KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Podyplomowe Studium Logopedii

WARTO STUDIOWAĆ LOGOPEDIĘ NA UMK

Logopeda to zawód z przyszłością. Obecnie ok. 60% dzieci, które ukończyły szósty rok życia, ma wady wymowy. Obserwuje się zatem narastające zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny w przedszkolach, poradniach, szkołach podstawowych, szkołach specjalnych. Warto podjąć studia na Podyplomowym Studium Logopedii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, ponieważ:

 • dają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy,
 • zapewniają wysoką jakość kształcenia,
 • przygotowują – teoretycznie i praktycznie – do wykonywania zawodu logopedy (w resorcie edukacji, w resorcie zdrowia i w resorcie kultury),
 • wyposażają w wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej m.in. w profesjonalnie wyposażonym i prowadzonym gabinecie logopedycznym pod okiem doświadczonych logopedów różnych specjalności

Efekty kształcenia słuchacza: 
Wiedza 

 1. posiada rzetelną wiedzę z zakresu psychopedagogicznych oraz medycznych podstaw logopedii. Zna również jej podstawy lingwistyczne: wiedza o języku, kultura języka, komunikacja językowa i niejęzykowa;
 2. nazywa, identyfikuje i koryguje podstawowe zaburzenia mowy. Zna zasady postępowania logopedycznego, w tym nowoczesne metody diagnostyki zaburzeń słuchu, równowagi i mowy;
 3. dobrze orientuje się w pedagogice i dydaktyce wczesnoszkolnej.

Umiejętności 

 1. dobiera i stosuje podstawowe metody i techniki badań logopedycznych;
 2. opisuje i kwalifikuje wady wymowy. Ocenia stan komunikacji językowej i możliwości jej rozwoju u dzieci z zaburzeniami mowy. Potrafi prowadzić terapię (m.in. usprawnianie narządów artykulacyjnych i usuwanie wad wymowy) dostosowaną do potrzeb i możliwości pacjenta – tworzyć program terapeutyczny. Potrafi dokonywać oceny i ewaluacji programów terapii;
 3. współpracuje z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w zakresie ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego co do komunikacji (werbalnej i niewerbalnej). Potrafi projektować i realizować działania profilaktyczne z zakresu komunikacji.

Kompetencje społeczne

 1. jest otwarty na (współ)pracę z osobami z różnymi dysfunkcjami w zakresie języka i mowy;
 2. postępuje zgodnie z zasadami etyki. Pomaga osobom z zaburzeniami komunikacyjnymi uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym swojego otoczenia;
 3. jest kreatywny i dbały o swój rozwój zawodowy.