KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

“Litteraria Copernicana”

REDAKCJA

Instytut Literatury Polskiej UMK
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń

e-mail: litteraria.copernicana@gmail.com lub lc@umk.pl

Zobacz także: Litteraria Copernicana Akademickiej Platformie Czasopism w Wydawnictwie UMK


Litteraria Copernicana jest czasopismem naukowym redagowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukazuje się od 2008 roku. Do końca 2015 roku (numery 1-16) czasopismo wychodziło w trybie półrocznym, a od roku 2016 ukazuje się jako kwartalnik.

Pismo prezentuje oryginalne i wartościowe prace z zakresu historii literatury, teorii literatury oraz historii i teorii kultury (w tym teatrologii, filmoznawstwa, historii sztuki i szeroko pojętej humanistyki). Każdy numer czasopisma ma charakter monograficzny i jest redagowany naukowo przez specjalistów zajmujących się przewodnią tematyką tomu.

Główny trzon Litteraria Copernicana stanowi dział „Studia i rozprawy”, w którym zamieszczane się artykuły będące rezultat oryginalnych i nowatorskich badań autorów. Stałym działem czasopisma są również „Mistrzowie” – prezentacja sylwetki i dokonań uznanych badaczy, a także „Recenzje” prezentujące głownie ocenę książek. W zależności od numeru, w kwartalniku występują działy „Materiały i archiwalia”, „Wywiady” czy „Varia” – artykuły zazwyczaj wykraczające poza tematyczne ramy danego numeru.

Wśród autorów i redaktorów numerów znajdują się pracownicy zarówno toruńskiego środowiska naukowego i kulturalnego, jak i badacze z innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.

Główną wersją każdego numeruLitteraria Copernicana” jest wersja drukowana.

ISSN: 1899-315X

Liczba punktów na liście MNiSW: 10 pkt.

 


ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Redaktor Naczelny
Dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UMK (Instytut Literatury Polskiej) – e-mail: alef2@wp.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
Dr Adam Bednarczyk (Zakład Japonistyki) – e-mail: a_bed@umk.pl

Sekretarz Redakcji
Dr Aleksandra Jarosz (Zakład Japonistyki) – e-mail: aljarosz@umk.pl

Redaktor Techniczny
Dr Kamil Dźwinel (Instytut Literatury Polskiej) – e-mail: dzwinel@doktorant.umk.pl

 

KOMITET REDAKCYJNY

 • Dr hab. Bartosz Awianowicz (Katedra Filologii Klasycznej) – e-mail: bawianus@umk.pl
 • Prof. dr hab. Cezary Bronowski (Katedra Italianistyki) – e-mail: kaiser@umk.pl
 • Prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (Katedra Filologii Angielskiej) – e-mail: mirabuch@umk.pl
 • Prof. dr hab. Bogdan Burdziej (Instytut Literatury Polskiej) – e-mail: boburdz@umk.pl
 • Dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK (Katedra Filologii Słowiańskiej) – e-mail: Anna.Kosciolek@umk.pl
 • Dr hab. Piotr Sadkowski (Katedra Filologii Romańskiej) – e-mail: piotr.sadkowski@umk.pl
 • Prof. dr hab. Jerzy Speina (Instytut Literatury Polskiej) – e-mail: speina@umk.pl
 • Prof. dr hab. Leszek Żyliński (Katedra Filologii Germańskiej) – e-mail: zylinski@umk.pl

RADA NAUKOWA

 • Prof. Egidijus Aleksandravičius (Vytauto Didžiojo Universitetas/ Kowno, Litwa)
 • Prof. Andrzej Baranow (Lietuvos Edukologijos Universitetas/Wilno, Litwa)
 • Prof. Adam Bezwiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
 • Prof. Zbigniew Białas (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Prof. Matthias Freise (Universität Göttingen/ Niemcy)
 • Prof. George Gomori (Cambridge, Londyn/ Wielka Brytania)
 • Prof. Joanna Jabłkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Maria Kalinowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Doc. dr hab. Elżbieta Kiślak (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
 • Dr hab. Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam/ Holandia)
 • Prof. Piotr Salwa (Uniwersytet Warszawski)
 • Doc. dr hab. Daniel Schümann  (Otto-Friedrich-Universität/ Bamberg, Niemcy)
 • Prof. Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
 • Prof. Elżbieta Wesołowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

 


NUMERY OPUBLIKOWANE

2008

2009

 • Szaniawski1(3)  (red. R. Sioma)
 • Dygasiński2(4)  (red. Z. Mocarska-Tyc, E. Owczarz, M. Radowska-Lisak)

2010

2011

2012

2013

2014

 • Arabia1(13) (red. M. M. Dziekan, M. Lewicka)
 • Japonia2(14)  (red. A. Bednarczyk, S. Kołos, H. Ratuszna)

2015

2016

2017

2018

2019

 


W SKŁADZIE / DRUKU

Alia Latinitas, 4(32)/2019 (red. B. Awianowicz) // w tomie ukażą się m.in. następujące teksty:

 • The official inaugural speech of Royal College of Nobles in Lisbon (1766): a rhetorical performance supporting a pedagogical purpose
 • El Autorum elenchus de Francisco de Castro: lecturas retóricas de un jesuita del s. XVII
 • An attempt to read Mencius’ philosophy with help of Cicero: focusing on the relationship of the term ren 仁 with the building of empire
 • Uniwersum Chin w klasycznym języku Europy. Jean Theodore Royer (1737–1807) i jego Nomenclator Sinicus

OPRACOWANIU

 • Tatarzy i Słowiańszczyzna (red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, G. Miszkiniene)

W NASTĘPNYCH NUMERACH M. IN. (aktualizacja: 03.01.2020)

 • Animal studies (red. D. Kulczycka) nabór tekstów
 • Chiny. Utopie i dystopie (red. H. Kupś, M. Szatkowski) nabór tekstów zakończony
 • Literatura Drugiej Emigracji – powroty, rewizje, dopełnienia (red. W. Lewandowski) nabór tekstów
 • Sieć. Badania nad kulturą Internetu (red. D. Brzostek, J. Walewska) nabór tekstów
 • Leopold Tyrmand (red. M. Woźniak, M. Wróblewski)

 


WSPÓŁPRACA Z REDAKCJĄ

1. Zgłaszanie propozycji numerów tematycznych

Przy zgłaszaniu propozycji numerów tematycznych prosimy o podanie następujących danych:

 1. dane osoby zgłaszającej (redaktora/-ów tomu),
 2. proponowany temat, ewentualnie uzasadnienie wyboru,
 3. listę przewidywanych autorów i tematów artykułów, jeżeli już zostały uzgodnione,
 4. informacje o sposobie pozyskania artykułów i okolicznościach ich powstawania (napisane specjalnie dla pisma, fragmenty większej całości, fragmenty doktoratów itd.),
 5. deklarowany termin złożenia materiałów gotowych do przesłania recenzentom.

2. Objętość tomu

 • Objętość każdego tomu powinna optymalnie wynosić 6 a. a., tj. około 125 stron znormalizowanego komputeropisu. Tom może być obszerniejszy, jednakże nie może przekraczać 12 a.a.
 • W wypadku nadliczbowych arkuszy, redaktorzy naukowi tomu są zobligowani do zapewnienia ich finansowania.
 • Redakcja „Litteraria Copernicana” nie uczestniczy i nie pomaga w pozyskiwaniu funduszy na nadliczbowe arkusze !
 • Informacje o źródłach finansowania dodatkowych arkuszy należy złożyć w redakcji na piśmie na 6 miesięcy przed planowanym wydaniem numeru.

3. Bylibyśmy również wdzięczni za przesłanie nam tytułów studiów i artykułów (wraz z krótką informacją o zawartości), których jesteście Państwo autorami i które zechcielibyście Państwo przekazać do druku w LC (teksty nie powinny być wcześniej publikowane lub złożone do publikacji w innej redakcji).

4. Bardzo prosimy o zgłaszanie propozycji książek recenzowanych (polskich i zagranicznych) oraz ewentualnych nazwisk recenzentów. Wszelkie sugestie i propozycje w tym względzie będą dla nas bardzo cenne.

5. Obowiązki redaktorów naukowych:

 • złożenie kompletnego tomu do redakcji z podanym spisem treści
 • sprawdzenie, czy teksty zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi redakcji (w innym razie nie będą przyjmowane)
 • załączenie oprawy graficznej tomu (ze wskazaniem autorów fotografii i źródeł ich pochodzenia)
 • przekazanie autorom recenzji artykułów i odesłanie poprawionych tekstów do redakcji
 • wykonywanie korekt redaktorskich na wszystkich etapach pracy nad tomem
 • dostarczenie umów wydawniczych autorów tekstów do Wydawnictwa
 • przekazanie na piśmie redakcji „LC” oświadczenia o wykonaniu wszystkich stosownych korekt tomu, jego akceptacji do druku i przedłożeniu wszystkich wymaganych umów wydawniczych w siedzibie Wydawnictwa

6. O kolejności przekazania do druku danego numeru decyduje stopień jego przygotowania do wydania.

 

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE DLA AUTORÓW

EDITORIAL GUIDELINES FOR AUTHORS

 


PRZEBIEG PROCEDURY RECENZOWANIA*

Przekazane przez autorów lub redaktorów naukowych danego tomu studia i rozprawy są wstępnie oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez redakcję naukową pisma.

I. Zasady kwalifikowania publikacji:

 1. artykuły powinny mieścić się w profilu filologiczno-humanistycznym pisma; być samodzielne i oryginalne, poszerzać stan badań;
 2. nadesłane artykuły nie mogą być już opublikowane w innym piśmie (nie publikujemy tzw. przedruków);
 3. artykuły przysyłane do Redakcji są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji przez redakcję pod kątem zgodności z  profilem czasopisma oraz z wymaganiami wynikającymi z udostępnionych wskazówek;
 4.  jeśli dany tekst nie spełnia kryteriów artykułu naukowego (np. brak w nim przypisów) – redakcja może zadecydować o jego zamieszczeniu w innym dziale numeru niż „Studia i rozprawy” (np. w „Variach”);
 5. wybrane do danego numeru studia i rozprawy redakcja przesyła do dwóch (w niektórych wypadkach trzech) recenzentów, którzy dokonują merytorycznej oceny tekstu i kwalifikują artykuł do druku; ostateczną decyzję o druku tekstu podejmuje – na podstawie recenzji – redakcja naukowa tomu i czasopisma.

II. Recenzja zewnętrzna

Studia i rozprawy są recenzowane przez dwóch niezależnych (kluczowy jest brak konfliktu interesów, w szczególności brak relacji służbowych lub osobistych z autorami artykułów) zewnętrznych recenzentów, powoływanych spośród wybitnych specjalistów w dziedzinie będącej przedmiotem publikacji. Recenzowanie jest anonimowe i odbywa się według modelu, w którym autorzy i recenzent nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blinded review proces). Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.

Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek, co do dopuszczenia do publikacji zawartych w tomie studiów i rozpraw lub ich odrzucenia. Redaktorzy naukowi  danego tomu oraz autorzy otrzymują treść recenzji do wglądu, w celu wprowadzenia proponowanych zmian.

Nazwiska recenzentów poszczególnych tomów nie są ujawniane. Redakcja jedynie raz do roku podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów w wersji drukowanej czasopisma.

*Procedura recenzowana artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowanymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

 

FORMULARZ RECENZYJNY (wersja PL.docwersja EN.doc).

 


ZAPORA GHOSTWRITING

Prowadzimy politykę jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstawania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy itp.) Dlatego też, przeciwdziałamy przypadkom nierzetelności naukowej, takim jak ghostwriting (brak ujawniania czyjegoś udziału w powstaniu publikacji) i guest autorship (przypisywanie komuś współudziału przy powstawaniu publikacji, mimo iż był on znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca). Służą temu następujące zasady:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji publikacji). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł redaktorowi tematycznemu danego tomu i/lub redakcji.
 2. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.)
 3. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą dokumentowane i archiwizowane.