Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Wszystkie ręce na pokład

Część darów, które zostały przekazane w zbiórce Samorządu Studeckiego UMK
fot. Andrzej Romański

Społeczność akademicka czynnie angażuje się w zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Dary można zostawiać w specjalnie oznaczonych miejscach na wydziałach, w Uniwersyteckim Centrum Sportowym i w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Studenci UMK we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Toruniu zorganizowali zbiórkę środków, które zostaną przekazane potrzebującym z Ukrainy. Organizatorzy są w stałym kontakcie z przedstawicielami PCK i na bieżąco informują o potrzebnych artykułach i czasie trwania zbiórki. Aktualnie gromadzone są środki higieniczne, długoterminowe artykuły żywnościowe oraz środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory i nowe ręczniki. Rzeczy można zostawiać w specjalnie oznaczonych miejscach na wydziałach i w akademikach. Bieżące informacje można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku.

W pomoc Ukrainie zaangażowało się również Uniwersyteckie Centrum Sportowe, które rozpoczęło zbiórkę produktów spożywczych i materiałów higienicznych o długiej dacie ważności do spożycia lub użytku. Dary dla uchodźców można pozostawić w holu UCS przy ul. św. Józefa 17 w wyznaczonym miejscu. Toruńskie Wodociągi, które również zaoferowały swoją pomoc, przetransportują rzeczy do punktów zbiórki lub miejsc recepcji uchodźców w pobliżu granicy z Ukrainą.

Na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie można zostawiać dary dla Łucka, partnerskiego miasta Torunia. Najpotrzebniejsze rzeczy, które można zostawiać w oznaczonych kartonach, to latarki, powerbanki o dużej pojemności, baterie, śpiwory, karimaty, jednorazowe naczynia i sztućce, leki przeciwbólowe, materiały opatrunkowe i bandaże elastyczne hemostatyczne. Bieżące informacje dotyczące tej zbiórki można śledzić na facebookowej stronie Wydziału.

W zbiórkę dla Łucka zaangażowała się również Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Potrzebne są koce, śpiwory oraz środki opatrunkowe i przeciwbólowe, których konkretną listę można sprawdzić tutaj. Zbiórka trwa do 5 marca. Materiały opatrunkowe można zostawiać w szatni na parterze w godzinach otwarcia Biblioteki.

Na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie również prowadzona zbiórka do puszek kwestarskich Polskiego Czerwonego Krzyża, która jest zarejestrowana na portalu zbiórek ogólnopolskich. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Akcje pomocy prowadzone przez Collegium Medicum UMK

Informacje dotyczące zbiórek ogólnopolskich można znaleźć również na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/, gdzie widnieje informacja o możliwości udzielenia i uzyskania pomocy. Strona wyszczególnia listę podmiotów zaangażowanych w pomoc finansową, humanitarną, psychologiczną i prawną. Opublikowano tam również wykaz produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie.


Академічна спільнота активно долучається до збору найнеобхіднішого для громадян України. Допомогу можна залишити у спеціально визначених місцях на факультетах, в Університетському спортивному центрі та у Головній бібліотеці університету.

Студенти Університету Миколи Коперника спільно із Польським Червоним Хрестом у Торуні організували збір коштів для усіх з України, хто потребує допомоги.  Організатори перебувають у постійному контакті із представниками Польського Червоного Хреста та постійно мають актуальну інформацію щодо необхідних речей та часових рамок акції.  Наразі збираються предмети гігієни, довготривалі продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали, ковдри, спальні мішки та нові рушники.  Речі можна залишати у спеціально позначених місцях на факультетах та гуртожитках.  Актуальну інформацію можна знайти в події на Facebook.

До допомоги Україні долучився і Університетський спортивний центр, який почав збирати гігієнічні матеріали та продукти харчування тривалого збереження.  Речі для біженців можна залишити у визначеному місці вестибюля УСЦ за адресою: вул.  św. Józefa 17.  Торунський Водоканал, який також запропонував свою допомогу, транспортуватиме зібране до пунктів збору або місць прийому біженців поблизу кордону з Україною.

На факультеті Політичних наук та безпеки ви можете передати речі для Луцька, міста-побратима Торуня.  Найнеобхідніше із того, що ві можете залишити у позначених коробках: ліхтарики, повербанки великої ємності, акумулятори і батарейки, спальні мішки, каримати, одноразовий посуд і столові прибори, знеболюючі, перев'язувальні матеріали та еластичні бинти.  Актуальну інформацію про цей збір можна переглянути на сторінці факультету у Facebook.

Головна бібліотека університету в Торуні також долучилася до збору для Луцька. Потрібні ковдри, спальні мішки, бинти та знеболюючі, із конкретним переліком яких можна ознайомитися тут. Збір триває до 5 березня. Перев'язувальні матеріали можна залишити у гардеробі на першому поверсі в години роботи бібліотеки.

На базі Університету Миколи Коперника в Торуню також буде здійснюватися збір до  скарбничок Польського Червоного Хреста, які зареєстровані на національному порталі добродійних зборів. Отримані кошти будуть спрямовані в першу чергу на на закупівлю продуктів харчування, перев'язувальних матеріалів та інших нагальних потреб.

Інформацію про загальнопольський збір також можна знайти на сайті https://pomagamukrainie.gov.pl/, де знаходиться інформація про можливість надання та отримання допомоги.  На сторінці наведений перелік суб'єктів, які займаються наданням фінансової, гуманітарної, психологічної та правової допомоги. Також опублікований перелік продуктів, які будуть передані людям в Україні.


Академическое сообщество принимает активное участие в сборе самых необходимых вещей для граждан Украины. Гуманитарную помощь можно оставить в специально обозначенных местах на факультетах, в Университетском спортивном центре, а также в Университетской библиотеке.

Студенты Университета Николая Коперника в сотрудничестве с Польским Красным Крестом в Торуни организовали сбор средств для нуждающихся из Украины. Организаторы находятся в постоянном контакте с представителями Польского Красного Креста и оперативно информируют о необходимых вещах и продолжительности сбора. В настоящее время осуществляется сбор предметов гигиены, продуктов длительного хранения, медикаментов и перевязочных материалов, одеял, спальных мешков и новых полотенец. Вещи можно оставлять в специально обозначенных местах на факультетах и ​​в общежитиях. Актуальную информацию можно найти в мероприятии на Facebook.

К помощи Украине также присоединился Университетский спортивный центр, который начал сбор продуктов питания и средств гигиены с длительным сроком годности для потребления или использования. Помощь для беженцев можно оставить в спортивном центре по адресу улица святого Юзефа 17 в указанном месте. Торуньское предприятие по водоснабжению, которое также предложило свою помощь, доставит вещи в пункты сбора или пункты приёма беженцев недалеко от границы с Украиной.

На Факультете наук о политике и безопасности вы можете оставить помощь для Луцка, города-партнёра Торуни. Самые необходимые вещи, которые можно оставить в подписанных картонных коробках - это фонарики, внешние аккумуляторы большой ёмкости, батарейки, спальные мешки, туристические коврики, одноразовая посуда и столовые приборы, обезболивающие средства, перевязочные и эластичные кровоостанавливающие бинты. За текущей информацией об этом сборе средств можно следить на странице факультета в Facebook.

Университетская библиотека в Торуни также приняла участие в сборе для Луцка. Нужны одеяла, спальные мешки, перевязочные материалы и обезболивающие средства, конкретный список которых можно найти здесь. Сбор продлится до 5 марта. Перевязочные материалы можно оставить в гардеробе на первом этаже в часы работы Библиотеки.

На территории Университета Николая Коперника в Торуни также будет проводиться сбор денег в копилки Польского Красного Креста, который зарегистрирован на портале общенациональных сборов. Полученные средства в первую очередь будут направлены на, между прочим, покупку продуктов питания, перевязочных материалов и обеспечение других приоритетных потребностей.

Информацию об общенациональных сборах также можно найти на сайте https://pomagamukrainie.gov.pl/, где размещена информация о возможности оказания и получения помощи. Там представлен список организаций, занимающихся финансовой, гуманитарной, психологической и юридической помощью. Также опубликован список товаров и средств, которые можно передать нуждающимся в Украине.

pozostałe wiadomości