Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

WSPÓŁPRACA Z REDAKCJĄ

1. Zgłaszanie propozycji numerów tematycznych

Przy zgłaszaniu propozycji numerów tematycznych prosimy o podanie następujących danych:

 1. dane osoby zgłaszającej (redaktora/-ów tomu),
 2. proponowany temat, ewentualnie uzasadnienie wyboru,
 3. listę przewidywanych autorów i tematów artykułów, jeżeli już zostały uzgodnione,
 4. informacje o sposobie pozyskania artykułów i okolicznościach ich powstawania (napisane specjalnie dla pisma, fragmenty większej całości, fragmenty doktoratów itd.),
 5. deklarowany termin złożenia materiałów gotowych do przesłania recenzentom.

2. Objętość tomu

 • Objętość każdego tomu powinna optymalnie wynosić 6 a. a., tj. około 125 stron znormalizowanego komputeropisu. Tom może być obszerniejszy, jednakże nie może przekraczać 12 a.a.
 • Każdy numer „LC” musi zawierać regularne działy: (1) „Studia i rozprawy”, (2) „Mistrzowie”, (3) „Varia”, (4) „Recenzje”. Redaktor naukowy tomu może przygotować także teksty do działów: „Przekłady”, „Materiały i archiwalia” czy „Wywiady”.
 • Studium / artykuł naukowy powinien mieć objętość min. 20 tys. znaków ze spacjami (bez abstraktów, aneksów, bibliografii etc.), a jednocześnie nie powinien przekraczać 40 tys. znaków.
 • Teksty mające charakter przeglądowy, eseistyczny, wspomnieniowy itp. nie mogą przekraczać objętości 20 tys. znaków i są przypisane do działu „Varia”.
 • Artykuły recenzyjne powinny dotyczyć publikacji/przedstawień, które ukazały się nie później niż w roku poprzedzającym wydanie numeru, i muszą odwoływać się do literatury przedmiotu.
 • W wypadku nadliczbowych arkuszy (powyżej 6 arkuszy), redaktorzy naukowi tomu są zobligowani do zapewnienia ich finansowania.
 • Redakcja „LC” nie uczestniczy i nie pomaga w pozyskiwaniu funduszy na nadliczbowe arkusze !
 • Informacje o źródłach finansowania dodatkowych arkuszy należy złożyć w redakcji na piśmie na 6 miesięcy przed planowanym wydaniem numeru.

3. Bylibyśmy również wdzięczni za przesłanie nam tytułów studiów i artykułów (wraz z krótką informacją o zawartości), których jesteście Państwo autorami i które zechcielibyście Państwo przekazać do druku w LC (teksty nie powinny być wcześniej publikowane lub złożone do publikacji w innej redakcji).

4. Bardzo prosimy o zgłaszanie propozycji książek recenzowanych (polskich i zagranicznych) oraz ewentualnych nazwisk recenzentów. Wszelkie sugestie i propozycje w tym względzie będą dla nas bardzo cenne.

5. Obowiązki redaktorów naukowych:

 • złożenie kompletnego tomu do redakcji z podanym spisem treści
 • sprawdzenie, czy teksty zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi redakcji (w innym razie nie będą przyjmowane)
 • załączenie oprawy graficznej tomu (ze wskazaniem autorów fotografii i źródeł ich pochodzenia)
 • przekazanie autorom recenzji artykułów i odesłanie poprawionych tekstów do redakcji (w postaci jednolitego, scalonego tomu)
 • wykonywanie korekt redaktorskich na wszystkich etapach pracy nad tomem
 • dostarczenie umów wydawniczych autorów tekstów do Wydawnictwa
 • przekazanie na piśmie redakcji „LC” oświadczenia o wykonaniu wszystkich stosownych korekt tomu, jego akceptacji do druku i przedłożeniu wszystkich wymaganych umów wydawniczych w siedzibie Wydawnictwa

6. O kolejności przekazania do druku danego numeru decyduje stopień jego przygotowania do wydania.

 

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE DLA AUTORÓW

EDITORIAL GUIDELINES FOR AUTHORS