Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Prof. dr hab. Krystyna Kallas

 • Magisterium: mgr filologii polskiej, 1962, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, opiekun naukowy: prof. Halina Turska;
 • Doktorat: dr nauk humanistycznych, 1970, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, temat rozprawy: Próba klasyfikacji zredukowanych zadań pojedynczych dzisiejszej polszczyzny pisanej; promotor: prof. Leszek Moszyński;
 • Habilitacja: stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa polskiego, 1980, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; temat rozprawy: Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim;
 • Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych1994
Dane korespondencyjne
Adres: Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Filologiczny UMK, Coll.Maius, Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
Członkostwo w organizacjach i instytucjach akademickich / naukowych:
 • członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego 1987–1990
 • członek Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN 1990–1992.
Funkcje w UMK
 • Prodziekan Wydziału Humanistycznego 1981–1984
 • Kierownik Zakładu Języka Polskiego (potem Zakładu Współczesnego Jęz. Pol.) 1991-2010
 • Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie Językoznawstwa 1993–2005.
Wyróżnienia
 • Medal KEN 1994
Przedmiot badań naukowych:
  gramatyka współczesnego języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem składni i słowotwórstwa; stylistyka językoznawcza.

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie

 1. Formalnogramatyczna klasyfikacja zdań pojedynczych dzisiejszej polszczyzny pisanej, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Warszawa – Poznań 1974, ss. 142.
 2. Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1980, ss. 179.
 3. Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1993, ss. 175.

Artykuły

 1. Metaforyka wierszy Juliana Przybosia, [w:] Językoznawca. Studenckie ogólnopolskie pismo językoznawcze, nr 6, Lublin 1961, s. 67–75.
 2. Trzy ludowe zjawiska stylistyczne w twórczości Teofila Lenartowicza, Zeszyty Naukowe UMK, z. 17, Toruń 1966, s. 101–116.
 3. O zdaniach typu Noc., Cisza., Mgła., Zeszyty Naukowe UMK, z. 25, Toruń 1967, s. 45–53.
 4. O zdaniach typu Czas to pieniądz., Żyć to pracować., Zeszyty Naukowe UMK, z. 38, Toruń 1970, s. 13–25.
 5. Klasyfikacja głównych członów zdania jako podstawa typologii zdania pojedynczego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, z. 57, Toruń 1973, s. 27–52.
 6. O zdaniach Pachniał wiatr i morze., Andrzej i Amelia milczeli., Studia z filologii polskiej i słowiańskiej XIV, Warszawa 1974, s. 57–71.
 7. Przymiotniki toponimiczne określające rzeczowniki pospolite a semantyczna interpretacja tekstu, Polonica II, 1976, s. 119–157.
 8. Przymiotniki toponimiczne określające nazwy własne a semantyczna interpretacja tekstu, Acta Universitatis Nicolai Copernici, z. 80, Toruń 1977, s. 3–30.
 9. Jeszcze o mini, porno i retro, Język Polski LVII, 1977, s. 128–130.
 10. Semantyka odrzeczownikowych przymiotników złożonych parataktycznie, Z polskich studiów slawistycznych, seria V, Warszawa 1978, s. 383–391.
 11. Struktura syntaktyczna polskich konstrukcji apozycyjnych, Slavia Orientalis XXVII, 1978, z. 3, s. 345–350.
 12. Konstrukcje apozycyjne we współczesnym języku polskim. Próba definicji terminu na podstawie charakterystyki formalno–syntaktycznej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, z. 93, Toruń 1978, s. 3–30.
 13. (z M. Szupryczyńską) Kryteria syntaktyczne w opisie słowotwórczym kompozycji przymiotnikowych, Polonica VI, 1980, s. 95–109.
 14. Syntaktyczna charakterystyka wielofunkcyjnego jak, Polonica XII, 1986, s. 127–143.
 15. Status gramatyczny wyrażeń by i że w połączeniu z wielofunkcyjnym jak [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. II, red. Z. Saloni, Białystok 1987, s. 129–150.
 16. Syntaktyczna charakterystyka spójników ale i lecz oraz spójników zawierających segment ale lub lecz, Polonica XIII, 1988, s. 101–122.
 17. Polskie konstrukcje współrzędne jednorodne leksykalnie, [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. III, red. Z. Saloni, Białystok 1989, s. 235–258.
 18. Projekt opisu niejednorodnych grup współrzędnych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XXXIV, Toruń 1990, s. 101–123.
 19. Jednorodność polskich konstrukcji współrzędnych, [w:] Festschrift zu Ehren von Professor Bogusławski: „Words are physicians for an ailing mind”, Verlag Otto Sagner, München 1991, s. 257–264.
 20. Uwagi na temat dystrybucyjnej definicji współrzędności, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992, s. 147–157.
 21. Cechy syntaktyczne współrzędności, Studia gramatyczne X, Kraków 1992, s. 105 – 117.
 22. Szyk a struktura (na materiale polskich grup współrzędnych), Język Polski LXXII, 1992, z. 2–3, s. 119–129.
 23. Przestawialność członów i pozycja linearna spójnika w polskich konstrukcjach współrzędnych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLII, Toruń 1993, s. 37–52.
 24. Kilka uwag na temat charakterystyki akomodacyjnej i konotacyjnej leksemów BYĆ, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XL, Toruń 1993, s. 27–39.
 25. Syntaktyczne cechy spójnika i partykuły ani, Polonica XVI, 1994, s. 103–125.
 26. O konstrukcjach współrzędnych typu Chodził obdarty i boso, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLIV, Toruń 1994, s. 93–108.
 27. Indywidualne cechy składniowe czasownika woleć, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska XLVI, Toruń 1995, s. 53–64.
 28. O konstrukcjach z przyimkiem niż, [w:] Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, red. M. Grochowski, Toruń 1995, s. 99–110.
 29. Strukturalne uwarunkowania szyku w wybranych konstrukcjach z konektorem niż, [w:] Polonistyka toruńska Uniwersytetowi – w 50. rocznicę utworzenia UMK, t.2. Językoznawstwo, red. K. Kallas, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996, s. 145–155.
 30. Rola czynników semantycznych w strukturze polskich konstrukcji porównawczych (z konektorem niż), Biuletyn PTJ LII, 1997, s. 135–145.
 31. Składnia zdań porównawczych. Uwagi o zdaniach zespolonych spójnikiem niż, Polonica XVIII, 1997, s. 11–27.
 32. On Polish syntactic constructions with the conjunction niż ‘than’, [w:] Studia Slavica Oldenburgensia 1: Funktionwörter im Polnischen, M. Grochowski, G. Hentschel (hrsg.), Oldenburg 1998, s. 195–218.
 33. Zaimki przeczące w polskim zdaniu, Prace Filologiczne XLIII, 1998, s. 229–235.
 34. O własnościach syntaktycznych polskich wykrzykników predykatywnych, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. V, cz. 2, Poznań 1999, s. 31–41.
 35. Funkcja łącząca jednostek typu –kolwiek, [w:] Nie bez znaczenia. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15 000 dni pracy naukowej, Białystok 2001, s. 87–96.
 36. O neologizmach Wisławy Szymborskiej, Prace Filologiczne XLVI, 2001, s. 251–258.
 37. O współpodstawowych przymiotnikach odczasownikowych, [w:] Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Ampel, red. M. Krauz i K. Ożoga, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, s. 165–171.
 38. Struktura gniazd słowotwórczych konstytuowanych przez rzeczowniki nazywające państwa (kraje), [w:] Słowotwórstwo gniazdowe – historia, metoda, zastosowania, red. M. Skarżyński, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, s. 64–85.
 39. Juliana Tuwima „fantazje słowotwórcze” oparte na podstawie SŁOWO, [w:] Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej, red. M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, M. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 25–33.
 40. O neologizmach Juliana Tuwima derywowanych od podstawy ZIELE, [w:] W kręgu folkloru, literatury i języka. Prace ofiarowane Profesorowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2003, s. 311–321.
 41. Struktura gniazd słowotwórczych konstytuowanych przez antroponimy, [w:] LingVaria I, Kraków 2006, 1, s. 57–71.
 42. Kategoria słowotwórcza podobieństwa we współczesnym języku polskim, [w:] Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu, red. I. Bobrowski, K. Kowalik, Kraków: LEXIS 2006, s. 239–247.
 43. Przymiotniki symilatywne we współczesnym języku polskim, [w:] Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie, pod. red. J.Kamper-Warejko, J.Kulwicka-Kamińska, L.Nowakowska, Wyd.UMK, Toruń 2007, s. 281–289.
 44. Funkcje zestawień wyrazów spokrewnionych słowotwórczo bądź etymologicznie we współczesnych polskich tekstach poetyckich, [w:] Słowotwórstwo i tekst, red. Viara Maldjieva i Zofia Rudnik-Karwatowa, SOW, Warszawa 2007, s.37–45.

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne

 1. Głos w dyskusji na temat nauczania gramatyki opisowej i języka polskiego na uniwersytetach, [w:] Materiały dyskusyjne ogólnopolskiej konferencji poświęconej realizacji programu gramatyki opisowej języka polskiego na uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych, Puławy 2–3 VI 1976, Lublin 1976, s. 106–109.
 2. Przymiotnik – rozdział w podręczniku „Morfologia. Gramatyka współczesnego języka polskiego”, red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II (zmienione), Warszawa 1998, s. 469–523, wyd. III (poprawione), Warszawa 1999, s. 469–523; wyd. I, Warszawa 1984.
 3. Kilka uwag na temat charakterystyki akomodacyjnej i konotacyjnej leksemów BYĆ, [artykuł przedrukowany w:] Materiały do ćwiczeń, seria druga, opracowania. Gramatyka opisowa. Wyboru dokonała D. Kopcińska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1996, s. 310–321.
 4. Semantyczne uwarunkowania kolejności współrzędników, [rozdział monografii 1993 przedrukowany w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań 6: Części mowy, red. J. Bartmiński, M. Nowosad–Bakalarczyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 118–122.