Filologia Klasyczna

Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 35 25 email: filklas@umk.pl
KFK Aktualności KFK Aktualności

>Fundacja “Traditio Europae”

Pracownicy naszej katedry w 2007 roku założyli Fundację Promocji Badań nad Antykiem Grecko-Rzymskim – “Traditio Europae”. Przez lata organizowaliśmy wiele konkursów i programów edukacyjnych dla młodzieży, o których więcej informacji można znaleźć w naszych sprawozdaniach. Zainicjowaliśmy też nagrodę Optimus Magister/Optima Magistra dla najlepszych nauczycieli języka łacińskiego w Polsce.  W obecnej chwili skupiamy się na dwóch projektach.

1. We współpracy z Katedrą Filologii Klasycznej i Toruńskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Filologicznego kontynuujemy  pierwszy z programów Fundacji – „Ligę Starożytniczą”. Jest to specjalny program opracowany w formie konkursu, którego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze antycznej, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań antykiem oraz kształtowanie wśród młodzieży świadomości wspólnej tradycji europejskiej. Raz w miesiącu uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonym przez pracowników naukowych lub doktorantów, po wykładach organizowane są testy sprawdzające wiedzę uczniów. Na konkurs organizowany od roku szkolnego 2007/ 2008, rokrocznie do 2020 roku, zgłaszało się od 150 do 250 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Ze względu na wybuch pandemii zdecydowaliśmy o organizacji XIV edycji konkursu w formie zdalnej. Do konkursu zgłosiło się ponad 50 uczestników. Jesienią 2021 zdecydowaliśmy o kontynuacji konkursu w formie zdalnej, ale rozszerzeniu jego formuły o uczniów z całej Polski. Do konkursu zgłosiło się ponad 60 uczniów. Do bieżącej XVI edycji, rozpoczętej we wrześniu 2022 i organizowanej w formule hybrydowej, zgłosiło się niemal 100 uczniów z całej Polski.

W latach 2009-2022 na działania w ramach Ligi starożytniczej otrzymywaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego [w roku 202 w wysokości 5000,00 PLN, całkowity koszt projektu: 6260,55 PLN]. W związku z dużym zainteresowaniem naszą inicjatywą ze strony uczniów z całego regionu Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty obejmuje naszą inicjatywę honorowym patronatem co roku od w roku szkolnego 2009/ 2010, a od roku 2013/ 2014 konkurs objęty jest również patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego (od 1.10.2019 – Humanistycznego) UMK.

2. Po koniecznej przerwie wymuszonej pandemią w 2020 roku powróciliśmy do kontynuacji rozpoczętego przez nas we wrześniu 2010 r. cyklicznego projektu – „Toruńskich warsztatów numizmatyki antycznej”. Projekt organizowany jest we współpracy z Oddziałem Toruńskim Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Wydziałem Filologicznym UMK oraz „Restauro” Sp. z o.o. Patronat nad warsztatami obejmuje Institut für Numismatik und Geldgeschichte (Universität Wien) oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W dniach 22-23 kwietnia 2022 r. odbyła się 21 edycja warsztatów, które cieszą się dużym powodzeniem wśród numizmatyków z całej Polski. Edycja odbyła się w Krakowie we współpracy z Instytutem Archeologii UJ i Gabinetem Numizmatycznym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Tutaj znajdziesz:

informacje o Lidze Starożytniczej

sprawozdania z naszej działalności