Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Dr Magdalena Żabowska

 • Magisterium: mgr filologii polskiej, 2004, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, temat pracy: Liczebniki niewłaściwe homonimiczne z formami rzeczowników. Analiza składniowa i semantyczna; opiekun naukowy: prof. dr hab. Maciej Grochowski;
 • Doktorat: dr nauk humanistycznych, 2008, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, temat rozprawy: Polskie partykuły epistemiczne nieprzesądzające prawdziwości sądu; promotor: prof. dr hab. Maciej Grochowski.
Dane korespondencyjne
e-mail: zabowska@umk.pl
Funkcje w instytucjach / organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych
 • od 2006 roku członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
 • od 2008 roku współpraca z IJP PAN: projekt Wielki Słownik Języka Polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny
 • od 2011 roku członek Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Slawistów POLYSLAV
Udział w projektach badawczych:
 • 2006 – wykonawca projektu badawczego Studia nad partykułami epistemicznymi we współczesnym języku polskim; grant UMK (promotorski) nr 354-FL; kierownik projektu – prof. dr hab. Maciej Grochowski (UMK)
 • 2007-2008 – wykonawca projektu badawczego Polskie partykuły epistemiczne nieprzesądzające prawdziwości sądu; grant MNiSW (promotorski) nr N N104 2586 33; kierownik projektu – prof. dr hab. Maciej Grochowski (UMK)
 • 2007-2012 – udział w projekcie badawczym Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób polszczyzny; grant MNiSW (projekt rozwojowy) nr R 17 004-03; kierownik projektu – prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN):
  • opracowanie instrukcji redakcyjnej do WSJP dla haseł typu funkcyjne: partykuły, spójniki, operatory metapredykatywne, włączniki, przyimki; relatory, zaimki pytajne, modyfikatory deklaratywności, dopowiedzenia, komentarze metatekstowe (wspólnie z A. Kisiel);
  • opracowanie i recenzja haseł próbnych;
  • redakcja (200) i nadredakcja (300) haseł słownikowych
 • 2010–2014 – wykonawca (wraz z prof. dr hab. Maciejem Grochowskim i dr Anną Kisiel) projektu badawczego Słownik gniazdowy partykuł polskich; grant MNiSW nr N N104 056938; kierownik projektu – prof. dr hab. Maciej Grochowski (UMK); udział w:
  • opracowaniu koncepcji opisu haseł;
  • przygotowaniu i zweryfikowaniu listy haseł;
  • opis 1/3 haseł w słowniku;
  • przygotowaniu publikacji książkowej
 • od 2013 roku – udział w projekcie badawczym Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja; grant NPRH nr 0016/NPRH2/H11/81/2013; kierownik projektu – prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN):
  • zweryfikowanie instrukcji redakcyjnej do WSJP dla haseł typu funkcyjne (wspólnie z A. Kisiel);
  • przygotowanie listy haseł funkcyjnych do opracowania w latach 2014-2018 (wspólnie z A. Kisiel i E. Kubicką);
  • ujednolicenie i poprawienie zgodnie z nową instrukcją opracowanych haseł funkcyjnych;
  • redakcja i nadredakcja haseł słownikowych
Przedmiot badań naukowych:

współczesne językoznawstwo polskie i teoretyczne – semantyka, składnia, pragmatyka, leksykologia, leksykografia


 

WYKAZ PUBLIKACJI:

2005

 1. Opozycje semantyczne w klasie liczebników niewłaściwych (homonimicznych z formami rzeczowników), Poradnik Językowy 2005, z. 2, s. 26–37.
 2. Ograniczenia łączliwości liczebników niewłaściwych homonimicznych z formami rzeczowników, Polonica XXIV–XXV, s. 181–196.
 3. 2006

 4. O znaczeniu jednostek o kształcie szereg, Acta Uniwersitatis Nicolai Copernici, Filologia Polska LXII. Językoznawstwo. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 377, s. 207–218.
 5. Zróżnicowanie semantyczne partykuł epistemicznych, LingVaria nr 1, s. 203–213.
 6. Cechy składniowe i semantyczne partykuły w zasadzie, Polonica XXVI–XXVII, s. 117–129
 7. 2007

 8. O znaczeniu wybranych partykuł potwierdzających (tak naprawdę – w gruncie rzeczy), [w:] Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń, s.161–169.
 9. Odprzymiotnikowe derywaty typu właściwie, praktycznie, generalnie, [w:] Słowotwórstwo i tekst, red. V. Maldjieva, Z. Rudnik-Karwatowa, Prace Slawistyczne 124, Warszawa, s. 247–255.
 10. Czy “prawie robi wielką różnicę”?, [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko i I. Kaproń-Charzyńska, Toruń, s. 287–294.
 11. Jednostki komunikujące wybór odpowiedniego wyrażenia, Prace Filologiczne LII, s. 451–460.
 12. 2008

 13. Leksykalne sygnały korekty wypowiedzi, [w:] Studia o języku i stylu artystycznym, tom IV, Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s.131–141.
 14. Polskie wyrażenia ewidencjalne a partykuły epistemiczne, [w:] Lexikalische Evidenzialitäts-Marker in slavischen Sprachen (Wiener Slawistischer Almanach Sonderband 72), red. B. Wiemer, V.A. Plungjan, s. 377–393.
 15. 2009

 16. Wyrażenia metatekstowe w funkcji parentezy, [w:] Język z rożnych stron widziany /Biblioteka LingVariów, t.3/, red. M. Skarżyński, A. Czelakowska, Kraków: UJ Wydział Polonistyki, s. 157–166.
 17. Hierarchia wyrażeń metatekstowych, Linguistica Copernicana 2 (2), s. 179–189.
 18. [wraz z M. Grochowskim i A. Kisiel] Problemy definiowania jednostek metatekstowych w słowniku. Między przyjaznością a naukowością, Prace Filologiczne LVI (2009), s. 145–160.
 19. 2010

 20. [wraz z M. Grochowskim i A. Kisiel], Über die Grundsätze der Beschreibung von Stichwörtern in einem zu konzipierenden Wörterbuch der polnischen Partikeln, [w:] L. Zieliński, K. D. Ludwig, R. Lipczuk (red.) Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte, Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag, s.115-130.
 21. 2011

 22. [wraz z A. Kisiel], O zakresie klasy partykuł w ”Słowniku gniazdowym partykuł polskich”, Polonica XXXI, s. 113–132.
 23. O tzw. dopowiedzeniach zaprzeczających, Prace Filologiczne LX, s. 353–364.
 24. 2012

 25. Wypowiedzeniotwórcze jednostki języka – ich właściwości, poziom oddziaływania i miejsce w klasyfikacjach leksemów, w: E. Kislova, K. Knapnik-Gawin, E. Kubicka, K. Szafraniec, M. Tomancová, S. Ulrich (red.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV 15) (Die Welt der Slaven, Sammelbände 46), München: Verlag Otto Sagner, s. 310–316.
 26. [wspólnie z M. Grochowskim i A. Kisiel] Granice jednostek języka a praktyka leksykograficzna, Polonica XXXII, s. 177–190.
 27. 2013

 28. Faktycznie i rzeczywiście – operacje na wiedzy i ich leksykalizacja, Linguistica Copernicana 1 (9), s. 131–141 (http://apcz.pl/czasopisma/index.php/LinCop/article/view/3577/3531).
 29. 2014

 30. [wspólnie z M. Grochowskim i A. Kisiel], Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków: Wydawnictwo PAU, ss. 400.
 31. Oby vs. niech. Od chcenia do działania, w: K. Kleszczowa, A. Szczepanek, Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 207–219.
 32. [red. nauk. wspólnie z A. Morozem i P. Sobotką] Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Warszawa: BEL Studio, (Od redaktorów, s. 9–12).
 33. Partykułologia i partykułografia – stan obecny i perspektywy, w: A. Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska (red.), Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Warszawa: BEL Studio, s. 103–119 (http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2385).
 34. 2015

 35. Kontrastywna reduplikacja a kontrast wyrażany leksykalnie i prozodycznie, w: Magdalena Danielewiczowa, Joanna Bilińska, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Joanna Zaucha (red.), Sens i brzmienie (Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, tom 7), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 103-118.
  (https://repozytorium.umk.pl/handle/item/3025)
 36. O godzeniu przeciwieństw – funkcja wyrażeń ‘jednocześnie’ i ‘zarazem’ w języku naturalnym oraz w testowaniu hipotez semantycznych, Linguistica Copernicana 12, s. 71-105. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LinCop/article/view/9162/8282)
 37. 2017

 38. Niedookreślenie, dekonkretyzacja i zmienne językowe – o quasi-tautologicznych układach typu ‘ten i ten’, ‘to i to’, ‘tak a tak’, LingVaria, (1) 23, s. 115-129. (https://repozytorium.umk.pl/handle/item/4338)

Przyjęte do druku

 1. [wraz z M. Grochowskim i A. Kisiel], Kryteria podziału partykuł w Słowniku gniazdowym partykuł polskich, w: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich.