Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Traditional Polish Folk Culture

Zdjęcie ilustracyjne
dr Joanna Książek

The Department of Ethnology and Cultural Anthropology of the Nicolaus Copernicus University in Toruń (Institute of Culture Studies) invites you to a lecture and meeting with Dr. Joanna Książek on "Traditional Polish Folk Culture", which will take place on October 20, 2021, at 3:00 p.m. (Indonesian time). The lecture and meeting will be on-line (MS Teams). To participate in the event, please follow the link (here). The event is addressed to students and lecturers of the Faculty of Humanities of Andalas University in Padang, Western Sumatra, with whom our Department has been cooperating for many years.

The lecture is an introduction to the issue of Polish traditional folk culture understood mostly as the culture of the nineteenth century village and its inhabitants. After an initial outline of the historical background, the location of the discussed issues in time and space, and taking into account the regional cultural diversity of Poland, particular aspects of everyday life are discussed, such as construction, home furnishings, selected crafts, clothes. The presentation is full of illustrations about the material cultural heritage of the traditional Polish countryside. Through the tangible aspects of folk culture, some secrets in the area of beliefs and rituals are discovered. At the end, contemporary continuations, inspirations and the use of elements of folk culture in areas such as arts, crafts, tourism and marketing are signaled.

Joanna Książek – A graduate of ethnological and philosophical studies at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Since 2016, she has been working as an assistant professor at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology. Her research interests concern cultural and social dimensions of migration, including repatriation processes in Poland, Europe and the world. She is also interested in the cultural transformation of post-soviet Central Asian countries. Recently, she has started new research in the field of animal studies. She is a supporter of engaged anthropology as involved in solving problems of discrimination in many social fields, and a creator of intercultural communication workshops. For students of ethnology dr. Książek runs also courses about traditional Polish folk culture.

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu (Instytut Nauk o Kulturze) zaprasza na wykład i spotkanie z dr Joanną Książek pt. "Traditional Polish Folk Culture", które odbędzie się dnia 20 października 2021 r., o godz. 10:00 (czasu polskiego). Wykład i spotkanie odbędą się w formie on-line (MS Teams). Aby móc uczestniczyć w wydarzeniu, należy skorzystać z linku (tutaj). Wydarzenie jest adresowane do zaprzyjaźnionych studentów i wykładowców Wydziału Humanistycznego Andalas University w Padangu, Sumatra Zachodnia, z którymi nasza Katedra współpracuje od wielu lat.

Wykład jest wprowadzeniem w zagadnienie polskiej tradycyjnej kultury ludowej rozumianej jako kultura XIX wiecznej wsi oraz jej mieszkańców. Po wstępnym zarysie tła historycznego, umiejscowieniu omawianej problematyki w czasie i przestrzeni oraz po uwzględnieniu regionalnego zróżnicowania kulturowego Polski, omówione zostają poszczególne aspekty życia codziennego, takie jak budownictwo, wyposażenie domu, wybrane rzemiosła, ubiór. Prezentacja obfituje w ilustracje z zakresu materialnego dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Za pośrednictwem materialnych aspektów kultury ludowej odkrywamy niektóre tajniki z obszaru kultury duchowej – sfery wierzeń i obrzędowości. Na końcu zasygnalizowane są współczesne kontynuacje, inspiracje i wykorzystanie elementów kultury ludowej w dziedzinach takich jak sztuka, rzemiosło, turystyka i marketing.

Joanna Książek – absolwentka studiów etnologicznych i filozoficznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2016 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą m. in. kulturowych i społecznych wymiarów migracji, w tym procesów repatriacyjnych w Polsce, Europie i na świecie. Interesuje się także transformacją kulturową postradzieckich krajów Azji Centralnej. Ostatnio rozpoczęła nowe badania w zakresie animal studies. Zwolenniczka antropologii zaangażowanej w rozwiązywanie problemów dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu; twórczyni warsztatów komunikacji międzykulturowej. Dla studentów etnologii prowadzi m. in. kursy obejmujące tematykę polskiej kultury ludowej.

pozostałe wiadomości