. 19 (2022)]
 • Dwa „tryby” mówienia a kłamstwo [Vol. 20 (2023)]

Zeldowicz, Gennadij

 • Об одном способе маркировать дискурсивную перспективу в лирической поэзии. Композиция и референциальные связи, или В чем неправы П. Хоппер и С. Томпсон [Vol. 12 (2015)]
 • Extraverted consciousness, introverted consciousness, and composition of lyrical discourse [Vol. 13 (2016)]
 • Целостность авторского сознания как признак главного дискурсивного плана в лирическом стихотворении [Vol. 15 (2018)]

Zeller, Jan Patrick

 • The geographical and social distribution of native languages in central Ukraine [Vol. 18 (2021)]

Zemlanaja, Natalia

 • Wydarzyć się: od składni zdania do jednostki języka [Vol. 14 (2017)]

Zinowjewa, Tatiana

 • Еще раз о финальных кластерах с сонантами [Vol. 15 (2018)]

Zogaj, Dalian

 • [współautor: Lindita Sejdiu-Rugova] Epistemic modality expressed through modal verbs in Albanian [Vol. 14 (2017)]

Ż

Żabowska, Magdalena

 • Hierarchia wyrażeń metatekstowych [Vol. 2, No 2 (2009)]
 • Faktycznie i rzeczywiście – operacje na wiedzy i ich leksykalizacja [Vol. 9, No 1 (2013)]
 • O godzeniu przeciwieństw – funkcja wyrażeń jednocześnie i zarazem w języku naturalnym oraz w testowaniu hipotez semantycznych [Vol. 12 (2015)]
 • Makroskładnia – wypowiedzeniowe struktury syntaktyczne [Vol. 14 (2017)]
 • Dla odmiany – fraza przysłówkowa i komentarz metatekstowy (na tle konstrukcji dla + NP) [Vol. 16 (2019)]
 • Sprzeczność i inne typy dewiacji językowych w polu komentarzy metatekstowych [Vol. 19 (2022)]

Żak, Andrzej

 • Halina Horodyska (1930–2022). In memoriam [Vol. 20 (2023)]

Żmigrodzki, Piotr

 • Najważniejsze zasady opisu znaczenia w „Wielkim słowniku języka polskiego” [Vol. 1, No 1 (2009)]

Żochowska, Natalia

 • Cechy składniowe i semantyczne jednostek swego rodzaju i pewnego rodzaju [Vol. 5, No 1 (2011)]
 • Charakterystyka semantyczna wyrażeń chcąc nie chcąc i mimo woli [Vol. 9, No 1 (2013)]
 • Mimo woli i mimowolnie jako wykładniki relacji umysł – ciało [Vol. 11 (2014)]

Żurowski, Sebastian

 • Wokół problemu definiowania pojęcia dźwięk [Vol. 1, No 1 (2009)]
 • Przegląd polskich badań nad strukturą tematyczno-rematyczną wypowiedzi (1977–1997) [Vol. 19 (2022)]

Ž

Žele, Andreja

 • Частицы в словенском языке [Vol. 8, No 2 (2012)]
 • [współautor: Simona Kranjc] Borrowed Lexicon and Neologisms in Standard Language and Sociolects (the Case of Slovenian) [Vol. 11 (2014)]