Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK

 • magisterium: mgr filologii polskiej, 1988, UMK, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Językoznawstwa Ogólnego, temat pracy: Cechy składniowe i semantyczne leksemów o postaci no, opiekun naukowy: prof. dr hab. Maciej Grochowski;
 • doktorat: dr nauk humanistycznych, 1996, Wydział Humanistyczny UMK, temat rozprawy: Cechy składniowe i semantyczne leksemów dopowiedzeniowych – wykładników relacji potwierdzania, promotor: prof. dr hab. Maciej Grochowski;
 • habilitacja: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego i polskiego, 2003, Wydział Filologiczny UMK, temat rozprawy: Zjawiska percepcji wzrokowej. Studium semantyczne, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW 2002.
Dane korespondencyjne
e-mail: adamdoba@umk.pl
Członkostwo w organizacjach i instytucjach akademickich / naukowych:
 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1993)
 • członek Komisji Teorii Języka Komitetu Językoznawstwa PAN (od 2004-2011)
 • członek komitetu redakcyjnego Prac Językoznawczych UWM (2004-2009)
Wyróżnienia
 • stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1995 roku
Przedmiot badań naukowych:

Przedmiot badań naukowych: semantyka językoznawcza i składnia współczesnego języka polskiego. Aktualnym przedmiotem badań jest zjawisko powtarzania (reduplikacji, reiteracji) elementów językowych, w szczególności reiteracja jako zjawisko systemowe, synchronicznie produktywne, oparte na specjalnych jednostkach operacyjnych.


 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie

 1. Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzających, Warszawa: KLF UW 1998, ss. 118.
 2. Zjawiska percepcji wzrokowej. Studium semantyczne, Warszawa: KLF UW 2002, ss. 156.

Artykuły

 1. Próba interpretacji semantycznej leksemów no, Poradnik Językowy 1-2, 1991, s. 1–9.
 2. Cechy składniowe leksemów o postaci no, Poradnik Językowy 5, 1992, s. 328–335.
 3. Cechy składniowe i semantyczne leksemów o postaci właśnie, Studia gramatyczne 10, 1992, s. 91–103.
 4. O czasownikach potwierdzać i zaprzeczać. Próba analizy składniowej i semantycznej, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska 44, 1994, s. 21–30.
 5. Cechy semantyczne leksemów dopowiedzeniowych tak i owszem, [w:] Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, red. M. Grochowski, Toruń: UMK, 1995, s. 151–158.
 6. O opisie składniowym i semantycznym leksemów dopowiedzeniowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska 46, 1995, s. 3–12.
 7. O leksemach oczywiście i naturalnie, Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie 1. Prace Filologi-czne 1, 1995, s. 241–253.
 8. O dopowiedzeniach właśnie i otóż to, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska 48, 1997, s. 43–59.
 9. Wstępna charakterystyka pragmatyczna dopowiedzeń potwierdzających, Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie 7. Prace Językoznawcze 1, 1997, s. 20–26.
 10. On some contextual asyntagmatic lexemes, [w:] Funktionswörter im Polnischen, red. M. Grochowski, G. Hentschel, Oldenburg: BIS 1998, s. 55–75. (Studia Slavica Olden-burgensia 1)
 11. Cechy składniowe i semantyczne dopowiedzenia aha, Acta Universitatis Nicolai Coperni-ci. Filologia Polska 50, 1998, s. 43–51.
 12. Syntactic and semantic features of the Polish verb widzieć, [w:] Lexikologie und Sprach-veränderung in der Slavia, red. M. Giger, T. Menzel, B. Wiemer, Oldenburg: BIS 1998, s. 37–43. (Studia Slavica Oldenburgensia 2)
 13. Światło. Próba analizy semantycznej, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Lin-guistik (POLYSLAV). Band 2, red. K. Böttger, M. Giger, B. Wiemer, München: Otto Sagner 1999, s. 93–99. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Sborniki. Band 4)
 14. Próba opisu znaczeń leksemów jasny/jasno/jasne, Prace Językoznawcze UWM 1, 1999, s. 17–26.
 15. O wyrażeniach dobrze, dobra, w porządku, zgoda, [w:] Beiträge der Europäischen Slavi-stischen Linguistik (POLYSLAV). Band 3, red. K. Böttger, M. Giger, B. Wiemer, München: Otto Sagner 2000, s. 58–63. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Sborniki. Band 8)
 16. Kilka uwag o czasownikach percepcji wzrokowej, Prace Językoznawcze UWM 2, 2000, s. 35–43.
 17. O czasownikach świecić i świecić się, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska 55, 2001, s. 53–60.
 18. Czy widzieć jest semantycznie proste? [w:] Studies on the Syntax and Semantics of Slavonic Languages. Papers in Honour of Andrzej Bogusławski on the Occasion of his 70th Birthday, red. V. S. Chrakovskij, M. Grochowski, G. Hentschel, Oldenburg: BIS 2001, s. 121–132. (Studia Slavica Oldenburgensia 9)
 19. Jak definiować pojęcie ‘światło’?, Prace Językoznawcze UWM 3, 2001, s. 21–29.
 20. Czasowniki percepcji wzrokowej z uzupełnieniem propozycjonalnym (wstęp do analizy semantycznej), Polonica 21, 2001, s. 51–67.
 21. On defining names for objects and phenomena of light (on the base of modern Polish) [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV). Band 5, red. R. Blankenhorn, S. Dönninghaus, R. Marzari, München: Otto Sagner 2002, s. 41–50. (Die Welt der Slaven. Sammelbände/Sborniki. Band 15)
 22. Locative prepositional phrases in sentences with the verbs of visual perception, [w:] Prä-positionen im Polnischen, red. G. Hentschel, T. Menzel, Oldenburg: BIS 2003, s. 77–88. (Studia Slavica Oldenburgensia 11)
 23. Etykiety kategoryzacyjne a rzeczywiste własności wyrażeń. Na przykładzie polskiego patrzeć, Polonica 22-23, 2003, s. 155–163.
 24. Frazy przysłówkowe w zdaniach o percepcji wzrokowej (na przykładzie zdań z jednostką ktoś/coś wygląda jakoś), [w:] Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego, red. M. Grochowski, Toruń: UMK 2005, s. 111–121.
 25. O pewnych konstrukcjach opartych na reiteracji, Polonica 26-27, 2006, s.161–169.
 26. Tzw. polska szkoła semantyczna a założenia strukturalizmu, czyli Ferdinand de Saussure redivivus, [w:] Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku, red. J. Dębowski, A. Kiklewicz, Olsztyn: UWM 2008, s. 443–452.
 27. Operacje iterujące w języku polskim (wprowadzenie do opisu), Poradnik Językowy 9, 2009, s. 26&ndas;36.
 28. O konstrukcjach typu Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, Poradnik Językowy 1, 2011, s. 35–42.
 29. Między semantyką a pragmatyką. O pewnych quasi-tautologicznych układach z jak, Prace Filologiczne 60, 2011, s. 73–85.
 30. Repetycja składnika jako produkt operacji semantycznej, Prace Filologiczne 64, 2013.
 31. O współczesnej semantyce w ujęciu strukturalnym, [w:] Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych, red. P. Stalmaszczyk, Łódź: Wydawnictwo UŁ (w druku).

Redakcje naukowe

 1. Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, Toruń: Wydawnictwo UMK 2007, ss. 316.
 2. (wspólnie z Jolantą Chojak i Zofią Zaron) Prace Filologiczne LX, 2011, ss. 392.