Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.04 lub C. 3.05 (ekonopa@umk.pl)
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 65 lub 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/

zdjęcie nagłówkowe

Polska Rama Kwalifikacji i efekty uczenia się

Studenci realizują program kształcenia zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji (PRK). Celem procesu dydaktycznego jest umożliwienie studentom osiągnięcie efektów uczenia się określonych dla kierunku i poziomu studiów. Kierunkowe efekty uczenia się podzielone są na trzy kategorie: wiedzę (W), umiejętności (U) i kompetencje społeczne (K). Moduły i przedmioty uwzględnione w programach kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, bez względu na formę kształcenia (stacjonarną lub niestacjonarną) zapewniają realizację i weryfikację wszystkich kierunkowych efektów uczenia się. Dodatkowymi sposobami realizacji wybranych efektów jest udział w pracach kół naukowych czy stowarzyszeniach studenckich.

Najważniejszą zmianą dotyczącą organizacji dydaktyki jest wprowadzenie efektów uczenia się, które student osiąga poprzez aktywny udział w zajęciach dydaktycznych (uczestnictwo w dyskusji, wykonywanie zadań bieżących i egzaminacyjnych, praca w grupach, referaty i prezentacje multimedialne), pracę własną (bieżące przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań domowych, przygotowanie do prac zaliczeniowych, przygotowanie pracy licencjackiej) i zaangażowanie w działalność pozaakademicką (udział w pracach kół naukowych, teatru Spinning Globe,  Samorządu Studenckiego i stowarzyszeń funkcjonujących przy Uniwersytecie). Każdy moduł i przedmiot wpisany do programu kształcenia realizuje takie treści nauczania, które pozwalają na osiągnięcie przypisanych efektów uczenia się.

W opisach przedmiotów znajdują się informacje dotyczące:

  • efektów kierunkowych i sposobów uszczegółowienia ich do treści nauczania,
  • sposobów weryfikowania efektów uczenia się i form zaliczenia przedmiotu,
  • liczby punktów ECTS i nakładu pracy wymaganego, aby zrealizować efekty przypisane do tego przedmiotu,
  • treści nauczania i ich podziału na poszczególne zajęcia,
  • literatury podstawowej i uzupełniającej.

Polish Qualifications Framework and learning outcomes

Our students have been studying in accordance with the Polish Qualifications Framework. In accordance with the Polish Qualifications Framework, the teaching programme should enable students to accomplish the learning outcomes ascribed to the given field of study. The learning outcomes are categorised into three groups: knowledge, skills, and social competences. The courses included in the programmes on BA and MA levels, including both day or weekend systems of studying, ensure accomplishment of all the learning outcomes; however, an additional possibility to cover selected learning outcomes is given by students’ associations. The most crucial change in the organisation of teaching is the introduction of learning outcomes, which the student achieves by means of active involvement in the courses (participation in class discussion, submission of in-class regular and examination assignments, group working, and preparation of multimedia presentations), individual work at home (regular preparation for the courses and assessment tasks, submission of home assignments, and working on a BA project), and involvement in extracurricular activities (work in students’ associations, the student theatre The Spinning Globe, the NCU Student government and other groups associated with Nicolaus Copernicus University). Each course included in the BA programme is comprised of content which enables the students to accomplish the specific learning outcomes.

Course descriptions include the following information:

  • field learning outcomes and the ways they are specified in accordance with the given course content,
  • assessment of learning outcomes,
  • ECTS creadits and workload required to accomplish the learning outcomes ascribed to the course,
  • course subjects and content, distribution of content into individual classes,
  • required and optional reading.