Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1

Studia podyplomowe w zakresie logopedii


PRAKTYKI I WOLONTARIAT 

Praktyki logopedyczne na Wydziale Humanistycznym UMK są zorganizowane w sposób formalny i odbywają się w: przedszkolach, szkołach, placówkach oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z którymi Wydział zawarł porozumienia o współpracy (Zespół Szkół Nr 9, Przedszkole Niepubliczne Flisaczek, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Tęcza” dla dzieci z autyzmem, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), jak również w wydziałowym gabinecie logopedycznym.

Praktyki realizowane w wymiarze 100 godzin są istotnym narzędziem oceny zakładanych efektów kształcenia. W dokumentacji znajdują się: 1. Dzienniki praktyk, dokumentujące przebieg praktyk logopedycznych – miejsce (np. konkretna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, przedszkole, szkoła podstawowa, gabinet logopedyczny), termin, liczba godzin, wyszczególnienie zajęć i potwierdzenie opiekuna praktyk i/lub pracodawcy; 2. Dziennik zajęć z zestawieniem wszystkich godzin praktyk, ich tematyką i załączonymi konspektami zajęć (minimum 10 konspektów opracowanych przez jednego słuchacza), które podlegają szczegółowej ocenie opisowej i wymiernej, niepowielanej w Dziennikach praktyk. Formą oceny bieżącej jest obserwacja uczestnicząca opiekuna praktyk i/lub pracodawcy, co warunkuje analizę merytoryczną, omówienie przebiegu praktyki i jej ocenę (po każdym z przeprowadzonych zajęć). Jeśli praktyki odbywają się w gabinecie logopedycznym UMK – są na bieżąco analizowane przez opiekuna praktyk i grupę obserwujących je uczestników studiów podyplomowych. Ponadto są przedmiotem analizy na zajęciach, np. z Metodyki i warsztatu logopedy. Każdy z uczestników samodzielnie przygotowuje pomoce logopedyczne. Jest także prowadzony zeszyt, w którym potwierdza się udział rodziców w diagnozie i terapii logopedycznej – termin, przypadek, własnoręczny podpis rodzica. Tym samym są weryfikowane zarówno: wiedza i umiejętności, jak i kompetencje społeczne uczestników studiów podyplomowych w zakresie logopedii.

 

Opiekun praktyk
mgr log. Ewa Małachowska (logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, logorytmik, glottodydaktyk, ekspert MEN). Jest logopedą z wieloletnią praktyką, pracującym z pacjentami w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi nowatorskie badania nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych z wykorzystaniem delfinoterapii w międzynarodowym zespole. Wyniki pracy badawczej zaprezentowała na konferencjach: w Toruniu (10.2013), międzynarodowych w Alanya Turcja (10.2014) i Kłajpedzie Litwa (05.2015) oraz artykułach w pismach międzynarodowych (Ukraina 2014; Litwa 2015). Od 2010 roku organizuje wyjazdy studyjne dla logopedów (Niemcy, Anglia, Francja, Austria, Szwajcaria, Finlandia, Włochy), prowadzi też międzynarodowe szkolenia – m.in. szkolenie radiowców z (Górnej Austrii Linz 2015). Współpracuje z logopedami z RPA, Francji, Anglii, Niemiec, Irlandii organizując Konsultacje On Line ISAD 2012; 2013; 2014; 2015. Integruje  środowiska medyczne, logopedyczne i pedagogiczne poprzez: organizację konferencji międzynarodowych: WSNS Pedagogium 2014; Congress  EBTA 2014; Otolaryngologia XII PTAF Łódź 2015; podpisanie porozumienia z PTAF nt. standardów pracy logopedy i foniatry oraz współpracę z Ministerstwem Zdrowia. Jest pomysłodawcą wydawania oraz redaktorem merytorycznym poszczególnych numerów dwumiesięcznika „Forum Logopedy”. Pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów  oraz przewodniczącej Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Logopedów.

Galeria zdjęć:

Praktyki logopedyczne [fot. psl] Praktyki logopedyczne [fot. psl] Praktyki logopedyczne [fot. psl] Praktyki logopedyczne [fot. psl] Praktyki logopedyczne [fot. psl] Praktyki logopedyczne [fot. psl] Praktyki logopedyczne [fot. psl] Praktyki logopedyczne [fot. psl] Praktyki logopedyczne [fot. psl] Praktyki logopedyczne [fot. psl] Praktyki logopedyczne [fot. psl] Praktyki logopedyczne [fot. psl] Praktyki logopedyczne [fot. psl]