Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy i współpracownicy


DYREKTOR

dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK (Instytut Językoznawstwa/Katedra Języka Polskiego)
tel. 56 611-37-87
e-mail: joanna.kulwicka-kaminska@umk.pl
dyżury: pokój 318A, Collegium Maius

Joanna Kulwicka-Kamińska – prof. UMK, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, dyrektor Centrum Badań Kitabistycznych i kierownik Podyplomowego Studium Logopedii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi prace badawcze z zakresu językoznawstwa diachronicznego i kontrastywnego (historia języka polskiego, w tym staro- i średniopolski system fleksyjny oraz słowiańsko-orientalne relacje językowe, m.in. zapożyczenia do polszczyzny z języków arabskiego, tureckiego i perskiego, teolingwistyka, kitabistyka) i translatoryki (przekład na język polski terminologii religijnej islamu i chrześcijaństwa). Autorka trzech książek oraz ponad stu artykułów naukowych. Należy do: Renaissance Society of America, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
Afiliacja: https://www.human.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=6192540

PRACOWNICY

dr hab. Czesław Łapicz, em. prof. UMK (Instytut Językoznawstwa/Katedra Języków Słowiańskich)
Czesław Łapicz – emerytowany profesor UMK. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie języków i gwar słowiańskich (zwłaszcza polskich i białoruskich) oraz ich wzajemnych relacji systemowych i historycznych. Opublikował wiele rozpraw i artykułów z zakresu komparatystyki słowiańskiej. Od ponad 30 lat prowadzi badania nad piśmiennictwem Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, swoistym słowiańskim aljamiado, interesował się także teo- oraz socjolingwistyką. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ds. Kształcenia, a także funkcje dziekana i prodziekana Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Filologicznego. Przez wiele lat kierował Zakładem Komparatystyki Słowiańskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMK. Wykształcił ponad 200 magistrów i licencjatów w zakresie filologii polskiej i słowiańskiej, a także wypromował 12 doktorów w specjalności językoznawstwo.

dr hab. Anna Cychnerska, prof. UMK (Instytut Językoznawstwa/Katedra Bałkanistyki)
Anna Cychnerska – prof. UMK, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, kierownik Katedry Bałkanistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka filologii rosyjskiej, chorwackiej i albańskiej oraz Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na UMK w Toruniu. Lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Belgradzie w latach 2006-2008. Prowadzi badania z zakresu fonotaktyki języków słowiańskich (ze szczególnym uwzględnieniem macedońszczyzny). Inne zainteresowania naukowe: słowotwórstwo języków słowiańskich, zjawisko interferencji w procesie przyswajania języka polskiego jako obcego u użytkowników z natywnym językiem słowiańskim, język zabytków aljamjado z terenów byłej Jugosławii. Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu slawistyki, współautorka podręczników do nauki języka serbskiego. Należy do Komisji Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.
Affiliacja: https://www.human.umk.pl/wydzial/pracownicy/?id=0615900

WSPÓŁPRACOWNICY

Dr Ahmet Burak (ur. 1983) uzyskał stopień doktora na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia magisterskie odbywał w Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. I. Kanta w Kaliningradzie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania (2010-2012). Prowadzi badania nad historią druku w Turcji, pismem arabskim i jego reformą, tj. przejściem na alfabet łaciński. Specjalizuje się w kulturze i religii Bliskiego Wschodu (język rodzimy – turecki). Zainteresowania naukowe: polityka zagraniczna Turcji oraz Bliskiego Wschodu, polityka zagraniczna Rosji, regionu Kaukazu, Unii Europejskiej, polityka zagraniczna Polski, Bałkanów, regionów Bałtyku, Europy Wschodniej i Kaliningradu.
Publikacje

Prof. dr hab. Genadij Cychun (ur. 1936), główny pracownik naukowy Centrum Badań Kultury, Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Studiował slawistykę na uniwersytecie w Leningradzie (Sankt-Petersburgu). W latach 1961-1963 odbył staż naukowy w Sofii. Doktorat obronił w 1965 r. Jako stypendysta UNESCO odbył staż naukowy w Polsce w latach 1976-1977. Habilitował się w 1982 r., a w 1994 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Był kierownikiem wydziału slawistyki i teorii języka w Instytucie Językoznawstwa Akademii Nauk Białorusi (1990- 2005), a także visiting profesorem na Uniwersytecie w Białymstoku (1994-2005 – katedra filologii białoruskiej). Autor wielu prac z zakresu slawistyki, białorutenistyki i kitabistyki. Doktor honoris causa uniwersytetu w Sofii. Członek Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuki. Członek (w latach 2008-2013 wiceprzewodniczący) Międzynarodowego Komitetu Slawistów.
Afiliacja i publikacje: https://sites.google.com/a/kateosia.com/gennadij-afanasevic-cyhun/

Prof. dr hab. Marek M. Dziekan (ur. 1965), założyciel i kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem ponad 400 prac naukowych i popularnonaukowych, a także przekładów z języków: arabskiego, rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego. Wydał kilkanaście książek, w tym m.in. Arabia magica. Wiedza tajemna u Arabów przed islamem (1993), Irak. Religia i polityka (2005), Cywilizacja islamu w Azji i Afryce (2007), Dzieje kultury arabskiej (2008), Złote stolice Arabów. Szkice o współczesnej myśli arabskiej (2011), Dwa studia o poezji staroarabskiej (2012), Aḥmad Ibn Ḫālid an-Nāṣirī, XIX-wieczne Maroko w Kitāb al-istiqṣā (przekład, wstęp, opracowanie, 2018); Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku (z K. Zdulskim i R. Banią, 2020). W swoich badaniach zajmuje się głównie historią cywilizacji arabsko-muzułmańskiej oraz problematyką islamu klasycznego i współczesnego, a także myślą polityczną w islamie. Istotnym zagadnieniem jest w jego badaniach islam w Europie, w tym pozycja Tatarów polsko-litewskich, którym poświęcił ponad 30 publikacji. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (prezes), Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Union Europeenne des Arabisants et Islamisants; redaktor naczelny „Rocznika Orientalistycznego/Yearbook of Oriental Studies”.
Afiliacja: http://almaszrik.pl/o-nas/
Publikacje

Prof. dr hab. Henryk Jankowski (ur. 1951), z wykształcenia hungarysta i turkolog, absolwent – a w latach 1990-1993 – pracownik Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. W 1986 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego i uralo-ałtajskiego, nadany przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w 1994 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa orientalnego, nadany przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a w 2007 – tytuł profesora, nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie jest profesorem w Zakładzie Turkologii Instytutu Orientalistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych, w tym publikowanych w najbardziej prestiżowych wydawnictwach europejskich, takich Otto Harrassowitz, De Gruyter Mouton, Brill oraz czasopismach orientalistycznych, takich jak Central Asiatic Journal, Acta Orientalia Hungarica, Turkic Languages, Turcica, Archivum Ottomanicum. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się przede wszystkim turkologia i językoznawstwo, ale także uralistyka. Jest członkiem kilku komitetów redakcyjnych czasopism i serii naukowych, m.in. serii “Languages of Asia” i czasopisma “Journal of Eurasian Linguistics”, obu wydawanych przez wydawnictwo Brill. Jest wydawcą serii sieciowej Turkic Studies. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN (od 1999 r., w latach 2011– 2015 zastępca przewodniczącego, ostatnio wybrany w kadencji 2020–2013) oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (w 2003-2006 zastępca przewodniczącego).
Afiliacja: http://azjatystyka.amu.edu.pl/turkologia/index.php?site=2
Publikacje

Dr Artur Konopacki (ur. 1975 w Sokółce), doktorat w zakresie nauk humanistycznych uzyskał w 2007 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku; zatrudniony na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zainteresowania badawcze obejmują szeroko pojętą historię, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów społeczności tatarskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zajmuje się również zjawiskiem wielokulturowości i wieloreligijności, która kształtowała się na przestrzeni wieków w Rzeczypospolitej. Prowadzi własne prace badawcze związane przede wszystkim z osadnictwem tatarskim, dziejami islamu i polityką wobec różnowierców w okresie do XIX wieku, czego efektem są liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe oraz monografia pt. Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku (2010). Jest członkiem licznych organizacji, m.in.:  białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów (Sekretarz Generalny), podlaskiego oddziału Związku Tatarów RP (prezes).
Afiliacja i publikacje: http://historia.uwb.edu.pl/pracownicy/dr-artur-konopacki/

Prof. dr hab. Alla Kozhinova (ur. 1963) jest zatrudniona na stanowisku profesora w Katedrze Językoznawstwa Teoretycznego i Słowiańskiego Wydziału Filologicznego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Należy do Komisji Etnolingwistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów. Jest autorką ponad 250 prac naukowych. Wypromowała 13 doktorów. Do jej zainteresowań naukowych należą: historia języków słowiańskich, języki mniejszości narodowych zamieszkałych na terenach słowiańskich, etnolingwistyka, translatoryka.
Afiliacja: https://www.bsu.by/main.aspx?guid=74761
Publikacje

Doc. dr Galina Miškinienė, rusycysta, slawista, turkolog, absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego. Tytuł doktora uzyskała w 1998 roku na podstawie wydanej w tymże roku rozprawy pt. Seniausieji Lietuvos totorių rankraščiai (Grafika. Transliteracija. Vertimas. Tekstų struktūra ir turinys) (Najstarsze manuskrypty Tatarów litewskich (Grafia. Transliteracja. Struktura tekstu i treść)). Obecnie jest zatrudniona w Instytucie Języka Litewskiego w Wilnie. Prowadziła liczne badania naukowe poza granicami Litwy, m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Turcji. W 2004 roku została wybrana na przewodniczącą wileńskiego okręgu Wspólnoty Tatarskiej. W ramach projektu „Presentation of Lithuanian Tartar culture heritage”, którego jest kierownikiem, współorganizowała wystawy, seminaria, międzynarodowe konferencje etc. Od 2011 roku jest członkiem UNESCO Memory of the World Programme. Jest konsultantem naukowym w litewskich i zagranicznych czasopismach: „Türkiyat Araştırmaları”, „Güncel Sanat”. Opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych, popularnonaukowych, krytycznych edycji tekstów, a także tłumaczeń z języka tureckiego na litewski – m.in. powieści Orhana Pamuka Kara kitap (2005, lit. Juodoji knyga) i Ayşe Kulin Sevdalinka (2006). Poza rozprawą habilitacyjną wydała dwie monografie: Turkų-lenkų kalbų žodynėlis iš Lietuvos totorių rankraščio (1840) (2008), Ivano Luckevičiaus kitabas – Lietuvos totorių kultūros paminklas (2009). Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą: kultury i spuścizny rękopiśmiennej Tatarów litewskich, literatury i kultury tureckiej, oraz więzi kulturalnych między Litwą i Turcją.
Afiliacja: http://old.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=547&Itemid=1
Publikacje:
http://lki.lt/be-kategorijos/dr-galina-miskiniene/#1499118160403-e5706938-6d80
https://lki.academia.edu/GalinaMiskiniene
Najnowsze publikacje i projekty

Dr Iwona Radziszewska, slawista, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej: Chamaiły jako typ piśmiennictwa religijnego muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego (na podstawie słowiańskiej warstwy językowej) (2010), napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Łapicza. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują: piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, pogranicza kulturowo-językowe, a także problematykę mniejszości etnicznych, język religijny, kulturę i religię islamu. Autorka artykułów naukowych ściśle związanych z kitabistyką, np.: Maciej Musa Konopacki (ur. 1926) – nasz Tatar (2016), O literaturze tatarskiej w aspekcie międzynarodowym (2016), Chamaiły – tatarskie silvae rerum (2017), Opowieść o bystrym młodzieńcu i królewskiej córce z kitabu Safarewicza (2018).
Publikacje

Prof. dr hab. Sergejus Temčinas, slawista, zatrudniony w Instytucie Języka Litewskiego w Wilnie. Autor ponad 170 prac z zakresu bałto-słowiańskiego słowotwórstwa historycznego i etymologii, języka staro-cerkiewno-słowiańskiego i tekstologii starosłowiańskiej, najdawniejszej historii kultury Słowian prawosławnych, rękopiśmiennej cyrylickiej tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz kontaktów kulturowych Żydow i Słowian w średniowieczu. Autor publikacji z rękopiśmiennej tradycji Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Afiliacja: http://lki.lt/be-kategorijos/prof-habil-dr-sergejus-temcinas/
Publikacje: http://lki.lt/be-kategorijos/prof-habil-dr-sergejus-temcinas/#1499118837367-506553ee-4559

Prof. dr hab. Halil İbrahim Usta (ur. 1963) jest profesorem na Uniwersytecie w Ankarze (Ankara University, Faculty of Language, History and Geographie, Turkish Language and Literature). Specjalizuje się w językoznawstwie, a w szczególności w leksykografii (język rodzimy – turecki). Publikacje kitabistyczne 2015-2020: artykuł: Ağız Tasniflerinde Kullanılan (Fonolojik) Ölçütler Üzerine, Turkish Studies,  t. 10/8, 2015, s. 221-230 i prezentacja: К проблеме установления источника (или источников) рукописей тафсира татар ВКЛ, Międzynarodowa konferencja pt. Dziedzictwo kulturowe Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. 50-lecie kitabistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 12-13 kwietnia 2018.
Afiliacja i publikacje: http://cv.ankara.edu.tr/husta@ankara.edu.tr

Doc. dr Irina Synkova, absolwentka Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu na Wydziale Historycznym ze specjalizacją w zakresie mediewistyki (1993). W 1998 r. ukończyła aspiranturę na Wydziale Filozoficznym Państwowego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu w Katedrze Etyki i Estetyki, w 2003 r. obroniła rozprawę doktorską na temat Estetyka humanistów niemieckich. Pracowała w Petersburskim Instytucie Kina i Telewizji i w Mińskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym, gdzie wykładała kulturologię i religioznawstwo. W latach 2003-2008 współpracowała z Działem Ksiąg Rzadkich oraz Rękopisów Centralnej Biblioteki Naukowej imienia Jakuba Kołasa NAN Białorusi. Obecnie pracuje w Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (Wydział Językoznawstwa i Krainoznawstwa Wschodu). Zajmuje się badaniem historii kultury oraz myśli religijno-filozoficznej Wschodu. Osobny zakres jej naukowych badań stanowi kulturologiczna kitabistyka. Uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych. Opublikowała ponad 60 prac.
Publikacje

Doc. dr Mihail Tarelko, absolwent Wydziału Wschodniego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu (w Leningradzie; Katedra Filologii Arabskiej, Zakład Semitologii, 1991). W roku 2004 obronił rozprawę doktorską na temat: Struktura tekstu w języku polskim zapisanego alfabetem arabskim (Na podstawie religijno-polemicznych utworów rękopisu R97 z Centralnej Naukowej Biblioteki Narodowej Akademii Nauk Białorusi) i na tej podstawie otrzymał stopień kandydata nauk filologicznych (doktora). Podjął pracę w Państwowym Uniwersytecie Białoruskim, gdzie uzyskał stanowisko docenta. Obecnie pracuje jako starszy naukowy pracownik w Centrum Badań Białoruskiej Kultury, Języka i Literatury Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Prowadzi badania nad rękopiśmienną spuścizną Tatarów byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych oraz katalogów tatarskich manuskryptów.
Afiliacja: http://unicat.nlb.by/scient/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view=va_all&a001=BY-BSU-ar364307503&strq=l_siz=20
Publikacje

Doc. dr Mykhaylo Yakubovych (ur. 1986) jest dyrektorem Centrum Studiów Islamistycznych w Narodowym Uniwersytecie “Akademia Ostrogska” na  Ukrainie. Uzyskał doktorat w dziedzinie religioznawstwa na podstawie rozprawy “Interpretation of the History of Religions in Sunni Traditionalism: The Classical and Post-Classical Periods”. (Interpretacja historii religii w sunnickim tradycjonalizmie: okres klasyczny i post-klasyczny). Jego badania naukowe koncentrują się wokół przekładów Koranu na języki słowiańskie. Jest tłumaczem Koranu na język ukraiński. Biegle włada kilkoma językami, w tym arabskim. Specjalizuje się w islamie sunnickim.
Afiliacja: https://www.oa.edu.ua/en/science/labs
Publikacje: https://158.academia.edu/MykhayloYakubovych

DOKTORANCI I STUDENCI

Maria Woźniak, magister, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK w dyscyplinie językoznawstwo. W projekcie badawczym realizowanym podczas kształcenia w szkole doktorskiej bada XVII-wieczny traktat polemiczno-antyislamistyczny w ujęciu językoznawczym i tekstologicznym. Brała udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, zarówno jako prelegentka, jak i sekretarz. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych.