Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Dr Emilia Kubicka

 • Magisterium: mgr filologii polskiej, 2005, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, temat pracy: Jednostki leksykalne z elementem “ni”. Cechy gramatyczne i semantyczne; promotor: prof. dr hab. Maciej Grochowski;
  2011, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, temat pracy: Personennamen und Ortsnamen in der Übersetzung geisteswissenschaftlicher Texte. Am Beispiel des Buches von Hartmut Boockmann “Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte” und dessen Übersetzung von Robert Traba; promotor: dr Piotr Dranikowski;
 • Licencjat: lic. filologii germańskiej, 2009, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, temat pracy: Wörterbuch und Sozium im Licht der ausgewählten Sprachkorpora der deutschen Sprache. Ein semantisch-pragmatischer Beitrag; promotor: dr Lech Zieliński;
 • Doktorat: dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 2010, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, temat rozprawy: Przysłówki reprezentujące pojęcie GRANICY we współczesnym języku polskim; promotor: prof. dr hab. Maciej Grochowski;

Dane korespondencyjne

e-mail: ekubicka@umk.pl
telefon: (0-56) 611-37-89

Udział w projektach badawczych

 • 2010-2011 współpraca z Instytutem Podstaw Informatyki PAN w Warszawie – projekt rozwojowy MNiSW R17 003-03 “Narodowy Korpus Języka Polskiego” (kierownik: dr hab. Adam Przepiórkowski, prof. IPI PAN): anotacja i superanotacja składniowa NKJP.
 • 2011-2012 współpraca z Instytutem Języka Polskiego PAN w Krakowie – projekt rozwojowy MNiSW R17 004-03 “Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny” (kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki): opracowywanie haseł funkcyjnych i zwykłych (ok. 400 haseł)
 • 2012 współpraca z Instytutem Podstaw Informatyki PAN w Warszawie – projekt rozwojowy NCN 6505/B/T02/2011/40 “Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich” (kierownik: dr Maciej Ogrodniczuk): weryfikacja nawiązań tekstowych

Przedmiot badań naukowych:

semantyka współczesnego języka polskiego, gramatyka kontrastywna polsko-niemiecka, metaleksykografia, fonetyka w nauczaniu języków obcych

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie

2015

 1. Przysłówki reprezentujące pojęcie GRANICY we współczesnym języku polskim, Toruń

Artykuły

2005

 1. O wybranych nieciągłych jednostkach języka z elementem “ni”, [w:] Językoznawstwo jako przedmiot zainteresowań studenckich kół naukowych, red. I. Jaros, Łódź, s. 23-362006
 2. Czy istnieje perswazja bez słów?, [w:] Wyrazić niewyrażalne. Językoznawstwo, red. J. Makowska, A. Krupska-Perek, Łódź, s. 79-89
 3. Frazeologizmy w słowniku, “Linguistica Bidgostiana”, t. III, s. 116-126
 4. Jednostki języka o kształcie “ni”, “Polonica”, t. XXVI-XXVII, s. 147-1602007
 5. Cechy składniowe i semantyczne ciągów “do pełna” i “po brzegi”, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń, s. 309-317
 6. Cechy składniowe i semantyczne jednostki “do syta”, “Prace Filologiczne”, t. LII, s. 189-199
 7. Do oporu”, “do upadłego”, “do utraty tchu” – trzy sposoby nazywania granicy czynności, “LingVaria”, t. 1(3), s. 21-292008
 8. Cechy składniowe i semantyczne ciągów “do niemożliwości” i “ile wlezie”, “LingVaria”, t. 1(5), s. 61-72
 9. Czy “dom zburzony do szczętu” jest po prostu “zburzonym domem”? Kilka uwag o jednostce “do szczętu”, “Prace Filologiczne”, t. LIV, s. 251-264
 10. “Ni” we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język polski u progu XXI wieku, red. R. Marciniak, Łódź, s. 71-80
 11. Über den Begriff der Grenze, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Bd. 11, hrsg. v. E. Graf, N. Thielemann, R. Zimny, München, s. 125-131 (“Die Welt der Slaven”, Bd. 33)2009
 12. Adverbien, die ‘bis zum Tode’ bedeuten, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Bd. 12, hrsg. v. E. Graf, J. Rabiega-Wiśniewska, N. Thielemann, München, s. 92-102 (“Die Welt der Slaven”, Bd. 37)
 13. Nie do końca przysłówek. O ciągu “do końca”, [w:] Język z różnych stron widziany. Materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej “Z zagadnień metodologii badań językoznawczych” Kraków, 10-11 marca 2008 r., red. M. Skarżyński, A. Czelakowska, Kraków, s. 139-147
 14. Odbicie języka czy jego projekcja? Kilka uwag o “Wielkim słowniku frazeologicznym języka polskiego” Piotra Müldnera-Nieckowskiego, “LingVaria”, t. 2(8), s. 33-46
 15. “Z kretesem” i “na amen” jako przysłówki limitatywne, “LingVaria”, t. 1(7), s. 101-1092010
 16. “Do ostatka” i “do reszty” jako przysłówki limitatywne, “LingVaria”, t. 1(9), s. 53-63
 17. Miejsce fonetyki w nauczaniu języka polskiego jako obcego – teoria a praktyka, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. K. Birecka, K. Taczyńska, Toruń, s. 25-31
 18. “Na całego” i “na maksa” jako przysłówki limitatywne, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Bd. 13, hrsg. v. K. B. Fischer, G. Krumbholz, M. Lazar, J. Rabiega-Wiśniewska, München-Berlin, s. 118-125 (“Die Welt der Slaven”, Bd. 40)
 19. Przysłówek na tle innych części mowy w językoznawstwie polskim i niemieckim, “Język Polski” XC, z. 2, s. 107-115
 20. O roli przykładów użycia w słowniku (na podstawie “Wielkiego słownika frazeologicznego języka polskiego” Piotra Müldnera-Nieckowskiego), “Prace Filologiczne” LVIII, s. 203-2132011
 21. Das Wörterbuch als ein didaktischer Text. Bemerkungen zum “Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego” von Piotr Müldner-Nieckowski, [w:] Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte, hrsg. v. L. Zieliński, K.-D. Ludwig, R. Lipczuk, Frankfurt am Main, s. 233-242 (“Danziger Beiträge zur Germanistik”, Bd. 33)
 22. Przysłówki limitatywne typu “z całej siły”, “na cały głos”, “Linguistica Copernicana”, t. 6, s. 127-1472012
 23. Kursy języka polskiego jako obcego dla jednostki NATO (JFTC) w latach 2010/2011 i 2011/2012, “Linguistica Bidgostiana” vol. IX, s. 187-192
 24. O pojęciu GRANICY – raz jeszcze, “Linguistica Copernicana”, t. 1 (7), s. 209-227
 25. Probleme der kontrastiven Beschreibung adverbialer Operationen im Polnischen und im Deutschen, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Bd. 15, hrsg. v. E. Kislova, K. Knapik-Gawin, E. Kubicka, K. Szafraniec, M. Tomancová, S. Ulrich, München-Berlin-Washington, s. 161-167 (“Die Welt der Slaven”, Bd. 46)
 26. Teksty przeznaczone do słuchania w nauczaniu języka polskiego jako obcego – dostępne materiały i deficyty, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, red. K. Pluskota, K. Taczyńska, Toruń, s. 109-120
 27. Wozu braucht man Grenzen?, [w:] The Word Without Borders – Science Without Borders, ed. by B. Buszewski, M. Jaskuła, Kraków-Toruń, s. 275-278

2013

 1. Eigennamen als kulturelle Stolpersteine in der Übersetzung, [w:] Europejskie pogranicza kulturowe. Filozofia – Język – Literatura / Europäische kulturelle Grenzgebiete. Philosophie – Sprache – Literatur, red. K. J. Krasoń, B. Haedrich, Szczecin, s. 159-174.
 2. [z Lechem Zielińskim] O konieczności doskonalenia języka polskiego w procesie kształcenia rodzimych tłumaczy. Analiza przekładu książki Norberta Mappesa-Niedieka „Österreich für Deutsche. Einblicke in ein fremdes Land” pod kątem najczęściej popełnianych błędów, „Rocznik Przekładoznawczy” 8, s. 169–194, http://www.rp.umk.pl/pdf/Art8.pdf.
 3. Skąd się biorą przysłówki czyli dlaczego łatwiej opisywać adwerbialia niż adwerbia, “Poradnik Językowy”, z. 9, s. 89-101

2014

 1. Die Wiedergabe von Ortsnamen in der Übersetzung geschichtswissenschaftlicher Texte[w:] Vergangenes in Erinnerung rufen… Beiträge zur Kulturgeschichte des Königlichen Preußen, red. L. Lewandowska, K. Szczerbowska-Prusevicius, W. Zientara, Berlin, s. 157-175.
 2. Idziemy kulawym, ale rytmicznym krokiem. O formalnie narzędnikowych operacjach przysłówkowych (rekonesans), [w:] Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, red.  Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska, Warszawa, s. 293-308.
 3. Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej – co?, po co?, jak?, [w:] Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej, red. D. Kala, E. Kubicka, Bydgoszcz, s. 34-52.2015
 4. [z Anną Czelakowską] O definiowaniu i definicjach słownikowych z punktu widzenia wykładni językowej, „Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” 4, s. 99‒125, http://kwartalnik.gdansk.sa.gov.pl/index.php?id=7.
 5. [z Katarzyną Grec, Wioletą Leszczak, Milenem Mitewem] Wykorzystanie słowników w interpretacji prawniczej – implikacje praktyczne, ,,Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” 2015, t. I, s. 25-50, http://kwartalnik.gdansk.sa.gov.pl/index.php?id=7.
 6. [z Marzenną Cyzman] Seria ,,Czytaj po polsku”. Ikony literatury polskiej?, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, red. E. Kubicka, A. Walkiewicz, Toruń, s. 173-191

2016

 1. Deutsche sekundäre Prädikate in polnischen Übersetzungen, [w:] E. Gutiérrez Rubio, E. Kislova, E. Kubicka (Hg.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Bd. 19, Wiesbaden („Die Welt der Slaven” 60), s. 155–164.
 2. [z Anną Czelakowską, Mają Klubińską] Słowniki przed sądem. Wykorzystanie dzieł leksykograficznych w orzeczeniach sądowych, „Ling Varia” 21, s. 45‒64.

Artykuły recenzyjne

2013

 1. Danuta Rytel-Schwarz, Alina Jurasz, Lesław Cirko, Ulrich Engel, 2012, Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Bd. 4: Die unflektierbaren Wörter, 2. neu bearb. und ergänzte Aufl., Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag (Westostpassagen. Slawistische Forschungen und Texte, Bd. 14.4), ss. 395, „Linguistica Copernicana” 9, s. 315–323.2014
 2. [z Juliem Cesarem Sobrino Santillaną] Justyna Wesoła, Hiszpańskie wykrzykniki w polskiej praktyce przekładowej, Łask 2010 („Rozumienie – Interpretacja – Przekład”, t. 6), 461 stron,„Rocznik Przekładoznawczy” 9, s. 345–349.2015
 3. [z Aleksandrą Walkiewicz] Co tłumaczy słownik przekładowy? Uwagi na marginesie pracy Dariusza Bralewskiego, Od przekładu do słownika. Korpus równoległy w redakcji słowników tłumaczeniowych, Łask 2012 („Rozumienie – Interpretacja – Przekład”, t. 9), 643 strony, „Rocznik Przekładoznawczy” 10, s. 315–324.2016
 4. [z Lechem Zielińskim] Dydaktyczne mierzenie się z przekładem: Joanna Dybiec-Gajer, Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, Kraków 2013, 345 stron, „Rocznik Przekładoznawczy” 11, s. 283‒296.
 5. [z Lechem Zielińskim] W stronę przekładoznawstwa jako nauki: Andrzej Bogusławski, Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej, Łask 2013 („Rozumienie, Interpretacja, Przekład” t. 10), 284 strony, „Rocznik Przekładoznawczy” 11, s. 269‒282.

Redakcje naukowe

2012

 1. [z Ekateriną Kislovą, Katarzyną Knapik-Gawin, Kamilem Szafrańcem, Martiną Tomancovą, Sonją Ulrich] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Bd. 15, München–Berlin–Washington („Die Welt der Slaven” 46).2013
 2. [z Sonją Ulrich i Ekateriną Kislovą] Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV), Bd. 16, München–Berlin–Washington („Die Welt der Slaven” 49).2014
 3. [z Dariuszem Kalą]Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej, Bydgoszcz.2015
 4. [z Aleksandrą Walkiewicz] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, Toruń.2016
 5. [z Enrique Gutiérrezem Rubio, Ekateriną Kislovą] Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV),Wiesbaden („Die Welt der Slaven” 60).