KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Podyplomowe Studium Logopedii

KADRA 

Studium zatrudnia osoby, które mają przygotowanie i doświadczenie logopedyczne, systematycznie podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje poprzez podejmowanie studiów podyplomowych, szkoleń i kursów specjalistycznych. Należą do nich:

 • dr Lidia Wiśniewska (psycholog, mediator. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym i mediacjami, a także prowadzi grupy wsparcia i zajęcia z zakresu psychoedukacji. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadzi zajęcia z psychologii ogólnej, rozwojowej oraz teorii osobowości),
 • lek. med. Arleta Bielecka (foniatra, otolaryngolog i audiolog z wieloletnią praktyką lekarską. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu oraz jest wykładowcą Zakładu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Kazimierza Wiel¬kiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy),
 • dr Hanna Owczarzak (neurologopeda, zajmuje się rehabilitacją logopedyczną osób po całkowitym usunięciu krtani. Jest uznanym i cenionym pracownikiem Kliniki Foniatrii i Audiologii Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy oraz prezesem Bydgoskiego Stowarzyszenia Larynge¬ktomowanych),
 • lek. med. Dominika Rakowiecka (stomatolog ze specjalizacją ortodontyczną), mgr Małgorzata Chodun (specjalista fizjoterapii w zakresie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych. Proponowane przez nią metody terapeutyczne opierają się na wiedzy osteo¬patycznej i stomatologicznej),
 • mgr Krystyna Marasz (logopeda dyplomowany, specjalizujący się w diagnozie, profilaktyce i terapii logopedycznej dziecka w wieku 0-3 lat, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą min. wpływu nieprawidłowego toru oddechowego na rozwój mowy),
 • mgr Anna Pawluczuk (logopeda, surdologopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog. Specjalizuje się w kształceniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu. Jest uznanym terapeutą niesłyszących. Opracowuje programy do prowadzenia terapii surdologopedycznej. Pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu),
 • mgr log. Włodzimierz Mendelewski (logopeda, pedagog. Specjalizuje się w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo, w emisji głosu, w tym impostacji głosu, w rehabilitacji w zakresie wczesnej interwencji),
 • mgr log. Anita Giersz (pedagog, logopeda, neurologopeda i  surdologopeda. Założyła i prowadzi Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Tęcza” Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Toruniu oraz Specjalne Przedszkole „Tęcza” Dla Dzieci z Autyzmem w Toruniu),
 • mgr log. Ewa Małachowska (logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, logorytmik, glottodydaktyk, ekspert MEN. Jest logopedą z wieloletnią praktyką, pracującym z pacjentami w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym),
 • mgr Zbigniew Rytlewski  (filolog, logopeda, terapeuta w zakresie emisji i higieny głosu, neurologopeda, oligofrenopedagog, pedagog w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej),
 • dr Karina Szafrańska (aktorka, logopeda, pedagog, adiunkt Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, kierownik Zakładu Logopedii, prezes Zarządu Centrum Terapii Mowy i Dysleksji „Ad Verbum”),
 • mgr Justyna Pacura-Syrocka (logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, autorka programów logopedyczno-profilaktycznych, sekretarz Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZL, wykładowca w zakresie neuropsychologii oraz dyslalii obwodowej na KPSW w Bydgoszczy i Pile).

Podyplomowe Studium Logopedii zatrudnia również językoznawców – polonistów, w tym wybitnych fonetyków i fonologów w osobach: dr. hab. Marka Wiśniewskiego, dr Krystyny Bojałkowskiej, dr Izabeli Duraj-Nowosielskiej, dr hab. Joanny Kamper-Warejko, dr hab. Iwony Kaproń-Charzyńskiej, dr. hab. Piotra Sobotki, dr. Sebastiana Żurowskiego. Prowadzą oni zajęcia z: fonetyki języka polskiego, podstaw komunikacji językowej, podstaw morfoskładni języka polskiego, kultury języka i dialektów języka polskiego, a także wstępu do logopedii i rozwoju mowy. Natomiast za konwersatoria z wprowadzenia do pedagogiki specjalnej i komunikacji alternatywnej odpowiada prof. dr hab. Jacek Błeszyński z Katedry Psychopedagogiki Specjalnej.