Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.04 lub C. 3.05 (ekonopa@umk.pl)
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 65 lub 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/

zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla zainteresowanych studiami s1

Od kandydatów na anglistykę oczekujemy umiejętności językowych pozwalających na czytanie, rozumienie i omawianie oryginalnych (nieuproszczonych), poważnych tekstów literackich, językoznawczych, kulturoznawczych i historycznych już na pierwszym roku (poziom B2+). Należy pamiętać, że ćwiczenia językowe stanowić będą tylko część programu przyszłych studiów; resztę stanowić będą zajęcia specjalistyczne. Kandydaci powinni więc przejawiać również zainteresowania humanistyczne: chętnie dużo czytać, pisać, chodzić do teatru lub kina na ambitne filmy i dyskutować. Pewnym wyznacznikiem przyszłych sukcesów na studiach humanistycznych mogą być dotychczasowe oceny zainteresowanych, np. z języka polskiego (literatury i gramatyki) i historii.

Kandydat powinien mieć podstawowe wiadomości z zakresu historii, literatury i geografii krajów anglojęzycznych w zakresie programu szkoły średniej. Ponadto oczekuje się zainteresowania wydarzeniami bieżącymi w Wielkiej Brytanii i USA, o których można znaleźć relacje w polskiej prasie lub satelitarnych/internetowych kanałach anglojęzycznych. Rozpoczynając studia dobrze jest mieć już za sobą doświadczenie w czytaniu angielskich książek w oryginale, oglądaniu programów informacyjnych i porozumiewaniu się z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego.

Przedmioty nauczane na anglistyce dzielą się na następujące kategorie:

    • Praktyczna nauka języka angielskiego: pisanie, pisanie akademickie, konwersacje, fonetyka praktyczna, gramatyka praktyczna, tłumaczenia, czytanie i słownictwo, angielski stosowany.
    • Przedmioty kierunkowe (w języku angielskim): gramatyka kontrastywna angielsko-polska, filozofia języka, wiedza o: języku, komunikacji językowej, akwizycji i uczeniu się języków, literaturze, literaturze brytyjskiej, literaturze amerykańskiej, kulturze brytyjskiej, kulturze amerykańskiej.
    • Moduły wybieralne (w języku angielskim): Seminaria dyplomowe i przedmiotowe z literaturoznawstwa, językoznawstwa, przekładoznawstwa, kulturoznawstwa; wykłady monograficzne.
    • Kursy pomocnicze: wychowanie fizyczne, lektoraty języków obcych, łacina, szkolenia BHP i biblioteczne (dostępne w języku angielskim: specjalna oferta uwzględniająca potrzeby obcokrajowców).