Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

PRZEBIEG PROCEDURY RECENZOWANIA

Przekazane przez autorów lub redaktorów naukowych danego tomu studia i rozprawy są wstępnie oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez redakcję naukową pisma.

I. Zasady kwalifikowania publikacji:

  1. artykuły powinny być napisane samodzielne i mieścić się w profilu filologiczno-humanistycznym pisma; powinny charakteryzować się oryginalnością i poszerzać stan badań;
  2. nadesłane artykuły nie mogą być publikowane wcześniej (nie publikujemy tzw. przedruków), a także zgłoszone do recenzji w innym czasopiśmie;
  3. artykuły przysyłane do Redakcji są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji przez redakcję pod kątem zgodności z  profilem czasopisma oraz z wymaganiami wynikającymi z udostępnionych wskazówek;
  4.  jeśli dany tekst nie spełnia kryteriów artykułu naukowego (np. brak w nim przypisów) – redakcja może zadecydować o jego zamieszczeniu w innym dziale numeru niż „Studia i rozprawy” (np. w „Variach”);
  5. wybrane do danego numeru studia i rozprawy redakcja przesyła do dwóch (w niektórych wypadkach trzech) recenzentów, którzy dokonują merytorycznej oceny tekstu i kwalifikują artykuł do druku; ostateczną decyzję o druku tekstu podejmuje – na podstawie recenzji – redakcja naukowa tomu i czasopisma.

II. Recenzja zewnętrzna

Studia i rozprawy są recenzowane przez dwóch niezależnych (kluczowy jest brak konfliktu interesów, w szczególności brak relacji służbowych lub osobistych z autorami artykułów) zewnętrznych recenzentów, powoływanych spośród wybitnych specjalistów w dziedzinie będącej przedmiotem publikacji. Recenzowanie jest anonimowe i odbywa się według modelu, w którym autorzy i recenzent nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blinded review proces). Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek, co do dopuszczenia do publikacji zawartych w tomie studiów i rozpraw lub ich odrzucenia. Redaktorzy naukowi  danego tomu oraz autorzy otrzymują treść recenzji do wglądu, w celu wprowadzenia proponowanych zmian.

Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów nie są ujawniane. Redakcja jedynie raz do roku podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów w wersji drukowanej czasopisma.

*Procedura recenzowana artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowanymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

 

FORMULARZ RECENZYJNY (wersja PL.docwersja EN.doc, wersja FR.doc).