KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Podyplomowe Studium Logopedii

RYNEK PRACY – DEKADA KSZTAŁCENIA I AKTYWNEJ OBECNOŚCI NA RYNKU PRACY 

UMK jest partnerem najbardziej liczącej się na rynku pracy organizacji zawodowej – Polskiego Związku Logopedów. Współpraca obejmuje m.in.: wymianę doświadczeń w zakresie przygotowania absolwentów kierunków prowadzonych na Wydziale Filologicznym do zawodowej aktywności; wspieranie inicjatyw dążących do aplikowania w otoczeniu społecznym i gospodarczym naukowych osiągnięć środowiska akademickiego Wydziału Filologicznego UMK; konsultowanie efektów kształcenia i programów prowadzonych na Wydziale Filologicznym studiów w zakresie zdobywanych przez absolwentów wiedzy, umiejętności i kompetencji wykorzystywanych na rynku pracy; współpracę w organizowaniu i przeprowadzaniu praktyk studenckich.

Ponadto Podyplomowe Studium Logopedii UMK jest reprezentowane w Polskim Kolegium Logopedycznym, które zrzesza przedstawicieli ośrodków akademickich kształcących logopedów, towarzystw naukowych, związku zawodowego logopedów. Celem Kolegium jest przede wszystkim uzgadnianie programów kształcenia na studiach logopedycznych, bloków tematycznych i minimów programowych.
Znakomita większość absolwentów Podyplomowego Studium Logopedii pracuje w zawodzie logopedy w placówkach oświaty i/lub zdrowia.

Potwierdzeniem nabycia uprawnień do wykonywania zawodu logopedy jest przyznawanie przez Polski Związek Logopedów Certyfikatu Zawodowego Logopedy. Intencją przyznawania Certyfikatu jest zatem uporządkowanie i ujednolicenie kształcenia logopedów w Polsce. Dokument otrzymują logopedzi spełniający kryteria opracowane przez Komisję do spraw Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów działającą przy Zarządzie Głównym PZL w porozumieniu z Kolegium Logopedycznym zrzeszającym kierowników większości placówek kształcących logopedów. Logopedzi, którzy pokonali barierę językową są poza tym niejednokrotnie zatrudniani w krajach Europy Zachodniej, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie czy Australii.