Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Profil


PROFIL BADAWCZY

Centrum Badań Kitabistycznych jest specjalistyczną, interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą. Do zadań Centrum należą: inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie interdyscypli­narnych i międzynarodowych działań o charakterze naukowo-badawczym, edytorskim oraz popularyza­tor­skim z zakresu kitabistyki – subdyscypliny łączącej filologię słowiańską (polską i białoruską) z orientalistyką (arabistyką i turkologią) oraz z kulturoznawstwem i religioznawstwem. Przedmiotem badań kitabistyki jest materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Tatarów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (współcześnie: Tatarów polskich, białoruskich i litewskich).

CELE NAUKOWO-BADAWCZE

1. Wprowadzenie do świadomości społecznej oraz do obiegu naukowego oryginalnego źródła filologicznego, jakim jest piśmiennictwo religijne muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, wraz z pierwszym na świecie, dokonanym już w XVI wieku, przekładem Koranu na język polski;
2. Inicjowanie i prowadzenie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury nie tylko narodowej, ale także europejskiej;
3. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie tekstów źródłowych do in­ter­dyscypli­narnych badań nie tylko filologicznych, ale także historycznych, socjologicznych, religioznawczych, literaturo­znawczych, kulturoznawczych, teologicznych etc., zwłaszcza, że można wskazać podobieństwa systemowe między rękopisami tatarskimi i polskimi tekstami średniowiecznymi i renesansowymi, a także muzułmańską tradycją tłumaczeniową;
4. Udział na zasadach eksperckich w inicjatywach innych ośrodków krajowych i zagra­nicznych podejmujących problematykę mniejszości narodowych i kulturowych;
5. Ekspertyzy zabytkowych rękopisów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, o które zwracają się do Centrum właściciele prywatni oraz takie instytucje, jak biblioteki i muzea, np. Biblioteka PAN w Kórniku oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku;
6. Występowanie o środki zewnętrzne na finansowanie inicjatyw badawczych, edytorskich i popularyzatorskich z zakresu kitabistyki.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Centrum Badań Kitabistycznych proponuje: wykłady monograficzne z zakresu translacji ksiąg religijnych oraz wielopoziomowych relacji słowiańsko-orientalnych; tematy prac dyplomowych (oraz doktorskich) z zakresu historii, kultury oraz piśmiennictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem polszczyzny północnokresowej oraz interferencji międzyreligijnej itp.

ZASOBY CENTRUM

Centrum dysponuje specjalistyczną aparaturą naukowo-badawczą, w tym sprzętem informatycznym niezbędnym do prowadzenia badań z zakresu kitabistyki. Ponadto ma w swoich zasobach bogaty księgozbiór historycznej i współczesnej literatury kitabistycznej oraz unikatowe zabytki rękopiśmienne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego.