Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Dr Izabela Duraj-Nowosielska

 • Magisterium: mgr filologii polskiej, 1996, Uniwersytet Warszawski, Wydz. Polonistyki, temat: Problemy z interpretacją zdań podmiotowych (promotor: dr Zofia Zaron, recenzent: prof. dr hab. Andrzej Bogusławski);
  mgr filologii angielskiej, 1998, Uniwersytet Warszawski, Wydz. Neofilologii, Instytut Anglistyki, temat: An Inference-Based Analysis of the Meaning of the English Verb Imagine (promotor: dr hab. Ewa Mioduszewska, prof. UW, recenzent: dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski);
 • Doktorat: dr nauk humanistycznych, 2005, Uniwersytet Warszawski, temat: Robić coś i coś powodować: opozycja agentywności i kauzatywności w języku polskim (promotor: dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, prof. UW, recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Dubisz i prof. dr hab. Stanisław Karolak); praca wyróżniona;
Dane korespondencyjne
e-mail: iza_duraj@umk.pl;
telefon: (56)611-35-44

 

Przedmiot badań naukowych:

własności semantyczno-składniowe wyrażeń języka polskiego, zwłaszcza jednostek związanych z problematyką działań oraz związków przyczynowo-skutkowych; aktualny przedmiot zainteresowań: przysłówki niosące informację o intencjonalności / nieintencjonalności działania, wyrażenia przypadkiem, przypadkowo, przez przypadek… jako jednostki języka w szczególny sposób łączące problematykę działań i związków kauzalnych; teoretyczne zagadnienia semantyczno-składniowego opisu predykatów;


 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie

  1. ‘Robić coś’ i ‘coś powodować’: opozycja agentywności i kauzatywności w języku polskim, Warszawa 2007: Wydział Polonistyki UW, ss. 297.
  2. Nie przypadkiem o ‘niechcący’. Szkic semantyczny, Warszawa 2012: Wyd. UKSW, ss. 86.

 

Artykuły

 1. Problemy z interpretacją zdań podrzędnie złożonych podmiotowych (układowych), Polonica XX, 2000, s. 203-231.
 2. Znaczenia angielskiego czasownika ‘imagine’ na tle polskiego ‘wyobrażać sobie’ (propozycja opisu z elementami analizy inferencyjnej), w: Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne, red. R. Grzegorczykowa i K. Waszakowa. Warszawa 2000: Wyd. UW, s. 317-344.
 3. Przegląd kontekstów narzucających interpretację agentywną wyrażeń kauzatywnych, Prace Filologiczne XLVI,2001, s. 175-188.
 4. O “działaniach” i “wypadkach”: równobrzmiące wielowalentne czasowniki z podmiotami osobowymi (ktoś) i nieosobowymi (coś). W: Biuletyn PTJ LVII,2001, s. 21-54.
 5. Uwagi o semantyce czasowników zawierających wyrażenie ‘kusić’. (W związku z artykułem M. Czekańskiej “O strukturze predykatowo-argumentowej czasownika ‘kusić”, PFil XLVII), Prace Filologiczne XLVIII, 2003, s. 99-132.
 6. O wpływie formy dopełnienia nieprzedmiotowego na znaczenie czasownika (na przykładzie tzw. czasowników kauzatywnych z włącznikiem ‘żeby’), w: Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, Warszawa 2003: Wydział Polonistyki UW, s. 65-83.
 7. Czasowniki nazywające czynności mowy i ich nieagentywne odpowiedniki. Wstęp do analizy semantycznej z perspektywy opozycji agentywności i kauzatywności. Cz. I, Prace Filologiczne XLIX, 2004, s. 109-130.
 8. Czasowniki nazywające czynności mowy i ich nieagentywne odpowiedniki. Wstęp do analizy semantycznej z perspektywy opozycji agentywności i kauzatywności. Cz. II, Prace Filologiczne LII, 2007, s. 58-88.
 9. Czy żebym mógł powiedzieć, że ktoś obraził X-a, X musi poczuć się obrażony? (i inne pytania o czasownik obrażać / obrazić), Prace Filologiczne LIII, 2007, s. 173-182.
 10. O tzw. kontrfaktywnej analizie zdań kauzalnych, w: Pojęcie-słowo-tekst, red. Renata Grzegorczykowa i Krystyna Waszakowa. Warszawa 2008: WUW, s. 265-276.
 11. Co można zrobić niechcący? (Rekonesans), Prace Filologiczne LXII, 2011, s. 105-119.
 12. Kilka uwag o wpływie przycisku zdaniowego na interpretację przysłówków – modyfikatorów intencjonalności (na przykładzie niechcący, przypadkiem), Linguistica Copernicana 1(7), 2012, s. 113-138.
 13. O (tajemniczej) roli intencjonalnego działania w zdaniach z przysłówkiem przypadkiem, Linguistica Copernicana 2(8), 2012, s. 127-172.
 14. O teście negacji, kontekstach interpretacyjnych i zdaniach “wyratowanych”, Linguistica Copernicana 2(10), 2013.
 15. O tym, gdzie szukać ‘przypadku’ w zdaniach z przypadkiem (i o kilku innych własnościach tego przysłówka), w: A. Kozłowska, A. Świątek (red.), Znaczenie – tekst – kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, Warszawa 2014: Wyd. UKSW, s. 43-59.
 16. “Przypadek” w języku polskim i w filozoficznych interpretacjach współczesnej fizyki – komentarz semantyczny, w: A. Moroz, P. Sobotka i M. Żabowska (red.), Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Warszawa 2014, s. 253-291.
 17. Gdzie jest cel w zdaniach z ‘celowo’ i kilka innych pytań o wyrażenia pokrewne, w: Linguistica Copernicana 2015 / 12, s. 23-52.
 18. Co to znaczy: ‘robić coś świadomie’ oraz ‘świadomie coś robić’? Dyskusja na temat epistemiczności / wolitywności przysłówków ‘świadomie’ i ‘nieświadomie’. Złożone do: Linguistica Copernicana. (ss. 42)
 19. ‘Intencja dobra, ale zamiar zły’ – o różnicy między pojęciami intencji i zamiaru w języku polskim. Złożone do: Polyslav. (ss. 13)
 20. Zamierzanie, zamiary i zamierzenia w języku polskim. Złożone do Prac Filologicznych. (ss. 31)
 21. Konteksty uwydatniające konflikty woli a walencja czasownika ‘chcieć’. Złożone do tomu konferencyjnego II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Badanie walencji czasownika w krajach słowiańskich. Wczoraj i dziś” (Warszawa, UW, 09.-11.06.2016). (ss. 31)
 22. Nieokreśloność odniesienia przysłówkowych modyfikatorów intencjonalności (na przykładzie ‘celowo’, ‘świadomie’ i ‘intencjonalnie’). Złożone do tomu konferencyjnego „Nieokreśloność i granice” (Warszawa, UKSW, 12-13.05.2016). (ss. 28)

Przekłady książek

 1. A. Wierzbicka, Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych. Warszawa 2002: PWN, ss. 263.
 2. A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa 2007: Wydawnictwa UW, ss. 540.