Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Dr Sebastian Żurowski

 • Magisterium: mgr filologii polskiej, 2004, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, temat pracy: Budowa i funkcje negacji we współczesnym języku polskim; promotor: prof. dr hab. Jerzy Duma;
 • Licencjat: lic dziennikarstwa i komunikacji społecznej, 2005, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, temat pracy: Negacja w reklamie prasowej; promotor: dr Lech Krajewski;
 • Doktorat: dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 2009, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, temat rozprawy: Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna; promotor: dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK.
Dane korespondencyjne
e-mail: zurowski@umk.pl;
telefon: (0-56) 611-37-89
profil Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=CkhhzDcAAAAJ&hl=pl
Funkcje w instytucjach / organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych
 • członek Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Slawistów POLYSLAV (od 2007)
 • członek Krakowskiego Stowarzyszenia Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej ”Tertium” (od 2009)
 • członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2009)
 • członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2009); członek zarządu Oddziału w Toruniu TMJP (od 2010)
 • członek Zespołu Inżynierii Lingwistycznej Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie (2011-2013)
Funkcje w UMK
 • przedstawiciel doktorantów w komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa Wydziału Filologicznego UMK (2007-2008)
 • przedstawiciel doktorantów Wydziału Filologicznego w Radzie Samorządu Doktorantów UMK (2008-2009)
 • członek Sądu Koleżeńskiego Rady Samorządu Doktorantów UMK (2008-2009)
 • opiekun Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Językoznawców „Elipsa” (2014–)
 • członek redakcji (redaktor językowy) pisma „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” afiliowanego przy Wydziale Prawa i Administracji UMK (2014–)
Udział w projektach badawczych
 • współpraca z Instytutem Języka Polskiego PAN w Krakowie (2007-2008) – projekt rozwojowy MNiSW R17 004-03 “Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny” (kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki): przygotowanie (wraz z A. Kisiel) wykazu źródeł do WSJP
 • współpraca z Instytutem Podstaw Informatyki PAN w Warszawie (2009-2011) – projekt rozwojowy MNiSW R17 003-03 “Narodowy Korpus Języka Polskiego” (kierownik: dr hab. Adam Przepiórkowski, prof. IPI PAN): anotacja morfosyntaktyczna oraz anotacja i superanotacja składniowa NKJP
 • współpraca z Instytutem Podstaw Informatyki PAN w Warszawie (2010) – projekt badawczy MNiSW N104 224-735 “Budowa banku drzew składniowych dla języka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy składniowej” (kierownik: dr Marcin Woliński) – selekcja i weryfikacja drzew składniowych (Dendrarium)
 • współpraca z Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie (od 2010) – projekt badawczy NCBiR N R17 0005 06/2010 “Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności” (kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki)
 • współpraca z Instytutem Podstaw Informatyki PAN w Warszawie (od 2011) – europejski projekt badawczy (ICT Policy Support Programme, grant agreement no.: 271022) CESAR – CEntral and South-east europeAn Resources (kierownik: dr hab. Adam Przepiórkowski, prof. IPI PAN): anotacja morfosyntaktyczna korpusu SFPW
 • kierownik projektu badawczego Asemantyczne operacje zasłówkowe (2011-2012): granty UMK z funduszu dla młodych naukowców 533-FL i 179-FL (kontynuacja)
 • wykonawca w projekcie badawczym Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich (CORE) (2012) – projekt rozwojowy NCN 6505/B/T02/2011/40 (Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, kierownik: dr Maciej Ogrodniczuk): weryfikacja nawiązań tekstowych w korpusie koreferencyjnym
 • wykonawca w projekcie badawczym Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych (NEKST) (2012) – projekt POIG01.01.02 współfinansowany ze środków EFRR (Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki): redakcja haseł słownika walencyjnego Walenty
 • wykonawca w zadaniu inwestycyjnym Polska część infrastruktury naukowej CLARIN ERIC: Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna, nr decyzji 6358/IA/119/2013 (IPI PAN w Warszawie, kierownik: dr hab. Adam Przepiórkowski, prof. IPI PAN): nadzór nad opisem walencyjnym jednostek nieczasownikowych (2013-)
 • wykonawca w projekcie badawczym Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich (od zleksykalizowanych reduplikacji do regularnych układów repetycyjnych) – projekt NPRH 11H 13 0265 82 (UMK, kierownik: dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK): redakcja haseł SRPP (2014–2017)
 • wykonawca w projekcie badawczym Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do roku 1772) – projekt NPRH 0036/NPRH2/H11/81/2012 (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie, kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński): testowa ręczna anotacja morfosyntaktyczna korpusu KORBA (2015)
 • wykonawca w projekcie badawczym Ujednolicona teoria koreferencji w języku polskim i jej korpusowa weryfikacja (COTHEC) – projekt NCN OPUS 8 2014/15/B/HS2/03435 (Instytut Podstaw Informatyki w Warszawie, kierownik: dr Maciej Ogrodniczuk): anotacja korpusu nawiązań (2016)
Wyróżnienia
 • wyróżnienie przez Radę Wydziału Filologicznego UMK rozprawy doktorskiej Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna (2009)
Przedmiot badań naukowych:

gramatyka i semantyka współczesnego języka polskiego, językoznawstwo komputerowe

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

2005

 1. Negacja jako element NSM, [w:] Кіклевіч А., Важнік С. (ред.), Паланістыка – Полонистика – Polonistyka 2004/2005, Мінск 2005: ВТАА Права і зканоміка, s. 249-256.
 2. Perspektywy badawcze negacji, „Prace Językoznawcze UWM”7, s. 115-124.

2006

 1. Czy reklama jest literaturą?, [w:] Кіклевіч А., Важнік С. (ред.), Паланістыка – Полонистика – Polonistyka 2006, Мінск 2006: ВТАА Права і зканоміка, s. 393-401.
 2. Jednosegmentowe jednostki leksykalne o postaci nie, „Polonica” 26-27, 131-146.
 3. Mandy negatywne w sloganach reklamowych, [w:] Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Zaśko-Zielińska M. (red.), Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, t. 1, Kraków 2006: Tertium, s. 425-438.
 4. Najnowsze zapożyczone prefiksy negatywne polszczyzny, [w:] Naruszewicz-Duchlińska A., Rutkowski M. (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, Olsztyn 2006: UWM, s. 74-81.
 5. Negacja w sloganach reklamowych, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM” 2, s. 238-252.
 6. Negatywne prefiksy polszczyzny, „Linguistica Bidgostiana” 3, s. 224-234.
 7. Wyrażenia percepcji słuchowej w analizach semantycznych Anny Wierzbickiej, „Prace Językoznawcze UWM” 8, s. 117-127.

2007

 1. Cechy semantyczne jednostki leksykalnej ktoś słyszy coś, „Prace Filologiczne” 52, s. 469-480.
 2. Charakterystyka gramatyczno-semantyczna ciągu słychać, „Polonica” 28, s. 67-81.
 3. O czasownikach brzmiećdźwięczeć, [w:] Kamper-Warejko J, Kaproń-Charzyńska J. (red.), Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, Toruń 2007: UMK, s. 339-346.

2008

 1. Co różni słyszenieod słuchania?, [w:] Graf E., Thielemann N., Zimny R. (red.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV). Band 11, München 2008: Otto Sagner, s. 288-297.
 2. Derywaty negatywne motywowane wyrażeniami przyimkowymi, [w:] Maćkiewicz J., Rogowska-Cybulska E. (red.), Wokół słów i znaczeń II. Z problemów słowotwórstwa. Materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, Gdańsk 2008: UG, s. 147-154.
 3. Ile percepcji jest w percepcji? Kilka uwag o czasowniku percypować, [w:] Dębowski J., Kiklewicz A. (red.), Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku, Olsztyn: UWM, s. 283-293.
 4. Pytania z negacją w sloganach reklamowych [w:] Marcinak R. (red.), Język polski u progu XXI wieku. Studencka międzynarodowa konferencja naukowa Łódź, 10-11 maja 2005, Łódź 2008: UŁ, s. 195-202.
 5. W poszukiwaniu definicji muzyki, „LingVaria” 2008, nr 1, s. 17-25.

2009

 1. Charakterystyka pragmatyczna ciągu słychać, [w:] Milewska B., Rzedzicka S. (red.), Wokół słów i znaczeń III. Z zagadnień leksykalno-semantycznych. Materiały trzeciej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei, Gdańsk 2009: UG, s. 317-325.
 2. Czasowniki percepcji słuchowej z uzupełnieniem propozycjonalnym, [w:] Czelakowska A., Skarżyński M. (red.), Język z różnych stron widziany. Materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej „Z zagadnień metodologii badań językoznawczych”. Kraków, 10-11 marca 2008 roku, Kraków 2009: Księgarnia Akademicka, s. 167-174.
 3. Czy zdania typu Bóg słyszy nasze modlitwy.są metaforyczne?, [w:] Jarosińska-Buriak K. (red.), Języki metafory. T. 1. Literatura – teoria – język – przekład, Elbląg 2009: PWSZ, s. 245-258.
 4. O semantycznych paradoksach negacji, [w:] Kołodziejek E. (red.), Zeszyt 4 studenckich prac naukowych Koła Młodych Językoznawców, Szczecin 2009: US, s. 103-112.
 5. Przegląd wielosegmentowych jednostek języka opartych na formach czasowników percepcji słuchowej, [w:] Ruta K., Zalejarz K. (red.), Procesy rozwojowe współczesnej polszczyzny. Część I – najnowsze zjawiska w polszczyźnie. Obrzycko, 23-25 marca 2007, Poznań: UAM, s. 184-196.
 6. Słyszećusłyszeć – parą aspektową? „LingVaria” 2009, nr 1, s. 151-161.
 7. Wokół problemu definiowania pojęcia dźwięk, „Linguistica Copernicana” 2008, nr 1, s. 143-155.
 8. Wstęp do analizy semantycznej podstawowych wykładników pojęcia głośnośćw języku polskim, [w:] Graf E., Rabiega-Wiśniewska J., Thielemann N.(red.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV). Band 12, München 2009: Otto Sagner, s. 211-222.

2010

 1. Analiza semantyczna jednostki leksykalnej echo, [w:] Fijałkowska-Janiak I. (red.), Lustro. Literatura – kultura – język, Gdańsk 2010: UG, s. 275-283.
 2. O wyrażeniach typu słyszeć o _, „Poradnik Językowy” 2010, nr 3, s. 53-67.
 3. Propozycja opisu wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym, „LingVaria” 2010, nr 1, s. 103-111.

2011

 1. Funkcje pragmatyczne operacji zasłówkowych, “Media – Kultura – Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM” 7, s. 46-54.
 2. Kategoria ‘odległość’ w znaczeniu wyrażeń związanych z percepcją słuchową, ”Prace Filologiczne” 60, s. 365-372.

2012

 1. Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, ss. 240.
 2. Proverbality in Slavic Languages (An Outline of Issues), [w:] Kislova E., Knapik-Gawin K., Kubicka E., Szafraniec K., Tomancová M., Ulrich S. (red.), Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV). Band 15, München: Otto Sagner, s. 322-328.

2013

 1. Gdzie szukać w słownikach nieleksykalnych jednostek języka?, “Prace Filologiczne”, t. 64, część I, s. 421-430.
 2. W stronę słowotwórstwa operacyjnego, “Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica”, t. 13, s. 41-52.
 3. (współautor: Przemysław Kwaśniewski), Zarys wybranych aspektów problematyki definicji “gry na automacie o niskich wygranych”, “Przegląd Prawa Publicznego”, nr 9, s. 21-32.

2014

 1. Bez focha o fochach – fochfochy jako nazwy werbalnych i niewerbalnych zachowań komunikacyjnych. Szkic leksykologiczny, „Studia Filologiczne UJK” 2014, t. 27, s. 53–64.
 2. Granica między synchronią i diachronią w modelowaniu słowotwórstwa, [w:] Badyda E., Rogowska-Cybulska E. (red.), Wokół słów i znaczeń VI. Słowotwórstwo dawne i współczesne, Gdańsk 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 27–35.
 3. Leksykografia w pracy prawnika,[w:] Kala D., Kubicka E. (red.), Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej, Bydgoszcz: Zrzeszenie Prawników Polskich. Oddział w Bydgoszczy, s. 55-75.
 4. Kontekstowa interpretacja wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym, [w:] Pskit W. (red.), Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów, Łódź 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 27–50.
 5. O definiowaniu jednostek o postaci stawka, [w:] Moroz A., Sobotka P., Żabowska M. (red.), Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, Warszawa 2014: BEL Studio, s. 243–251.

2015

 1. Co łączy muzykęoperęgalop? O dystynktywnej funkcji akcentu wyrazowego w języku polskim, [w:] Bilińska J., Danielewicz M., Doboszyńska-Markiewicz K., Zaucha J. (red.), Sens i brzmienie, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, s. 171–181.
 2. Czy wihajsterjest nazwą artefaktu? Szkic leksykologiczny, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2015, t. 50, s. 78–100.
 3. Leksykografia w pracy prawnika – suplement, „Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej” 2015, nr 2, s. 29–40.
 4. Terminologia łacińska w pracy współczesnego prawnika – polemicznie, „Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego” 2015, t. 25, s. 211–219.
 5. Wstęp do opisu wielosegmentowych jednostek języka z segmentami niewyrazowymi, [w:] Kosek I., Makarewicz R., Zawilska K. (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji V. Frazeologizmy, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 241– 250.

Współtworzone lingwistyczne zasoby elektroniczne:

 1. Narodowy Korpus Języka Polskiego
 2. Bank drzew składniowych Składnica
 3. Korpus Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej
 4. Polski korpus koreferencyjny
 5. Słownik walencyjny języka polskiego Walenty
 6. Dobry słownik