Kulturoznawstwo

Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT: mgr Justyna Jezierska
tel. / fax (+48) (56) 611 35 35, pokój 121
e-mail: justyna.jezierska@umk.pl

DZIEKANAT: mgr Agnieszka Czyżewska
tel. (+48) (56) 611 35 16, pokój 114
e-mail: ajka@umk.pl

Wisła_rejsKK [fot. Adrian Mianecki] Collegium_Maius [fot. Adrian Mianecki] obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Film i nowe media

Specjalizacja Film i nowe media adresowana jest do studentów, których zainteresowania i pasje koncentrują się na sztuce filmowej, mediach i cyberkulturze. Zajęcia na specjalizacji zostały skomponowane tak, by spektrum przekazywanej wiedzy  było jak najszersze, ale także by treści i tematy konwersatoriów kształtowane były zgodnie z wymaganiami i sugestiami słuchaczy. Obejmują one wszystkie rodzaje filmowe: film fabularny, dokumentalny i animowany. Zajęcia mają zapoznać studentów z historią niefabularnych form filmowych, najważniejszymi dziełami i twórcami kina dokumentalnego, animowanego i awangardowego po XX wojnie światowej oraz ze współczesnych obliczem niefabularnych form filmowych i audiowizulanych kształtowanych zwłaszcza przez estetykę i poetykę nowych mediów. Słuchacze poznają też społeczną historią mediów; mogą badać cyfrowe technologie i sztukę nowych mediów. Zapoznają się także ze spółczesnymi praktykami muzycznymi w mass mediach, mikro mediach i mediach niszowych. Dodatkowym walorem specjalizacji są zajęcia warsztatowe i praktyczne kształcenie umiejętności studentów związane z działaniami medialnymi (np. warsztaty multimedialne, praktyki kultury wizualnej). Kształcenie warsztatowe odbywa się także poza zajęciami dydaktycznymi, dzięki stałej współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu (i Kinem Centrum CSW), wizytom specjalistów w dziedzinie filmu i mediów (np. warsztaty filmu animowanego, warsztaty produkcji filmowej, warsztaty dubbingu filmowego).

 

Program specjalizacji:

Internet i technologie cyfrowe (30 godz., ćwiczenia)
Internet i media cyfrowe prezentują różne zjawiska, fenomeny medialne, formy i struktury współczesnego krajobrazu medialnego oraz metody ich badań w ramach studiów kulturoznawczych i medioznawczych. Tematy zostały dobrane pod kątem codziennego doświadczenia mediów cyfrowych przez jednostkę w zachodnim społeczeństwie. W ten sposób studenci analizują zjawiska, w których uczestniczą i opierają się na własnym doświadczeniu medialnym w toku dyskusji.

Telewizja i film w kulturze (30 godz., konwersatorium)
Zajęcia mają przybliżyć funkcjonowanie i rozwój obu mediów w szerokim kontekście kutrowym (zwłaszcza w perspektywie kultury popularnej, zarówno u początków ich funkcjonowania, jak i współcześnie), społecznym, ekonomicznym i politycznym. Zagadnienia podejmowane na konwersatorium ukazują film, kino i telewizję w równoległych procesach ewolucyjnych, które wpływały na siebie, warunkowały swój rozwój lub wchodziły w rozmaite: kulturowe, społeczne i ekonomiczne konflikty.   W procesie dydaktycznym szczególne zaakcentowane zostały przełomowe momenty w dziejach telewizji XX i XXI wieku: powstanie telewizji BBC, telewizyjna transmisja procesu Adolfa Eichmanna, cykl telewizyjnych wywiadów Davida Frosta z Richardem Nixonem, 11 września w telewizjach informacyjnych na świecie (w kontekście powstanie telewizji Fox News)

Warsztaty multimedialne (30 godz., ćwiczenia)
Zajęcia służą refleksji nad zjawiskiem multimedialności w kulturze i sztuce – przede wszystkim w twórczości filmowej, telewizyjnej oraz w innych przestrzeniach audiowizualnych. Omawiane podczas warsztatów zagadnienia dotyczą idei łączenia różnych technik i form wyrazu artystycznego. Wybrane przykłady multimedialnych przekazów stanowić mają dla studentów inspirację do wykonania autorskich wideoesejów zawierających elementy analizy, interpretacji i oceny. Praktyczna część zajęć poświęcona jest rozwijaniu umiejętności pracy nad wideoesejem jako multimedialnym narzędziem badawczo-krytycznym.

Społeczna historia mediów (30 godz., konwersatorium)
Zajęcia poświęcone są wybranym aspektom z rozwoju i historii mediów oraz wpływów poszczególnych mediów na kształtowanie społeczeństw w kulturze zachodniej, a także oddziaływanie kulturowych i społecznych fenomenów na krajobraz medialny dawniej i współcześnie. Punktem wyjścia dla rozważań na poszczególnych zajęciach jest determinizm technologiczny w odniesieniu do poszczególnych mediów (pisma, druku, radia itd.) oraz zagadnienie paniki moralnej w mediach jako stałego elementu rozwoju mediów w kulturze zachodniej. Zajęcia oferują studentom przekrojową wiedzę z historii mediów oraz pakiet narzędzi analitycznych niezbędnych do zrozumienia działania i społecznego odbioru współczesnych struktur medialnych.

Niefabularne formy filmowe (30 godz., konwersatorium)
Przedmiot ma zapoznać studentów z historią niefabularnych form filmowych, najważniejszymi dziełami i twórcami kina dokumentalnego,  i awangardowego po XX wojnie światowej oraz ze współczesnych obliczem niefabularnych form filmowych i audiowizulanych kształtowanych zwłaszcza przez estetykę i poetykę nowych mediów, nowe praktyki realizacji, produkcji i dystrybucji filmowych i filmopodobnych tekstów kultury.

Praktyki kultury wizualnej (30 godz., konwersatorium)
Na zajęciach będziemy analizować praktyki społeczne osadzone w kulturze wizualnej. Będą nas interesować zarówno obiekty artystyczne i sposoby ich funkcjonowania w świecie sztuki, jak i działania o charakterze reklamowym czy praktyki wizualne zanurzone w potoczności. Będziemy przyglądać się sporom, jakie w przestrzeni publicznej wytwarzają obrazy i sposoby ich użycia/używania. Nasze dyskusje skupią się wokół produkcji obrazów, ich cyrkulacji, konsumpcji i znaczeń, jakie przypisują im zróżnicowani odbiorcy. Zajmie nas krytyczna analiza trybów wytwarzania narracji o praktykach wizualnych, przyjrzymy się także emocjom, wartościom i postawom, jakie kultura wizualna stale przechowuje, podważa, prowokuje i zasłania.

Współczesne praktyki muzyczne (30 godz., ćwiczenia)
Zajęcia koncentrują się wokół problematyki niszowych platform muzycznych, fanzinow, a także zjawiska piractwa w sieci. Tematyka muzyki w mass mediach, omawiana na poprzedzających kursach, jest tu natomiast dopełniona o zjawisko koncertu jako wydarzenia oraz fenomen kultury didżejskiej.

Film animowany (30 godz., konwersatorium)
Zajęcia mają zapoznać studentów z fenomenem sztuki animacji, jej historią, technikami oraz twórcami animacji i arcydziełami filmu animowanego. Zajęcia powinny także skłonić słuchaczy do głębszej refleksji na temat kondycji współczesnego filmu animowanego w Polsce i na świecie.

Sztuka nowych mediów (30 godz., konwersatorium)
Konwersatorium poświęcone problematyce rozwoju sztuki i jej przemianom w XX i XXI wieku od Wielkiej Awangardy aż do sztuki cyfrowej.